Search Results

Now showing 1 - 10 of 175
 • Thumbnail Image
  Item
  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΧΕΝΟΓΕΝΗ ΚΕΦΑΛΑΛΓΙΑ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2022) Κατσιμάρδου, Παρασκευή; Πετροπούλου, Γιαννίτσα
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Εισαγωγή: Η αυχενογενής κεφαλαλγία είναι ένας από τους πιο συχνούς τύπους δευτεροπαθούς κεφαλαλγίας. Το συγκεκριμένο σύνδρομο έχει ως βασικό σύμπτωμα τον αναφερόμενο πόνο στην κεφαλή ενώ η πρωταρχική αιτία πυροδότησης της δυσλειτουργίας είναι στην Αυχενική Μοίρα της Σπονδυλικής Στήλης (ΑΜΣΣ). Η πρωταρχική αντιμετώπιση της αυχενογενούς κεφαλαλγίες είναι με τη χρήση συντηρητικών μεθόδων όπως είναι η φαρμακευτική αγωγή και η φυσικοθεραπευτική προσέγγιση. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας αρθρογραφικής ανασκόπησης είναι να ερευνήσει και να αναλύσει τις επικρατέστερες φυσικοθεραπευτικές τεχνικές που στοχεύουν στην αξιολόγηση καθώς και στην αντιμετώπιση τόσο της αιτίας που πυροδοτεί την αυχενογενή κεφαλαλγία όσο και τα συμπτώματα αυτής Μεθοδολογία: Η αναζήτηση των αρθρογραφικών δεδομένων έγινε μέσω των μεγαλύτερων ιατρικών βάσεων δεδομένων, το Pubmed καθώς και το Google Scholar. Η αναζήτηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων κλειδιών και τα άρθρα που επιλέχθηκαν μελετούσαν βασικές φυσικοθεραπευτικές τεχνικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση της αυχενογενούς κεφαλαλγίας. Αποτελέσματα: Το βασικότερο στοιχείο της φυσικοθεραπευτικής προσέγγισης αποτελεί η αντικειμενική και υποκειμενική αξιολόγηση του ασθενή, οι οποίες προσδίδουν στον ασθενή τις κατάλληλες πληροφορίες για την οργάνωση ενός εξειδικευμένου και εξατομικευμένου προγράμματος αποκατάστασης. Όσον αναφορά τις επικρατέστερες φυσικοθεραπευικές τεχνικές αποκατάστασης, η θεραπευτική άσκηση, η χειροθεραπευτική παρέμβαση, η θεραπευτική μαλάξη και τέλος η χρήση μηχανημάτων ηλεκτρικού ερεθισμού όπως το TENS φάνηκαν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην αποκατάσταση των ελλειμμάτων των ασθενών.
 • Thumbnail Image
  Item
  ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΤΗΛΕΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΧΙΟΥ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) Ταλιαδώρου, Παναγιώτα; Τσεκούρα, Μαρία
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η παρούσα πτυχιακή εργασία επικεντρώνεται στην ανασκόπηση και περιγραφή εφαρμογών προγραμμάτων τηλεαποκατάστασης μετά από χειρουργείο στην άρθρωση του ισχίου. Περιγράφεται αναλυτικά η μέθοδος, οι τρόποι και τα μέσα εφαρμογής της, οι επιστημονικοί κλάδοι στους οποίους απευθύνεται καθώς και οι παθήσεις στις οποίες βρίσκει εφαρμογή. Επιπλέον καταγράφονται τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα που έχουν βρεθεί από τις υπάρχουσες έρευνες ενώ επίσης αναλύεται η αναγκαιότητα της τηλεαποκατάστασης στη σημερινή εποχή. Έπειτα παρατίθενται είδη χειρουργείων στην άρθρωση του ισχίου και η ανάλογη φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση που απαιτούν. Στη συνέχεια της εργασίας παρουσιάζονται σε πίνακα προγράμματα τηλεαποκατάστασης από τις ήδη υπάρχουσες έρευνες. Σύμφωνα με αυτές σχολιάζονται και συγκεντρώνονται τα υπάρχοντα δεδομένα και βγαίνουν τα ανάλογα συμπεράσματα. ΣΚΟΠΟΣ: Μέσα από την παρακάτω εργασία διερευνάται η αποτελεσματικότητα της τηλεαποκατάστασης ως μέθοδος φυσικοθεραπευτικής αντιμετώπισης μετά από χειρουργεία στην άρθρωση του ισχίου. Οι επιμέρους στόχοι της εργασίας αφορούν τις επιδράσεις που έχει ένα πρόγραμμα τηλεαποκατάστασης ανάλογα τον τρόπο εφαρμογής, την ομάδα ατόμων που συμμετέχει και τα τυχόν εμπόδια που εμφανίζονται στη κάθε μελέτη. ΜΕΘΟΔΟΣ: Η αρθρογραφία της εργασίας προκύπτει από αποκλειστικά επιστημονικά τεκμηριωμένες ηλεκτρονικές βάσεις όπως είναι οι ιστότοποι PubMed και Google Scholar. Τα είδη των μελετών που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι ανασκοπήσεις, ελεγχόμενες μελέτες και μετα-αναλύσεις. Όλες οι μελέτες που αφορούν το θέμα της εργασίας θα χρησιμοποιηθούν εξίσου για τον εντοπισμό απαντήσεων στα ερωτήματα που δημιουργεί η παρούσα πτυχιακή. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από την αναζήτηση της αρθρογραφίας βρέθηκαν 8 ερευνητικές μελέτες που εφαρμόζουν την τηλεαποκατάσταση σε ασθενείς μετά από χειρουργείο στο ισχίο. Μεγάλα ποσοστά ακριβείας των ασκήσεων, θετικές εντυπώσεις στους ασθενείς, συγκρίσιμα αποτελέσματα με τις κλασικές μεθόδους. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η έρευνα για την τηλεαποκατάσταση είναι πολύ σημαντική για την βελτίωση της μεθόδου προκειμένου να μπορεί να παρέχεται στον τομέα της υγείας με ασφάλεια και εγγύηση για τα θετικά της αποτελέσματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) Γατζούνης, Παναγιώτης; Παλιοσοφίτης, Δημοσθένης; Φουσέκης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Οι τενοντοπάθειες του κάτω άκρου και πιο συγκεκριμένα του αχιλλείου τένοντα αποτελούν παθήσεις πολυπαραγοντικού χαρακτήρα και σχετίζονται είτε με υπέρχρηση των τενόντιων δομών είτε με κάποιον οξύ τραυματισμό τους. Χαρακτηρίζονται από πόνο δραστηριότητας, τοπική ευαισθησία στην ψηλάφηση, μειωμένη λειτουργικότητα και πιθανή φλεγμονή του τένοντα, ενώ επηρεάζουν τόσο τον αθλητικό όσο και το γενικό πληθυσμό. Παρατηρείται ακόμα, έπειτα από μελέτη, πως το πλήθος των θεραπευτικών ασκήσεων που έχουν ως στόχο την αποκατάσταση της τενοντοπάθειας του αχιλλείου τένοντα διαφέρουν μεταξύ τους είτε αναλόγως το σημείο του τένοντα που έχει τραυματιστεί είτε ως προς τον τρόπο εκτέλεσης των δοκιμασιών. Οι ήδη υπάρχουσες έρευνες δεν μας οδηγούν σε σαφή συμπεράσματα όσον αφορά την σωστή δόμηση ενός προγράμματος αποκατάστασης καθώς οι θεραπευτικές ασκήσεις διαφέρουν μεταξύ τους στον τρόπο εκτέλεσης δηλαδή στην συχνότητα, την ταχύτητα, την διάρκεια και την φόρτιση του πάσχοντος άκρου. Ωστόσο, μέσω αυτής της αρθογραφικής ανασκόπησης ερευνήσαμε έγκυρες και σύγχρονες πηγές έχοντας ως στόχο την κατηγοριοποίηση αλλά και τη σύγκριση των διαφόρων μεθόδων αποκατάστασης ως προς την αποτελεσματικότητα τους στην μείωση του πόνου και του οιδήματος αλλά και την αύξηση της κινητικότητας της περιοχής καθώς και της ελαστικότητας του τένοντα σε φορτίσεις.
 • Thumbnail Image
  Item
  ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 3ΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΜΕ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΗ ΑΣΚΗΣΗ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) Αντερριώτης, Δημήτριος; Κλώσσας, Απόστολος; Μπίλλη, Ευδοκία
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Σήμερα, ο πληθυσμός των ατόμων άνω των 65 αποτελεί το ένα πέμπτο του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός που μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα για το ποσό σημαντική είναι η διερεύνηση των προβλημάτων και της διαχείρισή τους σε αυτή την ειδική πληθυσμιακή ομάδα. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζουν αφορά τα χρόνια μυοσκελετικά προβλήματα, για τα οποία η θεραπευτική άσκηση θεωρείται η πιο αποτελεσματική φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχει συμμόρφωση στα θεραπευτικά προγράμματα άσκησης για αυτόν τον πληθυσμό, πράγμα που δεν είναι ευρέως γνωστό στην ελληνική επικράτεια. Σκοπός: Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να διερευνήσει κατά πόσο τα άτομα τρίτης ηλικίας που πάσχουν από μυοσκελετικά προβλήματα, και τους έχει δοθεί συνταγογραφούμενη άσκηση, συμμορφώνονται σε αυτή και εφαρμόζουν τις εντολές των φυσικοθεραπευτών. Μέθοδος: Τα δείγματα συλλέχθηκαν μέσα στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο μέχρι Οκτώβριο 2021. Επιλέχθηκαν 22 άτομα άνω των 60 ετών τα οποία έπασχαν από μυοσκελετικές παθήσεις και τους συνταγογραφήθηκαν ασκήσεις για την αντιμετώπισή τους. Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε στο χώρο του ιδιωτικού φυσικοθεραπευτηρίου ‘’Φυσιoαγωγή’’, στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘’Ο Ευαγγελισμός’’ καθώς και στους ιδιωτικούς χώρους των ασθενών που έγιναν κατ’οίκον θεραπείες. Στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν άτομα και των δύο φύλων τα οποία συναίνεσαν να αποτελέσουν μέρος του δείγματος της έρευνας. Οι ασθενείς ενημερώθηκαν αναλυτικά για την διαδικασία που θα ακολουθηθεί και έπειτα τους δόθηκε ένα έντυπο συναίνεσης όπου υπογράφηκε. Στη συνέχεια τους δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο δημογραφικών στοιχείων, το οποίο δημιουργήθηκε από την ερευνητική ομάδα και αφορούσε τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών όπως η ηλικία, το βάρος το ύψος, το φύλλο, την οικογενειακή τους κατάσταση αλλά και ένα ιατρικό ιστορικό σχετικά με τη πάθηση που αντιμετώπιζαν. Εν συνεχεία, οι ασθενείς συμπλήρωσαν 2 φορές ένα ερωτηματολόγιο 17 ερωτήσεων, το Exercise Adherence Rating Scale (EARS) με διαφορά 15 ημερών. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει διασκευαστεί στην ελληνική γλώσσα και αξιολογεί την συμμόρφωση στην συνταγογραφούμενη άσκηση καθώς και τους λόγους της μη συμμόρφωσης. Επιπλέον, τα άτομα καλέστηκαν να συμπληρώσουν το International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, το οποίο αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο που αξιολογεί την φυσική δραστηριότητα. Η στατιστική ανάλυση έγινε μέσω του στατιστικού προγράμματος SPSS (version 25). Αποτελέσματα: Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν δείχνουν ότι οι ασθενείς τόσο κατά τη πρώτη όσο και στην δεύτερη μέτρηση τους για την συμμόρφωση τους στο συνταγογραφούμενο ασκησιολόγιο απάντησαν σχεδόν με τον ίδιο τρόπο (μη στατιστική διαφορά p>0.05 στη στατιστική δοκιμασία paired samples t-test). Το συνολικό δείγμα ασθενών με μυοσκελετικές παθήσεις που συμμετείχε ήταν 22 άτομα, εκ των οποίων ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 69,5 έτη. Από αυτούς το 59% ήταν άντρες (13 άτομα) και το 41% (9 άτομα) γυναίκες. Το δείγμα κατά 53,8% περπατούσε χωρίς βοήθημα , το 26,9% με βοήθημα και το 3,8% χρειαζόταν υποστήριξη από άλλο άτομο. Από τους ερωτηθέντες οι 76,9% πίστευε ότι βοηθήθηκε από το ασκησιολόγιο που τους συνταγογραφήθηκε ενώ το 7,7% δεν ένιωσε ότι βοήθησε αρκετά. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά την απάντηση του ερωτηματολογίου EARS έδειξε ότι τη πρώτη εβδομάδα τέλεσης του ασκησιολογίου, ο μέσος όρος συμμόρφωσης ανήλθε στα 37,04 ενώ στο επαναληπτικό ερωτηματολόγιο παρουσιάστηκε στα 40,95. Αν και υπάρχει μια μικρή αύξηση, δεν αποτελεί αρκετή για να βγει σαφές αποτέλεσμα ότι αυξάνεται η συμμόρφωση. Τέλος, συσχέτιση αυτών με τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου IPAQ (Μέσος όρος δείγματος 1198 METS) δεν φάνηκε να υπάρχει για τα άτομα 3ης ηλικίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΝΟΝΤΟΠΑΘΕΙΩΝ ΤΟΥ ΣΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΕΤΑΛΟΥ: ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) Νικούδης, Πασχάλης; Βέτσα, Αργυρώ; Τσεκούρα, Μαρία
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Εισαγωγή: Μια πλήρως λειτουργική, χωρίς πόνο άρθρωση του ώμου είναι απαραίτητη για τη διατήρηση μιας υγιούς, φυσιολογικής ποιότητας ζωής. Η τενοντοπάθεια του πετάλου των στροφέων είναι ένα συνηθισμένο ζήτημα που επηρεάζει τον πληθυσμό, αυξάνεται με την ηλικία και μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική αναπηρία και κοινωνικό κόστος. Οι τραυματισμοί αυτοί μπορούν να επηρεάσουν τους νεότερους, υγιείς ασθενείς αλλά και τους ηλικιωμένους, και μπορεί να είναι αποτέλεσμα τραύματος ή να εμφανιστούν ως αποτέλεσμα χρόνιου εκφυλισμού. Τα ευρήματα μπορεί να είναι επώδυνα, να περιορίζουν ορισμένες δραστηριότητες του ατόμου ή να είναι εντελώς ασυμπτωματικά και οι θεραπευτικές επιλογές να είναι από συντηρητική αντιμετώπιση έως χειρουργική διόρθωση. Ανεξάρτητα από τη διαχείριση που επιλέχθηκε τελικά, η φυσικοθεραπεία διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη σωστή θεραπεία. Με τις τρέχουσες μεθόδους αποκατάστασης, οι ασθενείς μπορούν να βελτιώσουν τη λειτουργικότητα της άρθρωσης, τον πόνο και την ποιότητα ζωής τους. Αυτή η ανασκόπηση εξετάζει τις τρέχουσες θεωρίες και πρακτικές που περιλαμβάνουν την αξιολόγηση και την αποκατάσταση για τενοντοπάθειες του στροφικού πετάλου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι να αναλύσει τις τενοντοπάθειες του στροφικού πετάλου ως προς την φυσικοθεραπευτική αξιολόγηση και το ασκησιολόγιο που χρησιμοποιείται κατά την αποκατάσταση, σύμφωνα με την υπάρχουσα σύγχρονη αρθρογραφία. Μέθοδος: Χρησιμοποιήθηκαν βιβλία αλλά και άρθρα από έγκυρες πηγές αναζήτησης όπως, το Pubmed και το Google Scholar. Καθώς στην εργασία θα αναλυθούν οι τελευταίες μελέτες πάνω στην τενοντοπάθεια του στροφικού πετάλου, θα συμπεριληφθούν μόνο μελέτες της τελευταίας δεκαετίας. Αποτελέσματα: Στην ανασκόπηση αυτή αναλύθηκαν 7 μελέτες για τη θεραπευτική άσκηση. Τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μελετών δείχνουν πως οι ομάδες που ακολούθησαν την θεραπευτική άσκηση ως μέσο θεραπείας παρουσίασαν μείωση του πόνου, αύξηση του εύρους κίνησης και αύξηση της λειτουργικότητας του ώμου. Οι ενέσεις υαλουρονικού φαίνεται να βοηθάνε ακόμη περισσότερο στη μείωση του πόνου, όπως και η εφαρμογή laser. Όσον αφορά είδος της άσκησης, είναι πιο αποτελεσματικό ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης που συνδυάζει σύγκεντρες και έκκεντρες ασκήσεις σε σχέση με ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μόνο έκκεντρες, για την επανεκπαίδευση της λειτουργικότητας. Επιπλέον, η αλλαγή στην ένταση των ασκήσεων δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα αποτελέσματα στην αποκατάσταση και προτείνεται ο συνδυασμός ασκήσεων ανοιχτής και κλειστής κινητικής αλυσίδας. Ένα πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης όταν συνδυαστεί με manual therapy δεν παρουσιάζει σημαντικά αποτελέσματα. Συμπεράσματα: Ανώτερο είδος άσκησης είναι ο συνδυασμός προγραμμάτων ενδυνάμωσης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η άσκηση ανοικτής και κλειστής κινηματικής αλυσίδας στην αντιμετώπιση της επιγονατιδομηριαίας δυσλειτουργίας Μια περιγραφική ανασκόπηση
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) Γεωργογιάννη, Αναστασία; Τσέπης, Ηλίας
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Θέμα: Το σύνδρομο επιγονατιδομηριαίου πόνου και η χονδροπάθεια είναι δύο παθολογίες αλληλένδετες και συνυφασμένες μεταξύ τους. Σε βάθος χρόνου μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα, πόνο και μυϊκή και λειτουργική δυσλειτουργία. Η ανασκόπηση αυτή είχε σκοπό να αναδείξει τη σπουδαιότητα της άσκησης, να ερευνήσει σε τι ποσοστό επιδρά η άσκηση κλειστής και ανοικτής κινηματικής αλυσίδα, και σε τι ποσοστό ενεργοποιούνται ο έσω και ο έξω πλατύς μυς, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο θα βοηθούσαν στην οργάνωση ενός προγράμματος άσκησης. Μέθοδος: Μελετήθηκαν επιστημονικά άρθρα από έγκυρες ηλεκτρονικές πλατφόρμες δεδομένων (PubMed, Google Scholar). Τα άρθρα είχαν χρονικό περιορισμό ως και 30 έτη, και προσαρτήθηκαν άρθρα με θεματολογία είτε την αξιολόγηση προγραμμάτων άσκησης κλειστής ή ανοικτής κινηματικής αλυσίδας, είτε άρθρα που μελετούν την ενεργοποίηση του τετρακεφάλου κατά τη διάρκεια κινήσεων μέσω ηλεκτροδίων. Αποτέλεσμα: Συνολικά βρέθηκαν 19 άρθρα. Τα προγράμματα άσκησης, ανοικτής ή κλειστής κινηματικής αλυσίδας, ή συνδυασμός τους, διαρκούσαν κατά μέσο όρο από 4 έως 8 εβδομάδες 3 φορές την εβδομάδα, περιείχαν προθέρμανση και διατάσεις, και πολλές ασκήσεις του άκρου με βοηθητικές αντιστάσεις (βάρη, λάστιχα, ιμάντες) αλλά και φυσικά μέσα σε κάποιες περιπτώσεις (βιοανάδραση, ηλεκτροδιέγερση). Συμπεράσματά: Οι έρευνες έδειξαν ότι η άσκηση έχει ευεργετικά αποτελέσματα στο παθολογικό γόνατο. Συγκεκριμένα, οι ασκήσεις κλειστής κινηματικής αλυσίδας φάνηκαν αποτελεσματικότερες, όχι στατιστιστικά σε μεγάλο ποσοστό ωστόσο. Συμπτώματα πόνου και ενοχλήσεων μειώνονται, ενώ η λειτουργικότητα, η προσωπική ικανοποίηση του ασθενούς βελτιώνονται αισθητά. Πρέπει να τονιστεί ότι συγκριτικά σε κάθε φορά, η ομάδα με τις περισσότερες ασκήσεις και παρεμβάσεις ή φυσικά μέσα σε σχέση με τη συγκρινόμενη ομάδα εμφάνιζε πάντοτε τα πιο βελτιωμένα αποτελέσματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΤΡΕΞΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) Μπούρη, Φωτεινή; Ξεργιά, Σοφία
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Το τρέξιμο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς τύπους σωματικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, θεωρείται πως το 36% του πληθυσμού ασχολείται ερασιτεχνικά με το τρέξιμο ενώ περίπου το 15% είναι τακτικοί δρομείς. Παρόλο που το τρέξιμο έχει πολλά και αδιαμφισβήτητα σωματικά οφέλη οι τραυματισμοί που σημειώνονται στα κάτω άκρα ανέρχονται από ποσοστό 30% έως 79%. Αναρίθμητοι παράγοντες συντελούν στην εκδήλωση των τραυματισμών, όμως ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στο πρότυπο τρεξίματος των δρομέων καθώς έχει αποδειχθεί πως αποτελεί βασικό παράγοντα συσχέτισης με τους τραυματισμούς των κάτω άκρων. Η αυξημένη επιδημιολογία των τραυματισμών καθιστούν αναγκαία την αξιολόγηση του προτύπου τρεξίματος των δρομέων καθώς και την διερεύνηση των τραυματισμών που προκαλούνται. Σκοπός: Η παρούσα αρθογραφική ανασκόπηση έχει ως σκοπό να αναλυθούν εκτενώς τα πρότυπα τρεξίματος των δρομέων, να περιγραφούν τα εμβιομηχανικά χαρακτηριστικά αυτών και να αναγνωρισθούν οι τραυματισμοί που προκαλούνται ώστε να συναχθεί ένα συμπέρασμα για την αναγκαιότητα ή όχι επικράτησης ενός μοτίβου τρεξίματος. Η συνεισφορά της παρούσας μελέτης στην επιστημονική κοινότητα είναι η θεωρητική ανάδειξη του θέματος, καθώς και να τεθεί η βάση σε θεωρητικό επίπεδο για μελλοντικές εμπειρικές μελέτες/έρευνες. Στρατηγική αναζήτησης: Για τη συγγραφή της παρούσας πτυχιακής εργασίας, πραγματοποιήθηκε συστηματική ανασκόπηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας. Για την αναζήτηση της αρθρογραφίας χρησιμοποιήθηκαν επιστημονικά άρθρα από τις αξιόπιστες βάσεις δεδομένων PubMed και Google Scholar. Κριτήρια εισόδου αποτελούν άρθρα που περιλαμβάνουν: συστηματικές ανασκοπήσεις, μετα-αναλύσεις, απλές ανασκοπήσεις και τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες, που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία 20 έτη, αναφέρονται στην εμβιομηχανική ανάλυση του προτύπου τρεξίματος αλλά και στους τραυματισμούς που παρουσιάζονται στους δρομείς Η αναζήτηση των άρθρων πραγματοποιήθηκε στην αγγλική γλώσσα και εκλέχθηκαν βάσει του αριθμού των συμμετεχόντων που έλαβαν μέρος σε κάθε έρευνα και πληρούν τα κατάλληλα κριτήρια αξιοπιστίας, εγκυρότητας και επιστημονικής τεκμηρίωσης. Επιπρόσθετα, συλλέχθηκαν δεδομένα από βιβλία σχετικά με την εμβιομηχανική ανάλυση του τρεξίματος. Κατά την προσπάθεια ηλεκτρονικής αναζήτησης πληροφοριών οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιήθηκαν είναι Running biomechanics, Foot strike patterns, Runners, Elite runners, Novice runners, Foot strike pattern, Rearfoot strike, Midfoot strike, Barefoot running, Running shoe, Injuries, Ground reaction force, Running economy, Plantar loads αλλά και συνδυασμός αυτών όπως, Rearfoot strike and injuries, Midfoot strike and injuries, Forefoot strike and injuries, Running biomechanics and running economy, Footwear and running. Συμπεράσματα: Τα συμπεράσματα της παρούσας αρθογραφικής ανασκόπησης έδειξαν ότι το RFS πρότυπο οδηγεί σε αυξημένη δύναμη αντίδρασης εδάφους και διαφορετικά εμβιομηχανικά φορτία, όπως αυξημένη φόρτιση στο γόνατο και στη πτέρνα. Αντίθετα, κατά το FFS δημιουργείται χαμηλότερος ρυθμός κατακόρυφης φόρτισης και εμβιομηχανικά φορτία στην περιοχή του αστραγάλου, των μεταταρσίων και του αχίλλειου τένοντα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν επιστημονικά τεκμήρια που να καταδεικνύουν ότι τα πρότυπα τρεξίματος σχετίζονται άμεσα με την πρόκληση τραυματισμών, καθώς οι τραυματισμοί οφείλονται σε πολυπαραγοντικές μεταβλητές. Λαμβάνοντας υπόψη την έλλειψη στοιχείων η αλλαγή προτύπου τρεξίματος δεν συνιστάται καθολικά αλλά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τραυματισμένων δρομέων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οι επιδράσεις της παγομάλαξης και του ψυχρού επιθέματος, ως μέθοδοι αποθεραπείας, στον ανθρώπινο οργανισμό. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
  (2021) Πανταζής, Δημήτριος; Φουσέκης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Εισαγωγή: Οι αθλητικές κακώσεις και η καταπόνηση του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος κάνουν όλο και περισσότερο την εμφάνιση τους στις μέρες μας εξαιτίας των συνεχώς αυξανόμενων απαιτήσεων της καθημερινότητας. Η εφαρμογή κρύου είναι η δημοφιλέστερη μέθοδος για την μείωση των συμπτωμάτων, από αρχαιοτάτων χρόνων, τόσο στην οξεία φάση ενός τραυματισμού όσο και κατά την διάρκεια της αποκατάστασης. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται με πολλές και διαφορετικές μορφές, ωστόσο στην παρούσα εργασία θα επικεντρωθούμε στην εφαρμογή της με την μορφή της παγομάλαξης και του ψυχρού επιθέματος. Στόχος της παρούσας συστηματικής ανασκόπησης είναι η παρουσίαση των πλεονεκτημάτων και πιθανόν μειονεκτημάτων των δύο συγκεκριμένων τεχνικών που θα μας οδηγήσουν στην καλύτερη αξιοποίηση τους. Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή αρθρογραφική έρευνα στις πλατφόρμες αναζήτησης : «PubMed» , «Google Scholar» , «Science Direct». Για την αναζήτηση των άρθρων χρησιμοποιήθηκαν οι εξής λέξεις κλειδιά : « ice massage» , «cold packs» , «cryotherapy», «skin temperature» , «functional rehabilitation» , «flexibility». Ακόμη, λήφθηκαν πληροφορίες από συγγράμματα , από τα οποία αντλήσαμε χρήσιμες πληροφορίες. Σκοπός της αναζήτησης ήταν η ανεύρεση τυχαιοποιημένων μελετών οι οποίες περιέγραφαν την συμπεριφορά του ανθρώπινου ιστού όπου έχει εφαρμοστεί μια εκ των μεθόδων κρυοθεραπείας, αναζήτηση μελετών που αναφέρονταν στις τεχνικές της παγομάλαξης και του ψυχρού επιθέματος . Αποτελέσματα: Οι έρευνες που πληρούσαν τα κριτήρια εισαγωγής συμπεριλήφθηκαν στο τελικό κείμενο. Προτιμήθηκαν οι πιο πρόσφατες έρευνες. Οι μελέτες που επιλέχθηκαν παρουσίαζαν ευρήματα έπειτα από την εφαρμογή είτε παγομάλαξης είτε ψυχρού επιθέματος. Επιπροσθέτως , συμπεριλήφθηκαν συγκριτικές μελέτες είτε της εφαρμογής παγομάλαξης είτε της εφαρμογής ψυχρού επιθέματος με άλλες μεθόδους ψύξης (π.χ. Game Ready®, παγομάλαξης με ταυτόχρονη διατήρηση της θεραπευόμενης επιφάνειας στεγνής, θεραπεία με συσκευή κυκλοφορίας κρύου νερού κ.α.). Συμπεράσματα: Πολλές από τις υφιστάμενες έρευνες μέσα από τα ευρήματα τους αναγνωρίζουν την σημαντικότητα των τεχνικών της παγομάλαξης και του ψυχρού επιθέματος για την αντιμετώπιση μυοσκελετικών τραυματισμών, για την πτώση της θερμοκρασίας στην πάσχουσα περιοχή ,για τη βελτίωση της ελαστικότητας και για την επίτευξη αποθεραπείας μετά από έντονη άσκηση. Ωστόσο, υπάρχουν και έρευνες όπου αναφέρουν κάποια μειονεκτήματα των συγκεκριμένων τεχνικών που ενδεχομένως να καθυστερούν την αποθεραπεία. Επιπλέον ερευνητικές μελέτες θα χρειαστούν με σκοπό την εξαγωγή ενός ασφαλούς συμπεράσματος.
 • Thumbnail Image
  Item
  ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΥΩΠΙΑΣ (MYOPIA CONTROL) ΜΕ ΦΑΚΟΥΣ ΕΠΑΦΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ-ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) Καμπύλη, Γεωργία; Λυκουργιώτη, Δήμητρα; Μακρυνιώτη, Δήμητρα
  ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ (ΔΕ)
  ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπό της πτυχιακής εργασίας μας αποτελεί η διερεύνηση του ποσοστού ανθρώπων που γνωρίζουν την μέθοδο του myopia control (έλεγχος μυωπίας) στον Ελλαδικό χώρο και κυρίως στις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος όπως Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, και Ιωάννινα. Επίσης, στόχο αποτελεί η εξέταση του ποσοστού δεκτικότητας, κυρίως των γονέων, στο ενδεχόμενο εφαρμογής της μεθόδου αυτής στα παιδιά τους ή σε κοντινό τους πρόσωπο, μικρής ηλικίας. ΜΕΘΟΔΟΙ-ΥΛΙΚΑ: Η πτυχιακή μας εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη, ένα βιβλιογραφικό και ένα ερευνητικό μέρος. Όσον αφορά στο βιβλιογραφικό μέρος, στο πρώτο κεφάλαιο θα παρατεθεί η ανατομία του οφθαλμού και συγκεκριμένα τα τοιχώματα αυτού, καθώς και το πρόσθιο κι οπίσθιο ημιμόριο του ματιού. Στο δεύτερο κεφάλαιο θα δοθεί ο ορισμός της εμμετρωπίας και της αμετρωπίας, κάνοντας μια σύντομη αναφορά στις κατηγορίες αυτής και δίνοντας έμφαση κυρίως στο διαθλαστικό πρόβλημα της μυωπίας και τα είδη της. Στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφερθούν οι βασικοί τρόποι αντιμετώπισης του σφάλματος της μυωπίας, που είναι η χρήση γυαλιών οράσεως, φακών επαφής και η διαθλαστική χειρουργική. Έπειτα, θα εισαχθεί η έννοια της μεθόδου myopia control και θα αναλυθούν οι διάφοροι τρόποι με τους οποίους αυτή εφαρμόζεται, καθώς και δεδομένα που έχουν προκύψει σχετικά με αυτήν σε παγκόσμιο επίπεδο. Στην συνέχεια, όσον αφορά το ερευνητικό κομμάτι, δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικής μορφής ερωτηματολόγιο, μέσω της πλατφόρμας Google Forms και κοινοποιήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να απαντηθεί από όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα των περιοχών που επιθυμούσαμε να ερευνήσουμε. Τα αποτελέσματα του δείγματος αναλύθηκαν σε ποσοστιαίους πίνακες και διαγράμματα Η επιλογή ερευνητικής προσέγγισης με ηλεκτρονική διανομή ερωτηματολογίων έγινε λόγω της αδυναμίας να διανεμηθούν από κοντά εξαιτίας του Covid-19. Εξαρχής ωστόσο επιθυμούσαμε να προσεγγίσουμε το θέμα ερευνητικά, διότι η μέθοδος myopia control είναι μια νέα σχετικά τεχνική η οποία εν έτη 2021, αναμένουμε να είναι σε έναν βαθμό, γνωστή από το ευρύτερο κοινό. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας στατιστικά μέσω ειδικού υπολογιστικού προγράμματος επεξεργασίας δεδομένων και θα διαχωριστούν ανάλογα: 1) σε αυτούς που γνωρίζουν ή είναι γονείς μυωπικού παιδιού, 2) σε αυτούς που γνωρίζουν την μυωπία και πιθανότατα αντιλαμβάνονται την σοβαρότητά της, 3) σε αυτούς που γνωρίζουν την μέθοδο του myopia control, 4) σε εκείνους που γνωρίζουν ή έχουν παιδί, μικρής ηλικίας, που να του εφαρμόζεται κάποια/-ες τεχνική/-ες της, εξετάζοντας την ενδεχόμενη ύπαρξη αποδοτικότητας της/τους, 5) σε αυτούς που δεν την γνωρίζουν καθόλου, 6) πόσοι από αυτούς που δεν την ήξεραν, θα ήθελαν να ενημερωθούν γι’ αυτή, και 7) πόσοι από αυτούς θα την πρότειναν ως μέθοδο πρόληψης-επιβράδυνσης της εξέλιξης της μυωπίας και αν όχι, για ποιον λόγο. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Στο τέλος, θα γίνει σχολιασμός των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από κάθε πόλη χωριστά και θα γίνει συζήτηση περί αυτών, παραθέτοντας και την προσωπική μας άποψη. Ελπίζουμε ένα ικανοποιητικό ποσοστό ατόμων να γνωρίζουν την μέθοδο του myopia control. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν την γνωρίζουν, αισιοδοξούμε να είναι ανοιχτοί για ενημέρωση και πρόταση αυτής.
 • Thumbnail Image
  Item
  ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΙΜΑΤΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗΣ
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021) Μανφρέντι, Ευαγγελία; Δημολιάτη, Δήμητρα; Φουσέκης, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Εισαγωγή: Η άσκηση με περιορισμένη αιματική ροή (BFR) γνωστή και ως kaatsu ή occlu-sion training αποτελεί μια πρωτοποριακή τεχνική, που αποσκοπεί στην κυτταρική διόγκωση μέσω απόφραξης της φλεβικής εκροής με την χρήση ειδικών ιμάντων (pressure cuff).Η φλεβι-κή αυτή συγκέντρωση λόγω του περιορισμού της εκροής δημιουργεί μια μεταβολική συσσώ-ρευση με συνέπεια την αύξηση αναβολικών παραγόντων και ορμονών σε ποσοστό μεγαλύτε-ρο από αυτό των κλασσικών προπονήσεων όγκου. Σκοπός : Σκοπός της παρούσας ανασκόπησης είναι η σύγκριση μεταξύ χαμηλής αντίστασης BFR άσκησης και της υψηλής αντίστασης προπόνησης με βάρη όσον αφορά τα αποτελέσματα τους στην αύξηση της μυικής δύναμης και της υπερτροφιας των μυών. Αποτελέσματα: Στην πλειοψηφία των ερευνών αποδεικνύεται πως η εφαρμογή της τεχνικής BFR έχει θετικά αποτελέσματα κυρίως οσον αφορά την αύξηση της μυικής δύναμης και της υπερτροφίας των μυών τα οποία είναι συγκρίσιμα με αυτά της κλασσικής προπόνησης αντι-στάσεων. Επιπλέον βασει των ερευνών η τεχνική αυτή μπορει να χρησιμοποιηθεί σε μετεγ-χειρητικές καταστάσεις για την πρόληψη της μυικής ατροφίας και την ασφαλή ενδυνάμωση περιορίζοντας τις μηχανικές φορτίσεις που προκαλεί η άσκηση αντιστάσεων με μεγάλα φορτία. Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τις μελέτες που αξιοποιήθηκαν και αναλύθηκαν στην παρούσα ανασκόπιση φαίνεται ότι υπάρχουν ισχυρές ερευνητικές ενδείξεις που υποστηρίζουν χρήση της τεχνικής Blood Flow Restriction τόσο σε προπονητικό επίπεδο αλλά ακόμα περισσότερο στην αποκατάσταση και σε ομάδες ατόμων ,όπου δεν είναι δυνατή η εφαρμογή του κλασσικού προπονητικού μοτίβου με υψηλές εντάσεις και φορτία, καθώς παρέχει συγκρίσιμα αποτελέ-σματα με την κλασσική προπόνηση υπερτροφίας περιορίζοντας όμως σημαντικά τις μηχανικές φορτίσεις.