Search Results

Now showing 1 - 10 of 22018
 • Thumbnail Image
  Item
  Στοιχειώδη σωμάτια και πρώιμο σύμπαν
  (2022-08-29) Κοντελατσίδης, Μάριος; Kontelatsidis, Marios
  Τμήμα Φυσικής (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην εξερεύνηση του κόσμου των στοιχειωδών σωματιδίων, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πρώιμο Σύμπαν, ένα περιβάλλον ακραίων συνθηκών που χαρακτηρίζεται από εξαιρετικά υψηλή ενέργεια και θερμοκρασία. Στο Πρώτο Κεφάλαιο γίνεται μέσης έκτασης αναφορά στην Σύγχρονη Κοσμολογία και σε όλα τα ευρήματα και τις παρατηρήσεις που μας επιτρέπουν να συνθέσουμε μια αρκετά ακριβή εικόνα αυτού του περιβάλλοντος. Ξεκινάμε με την εισαγωγή του καθιερωμένου Κοσμολογικού Προτύπου, καθώς αυτό θα αποτελέσει τον γνώμονα για την τοποθέτηση όλων των σημαντικών γεγονότων σε χρονολογική σειρά. Από κοσμολογικής άποψης αναλύονται διάφορες έννοιες και ορισμοί, όπως η Κοσμολογική Αρχή και ο Νόμος του Hubble, που βοηθούν να γίνει σαφής η έννοια της “Γεωμετρίας του Σύμπαντος” και τα σχετικά σενάρια για την εξέλιξή του που θεωρούνται αυτή τη στιγμή βάσιμα. Το κεφάλαιο κλείνει με τον σχολιασμό των διακριτών χρονικών περιόδων του Πρώιμου Σύμπαντος και την χρονική οριοθέτηση του πεδίου μελέτης της εργασίας. Το Δεύτερο Κεφάλαιο της εργασίας, που αποτελεί και το κύριο μέρος της, ασχολείται αποκλειστικά με τον Μικρόκοσμο και τα σωματίδια. Αρχικά γίνεται η εισαγωγή ορισμένων κλασσικών και κβαντικών ιδιοτήτων τους. Εν συνεχεία αναλύονται λεπτομερώς οι επιμέρους κατηγορίες των σωματιδίων, που προκύπτουν με βάση αυτές τις ιδιότητες. Ακολουθεί η εισαγωγή των τεσσάρων βασικών πεδίων αλληλεπίδρασης και των αντίστοιχων σωματιδίων – φορέων. Από εκεί και πέρα ακολουθείται βήμα – βήμα η διαδικασία ενοποίησης των πεδίων μέχρι και το σημείο στο οποίο έχει φτάσει η Σύγχρονη Σωματιδιακή Φυσική, με την ενοποίηση του Ηλεκτρομαγνητικού με το Ασθενές πεδίο (και την ξεχωριστή ενσωμάτωση του Ισχυρού πεδίου). Με αυτόν τον τρόπο σκιαγραφείται παράλληλα και το Καθιερωμένο Πρότυπο σωματιδίων, το σύνολο δηλαδή των κατηγοριών σωματιδίων και των ιδιοτήτων τους που πλέον θεωρούμε δεδομένα. Το Τρίτο Κεφάλαιο αποτελεί μία θερμοδυναμική προσέγγιση του Μικρόκοσμου, με προσανατολισμό φυσικά και πάλι στα πρώιμα στάδια του Σύμπαντος. Με την βοήθεια της στατιστικής, ορίζονται πολύ σημαντικά μεγέθη όπως η πυκνότητα ενέργειας, η πίεση, η πυκνότητα, η εντροπία. Επίσης γίνεται αναφορά στους βαθμούς ελευθερίας των σωματιδίων και στην σχέση των παραπάνω μεγεθών με αυτούς. Τελευταία ενότητα του Κεφαλαίου αποτελεί η διαδικασία της πυρηνοσύνθεσης. Γίνεται αναφορά στις συνθήκες κάτω από τις οποίες συντελείται η σύνθεση των πυρήνων της ύλης υπό τη δράση των κυριότερων σχετικών αντιδράσεων μεταξύ των σωματιδίων. Εν συνεχεία αναλύεται εις βάθος η περίπτωση της πρώτης πυρηνοσύνθεσης που καλείται και πυρηνοσύνθεση της Μεγάλης Έκρηξης όπου και καταλήγει η εργασία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Design of a framework for assessing the quality of human-robot collaborative operations
  (2022-09-23) Κοκοτίνης, Γεώργιος; Kokotinis, Georgios
  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Human-robot collaboration and Interaction (HRC/I) for industrial applications is considered as a challenging topic which involves not only technological aspects but also extends to social sciences and humanities (SSH) research. One of the main difficulties in human-robot collaborative assembly lines is to achieve an efficient process scheduling. However, a proper and efficient human-machine cooperation can increase productivity rates and quality of the overall process. This study proposes an approach focusing on the task planning of Human-Robot Collaborative (HRC) layouts for the assembly of large-scale parts. The implementation of a Human-Robot Operation Planning (HROP) module is presented, analyzing its architecture and the respective functionalities, which aim at the allocation of multiple operations between multiple and different types of resources. This development main pilar is a dynamic decision-making logic that combines both constraints, that exclude resources from the detailed evaluation, as well as multiple mathematical criteria, that provide the most valuable solution. The particularity of HROP is that it is developed under the Behavior Trees (BT) architecture. In addition, a novel and simple Human-Robot Collaboration - Quality Index (HRC – QI) is proposed, aiming to assess the flexibility, performance, cost, and quality aspects of applications involving the co-existence and collaboration of such production entities. The definition of this index considers several metrics for capturing the contributions and drawbacks introduced by the involvement of either humans or robots depending on their attributes and roles within the production operation. Four distinct case studies involving different HRC schemes in different production sectors are used to verify the effectiveness and ease of application of the suggested index, while one under a real industrial environment of the automotive industry, which is based on the assembly of large-scale parts, such as buses, in a hybrid cell of both human operators and multi-type robots is used for the validation of the decision-making logic proposed.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελετώντας το ζήτημα της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας : απόψεις και πρακτικές εν ενεργεία εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας
  (2022-09-26) Θεοδωράτου, Σταυρούλα; Theodoratou, Stavroula
  Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)
  Ο σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των απόψεων και των πρακτικών εν ενεργεία εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας σχετικά με τις πτυχές του ζητήματος της συνεργασίας με την οικογένεια, έτσι όπως αναδύθηκαν κατά την βιβλιογραφική ανασκόπηση. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά εξετάζονται πώς οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας προσδιορίζουν τη συνεργασία με την οικογένεια, με ποιους τρόπους επικοινωνούν με τους γονείς, πώς τους εμπλέκουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, και ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Στην συνέχεια εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν τη συνεργασία σε διαφορετικές συνθήκες. Στην έρευνα συμμετείχαν 30 εν ενεργεία εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής. Το εργαλείο συλλογής δεδομένων ήταν η ημι – δομημένη συνέντευξη. Για την επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιείται η μέθοδος της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων γίνεται με τη χρήση πινάκων, στους οποίους παρουσιάζονται οι κατηγορίες απαντήσεων, ενώ παράλληλα γίνεται περιγραφική ανάλυση των κατηγοριών της κάθε ερώτησης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης εφαρμόζουν ένα συνεργατικό μοντέλο, στο οποίο τον κυρίαρχο ρόλο στη συνεργασία έχουν οι ίδιοι, ενώ οι γονείς περιορίζονται σε συμπληρωματικούς ρόλους. Η συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Επίσης, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι αντιλαμβάνονται ότι τα δύο περιβάλλοντα (σχολείο – οικογένεια) είναι αλληλένδετα και δίνουν βαρύτητα στην επικοινωνία. Όμως, κατά τη συνεργασία παρουσιάζονται εμπόδια και δυσκολίες. Μια σημαντική δυσκολία, που αναδύεται από την έρευνα φαίνεται να είναι ότι οι ίδιοι δεν γνωρίζουν τον τρόπο ώστε να εμπλέξουν τους γονείς αποτελεσματικά και ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ανάλυση σφαλμάτων σε δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης σε περιοχές της Πυλίας του νομού Μεσσηνίας
  (2022-09-26) Δημόπουλος, Νικόλαος; Dimopoulos, Nikolaos
  Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα πραγματοποιηθεί μία μελέτη/ανάλυση για την συμπεριφορά ενός εναέριου δικτύου μέσης τάσης από κεραυνικά πλήγματα. Τα κεραυνικά πλήγματα είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι μηχανικοί του δικτύου για την προστασία και την αξιοπιστία των μέσων μεταφοράς ενέργειας. Όταν ο κεραυνός πλήξει το ίδιο το δίκτυο ή το γειτονικό έδαφος, τότε μπορούν να εμφανιστούν σφάλματα υπό μορφή υπερτάσεων. Οι υπερτάσεις αυτές μπορούν να υπερβούν τα όρια αντοχής του δικτύου με αποτέλεσμα να υπάρξουν σφάλματα στης μονώσεις. Ανάλογα με το μέγεθος του πλήγματος, υπάρχουν πιθανότητες να συμβούν ανεπανόρθωτες ζημιές όχι μόνο στο δίκτυο, αλλά και περιβάλλον που είναι εγκαταστημένο το δίκτυο. Στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται το φαινόμενο του κεραυνού, τα συστήματα κεραυνικού εντοπισμού με το σύστημα ΖΕΥΣ καθώς περιπτώσεις μεγάλης κεραυνικής δραστηριότητας. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τα Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας, τις διασυνδέσεις μεταξύ κρατών καθώς και οι δομές που χρησιμοποιούνται στο δίκτυο Μέσης Τάσης των 20kV. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύουμε τα σφάλματα που αντιμετωπίζουν τα εναέρια δίκτυα λόγω υπερτάσεων από κεραυνικά πλήγματα καθώς και μερικά συστήματα ασφαλείας όπου χρησιμοποιούνται για την προστασία του δικτύου. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η οδηγία της ΙΕΕΕ για την συμπεριφορά των εναέριων γραμμών διανομής έναντι κεραυνικών πληγμάτων. Σκοπός της οδηγίας είναι η βελτίωση της συμπεριφοράς του εναέριου δικτύου από βραχυκυκλώματα που προέρχονται από κεραυνικά πλήγματα (πλήγματα κεραυνών και βραχυκυκλώματα από επαγόμενη τάση). Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται επεξεργασία των καταγεγραμμένων σφαλμάτων όπου προκάλεσαν βλάβες στο δίκτυο μέσης τάσης Πύλος-Μεθώνη του νομού Μεσσηνίας. Για την εκπόνηση αυτής της εργασίας συνεργαστήκαμε με ΔΕΔΔΗΕ Καλαμάτας όπου είναι το αρμόδιο τμήμα του συγκεκριμένου δικτύου. Η χρονολογίες όπου εξετάζουμε είναι οι 2020 και 2021. Παράλληλα, υπολογίζεται και ο θεωρητικός αριθμός των σφαλμάτων που επρόκειτο να συμβούν κατά την διάρκεια ενός έτους για την συγκεκριμένη γραμμή με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος, σε αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με τον συντελεστή προστασίας του δικτύου Πύλος-Μεθώνη και το πως επηρεάζεται η τιμή του. Στο έκτο κεφάλαιο εξάγουμε τις αποκλίσεις μεταξύ θεωρητικών και πραγματικών σφαλμάτων όπου έχουν καταγραφή καθώς εξάγουμε και συμπεράσματα για την λειτουργεία της γραμμής Πύλος-Μεθώνη αλλά και για μοντέλο της IEEE που χρησιμοποιήσαμε.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ποσοτικός προσδιορισμός καφεΐνης σε καλλυντικές κρέμες με φασματοσκοπικές τεχνικές
  (2022-09-14) Σιδερή, Λυδία; Sideri, Lydia
  Τμήμα Φαρμακευτικής (ΜΔΕ)
  Η καφεΐνη είναι ένα από τα προϊόντα που τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο, λόγω των ευεργετικών της επιδράσεων, ως συστατικό για την παρασκευή καλλυντικών προϊόντων. Στην παρούσα μελέτη, έγινε προσπάθεια εύρεσης μιας μεθόδου για την ποσοτική ανάλυση της καφεΐνης σε καλλυντικά πηκτώματα με τη χρήση της φασματοσκοπίας micro-RAMAN. η μέθοδος αυτή επελέγη, καθώς είναι γρήγορη, εύκολη και μη καταστροφική για το δείγμα. Η μέθοδος, αυτή, συγκρίθηκε με τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες μεθόδους της φασματοσκοπίας UV/Vis και την HPLC. Αρχικά, η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε καλλυντικά πηκτώματα που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο προκειμένου να γίνει έλεγχος αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί η συγκεκριμένη τεχνική για προϊόντα αυτής της μορφής. Τα σκευάσματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν και ως πρότυπα σκευάσματα που περιέχουν καφεΐνη γνωστής συγκέντρωσης. Στη συνέχεια, η ανάλυση επεκτάθηκε και σε εμπορικά προϊόντα ίδια καλλυντικοτεχνικής μορφής των οποίων η συγκέντρωση σε καφεΐνη ήταν άγνωστη. Σημαντική ήταν η εύρεση των βέλτιστων συνθηκών για την ανάλυση πηκτωμάτων με τη μέθοδο της φασματοσκοπίας micro-RAMAN. Τα φάσματα RAMAN που προέκυψαν από την ανάλυση άνυδρης καφεΐνης, πρότυπου πηκτώματος με καφεΐνη και πρότυπου πηκτώματος χωρίς καφεΐνη μελετήθηκαν για την εύρεση χαρακτηριστικής κορυφής της καφεΐνης. Μετά τη συγκριτική μελέτη, βρέθηκαν δύο χαρακτηριστικές κορυφές που οφείλονται στην καφεΐνη, εκ των οποίων η μία ήταν πιο ευδιάκριτη και χρησιμοποιήθηκε στη συνέχεια για τις υπόλοιπες αναλύσεις. Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν δοκιμές προκειμένου να βρεθεί το βέλτιστο πάχος πηκτώματος που θα επιστρώνεται στο πλακίδιο υψηλής ανακλαστικότητας, προκειμένου τα αποτελέσματα όλων των αναλύσεων να είναι συγκρίσιμα μεταξύ τους. Αφού βρέθηκαν τα προαναφερθέντα ζητούμενα, κατασκευάστηκε μία πρότυπη καμπύλη συσχέτισης της περιεκτικότητας του πηκτώματος σε καφεΐνη και του ύψους της χαρακτηριστικής κορυφής της καφεΐνης, με βάση την οποία έγινε η ποσοτικοποίηση της καφεΐνης σε όλα τις υπόλοιπα πηκτώματα. Όσον αφορά στην ανάλυση με τη φασματοσκοπία UV/Vis, πραγματοποιήθηκε ανάλυση διαλυμάτων καφεΐνης σε νερό, με βάση την οποία κατασκευάστηκε καμπύλη βαθμονόμησης που συσχέτιζε την περιεκτικότητα των διαλυμάτων σε καφεΐνη με το ύψος κορυφής της καφεΐνης στο μήκος κύματος που απορροφά μέγιστα. Με βάση την καμπύλη βαθμονόμησης υπολογίστηκε η συγκέντρωση της καφεΐνης σε όλα τα πηκτώματα. Ωστόσο, επειδή παρατηρήθηκε διαφορά ανάμεσα στην υπολογισμένη και την αναμενόμενη συγκέντρωση καφεΐνης στα προϊόντα που παρασκευάστηκαν στο εργαστήριο ερευνήθηκε και αποδείχθηκε η υπόθεση κάποιο από τα συστατικά, που είναι πτητικό, να εξατμίζεται κατά τη διάρκεια των αναλύσεων με αποτέλεσμα να αυξάνεται η περιεκτικότητα των προϊόντων σε καφεΐνη. Κατά την ανάλυση των εμπορικών προϊόντων παρατηρήθηκε διαφοροποίηση στις υπολογισμένες συγκεντρώσεις από κάθε μέθοδο, γεγονός που αποδόθηκε στην απορρόφηση κάποιου συστατικού της βάσης στο ίδιο μήκος κύματος με την καφεΐνη. Το γεγονός αυτό δεν μπόρεσε να προσπελαστεί γι’ αυτό και κρίθηκε απαραίτητη η χρήση μιας εναλλακτικής μεθόδου. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η HPLC, καθώς πρόκειται για μία μέθοδο υψηλής ακρίβειας. Αρχικά, αναλύθηκαν διαλύματα καφεΐνης σε MeOH 70% και με βάση τη συγκέντρωση της καφεΐνης και το εμβαδό της κορυφής της καφεΐνης, στο μήκος κύματος που απορροφά μέγιστα, κατασκευάστηκε καμπύλη βαθμονόμησης. Με βάση την καμπύλη, αυτή, υπολογίστηκε η συγκέντρωση της καφεΐνης σε όλα τα καλλυντικά προϊόντα. Τελικά, επιτεύχθηκε ο στόχος της βελτιστοποίησης των πειραματικών συνθηκών ανάλυσης για τον προσδιορισμό της καφεΐνης με τη χρήση της μεθόδου της φασματοσκοπίας micro-RAMAN. Επιπλέον, όσον αφορά στην ποσοτική ανάλυση της καφεΐνης στα καλλυντικά προϊόντα υπήρξε συμφωνία μεταξύ των αποτελεσμάτων όλων των μεθόδων με εξαίρεση προϊόντα με συγκέντρωση καφεΐνης μεγαλύτερη από 4%.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ενεργειακή ανάπτυξη και ανανεώσιμες πηγές κατά την πανδημία : μια ευκαιρία για πράσινες επενδύσεις
  (2022-09-23) Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος-Χριστόφορος; Papadopoulos, Konstantinos-Christopher
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ενεργειακής ανάπτυξης, κατά την περίοδο της πανδημίας. Απώτερος σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων, στο νέο πλαίσιο συνθηκών. Το πρώτο κεφάλαιο έχει ως πυρήνα του την μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ειδικότερα της αιολικής, της κυματικής και της ηλιακής. Στο δεύτερο κεφάλαιο η ανάλυση περνά σε ένα πιο ειδικό επίπεδο, αφού ξεκινά η μελέτη των εξεταζόμενων χωρών, αναφορικά με τα επίπεδα εξέλιξης της ενεργειακής τους ανάπτυξης και πώς η πανδημία συνέβαλε στην όλη διαδικασία. Η Κίνα, το Κουβέιτ, η Ευρώπη – γενικά – αλλά και η Ισπανία και η Ιταλία, θα είναι οι χώρες που θα απασχολήσουν πιο πολύ την παρούσα μελέτη. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο τοοποίο ακολουθήθηκε, και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Ο σκοπός της μεθοδολογίας περιγράφεται επίσης στο εν λόγω κεφάλαιο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ανάλυση και σχεδίαση πλατφόρμας υποστήριξης συνεργασίας για τη συντήρηση των ελικοπτέρων UH-1H της Αεροπορίας Στρατού
  (2022-09) Κλωναρίδης, Κωνσταντίνος; Klonarides, Konstantinos
  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με τη μελέτη των προβλημάτων που αφορούν την οργάνωση των εργασιών της συντήρησης των ελικοπτέρων UH-1H της Αεροπορίας Στρατού σε επίπεδο Μονάδας. Μέσω της μελέτης αυτής, πραγματοποιείται μία εκτενής αναφορά στα προβλήματα της συντήρησης του αεροπορικού κλάδου και στη συνέχεια παρατίθενται πλατφόρμες που προσφέρουν λύσεις. Έχοντας ως στόχο τη σχεδίαση της πλατφόρμας «Δαίδαλος» για την καλύτερη οργάνωση της πολύπλοκης αυτής διαδικασίας, λαμβάνονται υπόψη τα όρια λήξης ζωής και λειτουργίας των διαφόρων εξαρτημάτων των ελικοπτέρων. Το «Δαίδαλος» έχει ως σκοπό την παροχή μίας πλήρης και αναλυτικής εικόνας της διαθεσιμότητας του στόλου των ελικοπτέρων UH-1H ενός Τάγματος Ελικοπτέρων της Αεροπορίας Στρατού, την έγκαιρη προειδοποίηση για την επερχόμενη καθήλωση των μέσων λόγω της επιτακτικής αντικατάστασης εξαρτημάτων τους και την πρόβλεψη επί των μελλοντικών αναγκών σε ανταλλακτικά. Η ανάλυση των λειτουργικών απαιτήσεων του λογισμικού έγινε υπό μορφή User Stories και η απεικόνιση του περιβάλλοντός του πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του προγράμματος Balsamiq Wireframes.
 • Thumbnail Image
  Item
  Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιριών «ΤΙΤΑΝ Α.Ε» και «ΑΓΕΤ Ηρακλής»
  (2022-07-21) Αγαθή, Σωτηρία; Agathi, Sotiria
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δυο εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας και με βάση τον κύκλο των εργασιών τους αποτελούν αδιαμφησβήτητα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου. Οι εταιρείες που θα εξεταστούν λοιπόν είναι οι εξής: ΤΙΤΑΝ Α.Ε και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι κυρίως η αποτύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των παραπάνω εταιρειών αλλά και του κλάδου γενικότερα για την χρονική περίοδο επτά ετών από το 2013 έως και το 2019. Βασικός στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση στα πλαίσια της οικονομικής της δραστηριότητας πραγματοποιεί άπειρες πράξεις οι οποίες καταγράφονται και εν συνεχεία αποτυπώνονται στις οικονομικές της καταστάσεις. Με βάση αυτές τις καταστάσεις ακολουθεί η ανάλυση, η ερμηνεία αλλά και η αξιολόγηση των περιλαμβανομένων στοιχείων σε αυτές.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς πολύ-λειτουργικής κόλλας σε συνθήκες στατικής και δυναμικής καταπόνησης
  (2022-09-21) Βογιαντζή, Χριστίνα; Vogiantzi, Christina
  Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Είναι ευρέως γνωστό πως ένας από τους πιο διαδεδομένους τρόπους σύνδεσης συνθέτων υλικών είναι με τη χρήση συγκολλητικών ουσιών. Στη βιομηχανία χρησιμοποιούνται πλέον όλο και περισσότερο οι θερμοπλαστικές συγκολλητικές ουσίες λόγω της στροφής που έχει πραγματοποιηθεί στις πράσινες λύσεις και της δυνατότητας τους να ανακυκλώνονται. Αποτελούν μια από τις σημαντικότερες κατηγορίες συγκολλητικών ουσιών παρόλο που παρουσιάζουν μονωτική συμπεριφορά , γεγονός το οποίο περιορίζει τη χρήση τους σε διάφορες εφαρμογές . Προκειμένου τα εν λόγω υλικά να βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους τομείς (αεροδιαστημική , αεροναυπηγική κλπ ) απαιτείται η αύξηση της ηλεκτρικής και της θερμικής τους αγωγιμότητας και η ταυτόχρονη όσο το δυνατόν μπορεί να επιτευχθεί βελτίωση των μηχανικών ιδιοτήτων τους. Ένας από τους βασικούς τρόπους που αναφέρει η βιβλιογραφία είναι η ενίσχυση των υλικών με τη χρήση αγώγιμων νανοσωματιδίων και κυρίως άνθρακα. Αρχική ιδέα και σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανάπτυξη της πολύ λειτουργικότητας μιας θερμοπλαστικής κόλλας και η μελέτη της μηχανικής της συμπεριφοράς. Αναπτύχθηκαν δύο ειδών κόλλας: κανονική και νανο-ενισχυμένη. Για την παρασκευή των νανο-ενισχυμένων υλικών χρησιμοποιήθηκαν δύο είδη εγκλεισμάτων: τα πολυστρωματικά γραφένια (GNPs) σε περιεκτικότητα 10%wt και οι πολυφλοιϊκοί νανοσωλήνες άνθρακα (MWCNTs) σε περιεκτικότητα 10% wt . Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είχαν τη μορφή pellets και ήταν αναγκαία η μετατροπή του μεγέθους τους από την κλίμακα των χιλιοστών στη μικροκλίμακα και πιο συγκεκριμένα σε μορφή σκόνης μέσω κονιορτοποίησης. Έπειτα, πραγματοποιήθηκε η παρασκευή δοκιμίων με τη χρήση εξωθητή καθώς και η παρασκευή θερμοπλαστικών φιλμ κόλλας, τα οποία μορφοποιήθηκαν μέσω θερμοπρέσσας, και η χρήση τους ως μέσο σύνδεσης των επιφανειών (12 στρώσεις μονοδιεύθυντου προεμποτισμένου υφάσματος από ίνες άνθρακα). Για τον χαρακτηρισμό των αναπτυχθέντων υλικών πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις της θερμικής και ηλεκτρικής αγωγιμότητας και έπειτα ακολούθησαν δοκιμές προσδιορισμού του κρίσιμου ρυθμού απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης (ASTM D5528-01) και δοκιμές προσδιορισμού της διάρκειας ζωής σε κόπωση (ASTM D6115-97). Η εισαγωγή των νανοσωματιδίων προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις στην ηλεκτρική και θερμική αγωγιμότητα. Οι νανοσωλήνες άνθρακα σε περιεκτικότητα 10%wt παρουσίασαν την μεγαλύτερη αύξηση, 58%, στην θερμική αγωγιμότητα καθώς και την μεγαλύτερη αύξηση, δέκα τάξεις μεγέθους στην ηλεκτρική αγωγιμότητα του υλικού. Επομένως, οι νανοσωλήνες άνθρακα συνέβαλαν στην ενίσχυση της πολύ-λειτουργικότητας της θερμοπλαστικής κόλλας. Τέλος , παρατηρήθηκε ότι τα πολυστρωματικά γραφένια αύξησαν οριακά τον κρίσιμο ρυθμό απελευθέρωσης ενέργειας παραμόρφωσης (5%) κατά την στατική καταπόνηση ενώ σε αντίθεση οι νανοσωλήνες άνθρακα κατά τη δυναμική καταπόνηση παρουσίασαν αύξηση της διάρκειας ζωής σε κόπωση της τάξεως του 11%.Αναγκαία είναι η πραγματοποίηση επιπλέον μηχανικών δοκιμών σε περισσότερα δείγματα, όπως απαιτούν και τα πρότυπα, για την ασφαλέστερη ερμηνεία των αποτελεσμάτων καθώς υπήρχε αρκετά μεγάλη τυπική απόκλιση μεταξύ των τιμών των αποτελεσμάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αναγνώριση φωνητικών εντολών με τεχνικές βαθιάς μηχανικής μάθησης
  (2022-09-22) Δημητρούκα, Γιαννούλα; Dimitrouka, Giannoula
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)
  Η πραγματικά μεγάλη αύξηση του όγκου πληροφοριών στον παγκόσμιο ιστό την τελευταία δεκαετία αποτελεί γεγονός, το οποίο σαφώς και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την αλματώδη εξέλιξη της τεχνολογίας. Υπέρογκος αριθμός δεδομένων αποθηκεύονται σε βάσεις δεδομένων. Για το λόγο αυτό, αυξήθηκε η ανάγκη ανακάλυψης και εξαγωγής γνώσης από τα δεδομένα αυτά που θα πραγματοποιείται αυτόματα με μεθόδους Μηχανικής Μάθησης και Βαθιάς Μάθησης. Στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε σε ένα επιμέρους πεδίο έρευνας της Βαθιάς Μάθησης, αυτό της αναγνώριση ομιλίας. Σκοπός της διπλωματικής είναι να λυθεί το πρόβλημα κατηγοριοποίησης πολλαπλών κλάσεων χρησιμοποιώντας δεδομένα ήχου. Αρχικά, γίνεται αναφορά μεθόδων κατηγοριοποίησης, όπως για παράδειγμα, η Μηχανή Υπο-στήριξης Διανυσμάτων, ο Τυχαίο Δάσος, ο Δένδρο Απόφασης, ο Κ-Πλησιέστερος Γείτονες και ο Αφελής Μπεϋζιανός Ταξινομητής. Επιπλέον, αναλύονται εκτενώς, τα Τεχνητά νευρωνικά δίκτυα και οι αρχιτεκτονικές τους. Στο πλαίσιο της πειραματικής διαδικασίας, τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται, περιορίζονται σε ένα σύνολο δεδομένων τριάντα πέντε κλάσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν χιλιάδες ηχητικά αρχεία. Για να πετύχουμε τον σκοπό της διπλωματικής, στο σύνολο αυτό, γίνεται προεπεξεργασία των δεδομένων και ανάπτυξη μοντέλων που είναι σε θέση να κατηγοριοποιούν σύνολα δεδομένων φωνητικών εντολών, χρησιμοποιώ-ντας βιβλιοθήκες της Python, όπως (Matplotlib, TensorFlow, Pandas, NumPy, Scikit-learn). Τέλος, έχει πραγματοποιηθεί μια εκτενής ανάλυση που καταδεικνύει την απόδοσή και την ακρίβειά τους.