Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1127
 • ItemOpen Access
  Η συμβολή των ΚΟΙΝΣΕΠ ένταξης στην αειφόρο ανάπτυξη : η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας
  (2024-04-26) Κωστόπουλος, Βασίλειος; Kostopoulos, Vasileios
  Οι πολλαπλές αυξήσεις κοινωνικών προβλημάτων όπως η ανεργία, η οικονομική κρίση κ.α. σε παγκόσμιο επίπεδο, οδήγησαν τον άνθρωπο στην παρατήρηση και κατανόηση των συνεπειών της δραστηριότητάς του στο περιβάλλον, την κοινωνία και τους οικονομικούς πόρους, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Αυτές οδήγησαν στην σύνθεση και γνωστοποίηση των όρων Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη, οι οποίοι με την σειρά τους οδήγησαν στην δημιουργία των κοινωνικών επιχειρήσεων. Τα πλαίσια της ΚΑΛΟ και της Β.Α. στοχεύουν την βελτίωση των παραπάνω συνθηκών με κοινούς προκαθορισμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα (Ατζέντα 2030). Οι κοινωνικές συνεταιρικές επιχειρήσεις από την αρχική θεσμοθέτησή τους μέχρι και σήμερα (που είναι πιο διαδεδομένη η δράση τους στις κοινωνίες) αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα τόσο στην ίδρυση, την εδραίωση και την κάλυψη των αναγκών τους, όσο και στα αποτελέσματα που επιδιώκουν. Η συμβολή των ΚΟΙΝΣΕΠ στην κοινωνία και συγκεκριμένα στην Περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας αποτελεί το αντικείμενο της παρούσας εργασίας. Μετά την καταγραφή όλων των ενεργών κοινωνικών επιχειρήσεων της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας και την μελέτη 2 κοινωνικών επιχειρήσεων με πολυετή δράση, αποπειράται η διατύπωση της συμβολής τους στον τομέα έρευνας. Συγκεκριμένα τα ερευνητικά μας ερωτήματα οδηγούν στην διατύπωση όχι μόνο των δυσκολιών ή των προκλήσεων που αντιμετωπίζει μια ΚΟΙΝΣΕΠ, αλλά και τον τρόπο που λειτουργεί, πως αναπτύσσεται και τι στοχεύει μακροπρόθεσμα. Τέλος παρουσιάζεται μια χαρτογράφηση των ενεργών ΚΟΙΝΣΕΠ στις περιοχές της Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας (περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας).
 • ItemOpen Access
  Τουρισμός και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα
  (0024-03-29) Γαλανοπούλου, Αθανασία; Σταθογιαννοπούλου, Παναγιώτα; Galanopoulou, Athanasia; Stathogianopoulou, Panagiota
  Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη αποτελεί ένα κρίσιμο ζήτημα για την Ελλάδα. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων και απασχόλησης, αλλά πρέπει να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη πραγματοποιείται με σεβασμό προς το περιβάλλον, την κοινωνία και τον πολιτισμό. Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η ολοκληρωμένη διαχείριση των φυσικών πόρων και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του τουρισμού. Πρέπει να προωθηθεί η βιώσιμη χρήση των πόρων, η προστασία των οικοσυστημάτων και η μείωση των αρνητικών επιπτώσεων, όπως η ρύπανση και η υπερβολική εκμετάλλευση. Επίσης, η αειφορία πρέπει να ενσωματωθεί στην κοινωνία και τον πολιτισμό. Αυτό σημαίνει την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της κοινότητας, την προστασία και την ανάδειξη της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και την προώθηση της εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης των κατοίκων και των επισκεπτών. Η αειφόρος τουριστική ανάπτυξη είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος που απαιτεί συνεργασία και δέσμευση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Με τη σωστή προσέγγιση και την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, η Ελλάδα μπορεί να διατηρήσει τον τουρισμό ως βιώσιμη πηγή ανάπτυξης, διαφύλαξης της φύσης και προώθησης του πολιτισμού. Στην παρούσα εργασία δίνεται έμφαση στο περιβάλλον και στην αποτύπωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος που οι τουριστικές επιχειρήσεις έχουν στην Ελλάδα. Επιπλέον, εξετάζονται τα μέτρα και οι πρακτικές μείωσης αυτού του αποτυπώματος, καθώς και ο βαθμός στον οποίο αυτές αξιοποιούνται από τις ελληνικές τουριστικές επιχειρήσεις. Η έρευνα που σχεδιάστηκε και διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, έχει σαν στόχο την διερεύνηση των απόψεων τόσο των εργαζομένων στον τουριστικό τομέα όσο και επισκεπτών, σε σχέση με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του τουρισμού, την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και τις μεθόδους/πρακτικές για την μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και της χρήσης φυσικών πόρων και ενέργειας.
 • ItemOpen Access
  Τα κρυπτονομίσματα και οι νομικές διαστάσεις στις χρήσεις τους στο παγκόσμιο σύστημα συναλλαγών
  (2024-02-29) Σταμάτιου, Σάββας Τσαμπίκος; Χριστόπουλος, Γεώργιος; Stamatiou, Savvas Tsampikos; Christopoulos, Giorgos
  Η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μια εξέταση των νομικών πτυχών που περιβάλλουν τη χρήση κρυπτονομισμάτων στο παγκόσμιο σύστημα ανταλλαγής. Ο πρώτος στόχος της είναι να ανιχνεύσει την ιστορική εξέλιξη των κρυπτονομισμάτων από τη σύλληψη της τεχνολογίας blockchain έως τη διάδοσή τους ως ένα ποικίλο σύνολο ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Ο δεύτερος στόχος της μελέτης είναι να εξηγήσει τους λειτουργικούς μηχανισμούς των κρυπτονομισμάτων εμβαθύνοντας στα τεχνικά ερείσματα που επιτρέπουν τη λειτουργία τους. Αυτό περιλαμβάνει μια μελέτη των κρυπτογραφικών αρχών, της αποκέντρωσης, των μηχανισμών συναίνεσης, των διαδικασιών συναλλαγών και των κεντρικών ρόλων της εξόρυξης και των έξυπνων συμβολαίων. Τέλος, η εξέταση των νομικών πλαισίων που εποπτεύουν τα κρυπτονομίσματα απαιτεί μια συνολική εξέταση των διεθνών, εθνικών και περιφερειακών κανονισμών που διέπουν τη χρήση και την ανταλλαγή ψηφιακών στοιχείων.
 • ItemOpen Access
  Η επιρροή της κρίσης στην αγοραστική διαδικασία των καταναλωτών
  (2024-02-15) Δουβίκας, Παναγιώτης; Ζαβιτσάνος, Δημήτριος; Κασκάνη, Αγγελική; Douvikas, Panagiwtis; Zavitsanos, Dimitrios; Kaskani, Aggeliki
  Η παρούσα ερευνητική μελέτη αναφέρεται στη διερεύνηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των καταναλωτών σε περιόδους κρίσεων(οικονομική, ενεργειακή και πανδημία) στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε ανέδειξε τις αλλαγές στην καταναλωτική συμπεριφορά καθώς και τα διαφορετικά κίνητρα αγοράς και αναβολής των προϊόντων/υπηρεσιών εν μέσω κρίσεων. Στα πλαίσια της έρευνας πραγματοποιήθηκε συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίων από 50 άτομα στην περιφέρειαΔυτικής Ελλάδας. Από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι οι καταναλωτές αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά λόγω κρίσεων. Πιστεύουν ότι η κρίση δημιουργεί προβλήματα στην αγοραστική συμπεριφορά με αλλαγές στην κατανάλωση σε πολλά είδη προϊόντων αναγκάζοντας τους καταναλωτές να ευαισθητοποιηθούν και να προσαρμοστούν σε νέους παράγοντες επιρροής που επηρέασαν τόσο τις προσωπικές αποφάσεις.
 • ItemOpen Access
  Συλλογικές συμβάσεις εργασίας στον κλάδο του τουρισμού
  (2024-03-12) Σταυρογιαννόπουλος, Γεώργιος; Stavrogiannopoulos, Georgios
  Η παρούσα πτυχιακή αναλύει τον ορισμό και την ιστορική εξέλιξη των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εξετάζει το νομικό πλαίσιο και τον ρόλο τους στην Ευρώπη, και παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του τουριστικού τομέα. Επιπλέον, αναλύει τις προκλήσεις και τα θέματα που αντιμετωπίζουν οι εργασιακές σχέσεις στον τουριστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που συνδέονται με την ευελιξία, τα εργασιακά δικαιώματα και την ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής. Το έγγραφο καλύπτει επίσης τους διάφορους τύπους συλλογικών συμβάσεων που χρησιμοποιούνται στον τουριστικό τομέα και προτείνει προοπτικές και προτάσεις για τη βελτίωση των συλλογικών συμβάσεων στον κλάδο του τουρισμού. Επισημαίνει τη σημασία των συλλογικών συμβάσεων εργασίας στον τουριστικό τομέα και προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων σε αυτόν τον σημαντικό τομέα της οικονομίας. Το Κεφάλαιο 1 παρουσιάζει μια εισαγωγή στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, προσδιορίζοντας τον ορισμό τους και αναδεικνύοντας την ιστορική τους ανάπτυξη. Στο κεφάλαιο 2, αναλύονται τα χαρακτηριστικά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, εξετάζεται η ιστορική τους εξέλιξη και παρουσιάζονται οι στόχοι και ο ρόλος τους στις εργασιακές σχέσεις. Στο κεφάλαιο 3, εξετάζεται η εργασία στον τουριστικό τομέα, παρουσιάζοντας τον ορισμό του τουρισμού, τη συμβολή του στην οικονομία, τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας στον τομέα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται. Στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται οι διάφοροι τύποι συλλογικών συμβάσεων εργασίας που χρησιμοποιούνται στον τουριστικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταξιδιωτικά γραφεία και αεροπορικές εταιρείες. Στο τελευταίο κεφάλαιο εξετάζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συλλογικές συμβάσεις στον τομέα του τουρισμού, συμπεριλαμβανομένων των παραγόντων που επηρεάζουν τον κλάδο και των θεμάτων όπως η ευελιξία και η ισορροπία εργασίας-προσωπικής ζωής. Τέλος, προτείνονται προοπτικές και προτάσεις για τη βελτίωση των συλλογικών συμβάσεων στον κλάδο του τουρισμού.
 • ItemOpen Access
  Προσωπικές εταιρείες, είδη, διαφορές και πλεονεκτήματα
  (2024-02-29) Ασήμη, Γεωργία; Τοροφίας, Θωμάς; Asimi, Georgia; Torofias, Thomas
  Αναμφίβολα, το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από συνεχή μεταβλητότητα, ταχεία ανάπτυξη και έντονο ανταγωνισμό. Σε ένα δίκτυο συνεχών αλλαγών και μυριάδων κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των εταιρικών στόχων, η εταιρική διοίκηση πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αποτελεσματική προστασία και προώθηση των στόχων. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται, αναλύονται, και συγκρίνονται οι προσωπικές εταιρείες. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε εταιρείας, για παράδειγμα, στα είδη των δωρεών που ισχύουν σήμερα και στο νομικό πλαίσιο που τις διέπει, και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομικής κρίσης που έχει επικρατήσει τα τελευταία χρόνια, εξάγονται συμπεράσματα που είναι χρήσιμα όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για κάθε είδους ενδιαφερόμενους φορείς που είχαν μεγάλο αντίκτυπο στον κόσμο συνολικά.
 • ItemOpen Access
  Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίες, ευρωπαϊκό και θεσμικό πλαίσιο και πρακτικές εφαρμογές
  (2024-02-29) Σπυροπούλου, Δήμητρα; Τσώλου, Ελένη Ευαγγελία; Τριαντοπούλου, Όλγα; Spiropoulou, Dimitra; Tsolou, Eleni Evangellia; Triantopoulou, Olga
  The work environment consists of all the factors that determine health and safety conditions and especially those that may involve potential risks for undesirable effects on the health and safety of workers. From this point of view, health and safety in the working environment are addressed together and in cooperation with the health of workers at work. The purpose of this degree study is to analyze the risks arising from work and their effect on health and safety, the provision of appropriate information for dealing with them and for the implementation of the current legislation on health and safety at work, as well as to investigate the factors that affect the health and safety conditions of the employees' workplace. Finally, the health and safety conditions in a real workplace of employees will be examined and what risks and health problems may be faced by the workers of these workplaces, so that an attempt will be made to investigate the factors that affect the health and safety conditions of the workers' workplace, the risks arising from the work and their effect on health and safety.
 • ItemOpen Access
  Η λειτουργία των ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών στην Ελλάδα : πλεονεκτήματα & μειονεκτήματα
  (2024-02-15) Γεωργακάκης, Γεώργιος; Κωνσταντινοπούλου, Άννα; Georgakakis, George; Konstantinopoulou, Anna
  Η παρούσα εργασία διερευνά την περίπλοκη δυναμική της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας στο μοναδικό πλαίσιο της Ελλάδας, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση της ιστορικής εξέλιξης, του νομικού πλαισίου, των πλεονεκτημάτων, των μειονεκτημάτων και των σχετικών προκλήσεων. Βασισμένη σε ένα εννοιολογικό υπόβαθρο, η έρευνα περιηγείται στο επιχειρηματικό τοπίο, ρίχνοντας φως στις πολύπλευρες επιπτώσεις της ΙΚΕ στην ελληνική οικονομία και κοινωνία. Συμπερασματικά, η έρευνα συνθέτει θεωρητικά πλαίσια με εμπειρικές παρατηρήσεις, συμβάλλοντας σε μια αποχρωματισμένη κατανόηση του αντίκτυπου της ΙΚΕ στην Ελλάδα. Φωτίζοντας τόσο τα πλεονεκτήματα όσο και τις προκλήσεις, η παρούσα διατριβή προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τους επιχειρηματίες και τους μελετητές, προωθώντας έναν πιο τεκμηριωμένο διάλογο σχετικά με το εξελισσόμενο τοπίο της επιχειρηματικότητας.
 • ItemOpen Access
  Τουριστικές διαδρομές και υπερτουρισμός στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, οπτικοποίηση και ποσοτική ανάλυση
  (2024-03-06) Παπαστερίου, Μιλτιάδης; Papasteriou, Miltiadis
  Ο τουρισμός είναι ένα σημαντικό κοινωνικό φαινόμενο που αναπτύσσεται στις περισσότερες χώρες του κόσμου και περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα οικονομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, ο τουρισμός στην Ελλάδα παίζει σημαντικό ρόλο στη διαδικασία οικονομικής ανάπτυξης και συμβάλλει σημαντικά στην βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού. Ωστόσο, εκτός από τα θετικά αποτελέσματα του τουρισμού, υπάρχουν και ορισμένες αρνητικές επιπτώσεις της μεγάλης και ταχείας τουριστικής ανάπτυξης, όπως η αλλοίωση των τοπικών πρακτικών, η μόλυνση του περιβάλλοντος κ.ά. Η παρούσα εργασία εξετάζει τουριστικές διαδρομές και φαινόμενα υπερτουρισμού στην περιοχή της Πελοποννήσου χρησιμοποιώντας ειδικές μεθόδους όπως οπτικοποίηση και ποσοτική ανάλυση. Η Πελοπόννησος φημίζεται για την πλούσια πολιτιστική της κληρονομιά, τα διαφορετικά και όμορφα τοπία και την τεράστια ιστορική της σημασία, ενώ την επισκέπτεται σημαντικός αριθμός τουριστών ετησίως. Ο κύριος σκοπός αυτής της μελέτης είναι η πλήρης κατανόηση των υφιστάμενων τουριστικών διαδρομών στην περιοχή και η αξιολόγηση των επιπτώσεων του υπερτουρισμού στην τοπική οικονομία και περιβάλλον. Η μεθοδολογία συνδυάζει οπτικοποίηση, συμπεριλαμβανομένης των ψηφιακών μέσων και της ανάλυσης περιεχομένου για την οπτική αναπαράσταση των δημοφιλών τουριστικών διαδρομών και προορισμών στην Πελοπόννησο. Παράλληλα, θα μελετηθεί η οικονομική συνεισφορά και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που σχετίζονται με τον υπερτουρισμό. Τα αποτελέσματα της παρούσας εργασίας αναμένεται να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες στις τοπικές αρχές και στους ενδιαφερόμενους της τουριστικής βιομηχανίας. Κατανοώντας τη δυναμική των τουριστικών διαδρομών και τις επιπτώσεις του υπερτουρισμού, θα επιτρέψει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις που εξισορροπούν την οικονομική ανάπτυξη με βιώσιμες πρακτικές και προστατεύουν παράλληλα τα πολιτιστικά και φυσικά πλεονεκτήματα της περιοχής της Πελοποννήσου. Ο συνδυασμός οπτικοποίησης και ποσοτικής ανάλυσης παρέχει μια ολοκληρωμένη προοπτική για την τρέχουσα κατάσταση του τουρισμού και ανοίγει το δρόμο για στρατηγικό σχεδιασμό και την υπεύθυνη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή.
 • ItemOpen Access
  Η τουριστική εμπειρία ως παράγοντας καθορισμού της συμπεριφοράς τουριστών
  (2024-03-05) Μωραΐτης, Νικόλαος; Μονογιός, Νικόλαος; Moraitis, Nikolaos; Monogios, Nikolaos
  Η παρούσα πτυχιακή διερευνά την περίπλοκη σχέση μεταξύ της τουριστικής εμπειρίας και του βαθύτατου αντίκτυπού της στη συμπεριφορά των τουριστών. Αναγνωρίζοντας την πολύπλευρη φύση του σύγχρονου ταξιδιού, η μελέτη διερευνά τις συναισθηματικές και γνωστικές διαστάσεις που διέπουν την τουριστική συμπεριφορά, με στόχο να διαλευκάνει την πολύπλοκη αλληλεπίδραση των παραγόντων που διαμορφώνουν τις επιλογές και τις αντιλήψεις των σύγχρονων ταξιδιωτών. Μέσα από μια ολοκληρωμένη επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας και εμπειρικών ερευνών, η έρευνα ρίχνει φως στον καθοριστικό ρόλο της τουριστικής εμπειρίας στην επίδραση των διαφόρων πτυχών της τουριστικής συμπεριφοράς. Η έρευνα ξεκινά με την κατηγοριοποίηση των ταξιδιωτικών προορισμών σε αστικούς και παράκτιους/νησιωτικούς, αναγνωρίζοντας την ποικιλομορφία των ταξιδιωτικών εμπειριών. Η μελέτη εξετάζει διεξοδικά δημογραφικούς παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η οικογενειακή κατάσταση και η ιδιότητα του επαναλαμβανόμενου πελάτη, αποκαλύπτοντας την επιρροή τους στις συναισθηματικές καταστάσεις κατά τη διάρκεια των τουριστικών συναντήσεων. Τα περιβαλλοντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των χρωμάτων και των ηχοτοπίων, εξετάζονται για το ρόλο τους στη διαμόρφωση της συναισθηματικής δέσμευσης και της συνολικής ικανοποίησης. Η έρευνα επεκτείνει την εστίασή της σε συγκεκριμένα συναισθήματα, δηλαδή την αγάπη, τη θετική έκπληξη και τη δυσφορία, και διερευνά την επίδρασή τους στη συνολική ικανοποίηση και τις προθέσεις συμπεριφοράς. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ικανοποίησης ως διαμεσολαβητή στη σχέση μεταξύ συναισθημάτων και προθέσεων συμπεριφοράς, παρέχοντας πληροφορίες για τη λεπτή δυναμική που οδηγεί στις αποφάσεις των τουριστών. Η μελέτη συμβάλλει στον τομέα προσφέροντας μια ολιστική κατανόηση της τουριστικής εμπειρίας ως καθοριστικού παράγοντα της τουριστικής συμπεριφοράς, τονίζοντας την ανάγκη για προσαρμοσμένες στρατηγικές στη διαχείριση και το μάρκετινγκ προορισμών. Οι πρακτικές επιπτώσεις που προκύπτουν από την έρευνα υπογραμμίζουν τη σημασία της επιμέλειας περιβαλλόντων πλούσιων σε αισθήσεις, των εξατομικευμένων στρατηγικών μάρκετινγκ και των συνεχών προσπαθειών για την ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών. Οι συστάσεις για μελλοντική έρευνα περιλαμβάνουν ευρύτερη διερεύνηση των συναισθηματικών εμπειριών, διαχρονικές μελέτες για την καταγραφή της εξελισσόμενης ταξιδιωτικής συμπεριφοράς, έρευνες για τη δυναμική των ομάδων, εξέταση των πολιτισμικών παραλλαγών και εξέταση του αντίκτυπου των αναδυόμενων τεχνολογιών στις αντιλήψεις των τουριστών.
 • ItemOpen Access
  Οινοτουρισμός στην Ιταλία : μελέτη τουριστικών διαδρομών και σχετικής τουριστικής ανάπτυξης
  (2024-03-06) Μπάρτζο, Αλεξάνδρα; Barxho, Aleksandra
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την παρουσίαση του οινοτουρισμού στην Ιταλία και πιο συγκεκριμένα στην αυτόνομη περιφέρειά της, τη Σικελία, η οποία φημίζεται ανά τον κόσμο για τα κρασιά της. Διεξήχθη έρευνα και μελέτη περίπτωσης σε 13 οινοποιεία ως κύρια δεδομένα της έρευνας, αναφερόμενη στην ιστορία τους και τα είδη κρασιών που παράγουν. Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η χαρτογράφηση των οινοποιιών που βρίσκονται στην Σικελία. Στην συνέχεια, έγινε ανάλυση SWOT, προκειμένου να εντοπιστούν τα δυνατά-αδύνατα σημεία, καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές που διακρίνουν τον οινοτουρισμό στην ευρύτερη περιοχή της Ιταλίας και της Σικελίας. Ως αποτέλεσμα της χαρτογράφησης φαίνεται πως τα περισσότερα οινοποιία έχουν μία καλή τοποθέτηση όσον αφορά την τουριστική προσέλκυση, διότι βρίσκονται κοντά σε παραλίες, πεδινές εκτάσεις είτε σε αρχαιολογικούς χώρους και αυτό προσφέρει μία τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή που είναι τοποθετημένα τα οινοποιία.
 • ItemOpen Access
  Ο ρόλος των οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης-CRAs
  (2023-09-18) Μακρής, Δήμητριος; Δρίβας, Χαράλαμπος; Makris, Dimitrios; Dribas, Xaralampos
  Οι οίκοι αξιολόγησης αποτελούν οργανισμούς που αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα και τη χρηματοοικονομική κατάσταση των χωρών, των επιχειρήσεων ή άλλων οντοτήτων που εκδίδουν ομόλογα ή άλλα χρηματοοικονομικά όργανα. Η σημαντικότητα τους έγκειται στα εξής: - Επιτόκια Δανεισμού: Οι οίκοι αξιολόγησης αναθέτουν βαθμολογίες στα ομόλογα και στις χώρες με βάση την πιθανότητα πληρωμής των οφειλών τους. Αυτή η αξιολόγηση επηρεάζει το επιτόκιο που θα ζητηθεί για την εκδοθείσα δανειακή χρηματοδότηση. - Πρόσβαση στις Αγορές Χρήματος: Οι οίκοι αξιολόγησης παρέχουν πληροφορίες για την πιστοληπτική ικανότητα μιας χώρας στις αγορές. Μια χώρα με υψηλή βαθμολογία έχει μεγαλύτερη πιθανότητα να προσελκύσει επενδυτές και να εκδώσει ομόλογα σε ανταγωνιστικά επιτόκια. - Δημοσιονομικές Ανάγκες: Οι χώρες που έχουν χαμηλές βαθμολογίες από τους οίκους αξιολόγησης αντιμετωπίζουν συνήθως υψηλότερο κόστος δανεισμού.
 • ItemOpen Access
  Αίτια της αποτυχίας της ενεργειακής στρατηγικής της Ε. Ε.
  (2024-02-26) Γκούσκου, Άννα; Γκούσκος, Χαράλαμπος; Κολώνα, Νικολέτα; Gouskou, Anna; Gouskos, Haralampos; Kolona, Nikoleta
  Η συνεχιζόμενη αλλαγή στο γεωπολιτικό τοπίο πιέζει την Ε.Ε. να αναγνωρίσει τα όριά της όσον αφορά την προσέγγιση και τη διακυβέρνηση της ενεργειακής ασφάλειας .Μετά τις τελευταίες ενεργειακές κρίσης ,τόσο εξαιτίας της πανδημία του Covid-19 , όσο και της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τέθηκε το ζήτημα σχετικά με την « Γεωπολιτική και ενεργειακή ασφάλεια στην Ευρώπη και το πως προχωράμε ». Η Ε.Ε. συζητά εδώ και δεκαετίες πώς να οικοδομήσει μια αποτελεσματική και ανθεκτική στρατηγική ενεργειακής ασφάλειας, η οποία τελικά δεν κατάφερε να λύσει τις εντάσεις μεταξύ διαφορετικών επιπέδων ενεργειακής διακυβέρνησης (περιφερειακό, εθνικό και υπερεθνικό), καθώς και διαφορετικές προτιμήσεις όσον αφορά το είδος της ενέργειας ,τους εγχώριους πόρους και τους εξωτερικούς εταίρους . Σε παγκόσμιο επίπεδο, η Ευρώπη αντιμετωπίζει επίσης ένα μεγάλο δίλημμα σχετικά με το πώς να διατηρήσει το δικό της μοντέλο ανοιχτών και απελευθερωμένων ενεργειακών αγορών προσαρμόζοντας παράλληλα την ρεαλιστική της γεωπολιτική στρατηγική , όπου οι κυβερνήσεις και τα ζητήματα ασφάλειας υπαγορεύουν την ενεργειακή πολιτική και αναταράσσουν τις αγορές. Ταυτόχρονα, πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει την αμηχανία του συμβιβασμού των μακροπρόθεσμων κλιματικών στόχων με τη βραχυπρόθεσμη ασφάλεια εφοδιασμού , τις φιλοδοξίες της για ενεργειακή ανεξαρτησία και την μετάβαση σε ένα πράσινο και απελευθερωμένο ενεργειακό σύστημα. Επί του παρόντος, μια κεντρική ευρωπαϊκή ενεργειακή διακυβέρνηση είναι πολιτικά απρόσιτη και οικονομικά δυσλειτουργική, λόγω των ποικίλων δομών των ευρωπαϊκών οικονομιών και των ενεργειακών συστημάτων τους. Ωστόσο, υπάρχει διέξοδος. Υποστηρίζεται ότι μια σταθερή πολιτική συμφωνία που θα καλύπτει δύο κύριες γραμμές δράσης θα μπορούσε να παράσχει στην Ε.Ε. τα κατάλληλα εργαλεία για την επίλυση αυτών των ζητημάτων. Πρώτον, υπάρχει ανάγκη για εσωτερική δράση που θα πρέπει να επικεντρώνεται σε εθνικές ή χρηματοδοτούμενες από την Ε.Ε. ενεργειακές υποδομές , με έμφαση στα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και στις υποδομές φυσικού αερίου και υδρογόνου . Δεύτερον, η εξωτερική δράση θα πρέπει πρώτα να προσεγγίζει ρεαλιστικά τις ενεργειακές και εργασιακές σχέσεις με τις Η.Π.Α. και την Κίνα. Καθώς η αποσύνδεση από την Κίνα θα είναι δύσκολο να επιτευχθεί, θα χρειαστεί ένας συνδυασμός δέσμευσης και διαφοροποίησης. Ο διάλογος και η εταιρική σχέση με τις Η.Π.Α. θα πρέπει να επικεντρωθούν στη διασφάλιση των αλυσίδων εφοδιασμού και των προμηθειών φυσικού αερίου και στην καλλιέργεια πράσινων τεχνολογιών. Είναι σημαντικό ότι η στρατιωτική διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας πρέπει επίσης να ενισχυθεί, δίνοντας προτεραιότητα στην προστασία των θαλάσσιων ενεργειακών υποδομών. Ποια είναι τα άλλα μέτρα που μπορεί να λάβει η Ευρώπη για να επιτευχθεί η ενεργειακή της ασφάλεια ; Περισσότερες λεπτομέρειες παρουσιάζονται αναλυτικά στα κάτωθι κεφάλαια της παρούσας μελέτης. Στο κεφάλαιο 1 γίνεται αναφορά στην ενέργεια και εάν αυτή αποτελεί δημόσιο αγαθό ,στην αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και στην θέση που κατέχουν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ενεργειακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η ενεργειακή κρίση και ειδικότερα η ενεργειακή κρίση του 2020 και τα αίτια που οδήγησαν σε αυτή, με εκτενή αναφορά της επίδρασης του Covid-19 και του Ρωσοουκρανικού πολέμου στην ενεργειακή επάρκεια/ασφάλεια της Ευρώπης. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αίτια της αποτυχίας της ενεργειακής στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνέπειες αυτής της αποτυχίας τόσο στις κοινωνίες και τις οικονομίες των Ευρωπαϊκών χωρών όσο και στην ενεργειακή αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στο κεφάλαιο τέσσερα αναφέρονται τα μέτρα που ελήφθησαν αλλά και αυτά που πρέπει να ληφθούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε διεθνές επίπεδο για την αποφυγή μελλοντικών ενεργειακών κρίσεων και την αναγκαιότητα και την σημασία της μετάβασης στην πράσινη ενέργεια. Τέλος, η εργασία κλείνει με την παράθεση συμπερασμάτων σχετικά με την αποτυχημένη χρόνια ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την γεωπολιτική σημασία της ενεργειακής αυτάρκειας αυτής μελλοντικά.
 • ItemOpen Access
  Το ενεργειακό ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση
  (2024-02-26) Αδαμόπουλος, Κωνσταντίνος; Κούγιας, Αλέξανδρος; Τσίντζηρας, Παναγιώτης; Adamopoulos, Konstantinos; Kougias, Alexandros; Tsintziras, Panagiotis
  Η ενέργεια είναι βασική συνιστώσα τόσο στην κοινωνική όσο και στην οικονομική ζωή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία, έκαναν πολύ φανερές τις αδυναμίες της σχετικής αγοράς, με μεγάλες επιπτώσεις τόσο στα νοικοκυριά όσο και στις επιχειρήσεις. Η εργασία εξετάζει τις βασικές έννοιες της ενέργειας και την ιστορία της, και ασχολείται με το ενεργειακό ζήτημα όπως αυτό προκύπτει τόσο από την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια όσο και από τις πολιτικές που προσπαθούν να εναρμονίσουν κατά το δυνατόν την αγορά και να δημιουργήσουν αφελέστερο οικονομικό και περιβαλλοντικό τοπίο.
 • ItemOpen Access
  Το ταξίδι και οι ταξιδιώτες του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης
  (2024-02-28) Παπαβασιλοπούλου, Ελένη; Χερουβείμ, Άννα; Papavasilopoulou, Eleni; Cherouveim, Anna
  Ο τουρισμός τις παλαιότερες εποχές αποτελούσε «μαθησιακή» διαδικασία. Στις μέρες μας και στην προσπάθεια να ξεφύγουμε από τις συνέπειες του μαζικού τουρισμού αλλά και να ικανοποιήσουμε πιο εξιδεικευμένα ενδιαφέροντα των τουριστών διαμορφώσαμε εναλλακτικές μορφές τουρισμού, όπως αυτή του εκπαιδευτικού και του πολιτιστικού τουρισμού. Παράλληλα, τα μουσεία με τη νέα όψη που αυτά λαμβάνουν, μετατρέπονται από χώρους έκθεσης αντικειμένων σε χώρους που παράγουν πολιτισμό και εκπαίδευση. Η παρούσα εργασία προσπαθεί να καταγράψει αυτή την πορεία μέσα από την μελέτη του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και να δώσει μία όψη των δράσεων που μπορεί να αναπτύξει ένα τέτοιο μουσείο αναφορικά με τον πολιτιστικό και εκπαιδευτικό τουρισμό.
 • ItemOpen Access
  Ποια τοπικά προϊόντα μπορεί να αγοράσει ένας τουρίστας στη Ζάκυνθο
  (2024-02-27) Τουρίκη, Χαραλαμπία; Touriki, Charalampia
  Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο των σπουδών μου στο Τμήμα Τουριστικών Επιχειρήσεων του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Η εργασία αναπτύσσει την προβληματική της ξεκινώντας από την ιστορία του Τουρισμού από την Αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Επίσης γίνεται αναφορά στο τουριστικό φαινόμενο στην Ελλάδα και τη Ζάκυνθο. Στόχος της είναι η παρουσίαση των τοπικών προϊόντων που μπορεί ένας τουρίστας να αγοράσει στην Ζάκυνθο. Είναι κοινά αποδεκτό, από την ακαδημαϊκή έρευνα, αλλά και την επιχειρηματική εμπειρία ότι η ύπαρξη ταυτοτικών προϊόντων, τα οποία συνδέονται με μοναδικό τρόπο με ένα μέρος δύνανται να συμβάλλουν καθοριστικά στην τουριστική ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Λειτουργούν προσθετικά στη διαμόρφωση της τοπικής φυσιογνωμίας και στην ανάδειξη μίας περιοχής ως προνομιακού τουριστικού προορισμού, λειτουργώντας ως πόλος έλξης.
 • ItemOpen Access
  Η επίδραση της ψηφιακής εποχής στην οικονομική ανάπτυξη
  (2024-01-26) Τσελάη, Ντόναλντ; Μωσαΐδης, Χρήστος; Tselai, Donald; Mosaidis, Xristos
  Η εμφάνιση της ψηφιακής εποχής έχει επιφέρει τεράστιες αλλαγές σε όλες τις κοινωνίες παγκοσμίως, αναδιαμορφώνοντας δραστικά τα οικονομικά περιβάλλοντα και τις διαδρομές ανάπτυξης. Η παρούσα διατριβή διεξάγει μια έρευνα για τις επιπτώσεις της ψηφιακής εποχής στην οικονομική ανάπτυξη. Η εργασία διερευνά το ιστορικό υπόβαθρο της οικονομικής ανάπτυξης, χαρτογραφώντας την εξέλιξη από τα συμβατικά μοντέλα στα σύγχρονα ψηφιακά παραδείγματα. Η μελέτη εξετάζει μελέτες περιπτώσεων εθνών και περιοχών που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ψηφιακής οικονομίας, εστιάζοντας στον σημαντικό ρόλο της ψηφιακής υποδομής και αναλύοντας τις πολύπλοκες συνδέσεις μεταξύ ψηφιακών τεχνολογιών και οικονομικής ανάπτυξης. Η έρευνα υπογραμμίζει τη σημασία των συνεργασιών και των νεοσύστατων επιχειρήσεων κατά τη διερεύνηση της σύνδεσης μεταξύ της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ψηφιακής εποχής. Η μελέτη εξετάζει πώς οι επιτυχημένες ψηφιακές νεοφυείς επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική ανάπτυξη δίνοντας περιπτωσιολογικές μελέτες. Υπογραμμίζει τη δυνατότητα μετασχηματισμού που υπάρχει στο πλαίσιο των επιχειρηματικών προσπαθειών στον ψηφιακό τομέα. Επιπλέον, η εξέταση του τρόπου με τον οποίο η ψηφιακή ένταξη επηρεάζει την κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη αποκαλύπτει τις επιπτώσεις του ψηφιακού αποκλεισμού, εκθέτοντας το περίπλοκο δίκτυο των οικονομικών ανισοτήτων. Η διατριβή επιδιώκει να αναλύσει την περίπλοκη δυναμική που διαμορφώνει τις σύγχρονες οικονομίες, με ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των ζητημάτων και των κινδύνων που συνδέονται με την ψηφιακή εποχή, όπως οι οικονομικές ανισότητες. Η μελέτη φτάνει στο αποκορύφωμά της διερευνώντας τις αναμενόμενες μελλοντικές τάσεις και συνέπειες, σύμφωνα με τους στόχους που έθεσαν τα Ηνωμένα Έθνη για το 2030. Αυτή η έρευνα αποτελεί μια επιστημονική προσθήκη διεξάγοντας μια ενδελεχή ανάλυση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας για τον εντοπισμό προτύπων, εμποδίων και ευκαιριών που σχετίζονται στην ψηφιακή εποχή και τον σημαντικό αντίκτυπό της στην οικονομική ανάπτυξη. Αυτό το έργο στοχεύει να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση για μελλοντική έρευνα και τεκμηριωμένη χάραξη πολιτικής, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη λεπτομερούς γνώσης της περίπλοκης σχέσης μεταξύ της ψηφιακής εποχής και της οικονομικής προόδου.
 • ItemOpen Access
  Voice assistants στον τουρισμό
  (2024-01-17) Ταμπάκος, Αντώνιος; Tabakos, Antonios
  Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη συνεργατική προσβασιμότητα στον τουρισμό με την χρήση ευφυών φωνητικών βοηθών (IVA). Αρχικά, στο Κεφάλαιο 1, εξετάζεται η επιχειρησιακή προσβασιμότητα στον τουρισμό και καθίστανται σαφή τα θεωρητικά θεμέλια της συνεργατικής προσβασιμότητας. Επιπλέον, αναλύεται ο ρόλος των ευφυών φωνητικών βοηθών και η δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (AI) στον τομέα του τουρισμού. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 2, εξετάζεται η χρήση ευφυών φωνητικών βοηθών, εστιάζοντας στην αισθητηριακή, συναισθηματική και πνευματική εμπειρία τους. Το Κεφάλαιο 3 επικεντρώνεται στον ρόλο των κινήτρων των καταναλωτών για τη χρήση φωνητικών βοηθών, εξετάζοντας τη σχέση της καινοτομίας με τα κίνητρα των καταναλωτών. Στο Κεφάλαιο 4, παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, περιγράφοντας τον σκοπό, το δείγμα, τη συλλογή δεδομένων, το ερευνητικό εργαλείο και τους περιορισμούς της μελέτης. Στο Κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας μέσω στατιστικής ανάλυσης, ενώ στο κεφάλαιο συμπερασμάτων ανακεφαλαιώνονται τα βασικά ευρήματα. Τέλος, η βιβλιογραφία περιλαμβάνει τις πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της έρευνας.
 • ItemOpen Access
  Η επιχειρηματικότητα και καινοτομία : ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην προετοιμασία των φοιτητών προς αυτήν την κατεύθυνση
  (2024-01-26) Ντιμίτροβα, Ιάνα; Κόλλιας, Αλέξανδρος; Dimitrova, Iana; Kollias, Alexandros
  Η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα είναι δύο διαστάσεις πολύ σημαντικές για την οικονομική, κοινωνική και πολιτική σκηνή μιας χώρας. Για να μπορέσουν να τεθούν σε πράξη καθοριστικός είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης τόσο στους νεαρούς μαθητές όσο και στους μετέπειτα φοιτητές. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και γενικότερα η τριτοβάθμια εκπαίδευση οφείλει να αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας για καινοτομία και επιχειρηματικότητα και να εκπαιδεύει τους φοιτητές να μπορούν την επόμενη μέρα να εργαστούν και να δημιουργήσουν σε τέτοια περιβάλλοντα. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει μέσω της παγκόσμιας βιβλιογραφίας τον τρόπο με τον οποίο το εκπαιδευτικό σύστημα παγκοσμίως αλλά και ειδικότερα στην Ελλάδα σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προετοιμάζει τους φοιτητές προς τις δύο αυτές κατευθύνσεις. Στην εργασία θα παρουσιαστούν δημοσιευμένες μελέτες και έρευνες που ασχολούνται με το ζήτημα. Φαίνεται πως η ένταξη παραδειγμάτων επιχειρηματικότητας στα πανεπιστήμια, ένα ανανεωμένο πρόγραμμα σπουδών και η επαφή με τον επιχειρηματικό κόσμο αποτελούν βασικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση.
 • ItemOpen Access
  Ο ρόλος της τουριστικής εκπαίδευσης στην οικονομική ανάπτυξη : η περίπτωση της Δυτικής Ελλάδας
  (2024-01-26) Βαφειάδου, Αθηνά; Vafeiadou, Athina
  Ο τουρισμός αποτελεί σημαντικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και ουσιαστικό παράγοντα απομείωσης των αρνητικών συνεπειών της δεκαετούς οικονομικής κρίσης που βίωσε η χώρα. Βασικό συστατικό στοιχείο της τουριστικής δραστηριότητας, από την πλευρά του παρόχου, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας και δη οι γνώσεις και οι δεξιότητες που εισφέρει, αυτός, στην παραγωγική διαδικασία. Τούτες αποκτώνται και αναβαθμίζονται μέσω της τουριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης οδηγώντας τον κλάδο και την χώρα στην οικονομική άνθηση. Παρά τα αξιοσημείωτα αποτελέσματα της τουριστικής κίνησης στην εθνική οικονομία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν παρουσιάζει αντίστοιχη εικόνα. Αναζητήθηκαν μέσω της βιβλιογραφικής ανασκόπησης τόσο οι συνέπειες του τουρισμού όσο και οι διαθέσιμες τουριστικές εκπαιδευτικές δυνατότητες και επιλογές σε Ελλάδα και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Όπως προέκυψε, και σε αντίθεση με την τουριστική εικόνα της χώρας, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει μικρές τουριστικές ροές και χαμηλά έσοδα παρά τα πλεονεκτήματα που τη χαρακτηρίζουν (προνομιακή γεωγραφική θέση, φυσικός πλούτος, προσβασιμότητα κ.α.). Όσον αφορά στην τουριστική εκπαίδευση παρέχει ποικιλία επιλογών που θα μπορούσαν να συμβάλουν καθοριστικά στην παραγωγή εξειδικευμένων στελεχών και στη διαμόρφωση μιας νέας τουριστικής επαγγελματικής κουλτούρας που θα επιδιώκει την οικονομική ευημερία του κλάδου με γνώμονα την αειφόρο και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.