Search Results

Now showing 1 - 10 of 175
 • Thumbnail Image
  Item
 • Thumbnail Image
  Item
  Η επίδραση της κρυοθεραπείας στην ικανότητα ισορροπίας και ελέγχου της προσγείωσης μετά από κοπιαστική βάδιση σε ανηφόρα
  (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2019) Πεζουβάνη, Αναστασία Χρυσοβαλάντη; Τσέπης, Ηλίας
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Στην μελέτη ερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της κρυοθεραπείας στην αποκατάσταση της περιφερικής κόπωσης, έπειτα από κοπιαστική βάδιση σε ανηφόρα. ΜΕΘΟΔΟΣ: Έλαβαν μέρος 26 φοιτητές του τμήματος Φυσικοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Το πρωτόκολλο κόπωσης έγινε σε ανηφορικό διάδρομο κλίσης 15° με αυξανόμενη ταχύτητα ακολουθούμενο από πλειομετρική άσκηση γαστροκνημίου σε σκαλοπάτι μέχρι την ανικανότητα εκτέλεσης. Η υποκειμενική αίσθηση της κόπωσης των δοκιμαζόμενων εκτιμήθηκε με την τροποποιημένη κλίμακα Borg. Οι συμμετέχοντες εκτέλεσαν 3 μονοποδικές δοκιμασίες ισορροπίας για 20 δευτερόλεπτα και 3 μονοποδικά κατακόρυφα άλματα (drop jumps) πάνω στο δυναμοδάπεδο με το επικρατές κάτω άκρο πριν, μετά την κόπωση και μετά την αποκατάσταση. Η μέθοδος αποκατάστασης που συγκρίθηκε ήταν 10 λεπτά τοπική κρυοθεραπεία με ειδικό πακέτο γέλης και η ενεργητική βάδιση σε διάδρομο χωρίς κλίση για 10 λεπτά. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η στατιστική ανάλυση των μεταβλητών του δυναμοδάπεδου μεταξύ των τριών χρόνων μέτρησης (αρχική, μετά κόπωσης, μετά-αποθεραπείας), ελέγχθηκε με Repeated ANOVA για τρεις παράγοντες (αρχική, κόπωση, αποθεραπεία). Για τον μετά-ANOVA έλεγχο στις περιπτώσεις στατιστικώς σημαντικής διαφοράς χρησιμοποιήθηκε η δοκιμασία Bonferroni. Επιπλέον, οι συγκρίσεις των δύο μεθόδων, κρυοθεραπείας και βάδισης, έγιναν με t-test για ανεξάρτητα δείγματα. Μόνο ο μετά-ANOVA έλεγχος κατά Bonferroni ανέδειξε σημαντική διαφορά μεταξύ των 2 πρώτων μετρήσεων (αρχικής και κόπωσης) για την μέθοδο της κρυοθεραπείας(p=0,021) και για την μέθοδο της βάδισης (p=0,009) στην Fz και μη στατιστικά σημαντική διαφορά αλλά με τάση σημαντικότητας (p=0,077), πιθανώς λόγω χαμηλής στατιστικής ισχύος (observed power= 0,507-μικρό δείγμα) για την Fx. Η κλίμακα Borg έδειξε ότι το 69% των συμμετεχόντων είχαν αίσθηση κόπωσης μηδενική μετά την κρυοθεραπεία έναντι της βάδισης που σημειώθηκε μηδενική τελική αίσθηση στο 31% των συμμετεχόντων. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Σχετικά με την μέτρηση της μονοποδικής ισορροπίας του επικρατούς κάτω άκρου πριν και μετά την κόπωση δεν προέκυψε κάποιο στατιστικά σημαντικό δεδομένο, όπως προβλεπόταν βάσει άλλων ερευνών. Μια πιθανή εξήγηση είναι η ανικανότητα εκτέλεσης της πρώτης μονοποδικής ισορροπιστικής μέτρησης από τους συμμετέχοντες μετά την κόπωση σε συνδυασμό με τον μικρό αριθμό δείγματος. Ωστόσο, η σημαντικότητα που αποδείχθηκε σχετικά με τις παραμέτρους Fx και Fz δείχνει ότι η κόπωση επηρεάζει αρνητικά την διαχείριση των κάθετων φορτίων στην ποδοκνημική κατά την προσγείωση, γεγονός που οδηγεί εύλογα στο συμπέρασμα της αύξησης των πιθανοτήτων τραυματισμού της άρθρωσης.  
 • Thumbnail Image
  Item
  ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΛΑΡΥΓΓΩΝ ΟΙΣΟΦΑΓΙΚΩΝ ΟΜΙΛΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΩΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
  (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, 2019) Μούτσιου, Σταματίνα; Πατούρα, Ιωάννα; Σταματοπούλου, Ελευθερία; Παπακυρίτσης, Ιωάννης
  Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας, είναι η ακουστική ανάλυση οισοφαγικής ομιλίας 7 ασθενών έπειτα από ολική λαρυγγεκτομή με τη βοήθεια του λογισμικού PRAAT. Συλλέχθησαν και αναλύθηκαν τόσο αντιληπτικά όσο και ακουστικά, δείγματα φωνής παρατεταμένης φώνησης φωνηέντων, επανάληψης ψευδολέξεων, ελάχιστων τονικών ζευγών πραγματικών λέξεων καθώς και ονομάτων σε δύο προσωδιακές καταστάσεις. Αντλήθηκαν στοιχεία για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά φωνής (Fo, jitter, shimmer, HNR) τον μέγιστο χρόνο φώνησης, την άρθρωση φωνηέντων (F1, F2, F3), τον τονισμό με βάση τους λόγους της διάρκειας και την έντασης, και την δήλωση διαφορετικών προσωδιακών καταστάσεων μέσω αλλαγών στην ένταση, στην διάρκεια και των λόγων αυτών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων απέκλειναν από τις νόρμες, γεγονός που υποδεικνύει τις διαφορές της οισοφαγικής από την φυσιολογική ομιλία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η επίδραση της εφαρμογής ενός ολιστικού προγράμματος θεραπευτικής άσκησης σε ασθενή με δυπλασία ισχίου: μια περιπτωσιολογική μελέτη
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019) Αγγελόπουλος, Βασίλειος; Ματζάρογλου, Χαράλαμπος
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Αυτή η εργασία αποτελεί μια ολοκληρωμένη ποσοτική αξιολόγηση και φυσικοθεραπευτική προσέγγιση σε ασθενή με δυσπλασία ισχίου. ΣΚΟΠΟΣ: Ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας ενός ολιστικού προγράμματος θεραπευτικής άσκησης σε ασθενή με δυσπλασία ισχίου στις παραμέτρους της ισοκίνησης, ισορροπίας, λειτουργικότητας και ευλυγισίας. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το δείγμα απαρτιζόταν από μια ασθενή με διαγνωσμένη δυσπλασία ισχίου στην οποία εφαρμόστηκε ένα ειδικά προσαρμοσμένο πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης διάρκειας 8 εβδομάδων (3 συνεδρίες/εβδομάδα). Αξιολογήθηκαν η δύναμη, η ισορροπία και η ευλυγισία σε δύο μετρήσεις: αρχική ( πριν το πρόγραμμα) και τελική (τέλος του προγράμματος). Η λειτουργικότητα αξιολογήθηκε μέσω ειδικών δοκιμασιών σε 3 μετρήσεις: αρχική (πριν το πρόγραμμα), ενδιάμεση (τέλος του προγράμματος) και τελική (8 εβδομάδες μετά τη λήξη του προγράμματος) για τον εντοπισμό προσαρμογών στο πέρας του χρόνου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Όλες οι αξιολογούμενες παράμετροι σημείωσαν σημαντική βελτίωση, τόσο κατά την ενδιάμεση όσο και κατά την τελική αξιολόγηση σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές της ασθενούς κατά την αρχική μέτρηση. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Το ολιστικό πρόγραμμα που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε ήταν αποτελεσματικό ως προς την βελτίωση των αναφερόμενων παραμέτρων, γεγονός το οποίο καθιστά την φυσικοθεραπεία σκόπιμη στο συμπτωματικό στάδιο της νόσου.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οπτομετρία στα οπτικά καταστήματα. Διάθλαση και επιβεβαίωση συνταγής
  (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017) Γιώγου, Φωτεινή Α.Μ. 584; Ανδρικόπουλος, Ανδρέας
  ΟΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑ (ΔΕ)
  Η εργασία αυτή αναφέρεται στην οπτομετρία, στις διαθλάσεις και στις μετρήσεις που πραγματοποιούνται στα οπτικά καταστήματα από οπτομέτρες της χώρας μας. Στα πλαίσια της εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε καταστήματα της Αττικής και επαρχιακής πόλης, Βόλος. Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στην λειτουργία, στο σχήμα και στην ανατομική δομή του οφθαλμού. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται οι διαθλαστικές ανωμαλίες του οφθαλμού. Στο τρίτο κεφάλαιο αναφέρονται οι οπτομετρικές εξετάσεις, οι προκαταρκτικές εξετάσεις καθώς και η αντικειμενική και υποκειμενική διάθλαση. Το τέταρτο κεφάλαιο μιλάει για το ρόλο του οπτικού οπτομέτρη, για την αρμοδιότητα του οπτικού και την αρμοδιότητα του οπτομέτρη. Για τον οπτικό οπτομέτρη στην Ελλάδα αλλά και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται το ερωτηματολόγιο και συγκρίσεις μεταξύ των δύο πόλεων. Και στο έκτο κεφάλαιο υπάρχουν συμπεράσματα ύστερα από τις απαντήσεις της έρευνας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Κινητική και κινηματική ανάλυση πρόσθιας και οπίσθιας βάδισης. Μελέτη εμβιομηχανικών προσαρμογών και ασυμμετριών σε χρόνια ατάθεια ποδοκνημικής
  (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017) Μπερλέμη, Αικατερίνη Α.Μ. 1848; Νασσάνι, Τάρεκ Α.Μ. 1926; Τσέπης, Ηλίας
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ο συνηθέστερος τραυματισμός σε αστάθεια ποδοκνημικής είναι το διάστρεμμα το οποίο πολλές φορές εάν δεν αποκατασταθεί άρτια είναι πιθανό να οδηγήσει σε χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής. Ένα διάστρεμμα είναι πιθανό να προκληθεί τόσο σε μια αθλητική δραστηριότητα όσο και στην απλή καθημερινότητα. Ανάλογα το μέγεθος της βλάβης μπορεί να προκαλέσει πόνο οίδημα και άλλα δυσάρεστα συμπτώματα στον ασθενή. Η μέθοδος της αποκατάστασης, η υπομονή και η θέληση του ασθενή είναι τελικά αυτές που οδηγούν σε μια άριστη αποκατάσταση. Διαφορετικά ο κίνδυνος του επανατραυματισμού και μιας χρόνιας αστάθειας ποδοκνημικής μοιάζει να είναι το πιο πιθανό σενάριο ΣΚΟΠΟΣ : Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έχει ως στόχο την μελέτη των εμβιομηχανικών προσαρμογών της άρθρωσης της ποδοκνημικής και τη σύγκριση αυτών μεταξύ πρόσθιας και οπίσθιας βάδισης σε άτομα με χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής. Επίσης να ελεγχθεί κατά πόσο η κινητικότητα της ποδοκνημικής στο μετωπιαίο επίπεδο κατά την οπίσθια βάδιση, αποτελεί μια πιο ευαίσθητη μέθοδο αποκάλυψης λειτουργικών ασυμμετριών από τον έλεγχο στην κανονική βάδιση προς τα εμπρός. ΜΕΘΟΔΟΣ: Μελετήθηκαν 30 ενήλικες ηλικιακού εύρους 18-21, ύψους 1,53-1,86 μέτρα και βάρους 42-90 κιλά. Υπήρχαν δύο ομάδες, η ομάδα ελέγχου (υγιείς) και η πειραματική ομάδα (άτομα με χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής). Η ομάδα ελέγχου αποτελείται απο 10 γυναίκες και 7 άνδρες, και η πειραματική ομάδα από 8 γυναίκες και 5 άνδρες. Πραγματοποιήθηκε λήψη ιστορικού, συμπλήρωση ερωτηματολογίου απο τους παθολογικούς, κλινική εξέταση, διαγνωστικός υπέρηχος και αξιολόγηση ισορροπίας μέσω του δυναμοδάπεδου. Στην συνέχεια εγίνε 5λεπτη προθέρμανση οπίσθιας βάδισης, τοποθέτηση ειδικών ανακλαστήρων και τέλος οι μετρήσεις πρόσθιας και οπίσθιας βάδισης. Από τις μετρήσεις λήφθηκαν μέσου του συστήματος τρισδιάστατης κινηματικής ανάλυσης σε συνδυασμό με δυναμοδάπεδο δεδομένα για την ανάλυση της φάσης σήριξης. Στο τελικό στάδιο έγινε η εξαγωγή, οργάνωση και ανάλυση δεδομένω ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας δείχνουν ότι η Μ.Γ.Υ. της Ο.Ε. μειώθηκε σημαντικά στην οπίσθια βάδιση από 28° σε 24°(p=0,000). Επίσης φαίνεται ότι η Μ.Γ.Υ. του παθολογικού ποδιού της Π.Ο. αυξήθηκε σημαντικά στην οπίσθια βάδιση από 26° σε 37° (p=0,000). Ακόμη ένα αποτέλεσμα είναι ότι η Μ.Γ.Υ.του υγιούς ποδιού της Π.Ο. δεν μεταβλήθηκε σημαντικά από 31° σε 32° (p=0,632). Σε μια άλλη συσχέτιση διαπιστώθηκε πρώτον ότι η μεταβολή μεταξύ της πρόσθιας και της οπίσθιας βάδισης διέφερε σημαντικά μεταξύ της μεταβολής της ομάδας ελέγχου του πάσχοντος ποδιού (p=0,000) και δέν διέφερε σημαντικά με απο την μεταβολή του υγιούς ποδιού (p=0,070) της πειραματικής ομάδας. Δεύτερον διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ της μεταβολής της προόσθιας και της οπίσθιας βάδισης μεταξύ του πάσχοντος και υγιούς ποδιού(p= 0,001). Βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ μέσου όρου της διαφοράς υγειούς-παθολογικού στην πρόσθια και διαφοράς υγιούς-παθολογικού στην οπίσθια. (p=0.001). Ενώ δεν βρέθηκε μεταξύ της μεταβολής από πρόσθια σε οπίσθια βάδιση του κυρίαρχου & μεταβολής του μη-κυρίαρχου ποδιού της ομάδας ελέγχου (p= 0.224). Η ANOVA έδειξε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ της Ο.Ε. και των δυο ποδιών της Π.Ο. (F= 31,723, p= 0,000). Η μετα-ANOVA ανάλυση κατέδειξε ότι η Π.Ο. διέφερε σημαντικά από το πάσχον πόδι (p= 0,000) και όχι από το υγιές (p=0,070), ενώ υπήρξε σημαντική διαφορά και μεταξύ του πάσχοντος και του υγιούς ποδιού (p= 0,000). ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης υποστηρίζουν ότι οι προσαρμογές σε μετωπιαίο επίπεδο της ποδοκνημικής με χρόνια αστάθεια κατά την βάδιση βελτιώνονται λόγω της καθημερινότητας ενώ στην οπίσθια βάδιση για τον ακριβώς αντίθετο λόγο παραμένουν ίδιες. Το μη τραυματισμένο πόδι σε σύγκριση με το τραυματισμένο είχε μικρότερη μεταβολή της διαφοράς πρόσθιας με οπίσθιας βαάδισης και έτσι πιθανότατα η οπίσθια βάδιση μπορεί να εντοπίσει το παθολογικό σκέλος. Αλλά και να διαφοροποιεί μεταξύ ενός ατόμου με χρόνια αστάθεια και ενός ατόμου φυσιολογικού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Άγχος και κατάθλιψη γυναικών με καρκίνο του μαστού
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019) Αλεξανδρίδη, Μαρία; Μπρέντα, Γεωργία
  Τμήμα Νοσηλευτικής (ΔΕ)
  Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί έναν από τους συχνότερα εμφανιζόμενους καρκίνους και με μεγαλύτερη συχνότητα ακόμα στις γυναίκες , με αποτέλεσμα να υπάρχουν τόσο επιπτώσεις σε ατομικό, κοινωνικό αλλά και οικονομικό επίπεδο. Πάρα το ότι πρωταρχικός στόχος της ιατρικής παραμένει η αύξηση της επιβίωση των ασθενών, παρατηρείτε ένα συνεχώς μεγαλύτερο ενδιαφέρον ως προς τον προσδιορισμό της φύσης των προβλημάτων που απασχολούν τους ασθενείς αυτούς, είτε αυτά απορρέουν από παρενέργειες της εκάστοτε θεραπείας, είτε ως ένα φυσικό επακόλουθο της ίδιας της νόσου. Σκοπός: Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν και άλλοτε καθορίζουν τα επίπεδα του άγχους και της κατάθλιψης που βιώνουν οι γυναίκες με καρκίνο του μαστού στην καθημερινότητα τους και των πιθανών συσχετίσεων των παραπάνω κυρίως με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, προκειμένου να επιτευχθεί η παροχή της καλύτερης δυνατής φροντίδα. Υλικά και Μέθοδος: Η έρευνα διεξήχθη μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε συνεργασία με μια διαδικτυακή ομάδα « Δίπλα στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού», σε δείγμα 50 γυναικών που είτε έπασχαν ακόμα από την νόσο, είτε την είχαν ξεπεράσει. Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε η νοσοκομειακή κλίμακα μέτρησης του άγχους και της κατάθλιψής HADS και ένα ερωτηματολόγιο κοινωνικών-δημογραφικών χαρακτηριστικών . Συζήτηση: Η έρευνα έδειξε ότι τα επίπεδα άγχους και κατάθλιψης στις γυναίκες με καρκίνο του μαστού βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα. συγκεκριμένα τα επίπεδα άγχους βρίσκονται στο 32,7% σε φυσιολογικά επίπεδα, στο 34,5% σε οριακά μη φυσιολογικά επίπεδα και στο 32,7% τα μη φυσιολογικά επίπεδα. Αντίστοιχα, τα επίπεδα κατάθλιψης βρίσκονται στο 21.8% σε φυσιολογικά επίπεδα, στο 74,5% σε οριακά μη φυσιολογικά επίπεδα και στο 3,6% σε μη φυσιολογικά επίπεδα, σύμφωνα με την κλίμακα μέτρησης HADS. Συμπεράσματα: Είναι απαραίτητη η ανάγκη ύπαρξης εργαλείων μέτρησης στις νοσηλευτικές μονάδες και η χρήση του από τους επαγγελματίες υγείας ώστε η αντιμετώπιση μιας τόσο πολυδιάστατης νόσου να γίνετε ολοκληρωτικά καλύπτοντας όλες τις παραμέτρους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Συσχέτιση ποιότητας ζωής, δείκτη μαζας σώματος και δύναμη λαβής σε νεαρούς ενήλικες: έρευνα σε φοιτητικό πληθυσμό
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2020) Παπαδημητροπούλου, Στεργιανή-Λυδία Α.Μ. 2211; Τσεκούρα, Μαρία
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Η ποιότητα ζωής, ο δείκτης μάζας σώματος και η δύναμη λαβής είναι τρείς παράμετροι που επηρεάζουν την ζωή του ανθρώπου. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι να μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούν οι τρείς αυτοί παράμετροι μεταξύ τους σε νεαρούς ενήλικες, φοιτητές της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας (Πανεπιστημίου Πατρών) στο τμήμα Φυσικοθεραπείας. Το είδος της έρευνας είναι μελέτη επιπολασμού και έλαβε χώρα στο Εργαστήριο Ανθρώπινης Αξιολόγησης και Φυσικής Απόδοσης του πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Τα δείγμα αποτελείται από 183 φοιτητές Φυσικοθεραπείας (95 άντρες και 87 γυναίκες) με μέσο όρο ηλικίας 21,32± 4,66 έτη. Επίσης, για τον υπολογισμό της ποιότητας ζωής, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν, ανώνυμα, το EQ-5D ερωτηματολόγιο. Επιπλέον, η μέτρηση του δείκτη μάζας σώματος πραγματοποιήθηκε με συσκευή βιοηλεκτρικής εμπέδησης, Tanita BC 601. Τέλος, για την μέτρηση της δύναμης λαβής χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό δυναμόμετρο Saehan. Όλοι οι εξεταζόμενοι συμμετείχαν οικειοθελώς, συμπλήρωσαν φόρμα συγκατάθεσης και τα προσωπικά τους στοιχεία θα παραμείνουν απόρρητα. Η στατιστική ανάλυση των μετρήσεων αυτών έγινε μέσω του προγράμματος SPSS 20.0. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν μας φανερώνουν πως η ποιότητα ζωής των φοιτητών που συμμετείχαν είναι σε καλά επίπεδα με φυσιολογικό Β.Μ.Ι. και φυσιολογική δύναμη λαβής. Προτείνεται, να γίνουν περεταίρω έρευνες σε δείγματα ειδικού πληθυσμού (π.χ. άτομα με αναπηρία) και παράλληλα μπορούν να προστεθούν περισσότερα είδη μετρήσεων σε παρόμοιες μελέτες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η σχέση μυϊκής μάζας, μυϊκής δύναμης, ταχύτητας βάδισης και φυσικής δραστηριότητας: έρευνα σε φοιτητικό πληθυσμό
  (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2019) Μπακιρτζή, Σταυρούλα-Μαρίνα Α.Μ. 2190; Τσεκούρα, Μαρία
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η συσχέτιση της φυσικής δραστηριότητας με τη μυϊκή δύναμη μέσω της δύναμης λαβής, την ταχύτητα βάδισης, το κάπνισμα, το φύλο, τη σωματική σύσταση, κυρίως μέσω της μυϊκής μάζας και λιπώδους ιστού και τις ανθρωπομετρικές μεταβλητές, δηλαδή το ύψος, το βάρος, και το Δείκτη Μάζα Σώματος (Δ.Μ.Σ.). Αφορά τους φοιτητές τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Η παρούσα ερευνητική εργασία ανήκει στο είδος μελέτης των cross-sectional. Πραγματοποιήθηκε εντός του χώρου του πανεπιστημίου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Πριν τη συμμετοχή τους στη μελέτη, οι φοιτητές ενημερώθηκαν τόσο για όλη τη διαδικασία μετρήσεων, όσο και για την πλήρη εχεμύθεια στα προσωπικά τους στοιχεία. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι ένα αναστημόμετρο τοίχου για το ύψος, μια ψηφιακή ζυγαριά με βιοηλεκτρική εμπέδηση μονής συχνότητας (50Hz) για την αξιολόγηση σωματικής σύστασης, ένα δυναμόμετρο «Saehan» για τη μέτρηση μυϊκής δύναμης και συγκεκριμένα τη δύναμη λαβής. Πραγματοποιήθηκε το λειτουργικό τεστ «Time up and go» για την αξιολόγηση και μέτρηση ταχύτητας βάδισης και τέλος το ερωτηματολόγιο «Baecke» για το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας. Κυριότερος περιορισμός ήταν πως η φυσική δραστηριότητα (ΦΔ) δεν αξιολογήθηκε και με αντικειμενική μέθοδο, παρά μόνο με το ερωτηματολόγιο. Από 182 φοιτητές (87 γυναίκες, 95 άνδρες, μέσος όρος ηλικίας 21,32±4,66 έτη) τα επίπεδα φυσικής δραστηριότητας ήταν μέτρια, με βάσει το ερωτηματολόγιο Βaecke. Τα επίπεδα σωματικού λίπους (ΜΟ*%) ήταν 17.72 (SD=11,46) και ο Δ.Μ.Σ. ήταν 24,12 (SD=3,96), τα οποία υποδηλώνουν κανονικά επίπεδα ποσοστού λίπους και Δ.Μ.Σ. Η φυσική δραστηριότητα σχετίζεται σημαντικά με τα ποσοστά λίπους (r=0,18; p=0.01), το φύλο (r=0,17; p=0.01), και το κάπνισμα (r=0,18; p=0.01). Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης αναδεικνύουν την επίδραση της φυσικής δραστηριότητας σε διαφορετικούς παράγοντες και την αναγκαιότητα δημιουργίας προγραμμάτων που να προωθούν τον υγιεινό τρόπο ζωής για τους νεαρούς ενήλικες. Προτείνεται, η διεξαγωγή νέων ερευνών σε μεγαλύτερο δείγμα με την ταυτόχρονη αξιολόγηση της φυσικής δραστηριότητας με αντικειμενικά εργαλεία, όπως τα βηματόμετρα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αποτελεσματικότητα ομαδικής άσκησης στην τρίτη ηλικία
  (ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2017) Βαρούχα, Στυλιανή; Νταουντάκη, Σταυρούλα; Τσεκούρα, Μαρία
  Τμήμα Φυσικοθεραπείας (ΔΕ)
  Εισαγωγή : Η άσκηση είναι πολύ σημαντική για τα άτομα όλων των ηλικιών ακόμα και για τα άτομα της τρίτης ηλικίας, η πλειοψηφία των οποίων, δεν γνωρίζει τα οφέλη της. Τα κυριότερα από αυτά είναι η βελτίωση της δύναμης, της αντοχής, της ισορροπίας, της ελαστικότητας και της ψυχικής υγείας. Στόχος μελέτης: Στόχος ήταν να μελετηθεί η αποτελεσματικότητα ενός προγράμματος άσκησης βασισμένο στο πρόγραμμα Otago, για τους ηλικιωμένους ως προς την βελτίωση της δύναμης, της ισορροπίας, της ταχύτητας βάδισης και του φόβου της πτώσης. Μέθοδος: Μελετήθηκαν 15 ηλικιωμένοι (14 γυναίκες και 1 άντρας) ηλικίας 65-82 χρονών. Αρχικά μετρήθηκε η δύναμη των εκτεινόντων και των καμπτήρων του γόνατος, η ισορροπία, η ταχύτητα βάδισης και ο φόβος της πτώσης. Έπειτα οι ηλικιωμένοι ακολούθησαν ένα πρόγραμμα άσκησης για 45-60 λεπτά, 2 φορές την εβδομάδα, για 10 συνεχόμενες εβδομάδες. Το πρόγραμμα αυτό περιλάμβανε ασκήσεις προθέρμανσης, ενδυνάμωσης, ισορροπίας και διατάσεις. Τέλος μετρήθηκαν ξανά οι ίδιες παράμετροι και συγκρίθηκαν με τις αρχικές μετρήσεις. Εργαλεία: Για τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε το ισοκινητικό δυναμόμετρο BIODEX, η Berg Balance Scale (BBS), η δοκιμασία Timed Up and Go (TUG) και η Falls Efficacy Scale-International (FES-I). Αποτελέσματα: Σε όλες τις παραμέτρους υπήρξε βελτίωση, όμως στατιστικά σημαντική διαφορά υπήρξε στα αποτελέσματα της FES-I, της BBS, του τεστ TUG και της δύναμης μόνο των καμπτήρων του αριστερού ποδιού. Συμπεράσματα: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης βελτίωσε την καθημερινή ζωή των ηλικιωμένων που συμμετείχαν αφού αυξήθηκε η δύναμη και η ταχύτητα βάδισης καθώς και βελτιώθηκε η ισορροπία και ο φόβος της πτώσης.