Search Results

Now showing 1 - 10 of 28
 • Thumbnail Image
  Item
  Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και οι σύγχρονες προκλήσεις από τον Covid-19
  Μπανιά, Λαμπρινή; Bania, Lamprini
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η επίδοση, η παραγωγικότητα και η ευημερία των εργαζομένων αποτελούν βασικούς παράγοντες της αποδοτικότητας αλλά και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας ενός οργανισμού. Υπό αυτή την έννοια η εύρυθμη λειτουργία της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ασπίδα για τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού. Σύμφωνα με αυτό, ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καθορίσει την επίδραση της οικονομικής ύφεσης και της πανδημίας του Covid-2019 στην ΔΑΔ και τις αντίστοιχες στρατηγικές. Πιο συγκεκριμένα η εργασία στηρίζεται στην βιβλιογραφική επισκόπηση, εστιάζοντας στην επίδραση της Ασιατικής κρίσης του 1997 και της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, αλλά και της υγειονομικής ύφεσης του 2019 στη ΔΑΔ. Με βάση τα αποτελέσματα, από τη μία πλευρά η παρουσία μίας οικονομικής ύφεσης τείνει να μειώνει το κόστος εργασίας οδηγώντας στη μείωση των μισθών, των ωρών και των μπόνους εργασίας. Επιπλέον μία ακόμη δυσμενής επίπτωση αφορά το γεγονός ότι, κατά τις περιόδους ύφεσης, οι εργασιακές σχέσεις πλήττονται περισσότερο. Ωστόσο, επιπλέον μελέτες συνιστούν ότι αρκετοί οργανισμοί, αναγνωρίζοντας τον εξέχοντα ρόλο της κατάρτισης και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, επενδύουν περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατά τις περιόδους ύφεσης. Άλλωστε η επένδυση αυτή στηρίζεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού και τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος. Αναφορικά με τις επιδράσεις της πανδημίας, τα πιο κρίσιμα ζητήματα που καταγράφονται αφορούν την αναποτελεσματικότητα και δυσλειτουργία της τηλεργασίας, την δημιουργία οικογενειακών εντάσεων ειδικότερα για τις πολυμελείς οικογένειες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την απειλή της ατομικής ευημερίας λόγω της αίσθησης αβεβαιότητας, άγχους και στρες των εργαζομένων, αλλά και την μείωση της παραγωγικότητας τους. Τα παραπάνω συμπεράσματα συνιστούν την αναγκαιότητα των οργανισμών να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις του επιχειρησιακού και εργασιακού περιβάλλοντος. Στη βάση αυτή, διακρίνονται δύο θεμελιώδεις πρακτικές όπως αυτές είναι η επένδυση σε κατάρτιση και εκπαίδευση και η ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων. Η απορρόφηση και η διάχυση της γνώσης από πλευράς εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οργανισμού, αφού δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα. Παράλληλα η οικοδόμηση των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και της ηγεσίας, αλλά και η αρμονία των μεταξύ τους σχέσεων, αποτελούν θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και του οργανισμού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ο "Ρωμηός" του Γεώργιου Σουρή : η δεκαπενταετία της κρίσης 1883-1897
  Δανελάτου, Αθανασία; Αθήνη, Στέση; Γκότση, Γεωργία; Κωστίου, Κατερίνα; Danelatou, Athanasie
  Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)
  Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των αναπαραστάσεων της πρώτης μεγάλης οικονομικής κρίσης του Ελληνικού κράτους στην ύλη της έμμετρης εβδομαδιαίας σατιρικοπολιτικής εφημερίδας Ο Ρωμηός που εξέδιδε ο ποιητής Γεώργιος Σουρής στην Αθήνα από το 1883 έως το 1918. Στο σύνολο των φύλλων των ετών 1883-1897 ερευνήθηκαν οι θεματικές της φορολογίας, της δανειοληψίας και της τραπεζικής διαπλοκής που σχετίζονται με την τρίτη πτώχευση του Ελληνικού κράτους (1893). Η ποσοτική συστηματοποίηση ευρημάτων και η ποιοτική αντιστοίχισή τους προς την ιστορική πραγματικότητα και την πολιτική κουλτούρα της εποχής επιχειρείται μέσα από την οπτική της διαλογικής σύλληψης του λογοτεχνικού φαινομένου, όπως διατυπώνεται στην θεωρία του Μιχαήλ Μπαχτίν.
 • Thumbnail Image
  Item
  Σύγκριση ελληνικών και ξένων πολυεθνικών επιχειρήσεων πριν και μετά την κρίση
  Ροδοπούλου, Βασιλική; Γεωργόπουλος, Αντώνιος; Μυλώνη, Βαρβάρα; Τσαγκανός, Αθανάσιος; Rodopoulou, Vasiliki
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να γίνει μία μελέτη στην επίδραση της οικονομικής κρίσης, που ξέσπασε το 2008, στις πολυεθνικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στο θεωρητικό πλαίσιο αναλύεται η έννοια της κρίσης, γίνεται ειδική μνεία στην ελληνική περίπτωση και παρουσιάζονται οι τρόποι αντίδρασης των επιχειρήσεων σε καιρούς οικονομικής δυσπραγίας. Έπεται το εμπειρικό μέρος, όπου με τη χρήση συγκεκριμένων αριθμοδεικτών γίνεται χρηματοοικονομική ανάλυση λογιστικών καταστάσεων 71 πολυεθνικών επιχειρήσεων στη χώρα μας για τα έτη 2005- 2016. Κύριο μέλημα της ανάλυσης είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την επίδραση της κρίσης στις πολυεθνικές και με το κατά πόσο η εθνικότητα της διοίκησης αποτελεί παράγοντα που προδιαγράφει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχία ή την αποτυχία. Η παρούσα εργασία χωρίζεται σε 7 κεφάλαια. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται μία σύντομη εισαγωγή. Στο κεφάλαιο 2 ορίζεται η έννοια της κρίσης και παρουσιάζονται τα είδη της. Στο κεφάλαιο 3 αναλύεται η ελληνική κρίση και παρουσιάζονται συνοπτικά οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή. Στο κεφάλαιο 4 μελετάται η επιχειρηματικότητα σε περίοδο κρίσης και οι στρατηγικές διαχείρισής της, με έμφαση στις πολυεθνικές. Στο κεφάλαιο 5 παρατίθενται τα βασικά εργαλεία της χρηματοοικονομικής ανάλυσης, που χρημοποιήθηκαν στην παρούσα μελέτη. Το κεφάλαιο 6 είναι το εμπειρικό μέρος, στο οποίο πραγματοποιούνται 2 t-test για τους αριθμοδείκτες της γενικής ρευστότητας, της αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων, του καθαρού περιθωρίου κέρδους και της δανειακής εξάρτησης. Αμέσως μετά, παρουσιάζεται μία εξίσωση παλινδρόμησης, που στοχεύει να δείξει την επιρροή της εθνικότητας της διοίκησης, του τεχνολογικού επιπέδου και των τριών άλλων αριθμοδεικτών στην αποδοτικότητα των ίδιων κεφαλαίων. Τέλος, στο κεφάλαιο 7 συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα που εξήχθησαν.
 • Thumbnail Image
  Item
  Αποτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα βασικά μεγάθη της οικονομίας
  Τσίπου, Ελένη; Πατρώνης, Βασίλειος; Ζερβογιάννη, Αθηνά; Αργυρός, Γεώργιος; Tsipou, Eleni
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στα κύρια μεγέθη της οικονομίας. Αρχικά γίνεται μία σύντομη αναφορά σε κάποια θεωρητικά σημεία των οικονομικών κρίσεων. Στη συνέχεια γίνεται μία ιστορική αναδρομή στις παλαιότερες οικονομικές κρίσεις και ιδιαίτερα στη μεγάλη κρίση του 1929. Επιπλέον, με βάση την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, παρουσιάζονται οι αναταράξεις της παγκόσμιας καπιταλιστικής οικονομίας από την εποχή της κατάρρευσης του Bretton Woods μέχρι την κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων του 2007/2008 στις ΗΠΑ και η μετάδοση της κρίσης στην Ευρωζώνη και στην ελληνική οικονομία. Η παρουσίαση των αλυσιδωτών κρίσεων της καπιταλιστικής οικονομίας συνοδεύεται από την παράθεση στατιστικών δεδομένων και συγκεντρωτικών πινάκων που τεκμηριώνουν μια πρώτη αποτίμηση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στα βασικά μεγέθη της οικονομίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αγορά των super market και ειδικότερα στους καταναλωτές
  Κωνσταντινοπούλου, Αγγελική; Γεωργόπουλος, Αντώνιος; Παπαδημητρίου, Δήμητρα; Πολυχρονίου, Παναγιώτης; Γεωργόπουλος, Αντώνιος; Konstantinopoulou, Aggeliki
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει την επίδραση της οικονομικής κρίσης στον κλάδο των σούπερ μάρκετ και ειδικότερα στους καταναλωτές. Η παρούσα μελέτη αποτελείται από δύο μέρη: το θεωρητικό και το πρακτικό. Το θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) Επίδραση της κρίσης στην συμπεριφορά του καταναλωτή και στην αποδοτικότητα του κλάδου των Super-market β) ορισμό της οικονομικής κρίσης, γ) ορισμό του Σούπερ μάρκετ , δ) επιρροές των αλλαγών της συμπεριφοράς αναλύοντας το πώς συμπεριφέρονται οι καταναλωτές σε περιόδους ύφεσης, ε) προσδιοριστικοί παράγοντες κερδοφορίας , στ) επίδραση της κρίσης στην αποδοτικότητα και οικονομική επίδοση των επιχειρήσεων, ζ) επίδραση της οικονομικής κρίσης στην αγορά των σούπερ μάρκετ εστιάζοντας στις επιπτώσεις της τιμής και της ποιότητας του προϊόντος, στην επίδραση του στοιχείου του εθνικού εμπορικού σήματος και προβολή, στην επίδραση των κοινωνικο-δημογραφικών μεταβλητών, στον μετριασμό της έντασης της κρίσης και στην επιλογή μάρκας σε διαφορετικές μορφές καταστημάτων σε περιόδους κρίσης. Το πρακτικό μέρος της μελέτης περιλαμβάνει τις εξής ενότητες: α) τη μεθοδολογία, η οποία εστιάζει στον σκοπό της έρευνας, στο είδος της έρευνας, στο εργαλείο της έρευνας και στην μέθοδο δειγματοληψίας και β) τα αποτελέσματα εξάγοντας τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας και συζητώντας τα αποτελέσματα σε σχέση με αποτελέσματα άλλων ερευνών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Σχέση επιπέδου εκπαίδευσης και εισοδήματος στα ελληνικά νοικοκυριά : ανάλυση της περιόδου 2005-2015
  Γαβριηλίδης, Κωνσταντίνος; Οικονομάκης, Γεώργιος; Οικονομάκης, Γεώργιος; Ανδρουλάκης, Γεώργιος; Gavriilides, Konstantinos
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία παρουσιάζει στοιχεία σχετικά με τη σχέση μεταξύ επιπέδου εκπαίδευσης και μισθολογικών αποδόσεων της εκπαίδευσης στην Ελλάδα, αναλύοντας δημογραφικούς παράγοντες όπως το φύλο, η ηλικία, το είδος απασχόλησης και η εργασιακή θέση. Σκοπός της εργασίας είναι η αναζήτηση των μεταβολών στις εργασιακές σχέσεις πριν και μετά την οικονομική ύφεση της χώρας και κυρίως τις εργασιακές μεταβολές που επέβαλλαν οι μνημονιακές πολιτικές της περιόδου 2010-2015 και τον ρόλο του επιπέδου εκπαίδευσης των εργαζόμενων στις μεταβολές αυτές. Στο πρώτο μέρος της εργασίας αναλύονται οι μεταβολές στις εργασιακές σχέσεις ανά φύλο, ηλικία, σχέση εργασίας και θέση εργασίας σε σχέση με το επίπεδο εκπαίδευσης πριν και μετά την κρίση (2009, 2015). Στο δεύτερο μέρος της εργασίας εξετάζονται οι μισθολογικές αποδόσεις της εκπαίδευσης (wage returns of education) στο σύνολο των εργαζομένων και ανά φύλο και ηλικία (πριν και μετά την κρίση). Με τη χρήση της απλής γραμμικής παλινδρόμησης και της μεθόδου των ελάχιστων τετραγώνων (Ordinary Least Squares, OLS) στην εξίσωση απόδοσης ανθρώπινου κεφαλαίου Mincer (Mincer, 1974), υπολογίζονται οι μισθολογικές αποδόσεις των εργαζόμενων πλήρους απασχόλησης, για κάθε επιπλέον έτος σπουδών, ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, οικογενειακή κατάσταση, κατηγορία απασχόλησης, κλπ. Η εξίσωση υπολογίζει τις μισθολογικές αποδόσεις ως συνάρτηση του επιπέδου εκπαίδευσης και της εργασιακής εμπειρίας. Επιπλέον, με τη χρήση της Παλινδρόμησης Ποσοστημορίων (Quantile Regression, QR) (Abadie, 1997) εκτιμώνται οι μισθολογικές ανισότητες μεταξύ των μισθωτών εργαζόμενων που έχουν το ίδιο επίπεδο σπουδών, αλλά βρίσκονται σε διαφορετικά ποσοστημόρια της κατανομής των μισθών. Εξετάζω επίσης κατά πόσο η σχολική εκπαίδευση έχει θετική σχέση με την μισθολογική ανισότητα (income inequality) εντός του ίδιου εκπαιδευτικού επιπέδου. Στο πρώτο μέρος της επιστημονικής έρευνας, θα χρησιμοποιηθούν δεδομένα από την έρευνα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το «Εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης των νοικοκυριών» (EU-SILC). Η έρευνα EU-SILC συντονίζεται από την Eurostat και παρέχει, μεταξύ άλλων, στοιχεία για το εισόδημα, τη φτώχεια, το καθεστώς απασχόλησης, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις συνθήκες διαβίωσης στην Ελλάδα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Το bullying στο εργασιακό πλαίσιο στην Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης
  Τσαπαρέλης, Γρηγόριος; Μπουραντά, Αθανασία; Ψωμάς, Ευάγγελος; Τσάμπρα, Μαρία; Tsaparelis, Grigorios
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα διπλωματική εργασία στοχεύει στην διερεύνηση των διαφόρων πτυχών του bullying στο εργασιακό πλαίσιο στην Ελλάδα στα χρόνια της οικονομικής κρίσης. Στόχος αποτελεί, επίσης, η εύρεση της συσχέτισης των προσδιοριστικών παραγόντων των δράσεων κατά του φαινομένου, της μετασχηματιστικής ηγεσίας, της συναισθηματικής οργανωσιακής δέσμευσης και της εργασιακής διαρροής. Μέθοδος: Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με την χρήση του ερωτηματολογίου κλειστού τύπου. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ξεχωριστές κλίμακες μέτρησης τόσο για το bullying όσο και για τους προσδιοριστικούς παράγοντες. Η ανάλυση των ευρημάτων έγινε με την χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS 20. Ευρήματα: Το bullying στην Ελλάδα στο εργασιακό πλαίσιο εμφανίζει αυξημένες τάσεις, καθώς το 29,7% των ερωτηθέντων δήλωσε θύμα του φαινομένου σε ημερήσια ή εβδομαδιαία βάση τους τελευταίους έξι μήνες. Η κατηγοριοποίηση σε bullying που σχετίζεται με τον άνθρωπο, με την εργασία και σωματικά εκφοβιστικό bullying, επιβεβαιώθηκε και στην έρευνα αυτή, με ορισμένες αποκλίσεις. Οι γυναίκες φαίνονται να επηρεάζονται λιγότερο από το φαινόμενο από τους άντρες, κάτι που συμβαίνει και με αυτούς που έχουν λάβει υψηλόβαθμη εκπαίδευση, σε σχέση με τους αποφοίτους δημοτικού ή γυμνασίου. Η μετασχηματιστική ηγεσία και οι οργανωτικές δράσεις κατά του bullying συσχετίζονται αρνητικά με το φαινόμενο. Το bullying συσχετίζεται θετικά με την εργασιακή διαρροή και αρνητικά με την συναισθηματική οργανωσιακή δέσμευση. Πρακτική Εφαρμογή: Η έρευνα αυτή συμβάλλει στην κατανόηση των παραγόντων εκείνων που αυξάνουν την συχνότητα του φαινομένου, καθώς και ορισμένες από τις δραματικές του επιπτώσεις. Μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να εστιάσει στην επίδραση του φαινομένου στην ψυχολογία των εργαζομένων και στην δημιουργία ανεπανόρθωτων ψυχολογικών συνδρόμων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Στρατηγική πιστώσεων σε περιόδους χρηματοπιστωτικής κρίσης
  (2011-06-16T06:01:16Z) Μπούρου, Ευγενία; Τζελέπης, Δημήτριος; Βενέτης, Ιωάννης; Δημαρά, Ευθαλία; Τζελέπης, Δημήτριος; Mpourou, Eugenia
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  Η εργασία αυτή εξετάζει τη μεταβολή των επιχειρηματικών πιστώσεων από τις ελληνικές τράπεζες πριν και κατά τη διάρκεια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης. Εντοπίζει πιστωτική συρρίκνωση από το 2009Μ9. Μελετά και αναλύει τις μεταβολές της επίδρασης ειδικών δανειακών χαρακτηριστικών στη διαμόρφωση του συνολικού επιτοκίου, τόσο για τις νέες χρηματοδοτήσεις όσο και τις υφιστάμενες. Όσον αφορά την παραγωγή νέων δανείων κατά τη διάρκεια της κρίσης, βρέθηκε οτι τα μεγάλα δάνεια τιμολογήθηκαν χαμηλότερα από τα μικρά. Τα οικονομετρικά αποτελέσματα έδειξαν τη μεγαλύτερη και θετική συνεισφορά των μικρών δανείων στον καθορισμό του επιτοκίου. Επιπλέον, βρέθηκε ότι η διαπραγματευτική δύναμη των μεγάλων δανειοληπτών, κατά τη διάρκεια της κρίσης, προκαλεί αρνητική επίδραση των μεγάλων δανείων στο συνολικό επιτόκιο. Τέλος, δείχνεται ότι το υφιστάμενο δανειακό χαρτοφυλάκιο μειώνεται σημαντικά η επίδραση των βραχυχρόνιων δανείων στο συνολικό επιτόκιο ενώ, αντίθετα, σχεδόν διπλασιάζεται η θετική επίδραση των μεσομακροπρόθεσμων δανείων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Πώς η πρόσφατη οικονομική κρίση επηρέασε την επαναληπτικότητα στην επιτυχία αξιολόγησης των ελληνικών μετοχικών αμοιβαίων κεφαλαίων
  Αντωνόπουλος, Ηλίας; Antonopoulos, Ilias
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων στην Ελλάδα και τον έλεγχο της επαναληπτικότητας των Ελληνικών Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων. Πιο συγκεκριμένα, τα έτη τα οποία θα εξεταστούν αφορούν την δεκαετία 2008 – 2018. Στο 1ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Αφού αναλύεται η οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα την πρώτη δεκαετία από την έναρξη της οικονομικής κρίσης (2008 – 2018), παρουσιάζεται μετέπειτα η κατάσταση εστιασμένα στην έναρξη της οικονικής κρίσης, ενώ παρατίθενται στη συνέχεια τόσο τα αίτια όσο και οι συνέπειες αυτής. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται ο θεσμός των Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδος. Πιο συγκεκριμένα, το κεφάλαιο ξεκινά με μια ιστορική ανάλυση του θεσμού, ενώ κατόπιν παρατίθενται η έννοια και τα βασικά χαρακτηριστικά των αμοιβαίων κεφαλαίων. Στη συνέχεια, αναλύεται ο ρόλος των φορέων λειτουργίας των αμοιβαίων κεφαλαίων και πιο συγκεκριμένα της Ανώνυμης Εταιρείας Διαχειρίσεων Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), του Θεματοφύλακα και των μεριδιούχων. Επιπλέον, στο 2ο κεφάλαιο παρατίθενται οι κατηγορίες των αμοιβαίων κεφαλαίων: χρηματαγοράς, ομολογιακά, μικτά, μετοχικά, σύνθετα, αυτά που αναπαριστούν δείκτη και κεφαλαίων. Τέλος, αναλύονται τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τα μειονεκτήματα των αμοιβαίων κεφαλαίων. Η ανάλυση του θεσμού των Αμοιβαίων Κεφαλαίων συνεχίζει με την ελληνική και ξένη βιβλιογραφική ανασκόπηση στο 3ο κεφάλαιο. Στο 4ο κεφάλαιο παρατίθεται μία θεωρητική προσέγγιση της μεθοδολογίας των «νικητών και ηττημένων» και γίνεται αναφορά στο κριτήριο αξιολόγησης που θα χρησιμοποιηθεί για τον χαρακτηρισμό των κεφαλαίων ως «νικητές ή ηττημένοι». Επιπλέον, δίνεται μια ερμηνεία στις μεταβλητές και τα στατιστικά κριτήρια βάσει των οποίων διεξήχθησαν τα συμπεράσματά της έρευνας. Γίνεται αναφορά στην εξέλιξη του θεσμού των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδος, δηλαδή αναδεικνύονται οι ετήσιες σωρευτικές αποδόσεις τους. Κάνοντας χρήση του προγράμματος Microsoft Excel, ερευνήθηκε η επαναληπτικότητα των αποδόσεων των Μετοχικών Αμοιβαίων Κεφαλαίων Ελλάδος για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο (2008 – 2018), με χρονικές υστερήσεις 1 ετών, 2 ετών και 3 ετών έτσι ώστε να ελεγχθεί η επαναληπτικότητα. Η εργασία ολοκληρώνεται στο έκτο κεφάλαιο, όπου παρουσιάζονται τα ευρήματα τόσο από το θεωρητικό όσο και από το εμπειρικό μέρος της έρευνας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Μορφές εγκληματικότητας και τοπικές συνθήκες στην ελληνική αγορά εργασίας
  Κλεπετσάνης, Μιχαήλ; Γιαννακόπουλος, Νικόλαος; Βενέτης, Ιωάννης; Κουνετάς, Κωνσταντίνος; Klepetsanis, Michail
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρουσιάσει την έρευνά μας σχετικά με την επίδραση της ανεργίας και των υπόλοιπών οικονομικών χαρακτηριστικών της τοπικής αγοράς εργασίας στο έγκλημα και πιο συγκεκριμένα στην κάθε κατηγορία εγκλήματος μέσα στην περίοδο οικονομική κρίσης