Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
 • Thumbnail Image
  Item
  Πνευματικά δικαιώματα στην διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση
  (2009-07-10T10:29:59Z) Βαλής, Χρήστος; Ορφανού-Ραυτοπούλου, Ευγενία; Παπούλιας, Βασίλειος; Τσάκωνας, Γιάννης; Χαρμπίλα, Βασιλική; Vallis, Chris; Orfanou-Rautopoulou, Eugenia; Papoulias, Vasileios; Tsakonas, Giannis; Xarmpila, Vasiliki
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση είναι ένας νέος και εξελισσόμενος χώρος, που φιλοδοξεί να υπερκαλύψει τα κενά και τις δυσκολίες της παραδοσιακής εκπαίδευσης. Με την εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της τεχνολογίας προωθεί την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντας την ταχύτερη, πλουσιότερη και περισσότερο προσαρμοσμένη σε ατομικές μαθησιακές ανάγκες. Μέσα στο περιβάλλον αυτό τα πνευματικά δικαιώματα εμφανίζονται ως ιδιαιτέρως δυσχερείς παράγοντες, οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν προβληματικές καταστάσεις στους οργανισμούς εκείνους που τα διαχειρίζονται. Σε ένα μάλλον ασαφές πλαίσιο οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες στην χώρα μας, καλούνται να υλοποιήσουν ή να υποστηρίξουν την διαδικτυακή εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση. Η δυνατότητα συγκρότησης και διάθεσης ηλεκτρονικών συλλογών πληροφοριακού υλικού τις καθιστά σημαντικούς συμμέτοχους στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών μέσα στο περιβάλλον αυτό. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες καλούνται να αξιοποιήσουν την εμπειρία τους πάνω σε αυτά τα θέματα και να αντιμετωπίσουν τις, θετικές ή αρνητικές, ιδιαιτερότητες που επιβάλει η ελληνική νομοθεσία. Η ευαισθησία στον τομέα της διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων απαιτεί την επαγρύπνηση και προσοχή για την διασφάλιση τους, την διασφάλιση της ακεραιότητας της πνευματικής ιδιοκτησίας και την υπεράσπιση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος. Στόχος της ομιλίας είναι: • Να παρουσιάσει βασικές αρχές διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, • να παρουσιάσει τα καθεστώτα χρήσης και πνευματικών δικαιωμάτων που διέπουν κεντρικά τμήματα της διαδικασίας, όπως είναι οι εκπαιδευτικές πλατφόρμες (ελεύθερης χρήσης-εμπορικά πακέτα) και τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, • να παρουσιάσει τις κυριότερες και πιο αξιόπιστες πρωτοβουλίες, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας, για την διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων (π.χ. ΟΣΔΕΛ, HERON), • να προσπαθήσει να αναδείξει τον ρόλο των βιβλιοθηκών και εν γένει των οργανισμών πληροφόρησης στην διαχείριση των πνευματικών δικαιωμάτων μέσα στο ασαφές αυτό περιβάλλον, και • να επιδείξει την συμμετοχή και την πρακτική της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης στην εφαρμογή αυτών των θεμάτων μέσα στο Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Συστήματα σήμανσης ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών : το παράδειγμα της Βιβλιοθήκης & Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών
  (2009-07-24T07:36:49Z) Ηλιοπούλου, Εφηλιάνα; Αγοργιανίτης, Σπύρος; Τσάκωνας, Γιάννης; Iliopoulou, Efiliana; Agorgianitis, Spyros; Tsakonas, Giannis
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Τα συστήματα σήμανσης χρησιμοποιούνται σε χώρους που δέχονται μεγάλο αριθμό ανθρώπων, όπως είναι οδοί, σταθμοί, χώροι ειδικής χρήσης (π.χ. σήμανση των χώρων κατά την διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων), κτίρια δημοσίων υπηρεσιών, και διάφορα μέσα μεταφοράς, (π.χ. πλοία, τρένα, αεροπλάνα). Όλα τα παραπάνω απαιτούν την εφαρμογή ενός εκλογικευμένου συστήματος σήμανσης, το οποίο θα πρέπει να είναι ενοποιημένο, πληροφοριακά περιεκτικό και αισθητικά ευχάριστο. Οι ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες είναι χώροι που φιλοξενούν μεγάλο αριθμό προσώπων, με συγκεκριμένου τύπου εργασίες και συνθήκες εκτέλεσής τους (π.χ. διαθέσιμος χρόνος). Για τον λόγο αυτό η εσωτερική σήμανση των χώρων τους είναι κριτικής σημασίας, όχι μόνο γιατί συμβάλλει στην δημιουργία μιας αξιόπιστης εικόνας του οργανισμού της βιβλιοθήκης, αλλά κυρίως γιατί υποστηρίζει την αποτελεσματική κίνηση των χρηστών της. Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης, παράλληλα με την αναβάθμιση των υπηρεσιών της, προγραμμάτισε και υλοποίησε την μεταφορά της σε νέες κτιριακές εγκαταστάσεις, οι οποίες εξασφαλίζουν καλύτερη στέγαση του υλικού, ανάπτυξη της πολυμορφίας των δράσεων και φιλικότερη υποδοχή και εξυπηρέτηση του κοινού. Το νέο της κτίριο, το οποίο εκτείνεται σε τέσσερις ορόφους ωφέλιμου εμβαδού 8.000 m2, δημιούργησε την ανάγκη για ορθολογική αντιμετώπιση των προβλημάτων κατεύθυνσης και προσανατολισμού των χρηστών της, καθώς επίσης και για ελαχιστοποίηση των σχετικών πληροφοριακών ερωτημάτων τους. Η σήμανση έπρεπε να εναρμονιστεί με τις αρχιτεκτονικές συνθήκες και την προϋπάρχουσα κατανομή χώρων και ροή εργασιών. Στην παρούσα αναρτημένη εργασία γίνεται παρουσίαση της προσπάθειας του προσωπικού της ΒΥΠ και των εξωτερικών συνεργατών της για την δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικής σήμανσης. Οι στόχοι της ομάδας εργασίας ήταν οι ακόλουθοι: 1. Να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα προβλήματα κατεύθυνσης και προσανατολισμού των χρηστών. 2. Να δημιουργήσει, μέσω ενός συστήματος σήμανσης, τις προϋποθέσεις εξοικείωσης των χρηστών με τον χώρο και την κατανομή των εργασιών και των υπηρεσιών ανά επίπεδο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν τα αιτήματα προσανατολισμού. 3. Να δημιουργήσει μια εικαστική παρέμβαση μέσα από μια “hi-tech” αντίδραση ως προς τον μοντερνιστικό σχεδιασμό του κτιρίου. Στην παρούσα ανακοίνωση αναπτύσσεται και παρουσιάζεται ένα γενικότερο πλαίσιο θεώρησης των θεμάτων που ανακύπτουν σχετικά με την σήμανση των εσωτερικών χώρων των βιβλιοθηκών, το οποίο και καθοδήγησε την πορεία υλοποίησης του έργου.