Search Results

Now showing 1 - 9 of 9
 • Thumbnail Image
  Item
  Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών-Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: η πορεία του έργου η νομοτέλεια της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας
  (2009-07-10T07:23:22Z) Δέρβου, Κλωντίνη; Τζεδάκη, Σάσα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Συνέλλη, Κατερίνα; Dervou, Klontini; Tzedaki, Sasa; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Synellis, Catherine
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα πεπραγμένα της μόνιμης επιτροπής για τα περιοδικά πάνω στις εξελίξεις κατά την χρονική περίοδο από το 11ο ΠΣΑΒ εως το 12ο ΠΣΑΒ. Το δευτερο μέρος της εργασίας παρουσιάζει έναν απολογισμό της χρήσης των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω της ΗΕΑL-Link.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η εφαρμογή της μεθόδου Conspectus σε συλλογές επιστημονικών περιοδικών
  (2009-07-07T08:41:05Z) Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Δέρβου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Τζεδάκη, Σάσα; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Dervou, Klontini; Korfiati, Marina; Tzedaki, Sasa
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Στα πλαίσια της προσπάθειας για δη­μιουργικότερη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των περιοδι­κών συλλογών τους, η Επιτροπή Υλο­ποίησης για τα Περιοδικά, της Οριζόντιας Δράσης (ΕΠΕΑΕΚ), προχώρησε στην εφαρ­μογή της μεθόδου Conspectus της WLN. Η μέθοδος Conspectus δίνει τη δυνα­τότητα ανάλυσης και εκτίμησης κάθε είδους συλλογών με επιστημονικό τρό­πο, ενώ επιτρέπει τη συνεχή παρακο­λούθηση και αντιστοίχισή τους με διά­φορα πρότυπα, για τη σωστή αξιολόγη­ση, διαχείριση και προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες της επιστημονικής κοι­νότητας αλλά και στις εκάστοτε οικο­νομικές συνθήκες. Αποτελεί ένα σημα­ντικό βοήθημα στον εντοπισμό των προ­τεραιοτήτων και στη διαμόρφωση πο­λιτικής προσκτήσεων. Θα μπορούσε δε να θεωρηθεί θεμέλιος λίθος για τη συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών βι­βλιοθηκών, και την κοινή χρήση τους. Η μέθοδος εφαρμόστηκε, πιλοτικά, σε 5 ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, και κατά κύριο λόγο στις θεματικές κατη­γορίες της Φυσικής, Χημείας και Πληρο­φορικής. Τα βασικότερα στάδια που α­φορούν την πλήρη εφαρμογή του πι­λοτικού αυτού σχεδίου ήταν: 1. Η αγορά και εγκατάσταση του σχε­τικού λογισμικού στις βιβλιοθήκες που συμμετείχαν, καθώς και η πρό­σληψη και εκπαίδευση του ανάλο­γου προσωπικού, 2. Η αναλυτική καταγραφή των σχετι­κών συλλογών των βιβλιοθηκών και η εισαγωγή τους στο WLN Conspe­ctus Software, 3. Η συγκέντρωση πληροφοριών σχε­τικά με το εύρος, το βάθος, τη μορ­φή και την πληρότητα αυτών των συλλογών, αλλά και την ποιότητα και συχνότητα χρήσης τους, 4. Η αναλυτική καταγραφή των πραγ­ματικών αναγκών του κάθε Ιδρύμα­τος, σε σχέση με τις τρεις αυτές θε­ματικές κατηγορίες, 5. Η μελέτη και δημιουργία συλλογών - πυρήνων που να καλύπτουν εξα­ντλητικά τις υπάρχουσες διεθνείς πε­ριοδικές εκδόσεις των θεμάτων αυ­τών, και 6. Η εξαγωγή, μελέτη και σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμο­γής της μεθόδου και η λήψη απο­φάσεων για τη συνεργατική αναπρο­σαρμογή και τροποποίηση των συλ­λογών αυτών, από τις βιβλιοθήκες που συνεργάστηκαν. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, διεθνώς, σε συλλογές πε­ριοδικών. Μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί επανειλημμένως από βιβλιοθήκες άλ­λων χωρών για την αξιολόγηση ολό­κληρων των συλλογών τους. Για αυτό το λόγο η προσπάθεια αυτή θεωρείται πρωτότυπη. Τα οφέλη που προέκυψαν, στα περιο­ρισμένα χρονικά περιθώρια που υπήρ­χαν, είναι σημαντικά και αφορούν όχι μόνο στη βελτιστοποίηση των συλλογών των βιβλιοθηκών που συνεργάστηκαν, αλλά και στην ορθολογικότερη διαχεί­ριση των προϋπολογισμών τους, Επι­πλέον, μπήκαν οι βάσεις για αποτελε­σματική συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών των περιοδικών, ενώ τα θε­τικά αποτελέσματα επιτρέπουν την πε­ραιτέρω εφαρμογή της μεθόδου και σε άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης μέσω του δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : στοιχεία χρήσης
  (2009-07-07T10:18:38Z) Τζεδάκη, Σάσα; Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Κορφιάτη, Μαρίνα; Tzedaki, Sasa; Dervou-Xenidou, Klontini; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Korfiati, Marina
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Τους τελευταίους είκοσι μήνες οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες στην Ελλάδα βιώνουν μία πραγματικότητα εντελώς διαφορετική από εκείνη των προηγουμένων ετών. Η Βιβλιοθήκη από τόπος συγκέντρωσης και διάχυσης συγκεκριμένης και προεπιλεγμένης πληροφορίας, έγινε ο κόμβος σύνδεσης με ένα πλήθος πληροφοριών. Οι διαρκώς αυξανόμενες δυνατότητες εύκολης πρόσβασης στις ηλεκτρονικές πηγές είχαν ως αποτέλεσμα τη θεαματική αύξηση χρήσης των πληροφοριακών πηγών. Τους τελευταίους είκοσι μήνες στις Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, μέλη της Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών HEAL-link, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης στις συλλογές περιοδικών των εκδοτών Elsevier, Academic Press, Kluwer, Springer, MCB και στις βάσεις δεδομένων της OCLC και Wilson omni file. Στον τομέα των περιοδικών εκδόσεων αυτό σημαίνει δυνατότητα άντλησης πληροφορίας από 3.500 έγκυρους τίτλους που καλύπτουν ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα. Η χρήση τους, όπως αυτή καταγράφεται στα στοιχεία που παρέχονται από τους διαθέτες, οδηγεί στο βέβαιο συμπέρασμα, ότι τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με κεντρική χρηματοδότηση θα πρέπει να προχωρήσουν στην υιοθέτηση μιας πρακτικής πρόσκτησης εντύπων και ηλεκτρονικών περιοδικών, που θα επιτρέπει στην Ελληνική Ακαδημαϊκή Κοινότητα την πρόσβαση σε ένα ευρύτατο φάσμα πληροφόρησης στηρίζοντας έτσι το εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο, που επιτελείται σε κάθε επιμέρους Ακαδημαϊκή μονάδα, και αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο το δαπανούμενο δημόσιο χρήμα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αποτελέσματα της εφαρμογής της μεθόδου Conspectus στις συλλογές περιοδικών των ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών
  (2009-07-07T10:31:50Z) Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Τζεδάκη, Σάσα; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Dervou-Xenidou, Klontini; Korfiati, Marina; Tzedaki, Sasa
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Κατά το διάστημα: Ιανουάριος 1999 - Σεπτέμβριος 2000, εφαρμόστηκε πιλοτικά από έξι Πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες η μέθοδος Conspectus για την αξιολόγηση των συλλογών περιοδικών της Χημείας, Φυσικής και Πληροφορικής. Στόχος του έργου ήταν αφενός η αξιολόγηση των συλλογών με μια καθιερωμένη και αποδεκτή μέθοδο, αλλά κυρίως η εξαγωγή συμπερασμάτων που θα βοηθούσε τις βιβλιοθήκες στη συνεργασία για την μελλοντική ανάπτυξη των συλλογών περιοδικών τους σε ορθολογική βάση λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες των επιμέρους βιβλιοθηκών και των ιδρυμάτων τους. Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζονται τόσο τα βήματα που ακολουθήθηκαν για την εφαρμογή της μεθόδου Conspectus, όσο και τα πορίσματα που προέκυψαν με την ολοκλήρωση του έργου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οι περιοδικές εκδόσεις και η αναγκαιότητα της συνεργασίας
  (2009-07-07T08:32:50Z) Τζεδάκη, Σάσα; Δέρβου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Tzedaki, Sasa; Dervou, Klontini; Korfiati, Marina; Fragkou-Mpatsiou, Anna
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Οι Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αντιμε­τωπίζουν έντονο οικονομικό πρόβλημα, το οποίο οξύνεται όλο και περισσότερο. Οι εκδόσεις αυξάνονται με ταχύτατους ρυθμούς, ενώ παράλληλα αυξάνεται η τιμή των περιοδικών και περιορίζονται οι προϋπολογισμοί. Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα των νέων τεχνολογιών πλη­ροφόρησης δίνουν δυνατότητα για ευ­κολότερη πρόσβαση, η οποία όμως κο­στολογείται όλο και περισσότερο. Η διε­θνής πρακτική για την αντιμετώπιση του αδιεξόδου που τείνει να δημιουργηθεί ε­στιάζεται αυτή τη στιγμή σε δύο σημεία: περικοπές των συλλογών και συνεργασία μεταξύ των Βιβλιοθηκών. Τα Ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ι­δρύματα δαπανούν σήμερα ένα τερά­στιο μέρος του προϋπολογισμού τους για συνδρομές σε περιοδικά, οι οποίες όμως δεν καλύπτουν στο βαθμό που θα επιθυμούσαν το εκπαιδευτικό και ερευ­νητικό έργο τους. Κάθε ίδρυμα δρα ως απομονωμένη μονάδα με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλές επικαλύψεις σε ορι­σμένους τομείς, σε ορισμένους άλλους να μην υπάρχει το επιθυμητό επίπεδο ε­νημέρωσης και ταυτόχρονα να δαπανά­ται άσκοπα δημόσιο χρήμα. Η αποδοχή της ιδέας για συνεργασία -κοινοπραξία μεταξύ των ελληνικών Α.Ε.Ι., η οποία έχει ως στόχο να σταθεροποιή­σει το κόστος των συνδρομών και ταυ­τόχρονα να διευρύνει το φάσμα προσβα­σιμότητας της κάθε μονάδας, εκμεταλ­λευόμενη τις σύγχρονες τεχνολογίες, είναι σήμερα η μόνη λύση, ώστε οι Βιβλιο­θήκες να βγουν από το αδιέξοδο και να συνεχίσουν να ανταποκρίνονται στην α­ποστολή τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά - Οριζόντια δράση (ΕΠΕΑΕΚ)
  (2009-07-07T08:17:08Z) Δέρβου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Τζεδάκη, Σάσα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Dervou, Klontini; Korfiati, Marina; Tzedaki, Sasa; Fragkou-Mpatsiou, Anna
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Η Επιτροπή Υλοποίησης για τα περιοδι­κά ανέλαβε, στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης, την υλοποίηση των προτάσεων της Έκθεσης της Ομάδας Εργασίας Πε­ριοδικών Ή Ορθολογική ανάπτυξη των συλλογών επιστημονικών περιοδικών των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών", καθώς και την αναπροσαρμογή, εμπλουτισμό ή ε­πέκταση αυτών, όπου κατά περίσταση κρί­θηκε απαραίτητο. Κυριότερο μέλημα της Επιτροπής Υλο­ποίησης ήταν η δυναμική είσοδος των ελληνικών βιβλιοθηκών στο διεθνή χώρο της πληροφόρησης, με σκοπό να αποκο­μίσουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, με την ορθολογικότερη δυνατή εκμετάλ­λευση της σχετικής χρηματοδότησης. Οι ενέργειες που έγιναν και οι διαδικασίες που ακολούθησαν κατέδειξαν ότι κάτι τέ­τοιο είναι εφικτό. Πρώτο και καθοριστικό βήμα ήταν η δη­μιουργία της Κοινοπραξίας Ελληνικών Α­καδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Hellenic Aca­demic Libraries Link - HealLink). Στη συ­νέχεια, έγιναν διαπραγματεύσεις και υ­πογράφηκαν συμφωνίες με εκδοτικούς οίκους, για λογαριασμό της Κοινοπραξί­ας, οι οποίες οδήγησαν στη διάθεση ση­μαντικού όγκου επιστημονικής πληροφο­ρίας, διεθνούς κύρους, κυρίως σε ηλε­κτρονική μορφή, για την πολύπλευρη κά­λυψη των εκπαιδευτικών, ακαδημαϊκών και ερευνητικών αναγκών των χρηστών της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότητας. Εκ παραλλήλου, και με σκοπό τη θεμελίω­ση της συνεργασίας των βιβλιοθηκών, έ­γιναν ενέργειες, που αφορούσαν τη με­λέτη και εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών: 1. για την καταγραφή και συστηματική ανάλυση της ισχύουσας κατάστασης, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των συλλο­γών επιστημονικών περιοδικών, τη σχέ­ση τους με τις πραγματικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας, και την ορθο­λογικότερη διαχείριση τους, καθώς και 2. για τη δημιουργία προϋποθέσεων για κοινή εκμετάλλευση αυτού του υλικού, από τις ελληνικές βιβλιοθήκες. Η γρήγορη εξέλιξη του έργου και η τα­χεία απορρόφηση της χρηματοδότησης, καταδεικνύουν: • την άμεση αναγκαιότητα πρόσβασης στο επιστημονικό υλικό, που αποκτήθη­κε από τις συμφωνίες που υπογράφηκαν, καθώς και • την άμεση αναγκαιότητα της συνεργα­τικής πορείας των ελληνικών βιβλιοθη­κών, αλλά και την ανάγκη διασφάλισης της βιωσιμότητας της και της επέκτασης της σε άλλα πεδία. Τα ουσιαστικά οφέλη που αποκόμισαν, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι ελληνικές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες και η επιστημονική κοινότητα που αυτές υ­πηρετούν, αλλά και αυτά που αναμένε­ται να προκύψουν, είναι μεγάλα. Σε αυ­τά δε, έρχεται να προστεθεί ακόμη ένα, εξίσου σημαντικό, το αναμφισβήτητο, πλέον, κύρος των ελληνικών ακαδημαϊ­κών βιβλιοθηκών, το οποίο προσέδωσε η δυναμική συνεργατική Παρουσία τους στο διεθνή χώρο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιτροπή υλοποίησης για τα περιοδικά: πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία για συλλογική πρόσβαση σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης
  (2009-07-10T10:39:54Z) Δέρβου, Κλωντίνη; Τζεδάκη, Σάσα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Συνέλλη, Κατερίνα; Dervou, Klontini; Tzedaki, Sasa; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Synellis, Catherine
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Το Νοέμβριο του 1998 η Kοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπογράφει την πρώτη συμφωνία για συλλογική ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά που εκδίδονται από τον οίκο Elsevier. Σήμερα, πέντε χρόνια μετά, όλα τα μέλη της Kοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν καταργήσει τις έντυπες συνδρομές τους σε 13 από τους μεγαλύτερους εκδότες επιστημονικών περιοδικών. Η πρόσβαση στην πληροφορία πλέον παρέχεται μόνο ηλεκτρονικά, αποτέλεσμα των συλλογικών συμβάσεων μεταξύ των εκδοτών και της Κοινοπραξίας. Στόχος αυτής της παρουσίασης είναι μια συνοπτική περιγραφή της πορείας του έργου μέχρι σήμερα. Πέντε χρόνια μετά την πρώτη συμφωνία βρισκόμαστε σε μία χρονική στιγμή, η οποία μας επιτρέπει να αποτιμήσουμε τα οφέλη της συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ακαδημαϊκών και Ερευνητικών Ιδρυμάτων και να σχεδιάσουμε ασφαλέστερα τη δράση μας για τα επόμενα χρόνια.
 • Thumbnail Image
  Item
  Κοινοπραξία Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών – Επιτροπή Υλοποίησης για τα περιοδικά: έξι χρόνια κοινής δράσης - δύο χρόνια πριν τη λήξη του προγράμματος (γενική παρουσίαση και στοιχεία χρήσης)
  (2009-07-24T10:23:44Z) Δέρβου, Κλωντίνη; Τζεδάκη, Σάσα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Συνέλλη, Κατερίνα; Dervou, Klontini; Tzedaki, Sasa; Fragkou-Mpatsiou, Anna; Synellis, Katerina
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Το Νοέμβριο του 1998 η Kοινοπραξία των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών υπογράφει την πρώτη συμφωνία για συλλογική ηλεκτρονική πρόσβαση στα περιοδικά που εκδίδονται από τον οίκο Elsevier. Σήμερα όλα τα μέλη της Kοινοπραξίας των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών έχουν καταργήσει τις έντυπες συνδρομές τους σε 13 από τους μεγαλύτερους εκδότες επιστημονικών περιοδικών και παράλληλα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση σε περισσότερους από 7.500 τίτλους επιστημονικών περιοδικών Όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα που συμμετέχουν στην Κοινοπραξία έχουν ήδη αποτιμήσει τα οφέλη της συλλογικής πορείας και έχουν συνειδητοποιήσει ότι η συνεργασία μεταξύ των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για την από κοινού πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης θα πρέπει να συνεχιστεί και μετά τη λήξη του προγράμματος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Δράση περιοδικών του δικτύου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών : 1 χρόνο μετά
  (2009-07-07T10:07:55Z) Δέρβου-Ξενίδου, Κλωντίνη; Κορφιάτη, Μαρίνα; Τζεδάκη, Σάσα; Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα; Dervou-Xenidou, Klontini; Korfiati, Marina; Tzedaki, Sasa; Fragkou-Mpatsiou, Anna
  Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια/Ημερίδες - ΒΚΠ
  Το Δίκτυο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (HEAL-Link) συστάθηκε τον Ιανουάριο του 1999, αρχικά για να καλύψει τις ανάγκες συνεργατικής πρόσβασης όλων των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, και στη συνέχεια όλες τις δράσεις που μελετήθηκαν και οργανώθηκαν στα πλαίσια της Οριζόντιας Δράσης (ΕΠ.Ε.Α.Ε.Κ.). Ένα χρόνο μετά, η HEAL-Link έχει να παρουσιάσει μία αξιόλογη δράση μέσα αλλά και έξω από τα σύνορα της χώρας. Είναι μέλος της International Coalition of Library Consortia (ICOLC) και έχει στο ενεργητικό της αρκετές συμμετοχές σε διεθνείς διοργανώνσεις, στις οποίες κέντρισε το ενδιαφέρον παλαιοτέρων ευρωπαϊκών σχημάτων, που λειτουργούν με επιτυχία, ενώ αποτέλεσε σημείο αναφοράς για άλλα νεότερα που πρόκειται να ιδρυθούν. Ένα χρόνο μετά, η HEAL-Link εκτός από τα βασικά μέλη της ενσωμάτωσε και άλλα ιδρύματα, τα οποία θεωρώντας τη συνεργατική διαδικασία όπλο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των βιβλιοθηκών τους, προχώρησαν στην εθελούσια είσοδο τους με ιδία χρηματοδότηση.