Search Results

Now showing 1 - 10 of 10
 • Thumbnail Image
  Item
  Οργάνωση διαδικασιών συστήματος διαδανεισμού της Βιβλιοθήκης και υπηρεσιών πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών
  (2009-07-07T07:57:24Z) Γεωργίου, Παναγιώτης; Κορφιάτη, Μαρίνα; Georgiou, Panagiotis; Korfiati, Marina
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών θέλοντας να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τις υπηρεσίες που παρέχει το τμήμα Διαδανεισμού της, ξεκίνησε μια προσπάθεια καταγραφής και ανάλυσης των υπαρχόντων προβλημάτων με σκοπό την εισαγωγή και εφαρμογή νέων μεθόδων και διαδικασιών για την βελτίωση των σχετικών υπηρεσιών. Τα κυριότερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπιστούν ήταν : η οργάνωση του συνόλου των διαδικασιών διαδανεισμού, η συνεχής εξεύρεση νέων πηγών πληροφόρησης, οι ορθολογικές και αποτελεσματικές μέθοδοι αναζήτησης, εκτίμησης και απόκτησης των ζητουμένων πληροφοριών, η εισαγωγή της σύγχρονης τεχνολογίας στις διαδικασίες διαδανεισμού, η ανεπαρκής στελέχωση του σχετικού τμήματος και η βέλτιστη οικονομικά μέθοδος διαχείρισης και διανομής των πληροφοριών και της ταυτόχρονης εξυπηρέτησης των χρηστών, μέσα στο πλαίσιο των ιδιαιτεροτήτων που διέπουν τον ακαδημαϊκό χώρο. Οι λύσεις που υιοθετήθηκαν σε γενικές γραμμές ήταν: -η οργάνωση της ροής των διαδικασιών διαδανεισμού μέσω της εισαγωγής και εφαρμογής ενός απλουστευμένου οργανογράμματος, -η επιλογή, μετά από αλλεπάλληλες δοκιμές, χρησιμοποίηση και εκμετάλλευση συγκεκριμένων, σύγχρονων τεχνολογικά, πηγών παροχής επιστημονικών πληροφοριών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με on line κυρίως, διαδικασίες αναζήτησης και παραγγελίας. - η επαρκής στελέχωση του τμήματος Διαδανεισμού για την ποσοτική και ποιοτική κάλυψη των απαιτήσεων με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των προτεινόμενων διαδικασιών. - η υιοθέτηση και εφαρμογή μιας ορθολογικής τιμολογιακής πολιτικής χρέωσης των σχετικών υπηρεσιών διεκπεραίωσης κάθε αίτησης αναζήτησης και έχοντας ως δεδομένο, αφενός τη δυσκολία χρηματοδότησης των υπηρεσιών της, καθώς και τον κοινωνικό και επικουρικό χαρακτήρα που κατέχει η ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη απέναντι στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και στο ερευνητικό τους έργο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η εφαρμογή της μεθόδου Conspectus σε συλλογές επιστημονικών περιοδικών
  (2009-07-07T08:41:05Z) Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Δέρβου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Τζεδάκη, Σάσα; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Dervou, Klontini; Korfiati, Marina; Tzedaki, Sasa
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Στα πλαίσια της προσπάθειας για δη­μιουργικότερη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των περιοδι­κών συλλογών τους, η Επιτροπή Υλο­ποίησης για τα Περιοδικά, της Οριζόντιας Δράσης (ΕΠΕΑΕΚ), προχώρησε στην εφαρ­μογή της μεθόδου Conspectus της WLN. Η μέθοδος Conspectus δίνει τη δυνα­τότητα ανάλυσης και εκτίμησης κάθε είδους συλλογών με επιστημονικό τρό­πο, ενώ επιτρέπει τη συνεχή παρακο­λούθηση και αντιστοίχισή τους με διά­φορα πρότυπα, για τη σωστή αξιολόγη­ση, διαχείριση και προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες της επιστημονικής κοι­νότητας αλλά και στις εκάστοτε οικο­νομικές συνθήκες. Αποτελεί ένα σημα­ντικό βοήθημα στον εντοπισμό των προ­τεραιοτήτων και στη διαμόρφωση πο­λιτικής προσκτήσεων. Θα μπορούσε δε να θεωρηθεί θεμέλιος λίθος για τη συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών βι­βλιοθηκών, και την κοινή χρήση τους. Η μέθοδος εφαρμόστηκε, πιλοτικά, σε 5 ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, και κατά κύριο λόγο στις θεματικές κατη­γορίες της Φυσικής, Χημείας και Πληρο­φορικής. Τα βασικότερα στάδια που α­φορούν την πλήρη εφαρμογή του πι­λοτικού αυτού σχεδίου ήταν: 1. Η αγορά και εγκατάσταση του σχε­τικού λογισμικού στις βιβλιοθήκες που συμμετείχαν, καθώς και η πρό­σληψη και εκπαίδευση του ανάλο­γου προσωπικού, 2. Η αναλυτική καταγραφή των σχετι­κών συλλογών των βιβλιοθηκών και η εισαγωγή τους στο WLN Conspe­ctus Software, 3. Η συγκέντρωση πληροφοριών σχε­τικά με το εύρος, το βάθος, τη μορ­φή και την πληρότητα αυτών των συλλογών, αλλά και την ποιότητα και συχνότητα χρήσης τους, 4. Η αναλυτική καταγραφή των πραγ­ματικών αναγκών του κάθε Ιδρύμα­τος, σε σχέση με τις τρεις αυτές θε­ματικές κατηγορίες, 5. Η μελέτη και δημιουργία συλλογών - πυρήνων που να καλύπτουν εξα­ντλητικά τις υπάρχουσες διεθνείς πε­ριοδικές εκδόσεις των θεμάτων αυ­τών, και 6. Η εξαγωγή, μελέτη και σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμο­γής της μεθόδου και η λήψη απο­φάσεων για τη συνεργατική αναπρο­σαρμογή και τροποποίηση των συλ­λογών αυτών, από τις βιβλιοθήκες που συνεργάστηκαν. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, διεθνώς, σε συλλογές πε­ριοδικών. Μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί επανειλημμένως από βιβλιοθήκες άλ­λων χωρών για την αξιολόγηση ολό­κληρων των συλλογών τους. Για αυτό το λόγο η προσπάθεια αυτή θεωρείται πρωτότυπη. Τα οφέλη που προέκυψαν, στα περιο­ρισμένα χρονικά περιθώρια που υπήρ­χαν, είναι σημαντικά και αφορούν όχι μόνο στη βελτιστοποίηση των συλλογών των βιβλιοθηκών που συνεργάστηκαν, αλλά και στην ορθολογικότερη διαχεί­ριση των προϋπολογισμών τους, Επι­πλέον, μπήκαν οι βάσεις για αποτελε­σματική συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών των περιοδικών, ενώ τα θε­τικά αποτελέσματα επιτρέπουν την πε­ραιτέρω εφαρμογή της μεθόδου και σε άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών-Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: η πορεία του έργου με λέξεις και αριθμούς
  (2009-07-07T10:42:30Z) Τζεδάκη, Σάσα; Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Φράγκου, Άννα; Tzedaki, Sasa; Dervou-Xenidou, Klontini; Korfiati, Marina; Fragkou, Anna
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι να κάνει μια συνοπτική περιγραφή της πορείας του έργου που έχει γίνει μέχρι τώρα και αφορά στην δράση 3 του έργου "Δικτύωση Βιβλιοθηκών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». Η δράση 3 αναφέρεται στην "Ορθολογική Ανάπτυξη των Συλλογών των Περιοδικών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών". Ο στόχος είναι η συνεργασία στην ανάπτυξη των συλλογών, για την αντιμετώπιση της συνεχώς αυξανόμενης εκδοτικής παραγωγής και τη ραγδαία αύξηση των τιμών των περιοδικών που σε συνδυασμό με την στασιμότητα ή και συχνά τη μείωση των διατιθεμένων κονδυλίων για τις συλλογές των περιοδικών οδηγούν τις ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες σε αδιέξοδο. Τρία σχεδόν χρόνια μετά την άτυπη σύσταση της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών η πορεία του έργου είναι τόσο επιτυχής, τα αποτελέσματα τόσο άμεσα και απτά, ώστε να πείθουν και τον πιο δύσπιστο για την αναγκαιότητα αυτής της διαπανεπιστημιακής δράσης. Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες είναι αδύνατο να βρουν λύση μέσα στα πλαίσια του κάθε μεμονωμένου ΑΕΙ. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε συλλογικό επίπεδο, ώστε να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής στον τομέα της επιστημονικής πληροφόρησης. Η μέχρι τώρα χρηματοδότηση στα πλαίσια του Β' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης έδωσε την ευκαιρία στις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες να προσαρμοστούν στο νέο τους ρόλο, δηλαδή στο ρόλο της παροχής ενός συνόλου υπηρεσιών συλλογής και διάχυσης της πληροφορίας και να λειτουργούν ως κέντρα πληροφόρησης. Οι βιβλιοθήκες των ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας μαζί με τις Βιβλιοθήκες των Ερευνητικών Ιδρυμάτων, την Εθνική Βιβλιοθήκη, την Βιβλιοθήκη της Ακαδημίας Αθηνών και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου έχουν αυτή τη στιγμή δυνατότητα πρόσβασης σε 3.500 τίτλους περιοδικών και 22 βάσεις δεδομένων. Το γεγονός αυτό, εκτός του ότι αποτελεί μια διεθνούς επιπέδου επιτυχία - η κοινοπραξία μας είναι μία από τις ελάχιστες κοινοπραξίες εθνικού επιπέδου - αποδεικνύει τις τεράστιες δυνατότητες που έχουμε αν αναλάβουμε δράση σε συλλογικό επίπεδο. Αυτή η επιτυχία όμως παράλληλα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου: εάν η προσπάθεια δεν συνεχιστεί και στα πλαίσια του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στο άμεσο μέλλον και με κάποια άλλη μορφή στο απώτερο, εάν δεν στηρίξουμε την ύπαρξη της κοινοπραξίας, ποιο θα είναι το μέλλον των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της χώρας μας; Ποιο θα είναι το μέγεθος των συλλογώv τους και σε ποιο βαθμό θα μπορούν να καλύψουν τις αυξημένες πλέον ανάγκες της Ακαδημαϊκής Κοινότητας για πληροφόρηση; Τα στοιχεία χρήσης των ηλεκτρονικών περιοδικών και των βάσεων δεδομένων που τώρα είναι διαθέσιμα στην Ακαδημαϊκή κοινότητα αποδεικνύουν την ανάγκη για πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών. Παρόλο που η Κοινοπραξία αδυνατεί να καλύψει όλες τις πληροφοριακές ανάγκες των μελών της, διατηρώντας στο μέλλον τις τρέχουσες υπηρεσίες και επεκτείνοντας την πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά επιλεγμένων επιστημονικών ενώσεων (societies), θα μπορέσει να καλύψει τις βασικές ανάγκες των μελών της για επιστημονική πληροφόρηση στα χρόνια που έρχονται με απώτερο στόχο να συμβάλει ουσιαστικά στην βελτίωση του επιπέδου σπουδών των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αξιολόγηση υπηρεσιών: έρευνα χρηστών της ΒιΒλιοθήκης και Υπηρεσίας Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών
  (2009-07-07T08:07:33Z) Κορφιάτη, Μαρίνα; Γεωργίου, Παναγιώτης; Korfiati, Marina; Georgiou, Panagiotis
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η Βιβλιοθήκη & Υπηρεσία Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Πατρών πραγματοποί­ησε έρευνα χρηστών, με τη μέθοδο του ε­ρωτηματολογίου, για τη συλλογή δεδομέ­νων που αφορούν στην αξιολόγηση των υ­πηρεσιών της. Πα την έρευνα αυτή, η οποία διεξήχθη τον Απρίλιο και Μάιο του 1999, επιλέχθηκε τυχαίο δείγμα πληθυσμού, ανά ιδιότητα, του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διεξαγωγή της έρευνας σε τυχαίο δείγμα πληθυσμού και όχι σε εθελοντές χρήστες αποσκοπεί στη στατιστική εγκυρότητα των αποτελεσμάτων και στη διάγνωση της τρέ­χουσας πραγματικότητας. Το δείγμα αιπό αντιπροσωπεύει το 10% των μελών του Δι­δακτικού και Ερευνητικού προσωπικού, των μεταπτυχιακών φοιτητών και των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Βασικός σκοπός της έρευνας είναι: • Να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τη γνώση των υπηρεσιών, επιτόπιων και ηλεκτρονικών, που παρέχει η ΒΥΠ, • Να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτών των υπηρεσιών, και • Να συλλεχθούν πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα τους, έτσι όπως αυτή εκτιμάται από τους ίδιους τους χρήστες της ΒΥΠ. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όσον α­φορά στη γνώση των επιτόπιων υπηρε­σιών, έδειξαν ότι: Από τις 13 επιτόπιες υ­πηρεσίες, που αναφέρονται στο ερωτημα­τολόγιο, το 60-100% των ερωτηθέντων γνωρίζει την ύπαρξη των 8 υπηρεσιών, ε­νώ ποσοστό μικρότερο του 60% γνωρίζει τις άλλες 5. Η αιτία είναι ότι ορισμένες υ­πηρεσίες είναι σχετικά νεότερες ή περισ­σότερο εξειδικευμένες, οπότε από τη φύ­ση τους απευθύνονται σε μικρότερη μερί­δα χρηστών. Όσον αφορά στη χρήση, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχει μία α­πόκλιση της τάξεως του ?, κατά μέσο ό ρο, σύμφωνα με την οποία, μικρότερος α­ριθμός ερωτηθέντων χρησιμοποιεί κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες, ενώ τις γνω­ρίζει. Σε ορισμένες από αυτές τις υπηρε­σίες η παραπάνω απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι αυτές μπορούν να χρησιμο­ποιηθούν ή ενδιαφέρουν μόνο μία μερίδα χρηστών. Όσον αφορά στην ποιότητα τους, τα αποτελέσματα έδειξαν, ότι η πλειοψη­φία των ερωτηθέντων αξιολόγησε το 80% των επιτόπιων υπηρεσιών με μία κλίμακα από αρκετά έως και πολύ ικανοποιητικές. Τα αποτελέσματα της έρευνας, όσον α­φορά στην γνώση των ηλεκτρονικών υπη­ρεσιών, έδειξαν ότι: και τις 5 υπηρεσίες που αναφέρονται στο ερωτηματολόγιο τις γνωρίζει ποσοστό μικρότερο του 50% των ερωτηθέντων. Το σχετικά μικρό αυτό πο­σοστό γνώσης οφείλεται στο γεγονός, ότι στο σύνολο τους αυτές οι υπηρεσίες είναι πολύ πρόσφατες ως προς τη διάθεση τους από τη ΒΥΠ. Η δε χρήση αυτών των υπηρεσιών παρουσιάζει μια απόκλιση της τάξεως του?, κατά μέσο όρο, σύμφωνα με την οποία μικρότερος αριθμός ερωτηθέ­ντων χρησιμοποιεί κάθε μία από αυτές τις υπηρεσίες, ενώ τις γνωρίζει. Η απόκλιση αυτή οφείλεται στο γεγονός, ότι η χρήση τέτοιων υπηρεσιών απαιτεί κατάλληλες προϋποθέσεις, όπως σύνδεση με το διαδίκτυο, γνώση χρήσης Η/Υ, κλπ. Όσον αφο­ρά στην ποιότητα τους, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αξιολόγησε το 100% των η­λεκτρονικών υπηρεσιών με μία κλίμακα α­πό αρκετά έως και πολύ ικανοποιητικές.
 • Thumbnail Image
  Item
  Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μέσω του δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : στοιχεία χρήσης
  (2009-07-07T10:18:38Z) Τζεδάκη, Σάσα; Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Κορφιάτη, Μαρίνα; Tzedaki, Sasa; Dervou-Xenidou, Klontini; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Korfiati, Marina
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Τους τελευταίους είκοσι μήνες οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα βιώνουν μία πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από εκείνη των προηγουμένων ετών. Η Βιβλιοθήκη από τόπος συγκέντρωσης και διάχυσης συγκεκριμένης και προεπιλεγμένης πληροφορίας, έγινε ο κόμβος σύνδεσης με ένα πλήθος πληροφοριών. Οι διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες εύκολης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές είχαν ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση χρήσης των πληροφοριακών πηγών. Τους τελευταίους είκοσι μήνες στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μέλη της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-link, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις συλλογές περιοδικών των εκδοτών Elsevier, Academic Press, Kluwer, Springer, MCB και στις βάσεις δεδομένων της OCLC και Wilson omni file. Στον τομέα των περιοδικών εκδόσεων αυτό σημαίνει δυνατότητα άντλησης πληροφορίας από 3.500 έγκυρους τίτλους που καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα. Η χρήση τους, όπως αυτή καταγράφεται στα στοιχεία που παρέχονται από τους διαθέτες, οδηγεί στο βέβαιο συμπέρασμα, ότι τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με κεντρική χρηματοδότηση θα πρέπει να προχωρήσουν στην υιοθέτηση μιας πρακτικής πρόσκτησης εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, που θα επιτρέπει στην Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα την πρόσβαση σε ένα ευρύτατο φάσμα πληροφόρησης στηρίζοντας έτσι το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, που επιτελείται σε κάθε επιμέρους Ακαδημαϊκή μονάδα, και αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το δαπανούμενο δημόσιο χρήμα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου Conspectus στις συλλογές περιοδικών των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  (2009-07-07T10:31:50Z) Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Τζεδάκη, Σάσα; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Dervou-Xenidou, Klontini; Korfiati, Marina; Tzedaki, Sasa
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Κατά το διάστημα: Ιανουάριος 1999 - Σεπτέμβριος 2000, εφαρμόστηκε πιλοτικά από έξι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες η μέθοδος Conspectus για την αξιολόγηση των συλλογών περιοδικών της Χημείας, Φυσικής και Πληροφορικής. Στόχος του έργου ήταν αφενός η αξιολόγηση των συλλογών με μια καθιερωμένη και αποδεκτή μέθοδο, αλλά κυρίως η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθούσε τις βιβλιοθήκες στη συνεργασία για την μελλοντική ανάπτυξη των συλλογών περιοδικών τους σε ορθολογική βάση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους βιβλιοθηκών και των ιδρυμάτων τους. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τόσο τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή της μεθόδου Conspectus, όσο και τα πορίσματα που προέκυψαν με την ολοκλήρωση του έργου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οι περιοδικές εκδόσεις και η αναγκαιότητα της συνεργασίας
  (2009-07-07T08:32:50Z) Τζεδάκη, Σάσα; Δέρβου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Tzedaki, Sasa; Dervou, Klontini; Korfiati, Marina; Fragkou-Mpatsiou, Anna
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αντιμε­τωπίζουν έντονο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο οξύνεται όλο και περισσότερο. Οι εκδόσεις αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ παράλληλα αυξάνεται η τιμή των περιοδικών και περιορίζονται οι προϋπολογισμοί. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών πλη­ροφόρησης δίνουν δυνατότητα για ευ­κολότερη πρόσβαση, η οποία όμως κο­στολογείται όλο και περισσότερο. Η διε­θνής πρακτική για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου που τείνει να δημιουργηθεί ε­στιάζεται αυτή τη στιγμή σε δύο σημεία: περικοπές των συλλογών και συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών. Τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι­δρύματα δαπανούν σήμερα ένα τερά­στιο μέρος του προϋπολογισμού τους για συνδρομές σε περιοδικά, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν στο βαθμό που θα επιθυμούσαν το εκπαιδευτικό και ερευ­νητικό έργο τους. Κάθε ίδρυμα δρα ως απομονωμένη μονάδα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές επικαλύψεις σε ορι­σμένους τομείς, σε ορισμένους άλλους να μην υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο ε­νημέρωσης και ταυτόχρονα να δαπανά­ται άσκοπα δημόσιο χρήμα. Η αποδοχή της ιδέας για συνεργασία -κοινοπραξία μεταξύ των ελληνικών Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως στόχο να σταθεροποιή­σει το κόστος των συνδρομών και ταυ­τόχρονα να διευρύνει το φάσμα προσβα­σιμότητας της κάθε μονάδας, εκμεταλ­λευόμενη τις σύγχρονες τεχνολογίες, είναι σήμερα η μόνη λύση, ώστε οι Βιβλιο­θήκες να βγουν από το αδιέξοδο και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στην α­ποστολή τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά - Οριζόντια δράση (ΕΠΕΑΕΚ)
  (2009-07-07T08:17:08Z) Δέρβου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Τζεδάκη, Σάσα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Dervou, Klontini; Korfiati, Marina; Tzedaki, Sasa; Fragkou-Mpatsiou, Anna
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η Επιτροπή Υλοποίησης για τα περιοδι­κά ανέλαβε, στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης, την υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας Πε­ριοδικών Ή Ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών επιστημονικών περιοδικών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών", καθώς και την αναπροσαρμογή, εμπλουτισμό ή ε­πέκταση αυτών, όπου κατά περίσταση κρί­θηκε απαραίτητο. Κυριότερο μέλημα της Επιτροπής Υλο­ποίησης ήταν η δυναμική είσοδος των ελληνικών βιβλιοθηκών στο διεθνή χώρο της πληροφόρησης, με σκοπό να αποκο­μίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, με την ορθολογικότερη δυνατή εκμετάλ­λευση της σχετικής χρηματοδότησης. Οι ενέργειες που έγιναν και οι διαδικασίες που ακολούθησαν κατέδειξαν ότι κάτι τέ­τοιο είναι εφικτό. Πρώτο και καθοριστικό βήμα ήταν η δη­μιουργία της Κοινοπραξίας Ελληνικών Α­καδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Aca­demic Libraries Link - HealLink). Στη συ­νέχεια, έγιναν διαπραγματεύσεις και υ­πογράφηκαν συμφωνίες με εκδοτικούς οίκους, για λογαριασμό της Κοινοπραξί­ας, οι οποίες οδήγησαν στη διάθεση ση­μαντικού όγκου επιστημονικής πληροφο­ρίας, διεθνούς κύρους, κυρίως σε ηλε­κτρονική μορφή, για την πολύπλευρη κά­λυψη των εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Εκ παραλλήλου, και με σκοπό τη θεμελίω­ση της συνεργασίας των βιβλιοθηκών, έ­γιναν ενέργειες, που αφορούσαν τη με­λέτη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών: 1. για την καταγραφή και συστηματική ανάλυση της ισχύουσας κατάστασης, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των συλλο­γών επιστημονικών περιοδικών, τη σχέ­ση τους με τις πραγματικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, και την ορθο­λογικότερη διαχείριση τους, καθώς και 2. για τη δημιουργία προϋποθέσεων για κοινή εκμετάλλευση αυτού του υλικού, από τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Η γρήγορη εξέλιξη του έργου και η τα­χεία απορρόφηση της χρηματοδότησης, καταδεικνύουν: • την άμεση αναγκαιότητα πρόσβασης στο επιστημονικό υλικό, που αποκτήθη­κε από τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, καθώς και • την άμεση αναγκαιότητα της συνεργα­τικής πορείας των ελληνικών βιβλιοθη­κών, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας της και της επέκτασης της σε άλλα πεδία. Τα ουσιαστικά οφέλη που αποκόμισαν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η επιστημονική κοινότητα που αυτές υ­πηρετούν, αλλά και αυτά που αναμένε­ται να προκύψουν, είναι μεγάλα. Σε αυ­τά δε, έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα, εξίσου σημαντικό, το αναμφισβήτητο, πλέον, κύρος των ελληνικών ακαδημαϊ­κών βιβλιοθηκών, το οποίο προσέδωσε η δυναμική συνεργατική Παρουσία τους στο διεθνή χώρο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αξιολόγηση της συλλογής των επιστημονικών περιοδικών και ορθολογική κατανομή του αντίστοιχου προϋπολογισμού
  (2009-07-20T06:48:16Z) Κορφιάτη, Μαρίνα; Ανδριώτης, Θεόδωρος; Korfiati, Marina; Andriotis, Theodoros
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η ραγδαία αύξηση που παρατηρείται στην ανανέωση συνδρομών περιοδικών εξωτερικού και η οικονομική δυσχέρεια που αντιμετωπίζει η βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Πατρών, οδήγησαν στην ενεργοποίηση ενός μηχανισμού που θα είχε ως αρχικό αποτέλεσμα την αξιολόγηση των περιοδικών και την ορθολογικότερη κατανομή του προϋπολογισμού της. Εξετάστηκαν και συγκρίθηκαν διάφορες παράμετροι, όπως η οικονομική επιβάρυνση σε σχέση με την κλασική συλλογή εντύπων, η αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού, υλικής υποδομής, κ.ά., αλλά με κύριο πάντα άξονα την επίτευξη καλύτερης και πληρέστερης κάλυψης των αναγκών για διδασκαλία, έρευνα και μάθηση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Δράση περιοδικών του δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : 1 χρόνο μετά
  (2009-07-07T10:07:55Z) Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Τζεδάκη, Σάσα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Dervou-Xenidou, Klontini; Korfiati, Marina; Tzedaki, Sasa; Fragkou-Mpatsiou, Anna
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Το Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1999, αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες συνεργατικής πρόσβασης όλων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, και στη συνέχεια όλες τις δράσεις που μελετήθηκαν και οργανώθηκαν στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης (ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ.). Ένα χρόνο μετά, η HEAL-Link έχει να παρουσιάσει μία αξιόλογη δράση μέσα αλλά και έξω από τα σύνορα της χώρας. Είναι μέλος της International Coalition of Library Consortia (ICOLC) και έχει στο ενεργητικό της αρκετές συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώνσεις, στις οποίες κέντρισε το ενδιαφέρον παλαιοτέρων ευρωπαϊκών σχημάτων, που λειτουργούν με επιτυχία, ενώ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για άλλα νεότερα που πρόκειται να ιδρυθούν. Ένα χρόνο μετά, η HEAL-Link εκτός από τα βασικά μέλη της ενσωμάτωσε και άλλα ιδρύματα, τα οποία θεωρώντας τη συνεργατική διαδικασία όπλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των βιβλιοθηκών τους, προχώρησαν στην εθελούσια είσοδο τους με ιδία χρηματοδότηση.