Search Results

Now showing 1 - 10 of 3489
 • Thumbnail Image
  Item
  Θεωρία άριστων νομισματικών περιοχών και πραγματική & ονομαστική σύγκλιση : είναι τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ έτοιμα να ενταχθούν στην ευρωζώνη;
  (2009-01-07T16:43:01Z) Αβραμοπούλου, Χριστίνα; Ζερβογιάννη, Αθηνά; Ψαλτόπουλος, Δημήτριος; Πολυμένης, Αθανάσιος; Ζερβογιάννη, Αθηνά; Avramopoulou, Christina
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  Ο σκοπός αυτής της εργασίας είναι να εξετάσει σε ποιό βαθμό τα δώδεκα νέα κράτη μέλη (ΝΚΜ)της ΕΕ είναι έτοιμα να ενταχθούν στην ΟΝΕ. Αρχικά, αναφέρονται γενικά τα κριτήρια των άριστων νομισματικών περιόχών (ΑΝΠ) και έπειτα η σχετική βιβλιογραφία για τα ΝΚΜ. Έπειτα, ακολουθεί μια περιγραφική ανάλυση της ανοιχτότητας του εμπορίου και της διαχρονικής πορείας του κατα κεφαλήν προϊόντος των ΝΚΜ. Τέλος,εξετάζεται ο βαθμός σύγκλισης των οικονομικών κύκλων των 12 ΝΚΜ με της Ευρωζώνης και ελέγχονται οι υποθέσεις της ενδογένειας και της β-σύγκλισης αυτών των χωρών.
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Αλγόριθμοι επαναληπτικής αποκωδικοποίησης κωδικών LDPC και μελέτη της επίδρασης του σφάλματος κβαντισμού στην απόδοση του αλγορίθμου Log Sum-Product
  (2009-05-25T16:40:20Z) Κάνιστρας, Νικόλαος; Παλιουράς, Βασίλειος; Παλιουράς, Βασίλειος; Στουραΐτης, Αθανάσιος; Μπερμπερίδης, Κωνσταντίνος; Kanistras, Nikolaos
  Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (ΜΔΕ)
  Οι κώδικες LDPC ανήκουν στην κατηγορία των block κωδικών. Πρόκειται για κώδικες ελέγχου σφαλμάτων μετάδοσης και πιο συγκεκριμένα για κώδικες διόρθωσης σφαλμάτων. Αν και η εφεύρεσή τους (από τον Gallager) τοποθετείται χρονικά στις αρχές της δεκαετίας του 60, μόλις τα τελευταία χρόνια κατάφεραν να κεντρίσουν το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής-ερευνητικής κοινότητας για τις αξιόλογες επιδόσεις τους. Πρόκειται για κώδικες ελέγχου ισοτιμίας με κυριότερο χαρακτηριστικό τον χαμηλής πυκνότητας πίνακα ελέγχου ισοτιμίας (Low Density Parity Check) από τον οποίο και πήραν το όνομά τους. Δεδομένου ότι η κωδικοποίηση των συγκεκριμένων κωδικών είναι σχετικά απλή, η αποκωδικοποίηση τους είναι εκείνη η οποία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τα χαρακτηριστικά του κώδικα που μας ενδιαφέρουν, όπως είναι η ικανότητα διόρθωσης σφαλμάτων μετάδοσης (επίδοση) και η καταναλισκόμενη ισχύς. Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί διάφοροι αλγόριθμοι αποκωδικοποίησης, οι οποίοι είναι επαναληπτικοί. Παρόλο που οι ανεπτυγμένοι αλγόριθμοι και οι διάφορες εκδοχές τους δεν είναι λίγοι, δεν έχει ακόμα καταστεί εφικτό να αναλυθεί θεωρητικά η επίδοσή τους. Στην παρούσα εργασία παρατίθενται οι κυριότεροι αλγόριθμοι αποκωδικοποίησης κωδικών LDPC, που έχουν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Οι αλγόριθμοι αυτοί υλοποιούνται και συγκρίνονται βάσει των αποτελεσμάτων εξομοιώσεων. Ο πιο αποδοτικός από αυτούς είναι ο αποκαλούμενος αλγόριθμος log Sum-Product και στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την επίδοσή του σε μία αρκετά πολύπλοκή συνάρτηση, την Φ(x). Η υλοποίηση της τελευταίας σε υλικό επιβάλλει την πεπερασμένη ακρίβεια αναπαράστασής της, δηλαδή τον κβαντισμό της. Το σφάλμα κβαντισμού που εισάγεται από την διαδικασία αυτή θέτει ένα όριο στην επίδοση του αλγορίθμου. Η μελέτη που έγινε στα πλαίσια της εργασίας οδήγησε στον προσδιορισμό δύο μηχανισμών εισαγωγής σφάλματος κβαντισμού στον αλγόριθμο log Sum-Product και στη θεωρητική έκφραση της πιθανότητας εμφάνισης κάθε μηχανισμού κατά την πρώτη επανάληψη του αλγορίθμου. Μελετήθηκε επίσης ο τρόπος με τον οποίο το εισαγόμενο σφάλμα κβαντισμού επιδρά στην απόφαση του αλγορίθμου στο τέλος της κάθε επανάληψης και αναπτύχθηκε ένα θεωρητικό μοντέλο αυτού του μηχανισμού. Το θεωρητικό μοντέλο δίνει την πιθανότητα αλλαγής απόφασης του αλγορίθμου λόγω του σφάλματος κβαντισμού της συνάρτησης Φ(x), χωρίς όμως να είναι ακόμα πλήρες αφού βασίζεται και σε πειραματικά δεδομένα. Η ολοκλήρωση του μοντέλου, ώστε να είναι πλήρως θεωρητικό, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο μελλοντικής έρευνας, καθώς θα επιτρέψει τον προσδιορισμό του περιορισμού της επίδοσης του αλγορίθμου για συγκεκριμένο σχήμα κβαντισμού της συνάρτησης, αποφεύγοντας χρονοβόρες εξομοιώσεις.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η ΝΕΑ ΚΑΠ
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 01/01/2007) ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΛΙΚΗ; ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ; ΤΑΤΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ; ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΑΛΙΚΗ; ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ; ΤΑΤΣΗ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ
  ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ (ΔΕ)
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Κυκλικός μαγνητικός διχρωισμός σκληρών ακτίνων Χ σε υλικά μαγνητικής εγγραφής
  (2008-12-09T10:20:24Z) Βλάχος, Αθανάσιος; Πουλόπουλος, Παναγιώτης; Πουλόπουλος, Παναγιώτης
  Τμήμα Επιστήμης των Υλικών (ΜΔΕ)
  Η τεράστια τεχνολογική πρόοδος που έχει επέλθει μέσα από τις μοντέρνες πηγές ακτινοβολίας σύγχροτρον τρίτης γενιάς, έχει καταστήσει δυνατό τον προσδιορισμό των επαγόμενων μαγνητικών ροπών λόγω spin και λόγω τροχιακού αντίστοιχα, για τα μέταλλα μετάβασης 5d, μέσω της τεχνικής του κυκλικού μαγνητικού διχρωϊσμού ακτίνων-Χ XMCD. Σε αυτή τη δουλειά επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας σε μετρήσεις από πειράματα XMCD στις ακμές απορρόφησης L3,2 της Pt για κράματα και πολυστρωματικά υμένια που βασίζονται στην Pt. Κυρίως ασχολούμαστε με πολυστρωματικά υμένια Co/Pt. Ασχολούμαστε επίσης και με πολυστρωματικά υμένια Ni/Pt με σκοπό να συγκρίνουμε τα αποτελέσματά μας με αυτά που ήδη υπάρχουν στη βιβλιογραφία. Και τα δύο συστήματα θεωρούνται πολύ σημαντικά τεχνολογικώς, αφού χρησιμοποιούνται σαν υλικά μαγνητικής εγγραφής. Τα μαγνητικά πολυστρωματικά υμένια παράγονται με τη μέθοδο της εξάτμισης με δέσμη ηλεκτρονίων υπό συνθήκες υπερυψηλού κενού. Πριν τις μετρήσεις XMCD μελετώνται οι δομικές ιδιότητες των δειγμάτων μέσω της περίθλασης των ακτίνων-Χ. Ο μαγνητικός χαρακτηρισμός πραγματοποιείται σε θερμοκρασία δωματίου μέσω της μαγνητομετρίας παλλόμενου δείγματος VSM και της μαγνητομετρίας SQUID. Τα πειράματα XMCD εκτελέστηκαν στο European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) στη Grenoble της Γαλλίας, όπου εφαρμόστηκαν μεγάλα μαγνητικά πεδία, που έφτασαν μέχρι και τα 7 Tesla, κάθετα στο επίπεδο του υμενίου. Αναφορικά με την τεχνική XMCD, περιγράφουμε βήμα-βήμα τη διαδικασία για τον καθορισμό των μαγνητικών ροπών της Pt λόγω spin και λόγω τροχιακού. Η συνολική ροπή της Pt κυμαίνεται μεταξύ 0.05-1.3 μΒ/atom και η αναλογία ml/ms μεταξύ 0.1- 0.4. Τα αποτελέσματα συνδέονται με μαγνητικές και μαγνητο-οπτικές ιδιότητες που είναι χρήσιμες στην εγγραφή πληροφορίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Βιολογική απομάκρυνση του αζώτου από υγρά απόβλητα μέσω παράκαμψης της παραγωγής νιτρικών σε αντιδραστήρα SBR
  (2009-03-10T07:51:27Z) Φλέσσια, Γεωργία; Λυμπεράτος, Γεράσιμος; Λυμπεράτος, Γεράσιμος; Κορνάρος, Μιχαήλ; Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος
  Τμήμα Χημικών Μηχανικών (ΜΔΕ)
  Οι διεργασίες βιολογικής απομάκρυνσης του αζώτου μέσω της νιτροποίησης και της απονιτροποίησης βρίσκουν σήμερα ευρεία εφαρμογή στην επεξεργασία τόσο των αστικών και των βιομηχανικών υγρών αποβλήτων όσο και στην προεπεξεργασία του πόσιμου νερού. Η νιτροποίηση (βιολογική οξείδωση της αμμωνίας) υλοποιείται από δύο διαφορετικές κατηγορίες αυτότροφων βακτηριών. Η πρώτη ομάδα (νιτρωδοποιητές) μετατρέπει την αμμωνία (+4 NH) σε νιτρώδη (−2NO) και στη συνέχεια η δεύτερη ομάδα, οι νιτρικοποιητές, οξειδώνει περαιτέρω το ενδιάμεσο προϊόν (νιτρώδη) σε νιτρικά. Η απονιτροποίηση είναι η βιολογική διεργασία, η οποία ευθύνεται για την απομάκρυνση του αζώτου με τη μορφή των νιτρικών και/ή νιτρωδών από τα απόβλητα μέσω μετατροπή τους σε αέριο άζωτο. Τα τελευταία χρόνια, γίνεται σημαντική ερευνητική προσπάθεια για να παρακαμφθεί το στάδιο της νιτρικοποίησης. Είναι επιθυμητό η αμμωνία να οξειδώνεται σε νιτρώδη και μετά απευθείας να λαμβάνει χώρα η απονιτροποίηση, παρά να γίνεται πρώτα η μετατροπή σε νιτρικά στα συστήματα απομάκρυνσης αζώτου. Θεωρητικά εξοικονομείται περίπου 25% σε δέκτη ηλεκτρονίων (οξυγόνο) και 40% σε δότη ηλεκτρονίων, ενώ επίσης ο ρυθμός απονιτροποίησης αυξάνεται κατά 63% με μικρότερη παραγωγή βιομάζας, οφέλη ιδιαίτερα σημαντικά από οικονομικής πλευράς, καθώς μειώνεται αρκετά το κόστος λειτουργίας της μονάδας επεξεργασίας αποβλήτων. Η παράκαμψη αυτή συνήθως επιτυγχάνεται ρυθμίζοντας κατάλληλα τη συγκέντρωση του διαλυμένου οξυγόνου, το pH και τη θερμοκρασία. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η εύρεση του βέλτιστου τρόπου λειτουργίας αντιδραστήρα SBR για την απομάκρυνση του αζώτου από τα λύματα με παράκαμψη της παραγωγής των νιτρικών μέσω κατάλληλης ρύθμισης του πλήθους και της διάρκειας των αερόβιων και ανοξικών φάσεων λειτουργίας του. Η παράκαμψη της νιτρικοποίησης επιτεύχθηκε για λειτουργία του συστήματος με 12ωρο κύκλο, με 3 ζεύγη αερόβιας/ανοξικής φάσης και αναλογία φάσεων 2:3. Η μείωση της διάρκειας του κύκλου λειτουργίας σε 8 ώρες οδήγησε σε εξίσου ικανοποιητική απόδοση, ταυτόχρονα όμως επιτρέπει την επεξεργασία μεγαλύτερου όγκου αποβλήτου στο ίδιο χρονικό διάστημα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μελέτη οικογενειών περιοδικών λύσεων γύρω από τα τριγωνικά σημεία ισορροπίας στο φωτοβαρυτικό πρόβλημα των τριών σωμάτων
  (2008-11-12T09:13:55Z) Κόλλιας, Νικόλαος; Ράγγος, Όμηρος; Ράγγος, Όμηρος; Ζαγούρας, Χαράλαμπος; Περδίος, Ευστάθιος; Kollias, Nick
  Τμήμα Μαθηματικών (ΜΔΕ)
  Αντικείμενο της παρούσης διπλωματικής εργασίας αποτελεί το Φωτοβαρυτικό Πρόβλημα των Τριών Σωμάτων, ένα άλυτο πρόβλημα που απασχόλησε και εξακολουθεί να απασχολεί τον τομέα των Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και της Κλασικής Αστροφυσικής τουλάχιστον τους τελευταίους δύο αιώνες. Διεξάγεται μελέτη των σημείων ισορροπίας του συστήματος και προσδιορίζονται οικογένειες περιοδικών λύσεων, οι οποίες στην περίπτωσή μας διακρίνονται σε δύο κατηγορίες που χαρακτηρίζονται από το μέγεθος της περιόδου τους.
 • Thumbnail Image
  Item