Search Results

Now showing 1 - 10 of 13
 • Thumbnail Image
  Item
  Τα αποτελέσματα της παγκόσμιας οικονομικής ύφεσης στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και οι σύγχρονες προκλήσεις από τον Covid-19
  Μπανιά, Λαμπρινή; Bania, Lamprini
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η επίδοση, η παραγωγικότητα και η ευημερία των εργαζομένων αποτελούν βασικούς παράγοντες της αποδοτικότητας αλλά και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας ενός οργανισμού. Υπό αυτή την έννοια η εύρυθμη λειτουργία της Διαχείρισης του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί ασπίδα για τις προκλήσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος του οργανισμού. Σύμφωνα με αυτό, ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να καθορίσει την επίδραση της οικονομικής ύφεσης και της πανδημίας του Covid-2019 στην ΔΑΔ και τις αντίστοιχες στρατηγικές. Πιο συγκεκριμένα η εργασία στηρίζεται στην βιβλιογραφική επισκόπηση, εστιάζοντας στην επίδραση της Ασιατικής κρίσης του 1997 και της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008, αλλά και της υγειονομικής ύφεσης του 2019 στη ΔΑΔ. Με βάση τα αποτελέσματα, από τη μία πλευρά η παρουσία μίας οικονομικής ύφεσης τείνει να μειώνει το κόστος εργασίας οδηγώντας στη μείωση των μισθών, των ωρών και των μπόνους εργασίας. Επιπλέον μία ακόμη δυσμενής επίπτωση αφορά το γεγονός ότι, κατά τις περιόδους ύφεσης, οι εργασιακές σχέσεις πλήττονται περισσότερο. Ωστόσο, επιπλέον μελέτες συνιστούν ότι αρκετοί οργανισμοί, αναγνωρίζοντας τον εξέχοντα ρόλο της κατάρτισης και εκπαίδευσης του εργατικού δυναμικού, επενδύουν περισσότερο στο ανθρώπινο κεφάλαιο κατά τις περιόδους ύφεσης. Άλλωστε η επένδυση αυτή στηρίζεται στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του οργανισμού και τη δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος. Αναφορικά με τις επιδράσεις της πανδημίας, τα πιο κρίσιμα ζητήματα που καταγράφονται αφορούν την αναποτελεσματικότητα και δυσλειτουργία της τηλεργασίας, την δημιουργία οικογενειακών εντάσεων ειδικότερα για τις πολυμελείς οικογένειες, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την απειλή της ατομικής ευημερίας λόγω της αίσθησης αβεβαιότητας, άγχους και στρες των εργαζομένων, αλλά και την μείωση της παραγωγικότητας τους. Τα παραπάνω συμπεράσματα συνιστούν την αναγκαιότητα των οργανισμών να ανταποκρίνονται άμεσα και αποτελεσματικά στις προκλήσεις του επιχειρησιακού και εργασιακού περιβάλλοντος. Στη βάση αυτή, διακρίνονται δύο θεμελιώδεις πρακτικές όπως αυτές είναι η επένδυση σε κατάρτιση και εκπαίδευση και η ενίσχυση των εργασιακών σχέσεων. Η απορρόφηση και η διάχυση της γνώσης από πλευράς εργαζομένων και των διευθυντικών στελεχών ενισχύουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οργανισμού, αφού δημιουργούν συγκριτικό πλεονέκτημα. Παράλληλα η οικοδόμηση των εργασιακών σχέσεων, δηλαδή η προώθηση της επικοινωνίας μεταξύ των εργαζομένων και της ηγεσίας, αλλά και η αρμονία των μεταξύ τους σχέσεων, αποτελούν θεμέλιο για την εύρυθμη λειτουργία της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού και του οργανισμού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Πολιτικές προαγωγής της υγείας και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η ελληνική περίπτωση στην οικονομική κρίση
  Παπαδοπούλου, Χαρίκλεια; Υφαντή, Αμαλία; Ασημακόπουλος, Κωνσταντίνος; Βανταράκης, Απόστολος; Υφαντή, Αμαλία; Papadopoulou, Charikleia
  Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)
  Στη μελέτη αυτή διερευνάται η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην υγεία και στις πολιτικές για την προαγωγή της υγείας στη χώρα μας. Αρχικά, με την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προσδιορίζονται οι όροι της υγείας και της προαγωγής της υγείας και γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους. Παρουσιάζεται επίσης, ο καίριος ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) σε ότι αφορά τη χάραξη διεθνών πολιτικών σχετικά με την προαγωγή της υγείας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις συνθήκες εγκατάστασης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και αναλύονται οι επιπτώσεις στο κοινωνικό επίπεδο και στο επίπεδο της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Κατόπιν, παρουσιάζεται η επίπτωση της οικονομικής ύφεσης στη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος της χώρας, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προαγωγή της υγείας, σύμφωνα και με τον Π.Ο.Υ. Επίσης, εκτίθενται η καθοδική πορεία των υγειονομικών δαπανών τη χρονική περίοδο από την εγκατάσταση της κρίσης έως και σήμερα και οι συνέπειες οι οποίες προκύπτουν από τη σοβαρή μείωση των διαθέσιμων πόρων. Αναλύονται ακόμη οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν σε κρατικό επίπεδο για τη διαχείριση της κρίσης, σε ότι αφορά την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και οι προτάσεις του Π.ΟΥ. για την αποδοτικότερη λειτουργία του ελληνικού υγειονομικού συστήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στις πολιτικές του Π.Ο.Υ. για την προαγωγή της υγείας σε ένα ευρύ πλαίσιο και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι οι οποίοι τίθενται συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής «Υγεία 2020» για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την παρούσα ερευνητική διαδικασία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Ο.Ν.Ε – Ελλάδα-Πορτογαλία και οικονομική κρίση
  (2014-11-19) Δοξαράς, Δημήτριος; Οικονομάκης, Γεώργιος; Ανδρουλάκης, Γεώργιος; Συριόπουλος, Κωνσταντίνος; Doxaras, Dimitrios
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Η οικονομία της Ελλάδας από την μεταπολίτευση έως την είσοδό της στην Οικονομική Νομισματική Ένωση (Ο.Ν.Ε) και η δημοσιονομική πολιτική που ακολουθήθηκε από την εποχή διακυβέρνησης της χώρας από τα κόμματα που απετέλεσαν τον δικομματισμό μέχρι την κυβέρνηση συνεργασίας του 2012, θα αποτελέσουν την βάση για την ανάλυση του θέματος της παρούσας εκπονηθείσας εργασίας. Βασικός μας στόχος είναι να αναδείξουμε ομοιότητες και διαφορές στην ελληνική και πορτογαλική οικονομία, επικεντρώνοντας την ανάλυση και το ενδιαφέρον μας στην πορεία των μακροοικονομικών τους μεγεθών κατά τη διάρκεια της τελευταίας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που ξέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α) το 2007 και επεκτείνοντας τις επιπτώσεις στον ευρωπαϊκό κόσμο εως το 2009. Παράλληλα, θα εξετάσουμε κατά πόσο η ένταξη της Ελλάδας και της Πορτογαλίας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και σε καθεστώς πολυετούς επιτήρησης , βοήθησαν ή επιδείνωσαν την πορεία των οικονομιών τους αναδεικνύοντας δυνατά και αδύνατα σημεία της πολιτικής της τρόικας. Επιπροσθέτως, ειδική μνεία θα γίνει σε βασικά μακροοικονομικά μεγέθη της πορτογαλικής οικονομίας και στην τάση τους την τελευταία δεκαετία (2002-2012), συγκρίνοντας τα ευρήματα με την πορεία των αντίστοιχων ελληνικών μακροοικονομικών μεγεθών.Βάση για την σύγκριση αυτών των δεικτών, θα αποτελέσουν τα άρθρα του Οικονομάκη Γεώργιου, Ανδρουλάκη Γεώργιου και Μαρκάκη Μαρίας «Profitability and crisis in the Greek economy (1960-2012): an investigation-2013» καθώς επίσης και «Η εξωστρέφεια και κρίση της ελληνικής οικονομίας-2014».
 • Thumbnail Image
  Item
  Αποτελεσματικότητα χρηματιστηριακών αγορών και οικονομική κρίση
  Σαφαρίκας, Ευάγγελος; Safarikas, Evangelos
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  Η παρούσα εργασία ασχολείται με τις χρηματιστηριακές αγορές και την οικονομική κρίση. Δύο παράγοντες που αποτελούν αναπόσπαστα και σημαντικά τμήματα των οικονομιών παγκοσμίως. Η σημασία των χρηματιστηριακών αγορών στην οικονομία είναι αδιαμφισβήτητη, με τους περισσότερους οργανισμούς και επιχειρήσεις να τις χρησιμοποιούν για άντληση κεφαλαίων. Οι οικονομικές κρίσεις αποτελούν κι αυτές ένα κομμάτι της οικονομίας. Πολλοί εξετάζουν τις αποδόσεις και τις πορείες των χρηματιστηριακών δεικτών με σκοπό την πρόβλεψη της επόμενης οικονομικής κρίσης και της αποφυγής των αρνητικών συνεπειών που μια κρίση φέρνει στην οικονομία. Όμως, η πρόβλεψη είναι δύσκολη. Πάνω σε αυτή την ιδέα κυμάνθηκε και η ανάλυση που έγινε στην παρούσα εργασία. Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας εξετάσαμε, αναλύσαμε και συγκρίναμε την αποτελεσματικότητα τριών χρηματιστηριακών δεικτών, του γερμανικού δείκτη DAX, του ελληνικού δείκτη FTSE.XA Large και του βρετανικού δείκτη FSE 100.LSE. Η χρονική περίοδο της ανάλυσης ήταν από το 2003 έως το 2019, μελετώντας τις αποδόσεις των δεικτών πριν, κατά και μετά την πρόσφατη οικονομική κρίση. Στη συνέχεια, ελέγχθηκε και η συσχέτιση μεταξύ των δεικτών αυτών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι έως το 2009, περίπου, οι δείκτες ακολούθησαν την ίδια πορεία. Μέχρι τις αρχές του 2008 υπήρχε ανοδική πορεία, μετά άρχισαν οι μειώσεις. Στις αρχές του 2009, και οι τρεις χρηματιστηριακοί δείκτες παρουσίασαν χείριστες αποδόσεις. Μετά το 2009, σε γενικές γραμμές οι δείκτες DAX και FSE 100.LSE ανέκαμψαν. Ο δείκτης FTSE.XA Large δεν κατάφερε να ανακάμψει. Η ταυτόχρονη σταδιακή μείωση των χρηματιστηριακών δεικτών από τις αρχές του 2008 και ύστερα μπορεί να θεωρηθεί ως προειδοποίηση για την ένταση της οικονομικής κρίσης που θα ακολουθούσε. Ακολούθως, τα αποτελέσματα της ανάλυσης έδειξαν ότι υπάρχει ελάχιστη συσχέτιση μεταξύ του ελληνικού δείκτη FTSE.XA Large με το γερμανικό δείκτη DAX και το βρετανικό δείκτη FSE 100.LSE. Η ελάχιστη συσχέτιση που υπάρχει είναι θετική, δηλώνοντας ότι οι όλοι οι χρηματιστηριακοί δείκτες κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση.Τα αποτελέσματα των ερευνών μας επιβεβαιώνονται και από την ανάλυση της υπόθεσης της αποτελεσματικότητας της αγοράς (Efficiency Market Hypothesis), όπου κατά κύριο λόγο, οι χρηματιστηριακοί δείκτες εμφανίζουν αδύναμη μορφή αποτελεσματικότητας αγοράς (weak-form). Ουσιαστικά, τα αποτελέσματα της EMH δείχνουν ότι οι μελλοντικές αποδόσεις των υπό εξέταση χρηματιστηριακών δεικτών δεν μπορούν να υπολογιστούν από την εξέταση των ιστορικών τους αποδόσεων. Ολοκληρώνοντας, τα ευρήματα της έρευνας θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμα σε επενδυτές που θέλουν να επενδύσουν στο ελληνικό χρηματιστήριο. Μελλοντικοί ερευνητές θα μπορούσαν να επεκτείνουν την εν λόγω έρευνα είτε παίρνοντας μεγαλύτερη χρονική διάρκεια είτε συγκρίνοντας και αναλύοντας τον ελληνικό χρηματιστηριακό δείκτη με επιπλέον δείκτες, όχι μόνο με το γερμανικό και τον βρετανικό. Γενικά, αναλυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν αντίστοιχες αναλύσεις για να δουν πως κυμαίνονται οι αποδόσεις των δεικτών ή για να κάνουν συγκρίσεις μεταξύ των δεικτών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η αποδοτικότητα των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας την περίοδο της κρίσης
  Αθανασακοπούλου, Θεοδώρα; Γεωργόπουλος, Αντώνιος; Μυλώνη, Βαρβάρα; Τσαγκανός, Αθανάσιος; Γεωργόπουλος, Αντώνιος; Athanasakopoulou, Theodora
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αποδοτικότητας των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας με τη χρήση αριθμοδεικτών για το διάστημα 2004-2008 πριν την κρίση και το διάστημα 2009-2014 μετά την κρίση και η σύγκριση τους για τα ίδια χρονικά διαστήματα με επιχειρήσεις χαμηλής τεχνολογίας. Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται ο ορισμός, τα χαρακτηριστικά και οι συνέπειες μια οικονομικής κρίσης και στη συνέχεια εξετάζουμε πως η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 επηρέασε την ελληνική οικονομία και τις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αριθμοδεικτών αποδοτικότητας, ρευστότητας, δραστηριότητας και δανειακής εξάρτησης που θα χρησιμοποιηθούν για την μελέτη των ελληνικών επιχειρήσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο ορίζονται οι κλάδοι υψηλής τεχνολογίας και παρουσιάζεται η πορεία των συστάσεων και διαγραφών των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας μέσα στη κρίση. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι κλάδοι υψηλής και χαμηλής τεχνολογίας που θα μελετηθούν, οι επιχειρήσεις που θα χρησιμοποιήθηκαν στην ερευνά μας και τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή των επιχειρήσεων αυτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση των αποτελεσμάτων με τη μορφή διαγραμμάτων. Τέλος στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται περιληπτικά τα συμπεράσματα της έρευνας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Έλεγχοι κεφαλαίων και οικονομική ανάπτυξη
  Σωτηρόπουλος, Ανδρέας; Sotiropoulos, Andreas
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Οι Έλεγχοι Κεφαλαίων αποτελούν μια πολιτική που εφαρμόζεται συχνά τα τελευταία χρόνια σε πολλές χώρες ανά το κόσμο που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, με σκοπό την αποφυγή κατάρρευσης των οικονομίων τους ή την προστασία τους από οικονομικά σοκ, μέσω περιορισμών στις χρηματικές ροές κεφαλαίων. Η πολιτική αυτή έχει διχάσει πλήθος ακαδημαϊκών, οικονομολόγων και οικονομικών αναλυτών, όσον αφορά τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα τους τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα. Η παρούσα εργασία εστιάζει σε τρεις χώρες της Ευρώπης που τους επιβλήθηκαν κεφαλαιακοί έλεγχοι κατά τη περίοδο της διεθνούς οικονομικής κρίσης του 2008. Συγκεκριμένα οι χώρες που εξετάστηκαν είναι η Ελλάδα, η Ισλανδία και η Κύπρος. Για την εκπόνηση του ερευνητικού μέρους της παρούσας εργασίας, το οικονομετρικό μοντέλο που εφαρμόστηκε είναι γραμμική παλινδρόμηση με τη μέθοδο ελαχίστων τετραγώνων (OLS model) για κάθε χώρα ξεχωριστά για την περίοδο 1995 - 2019. Ως ανεξάρτητη μεταβλητή στην ανάλυση παλινδρόμησης ορίστηκε το ΑΕΠ της χώρας και ως εξαρτημένες μεταβλητές ορίστηκαν: To δημόσιο χρέος, ο όγκος των εξαγωγών και των εισαγωγών και οι δείκτες των συνολικών περιορισμών εισροών και εκροών. Τα δεδομένα των ανωτέρω μεταβλητών αντλήθηκαν από τις βάσεις δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι δείκτες των συνολικών περιορισμών εισροών (kai) και εκροών (kao) αντλήθηκαν από τους Fernandez et al (2016) . Τα ευρήματα που προέκυψαν από την εν λόγω ανάλυση, για την Ελλάδα έδειξαν την ύπαρξη στατιστικής σημαντικής σχέση μεταξύ του ΑΕΠ των εισαγωγών, των εξαγωγών και των περιορισμών στις εκροές κεφαλαίων. Για την Ισλανδία τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του ΑΕΠ των εισαγωγών και των εξαγωγών. Τέλος για τη Κύπρο τα ευρήματα έδειξαν στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ του ΑΕΠ του δημόσιου χρέους, των εισαγωγών και των περιορισμών στις εισροές και τις εκροές κεφαλαίων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η χρηματοπιστωτική κρίση και η επίδρασή της στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων : κατανόηση αιτιών και τρόπων αποτελεσματικής διεξόδου από αυτήν με βάση την προηγούμενη εμπειρία
  (2010-01-19T09:53:23Z) Μεντζελόπουλος, Κωνσταντίνος; Γεωργόπουλος, Αντώνιος; Συριόπουλος, Κώστας; Ανδρουλάκης, Γεώργιος; Γεωργόπουλος, Αντώνιος; Mentzelopoulos, Konstantinos
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Παρακάτω εξηγείται αρχικά η ανατομία μιας οικονομικής κρίσης, επισημαίνεται ο ρόλος των ασύμμετρων πληροφοριών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και γίνεται μια ανασκόπηση στην ιστορία των οικονομικών κρίσεων. Στη συνέχεια γίνεται προσπάθεια ανάλυσης των βασικών αιτιών της τρέχουσας κρίσης και μια σύγκριση των κρίσεων, μεταξύ αυτών και της τρέχουσας. Τέλος, παραβάλλονται μερικές ενέργειες για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης και την διεθνή ανάκαμψη και παρατίθεται η επίδραση που είχε η τωρινή κρίση στις επιχειρήσεις.
 • Thumbnail Image
  Item
  Οικονομική κρίση και ελληνική κοινωνία : η εξέλιξη της απόδοσης του καθαρού παγίου κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας : 1960-2009
  (2010-12-27T07:42:42Z) Παπαναγιώτου, Μαρία; Οικονομάκης, Γεώργιος; Συριόπουλος, Κωνσταντίνος; Αναστασόπουλος, Γεώργιος; Οικονομάκης, Γεώργιος; Papanagiotou, Maria
  Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)
  Σκοπός της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της αποδοτικότητας του κεφαλαίου -ως του κατ’ εξοχήν δείκτη που συνδυάζει το περιθώριο (ποσοστό) κέρδους με το επίπεδο της κεφαλαιακής συσσώρευσης- κατά το χρονικό διάστημα των πενήντα χρόνων από το 1960 μέχρι το 2009, και πώς συσχετίζεται η πορεία της αποδοτικότητας (επηρεάζει και διαμορφώνει) με την συσσώρευση κεφαλαίου. Ο δείκτης αφορά το σύνολο της ελληνικής οικονομίας, συμπεριλαμβάνει, δηλαδή, εκτός από τον ιδιωτικό-επιχειρηματικό παραγωγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, το κράτος και το χρηματιστηριακό τομέα. Μεθοδολογικά, το θέμα προσεγγίστηκε με την ιστορική περιγραφή των τάσεων, χωρίς να περιορίζεται όμως μόνο σε αυτή. Επικεντρώνεται, κυρίως, στη διερεύνηση των βασικών δεικτών που αποτυπώνουν την κατάσταση της οικονομίας κατά το παραπάνω διάστημα. Η παρουσίαση είναι περιγραφική και η προσπάθεια ερμηνείας των εξελίξεων που έλαβαν χώρα είναι περιορισμένη, δεδομένου ότι μπορούν να υποστηριχτούν πολλές και διαφορετικές απόψεις για το ίδιο θέμα. Φυσικά, όπου κρίνεται σκόπιμο, δεν αποφεύγουμε να σχολιάσουμε τις διάφορες εξελίξεις. Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου ξεκινήσαμε την επεξεργασία από εκείνη των βασικών οικονομικών μεγεθών, όπως είναι το προϊόν, η μεταβολή του προϊόντος, και τις επενδύσεις. Συνδυάζοντας στη συνέχεια τα παραπάνω βασικά μεγέθη, επελέγησαν από την βιβλιογραφία, μέσα από το πλήθος των δεικτών των δυνάμενων να χρησιμοποιηθούν, και κάποιοι επιπλέον που αποσκοπούν στην εμβάθυνση της μελέτης -σχετικά με την αποδοτικότητα και τη συσσώρευση του κεφαλαίου. Για την πραγματοποίηση της εργασίας αυτής χρειάστηκε να συλλεχθούν εκείνα τα στατιστικά στοιχεία που βοηθούν στη διατύπωση των συγκεκριμένων μεγεθών τα οποία, με βάση την σχετική βιβλιογραφία, επελέγησαν. Για να μπορέσουμε να μελετήσουμε την μακροχρόνια πορεία και σχέση που υπάρχει μεταξύ των διαφόρων μεγεθών, καταφύγαμε στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) , στις ετήσιες εκθέσεις της ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και στη βάση της AMECO , από όπου αντλήσαμε τα στατιστικά στοιχεία για εμπειρικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας. Η δομή της εργασίας έχει ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται σφαιρικά το θεωρητικό υπόβαθρο της μελέτης, δηλαδή γίνεται μια σύντομη ανάλυση της Μαρξικής θεωρίας των κρίσεων, που συνδέεται με την οργανική σύνθεση του κεφαλαίου και την υπερσυσσώρευση του κεφαλαίου. Εδώ, φαίνεται πώς προκύπτει ο δείκτης απόδοσης του κεφαλαίου, που αποτελεί και τον κεντρικό δείκτη της ανάλυσής μας. Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή, αναφέρονται δηλαδή οι κοινωνικές και οικονομικές προϋποθέσεις της καπιταλιστικής ανάπτυξης στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο, και τα χαρακτηριστικά της ελληνικής οικονομίας κατά τις δύο πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι δείκτες κεφαλαιακής συσσώρευσης και οικονομικής μεγέθυνσης, στους οποίους βασίζεται η μελέτη του ελληνικού καπιταλισμού κατά την τελευταία πεντηκονταετία. Το τέταρτο κεφάλαιο της παρούσης μελέτης αναφέρει τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την έρευνα, τις υποθέσεις που έγιναν και τους περιορισμούς της. Στο πέμπτο, μετά τη διαχρονική εξέλιξη των δεικτών, θα επιχειρήσουμε αφενός την περιοδολόγηση της διαδικασίας κεφαλαιακής συσσώρευσης και οικονομικής μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας και αφετέρου τον εντοπισμό των παραγόντων που καθόρισαν τις τάσεις εξέλιξής της. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο είναι αποτέλεσμα τόσο της στατιστικής επεξεργασίας των αντίστοιχων οικονομικών δεδομένων όσο και της συσχέτισης αυτών, με τελικό στόχο την ανάλυση της εικόνας της συσσώρευσης του κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας. Στο έκτο, παρουσιάζεται η διαχρονική μελέτη του κεντρικού δείκτη της ανάλυσής μας, r και πραγματοποιείται περαιτέρω διερεύνησή του σε συνδυασμό με την ανάλυση των άλλων δεικτών που τον επηρεάζουν. Γίνεται μια προσπάθεια σύνθεσης και συμπύκνωσης όλης της ανάλυσης στο δείκτη απόδοσης κεφαλαίου. Μελετώνται δηλαδή οι επιμέρους μεταβλητές που καθορίζουν το δείκτη. Αυτό βοηθά να γίνει η ανάλυση συστηματική – αξιοποιώντας καλύτερα τα επιμέρους στοιχεία της. Στο τελευταίο κεφάλαιο που περιλαμβάνει τα γενικά συμπεράσματα, διερευνώνται και σχολιάζονται τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την παραπάνω επεξεργασία σχετικά με την εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Γίνεται ένας γενικότερος σχολιασμός για τον καπιταλισμό σήμερα σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο που αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο και τίθενται προβληματισμοί αναφορικά με τις πολιτικές που θα εφαρμοστούν παγκοσμίως, παίρνοντας έτσι θέση στον πλούσιο διάλογο που υπάρχει. Επιπλέον, προτείνονται κάποια θέματα για περαιτέρω διερεύνηση, όπως προέκυψαν από την έρευνα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Καταγραφή των χαρακτηριστικών των περιστατικών που προσέρχονται στα εξωτερικά ιατρεία της παιδιατρικής κλινικής του ΠΓΝΠ πρν και μετά την οικονομική κρίση
  Κατσούλα, Βασιλική; Δημητρίου, Γαβριήλ; Καρατζά, Αγγελική; Φούζας, Σωτήριος; Katsoula, Vasiliki
  Τμήμα Ιατρικής (ΜΔΕ)
  Εισαγωγή: Μελέτες έχουν δείξει πως η οικονομική κρίση επηρεάζει τις υπηρεσίες υγείας τόσο σε πρακτικό επίπεδο, όπως μείωση υπηρεσιών, συρρίκνωση προϋπολογισμών κλπ., αλλά και στο επίπεδο της ζήτησης υπηρεσιών υγείας. Σκοπός: Σκοπός της εργασίας ήταν να εξετάσει το κατά πόσο η πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα με έτος έναρξης το 2009 επηρέασε τη ζήτηση υπηρεσιών παιδιατρικής φροντίδας στα εξωτερικά παιδιατρικά ιατρεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Υλικό και Μέθοδος: Η μελέτη ήταν αναδρομική με βάση τα αρχεία των Εξωτερικών Ιατρείων του νοσοκομείου. Για την προ κρίσης περίοδο επελέγη ως έτος αναφοράς το έτος 2008 ως εγγύτερο με το έτος έναρξης της κρίσης, ενώ τα έτη 2013 και 2017 προέκυψαν με κλήρωση. Το συνολικό δείγμα της μελέτης ανήλθε σε 5.662 παιδιά που αντιπροσωπεύουν το 17,36% του συνολικού πληθυσμού της μελέτης, που ήταν 32.572 παιδιά. Χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο καταγραφής για πληροφορίες, όπως φύλο, ηλικία, ώρα προσέλευσης, μέσο προσέλευσης, υπηκοότητα, τόπο διαμονής, σύμπτωμα , διενέργεια εξετάσεων και έκβαση. Η κωδικοποίηση έγινε στο πρόγραμμα Excel και η στατιστική επεξεργασία στο πρόγραμμα SPSS v.22. Για τη στατιστική επεξεργασία αξιοποιήθηκαν περιγραφικά στατιστικά (συχνότητες, μέσες τιμές) και ο έλεγχος ανεξαρτησίας Χ2 για τις διαφορές μεταξύ των ομάδων. Το επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας θεωρήθηκε στατιστικά σημαντικό στο επίπεδο του p<0,05. Αποτελέσματα: Η μελέτη έδειξε αύξηση της προσέλευσης παιδιών στα εξωτερικά ιατρεία κατά 20,9% το 2017 σε σχέση με το έτος αναφοράς της προ κρίσης περιόδου. Δεν βρέθηκε στατιστική διαφορά ως προς το φύλο, αλλά διαπιστώθηκε αύξηση της μέσης ηλικίας από 5 έτη ±3,93 το έτος 2008, στα 5,4 έτη ±3,92 το 2013 και στα 5,9 έτη ±4,04 το 2017. Η αύξηση της ζήτησης οφειλόταν κυρίως σε ημεδαπά και όχι σε ελληνικής καταγωγής Ρομά ή αλλοδαπά παιδιά (Χ2=36,649, DF=4, p<,001). Τα πιο συχνά συμπτώματα που καταγράφηκαν ήταν συμπτώματα του αναπνευστικού (24,6%), πυρετός (22,8%), συμπτώματα του πεπτικού (12,9%) και του δέρματος (6,8%). Τη μεγαλύτερη αύξηση σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο σημείωσε το αίτημα για συνταγογράφηση (αύξηση 266,6% το 2017), καθώς και συμπτώματα συνδεόμενα με το κυκλοφορικό σύστημα (αύξηση 111% για το 2017) και το μυοσκελετικό (αύξηση 97% για το 2017). Σταθερά σε σχέση με την προ κρίσης περίοδο παρέμειναν συμπτώματα, που σχετίζονται με δηλητηριάσεις, τραυματισμούς και νεοπλάσματα, ενώ μείωση 3 παρατηρήθηκε σε συμπτώματα σχετιζόμενα με τη ψυχική υγεία (-12% για το 2017). Τέλος, παρατηρήθηκε αύξηση των παρακλινικών εξετάσεων, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διαφορές στα ποσοστά εισαγωγής στην Παιδιατρική κλινική ή σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Παιδιών ή Νεογνών. Συμπεράσματα: Η έρευνα έδειξε αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας στα εξωτερικά παιδιατρικά ιατρεία του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών. Η αύξηση αυτή ήταν απόρροια της οικονομικής κρίσης, καθώς δεν αντανακλά αλλαγή των δεικτών παιδικής νοσηρότητας, αλλά δείχνει τη φτωχοποίηση την οποία υπέστη μέρος του πληθυσμού λόγω απώλειας εισοδήματος, ασφαλιστικής ικανότητας και συρρίκνωσης παροχών, με αποτέλεσμα να αναζητά δωρεάν υπηρεσίες υγείας στα νοσοκομεία. Επιπλέον, η αύξηση αυτή φανερώνει την ελλιπή λειτουργία του πρωτοβάθμιου συστήματος παιδιατρικής φροντίδας, που καθιστά απαραίτητη τη λειτουργική εφαρμογή του πρόσφατα νομοθετημένου θεσμού του οικογενειακού ιατρού.
 • Thumbnail Image
  Item
  Health status and unemployment
  Σώρρα, Χρυσούλα; Sorra, Chrysoula
  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (ΜΔΕ)
  In this dissertation, we attempt to identify the effect of the transitions in employment status on health in Greece during the period 2005-2019, emphasizing on the effects of the current economic crisis. Using micro-data from the Greek Survey on Statistics of Income and Living Conditions (EU-SILC), conducted by the Hellenic Statistical Authority (EL.STAT.), we will give special emphasis on people’s health probability to deteriorate either taking into consideration people who may suffer from a chronic illness or not. The available data show that people who are continuously employed have a better health status and that unemployment and not participating in labor force leads to health deterioration. However, when chronic illnesses are taken into consideration, people who are not participating in labor force for two consequtive years are less likely to have their health deteriorated. During the years of the crisis, the unemployed people who had found a job the next year, were the ones with the higher levels of health status.