Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10889/9868
Title: Αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στην Ελλάδα : χρήση και επιλογή από τους Έλληνες καταναλωτές
Other Titles: OTC market in Greece : choice and use by Greek consumers
Authors: Κούτουλα, Μαργαρίτα
Keywords: Μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.)
Αγορά φαρμάκου
Φαρμακεία
Keywords (translated): Over-the-counter (OTC) pharmaceutical products
Pharmaceutical market
Pharmacies
Abstract: Τα μη συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά προϊόντα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), τα οποία διεθνώς περιγράφονται με τον όρο «over the counter» (OTC) είναι φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αυτοθεραπεία ήπιων περιστατικών χωρίς την αναγκαιότητα ιατρικής επίβλεψης και συνταγογράφησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται αναλγητικά, φάρμακα του γαστρεντερικού, φάρμακα για τη γρίπη και το κρυολόγημα, προϊόντα υγιεινής, συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες, φυτικά προϊόντα και καλλυντικά για την περιποίηση του δέρματος ή δερματολογικά φάρμακα (αλοιφές, κλπ). Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η χρήση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 110 ατόμων (πελάτες φαρμακείων) που ήταν ανομοιογενές όσον αφορά την ηλικία, το φύλο, την οικονομική κατάσταση, το μορφωτικό επίπεδο καθώς επίσης και την οικογενειακή τους κατάσταση. Σχεδιάστηκε και διανεμήθηκε ένα ερωτηματολόγιο, τα αποτελέσματα του οποίου επεξεργαστήκαν στατιστικά. Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από αυτή τη μελέτη είναι ότι οι έλληνες καταναλωτές είναι αρκετά δεκτικοί στη χρήση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. Η επιλογή των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ είναι μια διαδικασία στην οποία παρεμβάλλονται πολλοί παράγοντες. Για τους περισσότερους ερωτηθέντες, η συμβουλή του προσωπικού ιατρού και του φαρμακοποιού είναι πολύ σημαντική για την επιλογή του φαρμάκου. Οι συμβουλές φίλων και γνωστών επίσης διαμορφώνουν την αγοραστική απόφαση. Περισσότερο από γνώμες φίλων και γνωστών επηρεάζονται οι απόφοιτοι Λυκείου. Το θέμα της τιμής δεν επηρεάζει σημαντικά την αγοραστική απόφαση. Εάν ο ασθενής είναι πεπεισμένος για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του προϊόντος, και εφόσον αυτό το έχει προτείνει ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός που εμπιστεύεται, το θέμα της τιμής δεν τους απασχολεί. Η διαφήμιση είτε έντυπη (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες, περιοδικά) είτε τηλεοπτική δεν φαίνεται να επηρεάζει σημαντικά την επιλογή κάποιου φαρμάκου. Οι περισσότεροι μάλιστα δήλωσαν ότι δεν θυμούνται καν τη διαφήμιση του ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ που αγοράζουν. Όσον αφορά την ασφαλή χρήση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος δήλωσε πως είναι καλά ενημερωμένο και πως το ενδιαφέρει η ασφάλεια του φαρμάκου. Οι γυναίκες και οι ηλικιωμένοι φαίνεται να είναι καλύτερα ενημερωμένοι. Οι απόφοιτοι λυκείου είναι αρκετά πιο χαμηλά στο επίπεδο ενημέρωσης. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο ποσοστό ασθενών είναι εκτεθειμένο στους κινδύνους που μπορεί να κρύβουν τα «αθώα» ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Abstract (translated): Non-prescription pharmaceutical products (OTC), which are internationally described by the term “over the counter” are medications used for self-treatment of mild cases without the need for medical supervision and prescription. This category includes analgesics, gastrointestinal drugs, drugs for flu and colds, hygiene products, food supplements and vitamins, herbal products and cosmetics for skin care and dermatological drugs (ointments, etc). The aim of this study is to investigate the use of OTC in the Greek pharmaceutical market. The research was conducted on a sample of 110 subjects (pharmacy customers). The sample was heterogeneous in terms of age, gender, economic status, education level as well as their family situation. A questionnaire was designed and distributed, the results of which were processed statistically. The conclusion drawn from this study is that Greek consumers are quite receptive to the use of OTC medication. Many factors contribute to the selection of OTC medication. For most respondents, the advice of family doctor and pharmacist are very important for the choice of drug. Additionally, the advice of friends and acquaintances contribute to the decision to purchase. The group most influenced by friends’ and acquaintances advice seems to be the high school graduates. The issue price does not significantly impact on purchasing choice. If the patient is convinced of the efficacy and safety of the product, and if this is recommended by a doctor or pharmacist they trust, then the price of the product is not a concern. Advertising, whether in print (brochures, posters, magazines) or via television, does not appear to significantly affect the choice of a drug. Most of the participants even said they did not remember the OTC drug they choose to buy to be advertised. Regarding the safe use of OTC drugs, the majority of the sample declared that they were well informed and that they were interested in the safety of the drug. Women and the elderly seem to be better informed. The high school graduates presented lower levels of awareness. This means that a large percentage of patients are exposed to the risks posed by the use of “harmless” OTC drugs.
Appears in Collections:Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Koutoula(pharm).pdf1.85 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.