Search Results

Now showing 1 - 10 of 23
 • Thumbnail Image
  Item
  Σύστημα αυτόματης κατασκευής και επίλυσης σταυρολέξων ιταλικού τύπου
  Γεωργίου, Παναγιώτης; Georgiou, Panagiotis
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΔΕ)
  Η διπλωματική αυτή εργασία ασχολείται με τη δημιουργία ενός συστήματος αυτόματης κατασκευής και επίλυσης σταυρολέξων ιταλικού τύπου. Το εν λόγω σύστημα που έχει κατασκευαστεί, τρέχει σε περιηγητές διαδικτύου. Για την ολοκλήρωση του πιο πάνω χρησιμοποιήσαμε το WordNet σαν βάση δεδομένων, όπου με τη βοήθεια της PHP και της JavaScript ενώσαμε τα κομμάτια της βάσης αυτής, του backend και του frontend. Το WordNet όπως θα δούμε, είναι ένας θησαυρός λέξεων της αγγλικής γλώσσας, οι οποίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους με διάφορες σημασιολογικές σχέσεις. Οι σχέσεις αυτές, είναι που θα μας βοηθήσουν στο να φτιάξουμε ένα θεματοποιημένο σταυρόλεξο, δηλαδή ένα σταυρόλεξο του οποίου οι κρυμμένες λέξεις, να είναι όλες σχετικές με μια λέξη την οποία θα εισάγει στο πρόγραμμα ο χρήστης. Στη συνέχεια, με τη χρήση της PHP δημιουργούμε το σταυρόλεξο και όλους τους απαραίτητους αλγόριθμους που χρειάστηκαν. Για τη δημιουργία του σταυρόλεξου οι βασικοί αλγόριθμοι που φτιάξαμε είναι ο αλγόριθμος αναζήτησης και εύρεσης όλων των σχετικών λέξεων της θεματικής λέξης που έδωσε ο χρήστης, ο αλγόριθμος τοποθέτησης λέξεων του σταυρολέξου, ο αλγόριθμος ανανέωσης και ενημέρωσης όλων των τετραγώνων και διάφοροι άλλοι. Τέλος, δημιουργήσαμε μια διεπαφή μέσω της οποίας ο χρήστης εισάγει τη θεματική λέξη που επιθυμεί, το μέγεθος του σταυρολέξου και το επίπεδο δυσκολίας. Ακολούθως το σταυρόλεξο παρουσιάζεται σε αυτόν και χρήστης καλείτε να το λύσει. Επιπλέον, η διεπαφή παρέχει στον χρήστη διάφορες λειτουργίες όπως τον έλεγχο των απαντήσεων, τον καθαρισμό των τετραγώνων από τα γράμματα αλλά και την εμφάνιση όλων των σωστών απαντήσεων. Το σύστημα που δημιουργήθηκε πληροί σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό το ζητούμενο, δημιουργεί δηλαδή επιτυχώς θεματοποιημένα σταυρόλεξα ιταλικού τύπου. Παρ΄ όλα αυτά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης ως προς το πλήθος των λέξεων του σταυρολέξου, αλλά και ως προς την σχετικότητα των λέξεων με τη θεματική λέξη που εισάγει ο χρήστης στο σταυρόλεξο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Δυναμική της πόλωσης σε ημιαγωγικά λέϊζερ κβαντικών τελειών καθέτου εκπομπής και εφαρμογές
  Γεωργίου, Παναγιώτης; Georgiou, Panagiotis
  Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (ΜΔΕ)
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετήθηκε υπολογιστικά η δυναμική της πόλωσης του εκπεμπόμενου ηλεκτρικού πεδίου από καθέτου εκπομπής σπιν δομές κβαντικών τελειών (QD spin-VCSEL), όπου η διαμόρφωση και ο έλεγχος του σπιν των εγχεόμενων φορέων επιτυγχάνεται μέσω οπτικής άντλησης. Η καινοτομία ως προς την μελέτη αποτέλεσε η εισαγωγή ενός διεγερμένου ενεργειακού επιπέδου στο ενεργό μέσο της συσκευής το οποίο αποτελείται από κβαντικές τελείες, δηλαδή εκπομπή ακτινοβολίας δυο διαφορετικών μηκών κύματος. Η μαθηματική περιγραφή της εισαγωγής του σπιν στους φορείς αλλά και της σύζευξης μεταξύ αριστερόστροφης και δεξιόστροφης πόλωσης του φωτός έγινε με βάση του μοντέλο Spin-Flip. Δεδομένου ότι τα ημιαγωγικά laser εμφανίζουν μη γραμμικότητες ως προς την δυναμική τους, για την περιγραφή τέτοιων φαινομένων εισήχθη στην μαθηματική ανάλυση του μοντέλου ο μέγιστος εκθέτης Lyapunov (LLE), ένα μαθηματικό εργαλείο για την ανάλυση χαοτικών φαινομένων που σε αντίθεση με άλλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται ευρέως από την επιστημονική κοινότητα παρέχει την δυνατότητα της ποσοτικοποίησης του χάους. Η έρευνα διαχωρίζεται σε δυο μέρη, στο πρώτο μέρος μελετήθηκε η δυναμική μιας μεμονωμένης συσκευής, ενώ στο δεύτερο η αλληλεπίδραση δυο πανομοιότυπων QD spin VCSEL μέσω οπτικής έγχυσης. Αρχικά, στο πρώτο μέρος μελετήθηκε η επίπτωση που έχει ο υπολογιστικός χρόνος ολοκλήρωσης στην σταθεροποίηση της τιμής του LLE. Εν συνεχεία η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε με την βοήθεια του LLE την ύπαρξη συμμετρίας ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της δυναμικής αλλά διαφοροποίηση στα ποσοτικά χαρακτηριστικά της δυναμικής των δυο μηκών κύματος, με τις δυο χαρακτηριστικές εκπομπές να εμφανίζουν διαφορετική χαοτικότητα. Στο δεύτερο μέρος, η μελέτη της αλληλεπίδραση δυο συσκευών μέση οπτικής έγχυσης σε αρχικό στάδιο έδειξε ότι τέτοιου είδους συσκευές είναι ικανές να επιτύχουν injection locking. Επιπρόσθετα, η υπολογιστική επίλυση των εξισώσεων έδειξε την δυνατότητα των QD spin-VCSEL δύο μηκών κύματος να επιτυγχάνουν την εναλλαγή πόλωσης (polarization switching) και εναλλαγή μήκους κύματος (wavelength switching) με την ταυτόχρονη εμφάνιση spikes στις χρονοσειρές (timeseries). Τα προαναφερθέντα αποτελούν σημαντικά φαινόμενα στον τομέα των Νευρομορφικών Φωτονικών (Neuromorphic Photonics).
 • Thumbnail Image
  Item
  Αρχιτεκτονικές υλικού για εξισωτές με βελτιστοποίηση της αναπαράστασης δεδομένων και εφαρμογή σε ασύρματα τοπικά δίκτυα
  (2014-06-10) Γεωργίου, Παναγιώτης; Παλιουράς, Βασίλης; Παλιουράς, Βασίλης; Θεοδωρίδης, Γεώργιος; Γκούτης, Κωνσταντίνος; Georgiou, Panagiotis
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΜΔΕ)
  Στα ασύρµατα δίκτυα η τεχνολογία MIMO-OFDM έχει ευρέως υιοθετηθεί µε στόχο την αύξηση του ρυθµού δεδοµένων σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο δέκτη ενός συστήµατος MIMO-OFDM ο υπολογισµός του µητρώου συντελεστών που χρειάζεται ο εξισωτής (equalizer) είναι ένα κρίσιµο σηµείο µε υψηλή υπολογιστική πολυπλοκότητα. Η καθυστέρηση που απαιτείται για την εκτέλεση του συγκεκριµένου υπολογισµού επηρεάζει άµεσα το ρυθµό περάτωσης (throughput) και την ποιότητα υπηρεσίας (QoS). Σε συστήµατα wi-fi (για παράδειγµα στο IEEE 802.11ac) στην αρχή κάθε πακέτου µεταδίδονται προσυµφωνηµένα σύµβολα, ώστε να εκπαιδεύσουν τον εξισωτή. Η συµβατική µέθοδος περιµένει να έρθουν όλα τα σύµβολα και στη συνέχεια υπολογίζει τοµητρώο του εξισωτή. Μια πιο πρόσφατη µέθοδος που αποσκοπεί στη µείωση της παραπάνω καθυστέρησης είναι ο προοδευτικός υπολογισµός του µητρώου του εξισωτή. Στη µέθοδο αυτή, γίνονται υπολογισµοί ανά σύµβολο εκπαίδευσης χωρίς να επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσµα. Στα πλαίσια της διπλωµατικής υλοποιήθηκαν αρχιτεκτονικές υλικού για εξισωτές που αξιοποιούν την ανωτέρω µέθοδο και απεικονίστηκαν σε αναπτυξιακό σύστηµα µε FPGA. Επίσης, διερευνήθηκε ο ρόλος της αναπαράστασης των δεδοµένων στην πολυπλοκότητα του συστήµατος και βελτιστοποιήθηκαν οι σχετικές σχεδιαστικές παράµετροι, µε έµφαση στη χρήση της λογαριθµικής αριθµητικής.
 • Thumbnail Image
  Item
  Τα Πληροφοριακά Συστήματα Ερευνητικής Δραστηριότητας (CRIS) ως φορείς της Ανοικτής Έρευνας στην Ελλάδα
  (2014-01-06) Σκουληκάρη, Αριάδνη-Ειρήνη; Γεωργίου, Παναγιώτης; Τσάκωνας, Γιάννης; Skoulikari, Ariadni-Eirini; Georgiou, Panos; Tsakonas, Giannis
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Στη σημερινή εποχή, η ανάγκη για άμεση και ανοικτή πρόσβαση σε πάσης φύσεως δεδομένα που επηρεάζουν την κοινωνική συνοχή, την οικονομική ανάπτυξη και την πληροφοριακή προαγωγή είναι διαρκώς κλιμακούμενη. Αυτό προκύπτει κυρίως από κοινωνικές και οργανωσιακές πιέσεις για ελεύθερη και διαφανή πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, Η ανάγκη αυτή υποστηρίζεται πλέον από τη δυνατότητα των τεχνολογιών πληροφόρησης να καλύψουν τα νέα μοντέλα και απαιτήσεις χρήσης, αλλά και από την ωρίμανση και διάδοση των κατάλληλων πολιτικών πρόσβασης. Ως αποτέλεσμα, εμφανίζεται η ανάπτυξη και παροχή των Πληροφοριακών Συστημάτων Ερευνητικής Δραστηριότητας (εφ’ εξής CRIS από την αγγλική ονομασία Current Research Information Systems). Ο κύριος ρόλος ενός CRIS είναι η συλλογή, καταγραφή, επεξεργασία και προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας και πληροφορίας. Η διαχείριση αυτής της πληροφορίας καλύπτει όλη διάρκεια του κύκλου ζωής της και όλες τις πτυχές της. Βασικός στόχος ενός πληροφοριακού συστήματος ερευνητικής δραστηριότητας είναι η αποθήκευση και η προβολή των ερευνητικών αποτελεσμάτων οργανωμένα κατά ίδρυμα, ερευνητή και οργανισμό-ερευνητική ομάδα. Ένα CRIS δε νοείται ως ένα καταληκτικό σύστημα, όπως μπορούν να θεωρηθούν τα ιδρυματικά αποθετήρια, όπου αποθέτονται κάποιες πληροφορίες, αλλά προβάλει ως ένα σύστημα ενσωματωμένο στην πραγματικότητα φορέων υπεύθυνων για την ερευνητική δραστηριότητα. Τα CRIS έχουν γνωρίσει ευρεία διάδοση ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο, με αρκετές επιτυχημένες εφαρμογές σε εθνικό επίπεδο. Κύριος στόχος είναι η δημόσια προβολή της ερευνητικής δραστηριότητας των ιδρυμάτων κάθε χώρας, και ως απώτερος σκοπός η δημιουργία υποδομών για την ανοικτή έρευνα και τη δυνατότητα αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης της υπάρχουσας πληροφορίας. Ένα CRIS μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε σε εθνικό επίπεδο, είτε σε επίπεδο ενός πανεπιστημίου/οργανισμού και ως αποτέλεσμα αυτό υπάρχουν ενδιαφέρουσες εφαρμογές και σε ιδρυματικό επίπεδο. Ένα CRIS παρέχει πληροφορία για οντότητες, όπως ερευνητές, ερευνητικοί οργανισμοί, ερευνητικά έργα, δημοσιεύσεις, πατέντες, ερευνητικά δεδομένα, χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ερευνητικές υποδομές και τις αντίστοιχες συσχετίσεις μεταξύ τους. Για τη δομημένη και διαλειτουργική αναπαράσταση όλων των παραπάνω χρησιμοποιείται το ευρωπαϊκό πρότυπο δεδομένων Common European Research Information Format (CERIF). Το πρότυπο δεδομένων CERIF συλλέγει πληροφορίες για τις βασικές οντότητες του ερευνητικού οικοδομήματος (base entities), όπως ερευνητής, έργο και οργανισμός, τις οντότητες που αντανακλούν τα αποτελέσματα τους (result entities), και τις ιδιότητες των οντοτήτων αυτών (2nd level entities) και των συσχετίσεων μεταξύ τους (link entities). Ένα CRIS δεν αποτελεί μια απομονωμένη νησίδα πληροφοριών, αλλά συνεργάζεται με τρίτα συστήματα, όπως Ιδρυματικά Αποθετήρια και Πληροφοριακά Συστήματα ερευνητικών φορέων, προκειμένου να συλλέγει και να συσσωρεύει πληροφορία από αυτά προκειμένου να την προωθεί και να την προβάλει. Υπ’ αυτή την έννοια ένα CRIS νοείται ως μια σημαντική προσθήκη, και δη σε κεντρική θέση, σε ένα δίκτυο συστημάτων το οποίο να συγκεντρώνει και παρουσιάζει με πλήρη και άμεσο τρόπο την κατανεμημένη πληροφορία. Τα οφέλη από τη λειτουργία ενός συστήματος CRIS στο ακαδημαϊκό περιβάλλον είναι πολλαπλά και αφορούν κατηγορίες χρηστών, όπως οι ερευνητές, υπηρεσιακούς παράγοντες ενός ιδρύματος, παράγοντες σε θέσεις ιδρυματικής ή εθνικής ευθύνης, επιχειρηματίες, ακόμη και απλούς πολίτες. Ενδεικτικά αναφέρονται τα αποτελέσματα της εξοικονόμησης πόρων και χρόνου με την εύκολη και μαζική εισαγωγή των δεδομένων, της χρήσης του συστήματος οποτεδήποτε απαιτείται, είτε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης ενός έργου, είτε μετά την ολοκλήρωση του, της εισαγωγή δεδομένων μόνο μια φορά και της μεταφερσιμότητάς τους σε άλλες κατανομές (άλλα συστήματα) ενός ευρύτερου δικτύου, της παραγωγής αναφορών, της δυνατότητας αυτόματης ενημέρωσης λεπτομερών εγγράφων και της δυνατότητας εξυπηρέτησης πολλών χρηστών ταυτοχρόνως σε μια ασφαλή και εξουσιοδοτημένη πλατφόρμα, κ.α. Πιο συγκεκριμένα όμως οι πολίτες έχουν πρόσβαση με ανοικτό και ελεύθερο τρόπο σε αξιόπιστη και ορθά οργανωμένη πληροφορία για τα αποτελέσματα της έρευνας στον ελλαδικό χώρο και να χρησιμοποιήσουν την πληροφορία αυτή για τους δικούς τους σκοπούς. Οι ερευνητές καταγράφουν την έρευνά τους και τα παράγωγα της με έναν δομημένο και ενιαία αποδεκτό τρόπο και τα προβάλουν μέσω ενός εθνικού πληροφοριακού συστήματος. Παράλληλα αποκτούν πρόσβαση σε ερευνητικό περιεχόμενο συναφές με το αντικείμενό τους. Ακόμα, τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα έχουν τη δυνατότητα να έχουν συγκεντρωμένη και οργανωμένη όλη την ερευνητική δραστηριότητά τους για κάθε τμήμα, εργαστήριο, ερευνητή και έτσι να παρέχουν ανοικτή πρόσβαση στους φοιτητές τους, καθώς επίσης και να εξάγουν στατιστικά στοιχεία και ειδικές αναφορές. Στην προτεινόμενη εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη υπηρεσιών Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα με τη χρήση ενός κοινού Πληροφοριακού Συστήματος Ερευνητικής Δραστηριότητας. Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του υποέργου 9 : «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας για Βιβλιοθήκες και Υπηρεσίες Πληροφόρησης, Λοιπούς Φορείς και Τελικούς Χρήστες» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο. Ο τίτλος δράσης είναι «Υπηρεσίες Τεκμηρίωσης, Προβολής και Αξιοποίησης της Επιστημονικής Δραστηριότητας και των Ερευνητικών Αποτελεσμάτων των Ελληνικών ΑΕΙ (CRIS)» και η υλοποίηση του είναι αποτέλεσμα της συνεργατικής δράσης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) μέσα από την υλοποίηση αντίστοιχων συντονισμένων έργων στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση. Σε αυτό το έργο, η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετέχει ως φορέας πρότυπης εφαρμογής και συντονιστής της ανάπτυξης των επιμέρους υπηρεσιών στα ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα. Ως στόχος της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών CRIS που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ιδρυμάτων με τις εξής δυνατότητες: - συλλογής και οργανωμένης καταγραφής της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα (έργα, ερευνητές, ερευνητικό έργο, δημοσιεύσεις, χρηματοδοτούμενα προγράμματα, ερευνητικά δεδομένα, κ.α.) προβολής της ερευνητικής δραστηριότητας κάθε πανεπιστημιακού ιδρύματος/ερευνητικού φορέα τόσο ως αυτόνομα συστήματα διαθέσιμα σε τελικούς χρήστες, όσο και ως πάροχοι δομημένων δεδομένων σε εφαρμογές προστιθέμενης αξίας - αναζήτησης ειδικευμένων ερευνητών/επιστημόνων και παρουσίαση της ερευνητικής δραστηριότητας τους, όπως για παράδειγμα δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα έργα, κλπ. προβολής των αποτελεσμάτων που παράγονται στο πλαίσιο κάθε ερευνητικού έργου, όπως για παράδειγμα δημοσιεύσεις, πατέντες, προϊόντα, κλπ. - υποστήριξη της μακροχρόνιας διατήρησης και επανα-χρησιμοποίησης του παραγόμενου επιστημονικού περιεχομένου σε ψηφιακή μορφή. Αποτέλεσμα αυτών εκτιμάται πως θα είναι η ανάδειξη του ελληνικού περιεχομένου έρευνας και πολιτισμού σε δομημένη μορφή, η διάχυση της ερευνητικής πληροφορίας μέσα από διαύλους ανοικτής πρόσβασης και η δυνατότητα πρόσβασης και αξιοποίησης ολοκληρωμένης, οργανωμένης και έγκυρης πληροφορίας για έρευνα και παραγωγή μελλοντικών αποτελεσμάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ευκαιρίες ανάπτυξης στους καιρούς της κρίσης: η περίπτωση της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών (ΒΚΠ-ΠΠ)
  (2012-10-23) Γεωργίου, Παναγιώτης; Georgiou, Panos
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Όταν τρία χρόνια πριν η οικονομική κρίση χτύπησε τις πόρτες της χώρας μας, οι προοπτικές επιβίωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών φάνταζαν τουλάχιστον δυσοίωνες. Οι συνεχείς περικοπές των τακτικών προϋπολογισμών των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και βιβλιοθηκών που ακολούθησαν επιβεβαίωσαν, ότι η διατήρηση της θέσης των βιβλιοθηκών και της δυναμικής ανάπτυξης που απέκτησαν την τελευταία 15ετία στην εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία τίθετο σε αμφιβολία και σε κίνδυνο οπισθοδρόμησης: ελαχιστοποίηση προσκτήσεων, διακοπές συνδρομών, περικοπή δαπανών, διακοπή συμβάσεων εργασίας προσωπικού κ.ά. Πολύ περισσότερο μάλλον όταν οι οποιεσδήποτε προοπτικές/δυνατότητες επιβίωσης ή/και «ανάπτυξης» βασίζονταν πάλι μόνο ή κυρίως στις χρηματοδοτούμενες από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους κάθετες και οριζόντιες δράσεις διαφόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων (Ψηφιακή Σύγκλιση, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση κλπ) με αισθητά μικρότερους προϋπολογισμούς για τις βιβλιοθήκες, πληθώρα χρονοβόρων γραφειοκρατικών διαδικασιών και εμποδίων, ασφυκτικό πλαίσιο υλοποίησης, καθυστερήσεις στις εισροές πόρων κλπ. Στην περίπτωση της ΒΚΠ-ΠΠ όταν για διαφόρους λόγους της αφαιρέθηκε η δυνατότητα υλοποίησης κάθετης δράσης στο πλαίσιο του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση, «αναγκαστήκαμε» να ανακαλύψουμε και να εξετάσουμε εναλλακτικές λύσεις που θα μας επέτρεπαν όχι μόνο να διατηρήσουμε τις υφιστάμενες υπηρεσίες και υποδομές μας αλλά και να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης της βιβλιοθήκης μας. Στο πλαίσιο αυτό προχωρήσαμε στην επικαιροποίηση και επέκταση του στρατηγικού σχεδιασμού της βιβλιοθήκης για την περίοδο 2010-2015 όπου - καταγράψαμε και αναλύσαμε o την υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά υποδομές, υπηρεσίες και ανθρώπινο δυναμικό, o τις ανάγκες/απαιτήσεις της κοινότητας o τους διαθέσιμους πόρους o τα δυνατά και αδύναμα σημεία της ΒΚΠ συνολικά - (επανα)προσδιορίσαμε τους στόχους μας για τη συγκεκριμένη περίοδο - προτείναμε συγκεκριμένη μεθοδολογία επίτευξης των στόχων αυτών Βασικά στοιχεία της προσέγγισής μας, την οποία και παρουσιάζουμε στην παρούσα εισήγηση αποτελούν: - η επαναξέταση του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών υπό το πρίσμα των σημερινών συνθηκών και διατήρηση των επιτυχημένων και «βιώσιμων» υπηρεσιών - η εστίαση σε αναπτυξιακούς στόχους που αφορούν στα «δυνατά» σημεία της ΒΚΠ - η εξέταση κάθε δυνατού τρόπου στελέχωσης/υποστήριξης των προσπαθειών αυτών (συνεργασίες με τμήματα του ιδρύματος, εσωτερική ανακατανομή πόρων, αξιοποίηση υφιστάμενου δυναμικού κλπ) - η μέγιστη δυνατή εξωστρέφεια μέσω χρήσιμων στρατηγικών ή κατά περίπτωση συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο - η αξιοποίηση κάθε σχετικού χρηματοδοτικού εργαλείου (ευρωπαϊκά & εθνικά προγράμματα, δωρεές κλπ) - η εξοικονόμηση πόρων κυρίως μέσω μιας πιο ορθολογικής διαδικασίας διαχείρισης των προσκτήσεων
 • Thumbnail Image
  Item
  Δείκτες αποτίμησης ποιότητας ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών
  (2011-03-01T08:02:40Z) Γεωργίου, Παναγιώτης; Ξενίδου - Δέρβου, Κλωντίνη; Συνέλλη, Κατερίνα
  Αναφορές - ΒΚΠ
  Η παρούσα μελέτη διενεργήθηκε μέσα στα πλαίσια του έργου της Επιτροπής Σχεδιασμού του Τεχνικού Δελτίου του έργου των Βιβλιοθηκών που θα χρηματοδοτηθεί στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ. Η εκπόνηση της μελέτης είχε σαν σκοπό την καταγραφή και επιλογή κατάλληλων Δεικτών Απόδοσης των Βιβλιοθηκών, που θα χρησιμοποιηθούν ανάλογα, σαν εργαλείο αρχικής αξιολόγησης της παρούσας κατάστασης, είτε όσο από και τα αρμόδια όργανα παρακολούθησης και αξιολόγησης των έργων των Βιβλιοθηκών κατά την διάρκεια των έργων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Δανιηλίς - Ψηφιακά τεκμήρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πατρών
  (2011-01-24T07:43:06Z) Παπαχριστόπουλος, Λεωνίδας; Κυριαζής, Βασίλης; Μπαρκαγιάννης, Βασίλης; Γεωργίου, Παναγιώτης; Συνέλλη, Κατερίνα; Σκόνδρα, Κατερίνα; Ζούτσου, Κυριακή; Μητρέλης, Άγγελος; Κυριαζή, Πανωραία; Λαμπροπούλου, Αγγελική; Κάτρης, Νικόλαος; Papachristopoulos, Leonidas; Kyriazis, Vasilis; Barkayannis, Vasilis; Georgiou, Panagiotis; Synelli, Katerina; Skondra, Katerina; Zoutsou, Kyriaki; Mitrelis, Angelos; Kyriazi, Panoraia; Lampropoulou, Aggeliki; Κάτρης, Νικόλαος
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η ψηφιακή συλλογή «Δανιηλίδα», περιλαμβάνει κυρίως ιστορικά περιοδικά που εκδίδονταν στην περιοχή των Πατρών αλλά και γνωστά περιοδικά πανελλαδικής κυκλοφορίας κατά την διάρκεια του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. περιεχόμενο σπάνιων και ιστορικών βιβλίων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η δημιουργία της «Δανιηλίδας» αποτελεί το φυσικό αντικείμενο της δράσης «Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του Περιεχομένου Ιστορικών Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών» στα πλαίσια του έργου «ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ – Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα» (ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ).
 • Thumbnail Image
  Item
  Ψηφιακή Συλλογή Κοσμόπολις - Τελική Αναφορά
  (2010-06-08T09:11:59Z) Γαβρίλης, Δημήτριος; Γεωργίου, Παναγιώτης; Παπαδάτου, Φιερούλα; Τσάκωνας, Γιάννης
  Αναφορές - ΒΚΠ
  Η 1η έκδοση της αναφοράς υλοποίησης της Ψηφιακής Συλλογής «Κοσμόπολις» της δράσης “Ψηφιοποίηση και Δικτυακή Διάθεση του Περιεχομένου Ιστορικών Ελληνικών Φιλολογικών Περιοδικών” που υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 3: Ανάπτυξη νέων ηλεκτρονικών πηγών πληροφόρησης & Απόκτηση Ψηφιοποιημένων και Πρωτογενώς Επεξεργασμένων Φιλολογικών/Λογοτεχνικών Περιοδικών της Συλλογής του ΕΛΙΑ, – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539.
 • Thumbnail Image
  Item
  Συνεργατική ανάπτυξη ψηφιακών αποθεμάτων σε τοπικό επίπεδο: η συνεργασία ως εργαλείο μετάπλασης του ιστορικού κεφαλαίου σε αξιοποιήσιμο ψηφιακό απόθεμα
  (2010-05-17T15:46:48Z) Γεωργίου, Παναγιώτης; Georgiou, Panagiotis
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η παρούσα εισήγηση αναδεικνύει τις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ ετερογενών βιβλιοθηκών σε τοπικό επίπεδο για την ανάπτυξη ποιοτικών ψηφιακών συλλογών. Η εισήγηση αναφέρεται στο επιτυχημένο παράδειγμα της μετάπλασης σημαντικού ιστορικού κεφαλαίου της πόλεως των Πατρών, το οποίο διατηρείται από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Πατρών (ΔΒΠ), σε αξιοποιήσιμο ψηφιακό απόθεμα μέσα από υποδομές και διαδικασίες της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών. Στόχος της κοινής αυτής δράσης είναι η ανάδειξη, διατήρηση και προστασία του ιστορικού υλικού των συλλογών της ΔΒΠ μέσα από την ψηφιοποίηση και ευρετηρίασή του και η διάθεση στην Αχαϊκή κοινωνία, αλλά και στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα, σπάνιου υλικού στο οποίο υπήρχε περιορισμένη έως σήμερα πρόσβαση. Το αποτέλεσμα αυτής της δράσης μετουσιώθηκε στη ψηφιακή συλλογή «Δανϊηλίς», η οποία διατίθεται ελεύθερα και η οποία αποτελεί άλλη μια κυψέλη στις προσπάθειες για τον εμπλουτισμό του ψηφιακού περιεχομένου σε ιστορικό, λογοτεχνικό και πολιτιστικό επίπεδο στην Ελληνική γλώσσα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελέτη προδιαγραφών για τη σχεδίαση τριών θεματικών πυλών στα θεματικά πεδία βιολογίας, γεωλογίας και εκπαίδευσης
  (2010-03-01T11:11:17Z) Βαλής, Χρήστος; Γεωργίου, Παναγιώτης; Διονυσοπούλου, Ελένη; Παπαδάτου, Φιερούλα
  Αναφορές - ΒΚΠ
  Μελέτη προδιαγραφών της δράσης «Ανάπτυξη τριών (3) On-line θεματικών πυλών (subject gateways) σε αξιολογημένες πηγές πληροφόρησης του Διαδικτύου στα θεματικά πεδία της Βιολογίας, της Γεωλογίας και της Εκπαίδευσης» που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου ΤΗΛΕΦΑΕΣΣΑ «Παροχή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης (Β.Υ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα», Υποέργο 1: Ανάπτυξη θεματικών πυλών & Δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού – ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, MIS 60539