Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΔ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 100
 • ItemOpen Access
  Η υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική μάρκετινγκ και η επίδραση στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων
  (2024-06-08) Δραγώτης, Ευθύμιος; Dragotis, Efthimios
  Ο σύγχρονος ορισμός και οι σύγχρονες θεωρήσεις του Μάρκετινγκ έχουν ως αναπόσπαστο κομμάτι τους την κοινωνική διάσταση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στο σύγχρονο περιβάλλον. Η ΕΚΕ έχει αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο έρευνας σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια υπό το πρίσμα της επίδρασής της σε διάφορες όψεις της επιχειρηματικής λειτουργίας και επί του αντικτύπου της στην καταναλωτική συμπεριφορά. Παρά το μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, λίγες έρευνες χρησιμοποιούν μια Ολιστική Προσέγγιση για την ΕΚΕ, εκτιμώντας την υιοθέτησή της σε όλα τα πιθανά επίπεδα. Η διατριβή χρησιμοποιεί μια τέτοια προσέγγιση εκτιμώντας την επίδραση που έχει η υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ΕΚΕ στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ως προς την αποτελεσματικότητα, η διατριβή ανοίγει μια μεγάλη βεντάλια ερωτημάτων σε σχέση με τους τομείς που πιθανώς ωφελείται η επιχείρηση, εξετάζοντας την οικονομική αποδοτικότητα, τις σχέσεις με τους πελάτες, την εταιρική εικόνα, την ανάπτυξη καινοτομιών, τις συνεργασίες και την απόδοση των εργαζομένων. Βασικό στοιχείο της διατριβής, διαδραματίζουν οι στρατηγικές επικοινωνίας μάρκετινγκ, οι οποίες αναδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι στρατηγικές επικοινωνίας διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην υιοθέτηση της ΕΚΕ και τις πλευρές της αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η διατριβή χρησιμοποιεί ένα δομικό μοντέλο για να εξετάσει την υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη στρατηγική μάρκετινγκ και την επίδραση στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την ΕΚΕ. Τα βασικά ευρήματα της διατριβής δείχνουν ότι όλα τα πεδία υιοθέτησης της ΕΚΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αποτελεσματικότητά της σε όψεις της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παρά την απευθείας στατιστικά σημαντική σχέση, η σχέση διαμεσολάβησης των στρατηγικών επικοινωνίας δεν επιβεβαιώνεται για όλες τις όψεις αποτελεσματικότητας. Οι στρατηγικές επικοινωνίας μάρκετινγκ επιβεβαιώνονται ως διαμεσολαβητική μεταβλητή μονάχα για την οικονομική αποδοτικότητα, τις σχέσεις με τους πελάτες και την ικανότητα ανάπτυξης καινοτομιών. Τα γενικά συμπεράσματα της διατριβής δείχνουν ότι η ΕΚΕ δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως διάσπαρτες δράσεις αλλά ως μια συνολική θεώρηση η οποία είναι συνυφασμένη με το σύνολο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, ριζωμένη στην εταιρική κουλτούρα. Συνεπώς, η ΕΚΕ αποδεικνύεται σημαντική για κάθε όψη της επιχειρηματικής λειτουργίας. Τέλος τα ευρήματα της διατριβής υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα των στρατηγικών επικοινωνίας μάρκετινγκ ως παράγοντας που ενισχύει την επίδραση της υιοθέτησης σε όψεις της αποτελεσματικότητας. Αυτή η επίδραση θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά από τα στελέχη των τμημάτων μάρκετινγκ και επιχειρηματικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων, για την βελτιστοποίηση της δράσης τους και την ανάπτυξη πιο επικερδών στρατηγικών.
 • ItemOpen Access
  Οργανωσιακές στρατηγικές ανάπτυξης κοινωνικού αντικτύπου, οργανωσιακό κοινωνικό κεφάλαιο και οργανωσιακή απόδοση των ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων
  (2024-05-16) Λουκόπουλος, Αργύριος; Loukopoulos, Argyrios
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τον αναπτυσσόμενο τομέα των κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ιδίως κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 αλλά και λίγο μετά από αυτήν, επιλέγοντας δείγμα αυτών των επιχειρήσεων και εξετάζοντας τόσο τις στρατηγικές οργανωσιακής ανάπτυξης που αυτές εφάρμοσαν για την ανάπτυξη του κοινωνικό τους αντικτύπου, όσο και την επίδραση του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου τους στις δύο διαστάσεις (κοινωνική και οικονομική) της οργανωσιακής τους απόδοσης. Η παρούσα διατριβή εμπλουτίζει τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία του πεδίου των κοινωνικών επιχειρήσεων και προσφέρει μια πολύπλευρη θεωρητική προσέγγιση των υπό διερεύνηση θεμάτων της, συνδυάζοντας και ενσωματώνοντας γνώσεις τόσο από προηγούμενες μελέτες της διεθνούς βιβλιογραφίας, αναφορικά με τις στρατηγικές οργανωσιακής ανάπτυξης που συντελούν στην ανάπτυξη του κοινωνικού αντικτύπου αυτών των επιχειρήσεων, όσο και από τη θεωρία των πόρων, τη θεωρία του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου και τη θεωρία της συμπεριφορικής επιχειρηματικότητας. Στο πρώτο μέρος της διατριβής, που αποτελείται από τη διερευνητική μελέτη της, δίνεται έμφαση στη διερεύνηση των στρατηγικών οργανωσιακής ανάπτυξης που εφάρμοσε δείγμα ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για να αναπτύξει τον κοινωνικό του αντίκτυπο. Μια ποιοτική μεθοδολογική προσέγγιση, που περιλαμβάνει τη μελέτη πολλαπλών περιπτώσεων σε δέκα ελληνικές κοινωνικές επιχειρήσεις, αποκαλύπτει τις στρατηγικές με τις οποίες οι οργανώσεις αυτές αναπτύχθηκαν οργανωσιακά και ταυτόχρονα ανέπτυξαν τον κοινωνικό τους αντίκτυπο κατά τη διάρκεια της κοινωνικοοικονομικής κρίσης που προέκυψε από το ξέσπασμα της πανδημίας. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της παρούσας διατριβής έδειξαν ότι η πανδημία οδήγησε τις κοινωνικές επιχειρήσεις του δείγματος στην υιοθέτηση τεσσάρων κύριων στρατηγικών οργανωσιακής ανάπτυξης: τη διεύρυνση της γεωγραφικής κάλυψης και του μεγέθους τους, την αύξηση των δραστηριοτήτων τους, τις έμμεσες στρατηγικές διεύρυνσης του κοινωνικού αντικτύπου τους και, τέλος, την ενίσχυση και τη διασφάλιση της οργανωσιακής τους βιωσιμότητας. Ειδικότερα, στο πρώτο εμπειρικό μέρος της παρούσας διατριβής αναδεικνύεται στο πλαίσιο της παραπάνω τέταρτης κύριας στρατηγικής μια νέα επιμέρους δράση οργανωσιακής ανάπτυξης που συντελεί στην ανάπτυξη του κοινωνικού αντικτύπου των κοινωνικών επιχειρήσεων, με τον όρο «στρατηγική οργανωσιακή αλλαγή», η οποία περιλαμβάνει κυρίως την προσαρμογή αυτών των επιχειρήσεων τόσο στις τοπικές όσο και στις απομακρυσμένες αγορές μέσω της ταχείας ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. Αυτό το μέρος της διατριβής συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των στρατηγικών οργανωσιακής ανάπτυξης με τις οποίες οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να μεγεθύνουν αποτελεσματικά τον κοινωνικό τους αντίκτυπο, ιδίως σε περιόδους κρίσεων. Το δεύτερο μέρος της παρούσας διατριβής, που αποτελείται από την επεξηγηματική μελέτη της, εξετάζει την επιρροή του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου ξεχωριστά στην κοινωνική και οικονομική απόδοση δείγματος ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων, με έμφαση στον διαμεσολαβητικό ρόλο του κοινωνικού επιχειρηματικού προσανατολισμού στις παραπάνω σχέσεις. Συνθέτοντας, υπό το πρίσμα της θεωρίας των πόρων, δύο θεωρίες, τη θεωρία του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου και τη θεωρία της συμπεριφορικής επιχειρηματικότητας, η παρούσα διατριβή προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πολύπλευρο θεωρητικό πλαίσιο με το οποίο αναλύει με ποσοτικές στατιστικές μεθόδους δεδομένα που συλλέχθηκαν από 345 ελληνικές κοινωνικές επιχειρήσεις. Για τον έλεγχο των ερευνητικών υποθέσεων και την εκτίμηση των συντελεστών διαδρομής (path coefficients) χρησιμοποιήθηκε η στατιστική τεχνική του μοντέλου δομικών εξισώσεων (structural equation modeling) με τη μέθοδο bootstrap. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το οργανωσιακό κοινωνικό κεφάλαιο έχει θετική επιρροή στην κοινωνική και οικονομική απόδοση των ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων του δείγματος. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι ο κοινωνικός επιχειρηματικός προσανατολισμός διαδραμάτισε στατιστικά σημαντικό και θετικό διαμεσολαβητικό ρόλο, μόνο στη σχέση μεταξύ του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνικής απόδοσης αυτών των επιχειρήσεων και όχι στη σχέση μεταξύ του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου και της οικονομικής απόδοσης αυτών των επιχειρήσεων. Το εύρημα αυτό υπογραμμίζει τη σημασία του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου και του κοινωνικού επιχειρηματικού προσανατολισμού στην ενίσχυση των δύο διαστάσεων (κοινωνικής και οικονομικής) της οργανωσιακής απόδοσης των κοινωνικών επιχειρήσεων. Η πρωτοτυπία της παρούσας διατριβής έγκειται α) στη συστηματική προσέγγισή της στη διερεύνηση των στρατηγικών οργανωσιακής ανάπτυξης που εφάρμοσε δείγμα κοινωνικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 για να επεκτείνει τον κοινωνικό του αντίκτυπο και β) στην ενσωμάτωση θεμελιωδών θεωριών για την κατανόηση των σχέσεων μεταξύ του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου, του κοινωνικού επιχειρηματικού προσανατολισμού και των δύο διαστάσεων (κοινωνικής και οικονομικής) της οργανωσιακής απόδοσης δείγματος ελληνικών κοινωνικών επιχειρήσεων. Επιπλέον, η παρούσα διατριβή παρέχει πολύτιμες γνώσεις για τους ακαδημαϊκούς ερευνητές, τους επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, τα ενδιαφερόμενα μέρη και τους δρώντες χάραξης δημόσιων πολιτικών στον τομέα της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Επισημαίνοντας τη σημασία της στρατηγικής οργανωσιακής αλλαγής, του οργανωσιακού κοινωνικού κεφαλαίου και του κοινωνικού επιχειρηματικού προσανατολισμού, η παρούσα διατριβή όχι μόνο εμπλουτίζει τον ακαδημαϊκό διάλογο, αλλά και προσφέρει πρακτική καθοδήγηση για τις κοινωνικές επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιτύχουν βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη και ενισχυμένο κοινωνικό αντίκτυπο τόσο σε απαιτητικά περιβάλλοντα και δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες, όσο και σε περιβάλλοντα και περιόδους μετά από αυτές.
 • ItemOpen Access
  Capital structures of US market firms and its determinants during different macroeconomic states and various leverage levels
  (2023-10-23) Σαλάτας, Ηλίας; Salatas, Ilias
  This thesis investigates multiple factors under the framework of Trade-off theory capital structure theory, initially at a theoretical but mainly at an empirical level under the context of an innovative econometric model. It is an undeniable fact that capital structure is a prerequisite objective for every successful firm and an indication of the effectiveness of administration. This challenge hinders to develop when the economic cycles and financial status are shifting rapidly. In this study, we initially investigate the behavioral variety of firm adjustment speed to targeted debt levels and the capital structure determinants that provide acceleration or brake with special emphasis on different leverage levels and macroeconomic states under the prism of debt maturity distention. Specifically, we examine how these relationships are affected in a span of 44 years, for more than 17.000 United States of America based firms. Moreover, we apply an innovative quantile regression partial adjustment model that enables the investigation of the entire conditional distribution of the response variable. Our findings indicate slow adjustment speed to the desired debt ratio levels and that the lagged debt ratio is the main capital structure determinant regardless the debt maturity distinction (short-debt, long-term debt, total debt). In addition, low leveraged firms tent to adjust faster to targeted debt levels than mid and high leveraged ones not only on normal periods but also over crisis periods although with a slower pace. The investigational approach also reveals that firms are not impacted equally from economic crisis. Finally, is verified that companies exposed to certain factors studied here and with firm characteristics like those of the sample we used in our study, are affected to a different degree depending on the level of leverage and depending on the maturity of the debt. The internal and external corporate factors whose effect is studied over the capital structure are the ratios of long-term, short-term and total debt to capital respectively (long-term debt/total assets, short-debt/total assets, total-debt/total assets), the liquidity to capital (cash/total assets), profitability, size of the business, growth, asset consolidation (tangibility) and external factors such as inflation and the nominal interest rate lending interest.
 • ItemOpen Access
  H κοινωνική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα : μια εμπειρική διερεύνηση της οργανωσιακής συμπεριφοράς και της απόδοσης των κοινωνικών επιχειρηματιών
  (2023-09-26) Σωτηροπούλου, Αικατερίνη; Sotiropoulou, Aikaterini
  H κοινωνική επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται ως ένας σημαντικός μηχανισμός για την δημιουργία καινοτόμων, ουσιαστικών και βιώσιμων λύσεων σε κοινωνικά προβλήματα. Οι κοινωνικοί επιχειρηματίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των κοινωνικών επιχειρήσεων, καθότι είναι τα άτομα που ιδρύουν και διαχειρίζονται τους οργανισμούς αυτούς, και επιδιώκουν τη δημιουργία κοινωνικής αξίας και την αντιμετώπιση επίκαιρων κοινωνικών προκλήσεων. Επομένως καθίσταται σημαντική η διερεύνηση των χαρακτηριστικών και των κινήτρων που καθορίζουν τις ενέργειες και συμπεριφορές τους, οι οποίες συνδέονται έμμεσα με την αποτελεσματικότητα των κοινωνικών εγχειρημάτων. Ο σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η χαρτογράφηση των προσωπικών αξιών των κοινωνικών επιχειρηματιών, και η συστηματική μελέτη του μηχανισμού συμπεριφοράς τους εντός των κοινωνικών επιχειρήσεων που συμβάλει σε υψηλότερες ατομικές αποδόσεις. Η μεθοδολογική προσέγγιση που ακολουθείται είναι ποσοτική, και το δείγμα της επισκόπησης αποτελείται από 226 κοινωνικούς επιχειρηματίες, ιδρυτές ισάριθμων κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) στην Ελλάδα. Αρχικά διενεργείται περιγραφική ανάλυση σχετικά με το κοινωνικό-δημογραφικό προφίλ, τα χαρακτηριστικά ενασχόλησης των κοινωνικών επιχειρηματιών στις κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και της αποτύπωσης των κυρίαρχων προσωπικών αξιών τους βάσει της θεωρίας των βασικών αξιών του Schwartz. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι κοινωνικοί επιχειρηματίες στην Ελλάδα είναι μέσης ηλικίας, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, και η κοινωνική επιχειρηματικότητα, για ομάδα εξ αυτών, αποτελεί εργαλείο για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας. Οι κυρίαρχες αξίες που υιοθετούν συχνότερα είναι η παγκοσμιότητα, η φιλανθρωπία και ο αυτοπροσδιορισμός. Τα αποτελέσματα της επιβεβαιωτικής παραγοντικής ανάλυσης (Confirmatory Factor Analysis) του μοντέλου των προσωπικών αξιών συγκλίνουν ότι οι πιο σημαντικές ομάδες αξιών για τους κοινωνικούς επιχειρηματίες είναι η Υπέρβαση του Εαυτού και η Δεκτικότητα στις Αλλαγές. Με βάση τις αξίες, η συνεπακόλουθη ανάλυση συστάδων (Cluster Analysis) αναδεικνύει τέσσερις διαφορετικούς τύπους κοινωνικών επιχειρηματιών που φέρουν τους ακόλουθους τίτλους: Συντηρητικοί, Συμβατικοί, Συνετοί και Επιτηδευμένοι. Η διατριβή εμβαθύνει επίσης στο μίκρο-περιβάλλον των κοινωνικών επιχειρήσεων, στηριζόμενη στις βασικές υποθέσεις της θεωρίας της κοινωνικής ταυτότητας και διερευνά 12 επιμέρους ερευνητικές υποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα μελετά την επίδραση και την αλληλεπίδραση της Συναισθηματικής Δέσμευσης και της Εργασιακής Δέσμευσης στην Ατομική Απόδοση των κοινωνικών επιχειρηματιών, καθώς και τον ρυθμιστικό ρόλο (moderation effect) των προσωπικών αξιών στις παραπάνω μεταβλητές αλλά και στις μεταξύ τους σχέσεις. Για το σκοπό αυτό, σχεδιάζεται και ελέγχεται ένα αρχικό μοντέλο δομικών εξισώσεων (Structural Equation Model-SEM) για την εκτίμηση των σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών της συναισθηματικής δέσμευσης, της εργασιακής δέσμευσης και της ατομικής απόδοσης, καθώς και τέσσερα ακόμη δομικά μοντέλα τα οποία εστιάζουν, με τη μέθοδο των μετρήσεων πολλαπλών ομάδων (multigroup moderations), στο ρυθμιστικό ρόλο των προσωπικών αξιών στις παραπάνω σχέσεις των τριών μεταβλητών. Τα αποτελέσματα φανερώνουν ότι η Συναισθηματική Δέσμευση και η Εργασιακή Δέσμευση αποτελούν δύο μεταβλητές με ισχυρή θετική επίδραση στην Ατομική Απόδοση των κοινωνικών επιχειρηματιών. Επίσης, η ομάδα αξιών της Υπέρβασης του Εαυτού επιδρά στην διαμόρφωση υψηλότερης συναισθηματικής δέσμευσης, εργασιακής δέσμευσης και ατομικής απόδοσης και καθιστά ισχυρότερη την σχέση μεταξύ συναισθηματικής δέσμευσης και εργασιακής δέσμευσης. Η ομάδα αξιών της Δεκτικότητας στις Αλλαγές επιδρά στην διαμόρφωση υψηλότερης συναισθηματικής δέσμευσης και εργασιακής δέσμευσης και καθιστά ισχυρότερη την επίδραση της συναισθηματικής δέσμευσης στην εργασιακή δέσμευση. Ενώ η ομάδα αξιών του Συντηρητισμού συμβάλει σε υψηλότερη εργασιακή δέσμευση και ατομική απόδοση και καθιστά πιο ισχυρή την επίδραση της εργασιακής δέσμευσης στην ατομική απόδοση. Η διατριβή συμβάλει στην αντιμετώπιση σημαντικών ερευνητικών κενών που εντοπίζονται στην διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία αναφορικά με την αξιοσημείωτη ετερογένεια που παρατηρείται στους κοινωνικούς επιχειρηματίες, ως προς τις προσωπικές αξίες που υιοθετούν. Επίσης, η παρούσα μελέτη συνεισφέρει νέα ερευνητικά ευρήματα στο πεδίο της οργανωσιακής συμπεριφοράς των κοινωνικών επιχειρηματιών και ειδικότερα ως προς τις μεταβλητές συναισθηματική και εργασιακή δέσμευση και ατομική απόδοση. Τέλος, η διατριβή εμβαθύνει στο πως οι προσωπικές αξίες διαμορφώνουν το βαθμό της εργασιακής και συναισθηματικής δέσμευσης, και συμβάλλουν στις ατομικές αποδόσεις των επιχειρηματιών, στο πεδίο της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
 • ItemOpen Access
  Εξαγωγικός προσανατολισμός και αναπτυξιακές προσδοκίες νέων επιχειρηματιών στο παγκόσμιο ψηφιακό και θεσμικό περιβάλλον
  (2023-09-25) Καλογερά, Μαρία; Kalogera, Maria
  Η επιχειρηματική διεθνοποίηση λαμβάνει χώρα από μια ευρεία γκάμα επιχειρήσεων με ετερογενή χαρακτηριστικά. Γενικά, οι επιχειρήσεις εξάγουν καθώς τρέφουν σε μεγάλο βαθμό προσδοκίες για αποκόμιση διαφόρων οφελών, όπως την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, την ενίσχυση της παραγωγικότητας, την κερδοφορία τους, τη μικρότερη εξάρτηση από την εγχώρια αγορά και την εν γένει μακροχρόνια βιωσιμότητά τους. Η ανάπτυξη όμως των εξαγωγών δεν συνεπάγεται a priori την επίτευξη υψηλών οικονομικών επιδόσεων. Υπό αυτή την οπτική γωνία, η διατριβή αξιοποιεί την έννοια της ετερογένειας των επιχειρήσεων (firm heterogeneity approach) και στηριζόμενη στη θεώρηση ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι ετερογενείς ως προς την ηλικία και το μέγεθος διερευνά τον εξαγωγικό προσανατολισμό και τις αναπτυξιακές προσδοκίες α) των νεοφυών ή υπό-ίδρυση επιχειρήσεων (Early-Stage Firms), και β) των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs). Επιπλέον, η παρούσα ανάλυση λαμβάνει σοβαρά υπόψη της τις συνθήκες που επικρατούν στο μακροοικονομικό περιβάλλον και διαμορφώνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Στο εμπειρικό μέρος διατυπώνονται συνολικά επτά (7) ερευνητικά ερωτήματα ενώ για την έρευνα πεδίου αντλούνται διαδοχικά, ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, από δύο ιδιαιτέρως αξιόπιστες βάσεις δεδομένων επιχειρηματικότητας, την ICAP Data.Prisma (284 ελληνικές επιχειρήσεις) και την Global Entrepreneurship Monitor (56 χώρες). Τα δεδομένα μορφής panel data επεξεργάστηκαν με τη χρήση του δυναμικού υποδείγματος Γενικευμένης Μεθόδου Ροπών Συστήματος (GMM). Η έρευνα έδειξε ότι οι νεοφυείς επιχειρήσεις δεν επιτυγχάνουν εξαγωγική ευημερία σε σύγκριση με τις εδραιωμένες επιχειρήσεις. Αντιθέτως οι ΜμΕ αναδεικνύονται δυναμικότεροι εξαγωγείς έναντι των μεγάλων επιχειρήσεων. Επιπλέον, τόσο οι ΜμΕ όσο και οι εξαγωγικές early-stage firms παρουσιάζουν αρνητικές επιδόσεις σε όρους παραγωγικότητας εργασίας και κερδοφορίας. Από την άλλη, όταν εστιάζουμε στις εξαγωγικές ΜμΕ διαπιστώνουμε ότι βελτιώνουν σημαντικά τις οικονομικές τους επιδόσεις εκτός και εάν εξάγουν σε περίοδο κρίσης. Τέλος, η έρευνα ανέδειξε μερικούς σημαντικούς προσδιοριστικούς παράγοντες που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους φορείς για την τόνωση της διεθνοποίησης των νέων εγχειρημάτων όπως την ανάπτυξη εθνικών πολιτικών υποστήριξης έρευνας και καινοτομίας, την παροχή προσβασιμότητας σε φυσικές, εμπορικές και επαγγελματικές υποδομές και τη βελτίωση των επιπέδων φορολόγησης και γραφειοκρατίας στην εσωτερική αγορά, θωρακίζοντας τόσο τις επιχειρήσεις όσο την εθνική οικονομία με εργαλεία διαχείρισης και αντιμετώπισης κρίσεων.
 • ItemOpen Access
  Incorporating decision-makers’ perspectives into DEA models by means of weight restrictions
  (2023) Γκουβίτσος, Ιωάννης; Gkouvitso, Ioannis
  This thesis discusses an important issue in the field of Operational Research, particularly in the efficiency assessment of DMUs by means of the Data Envelopment Analysis method. In fact, we investigate the field of DEA weight restrictions and their use as a means of incorporating managerial decisions, priorities, or decision makers’ perceptions into the relevant DEA models. The thesis consists of two parts, each of which explores the use of weight restrictions in a different context, with the objective to provide decision-makers with flexibility regarding the determination of DEA weights. The first part proposes a new approach that performs a complete ranking of decision-making units (DMUs), by employing Data Envelopment Analysis (DEA) models with virtual weight restrictions. It is a multi-stage process that employs the super-efficiency DEA model (AP Model) at each stage of the process. In each stage, the virtual weight bounds could be different and are obtained by means of the MACBETH methodology. Our approach has been applied in a real-life application, where three decision-makers need to perform a complete ranking of 33 Greek general hospitals. The empirical results indicate that the proposed multi-stage ranking approach increases the discrimination power of the conventional super-efficiency DEA model and provides an improved DMUs ranking. The importance of such an improvement is more prominent in situations where a decision related to funds or other resource allocation should be made. Thus, the proposed approach not only contributes to the relevant literature but also is quite important from a decision-making perspective, as it is the first (to the best of our knowledge) allowing decision-makers to adjust the DEA weights at each stage of the ranking process. The second part proposes the incorporation of fuzzy numbers into the production trade-off weight restrictions approach. The key idea of the discussed approach is that in real-life DEA applications, existing production trade-offs among inputs and/or outputs may be extremely difficult to express with crisp numbers. The proposed approach allows decision-makers to restrict the weights of DEA models, by expressing complex production trade-offs in fuzzy terms. With this approach, the obtained efficiency scores remain meaningful from a production perspective and more compatible with real-life applications that often involve ambiguity or uncertainty. Based on the fuzzification of production trade-offs, we introduce DEA models that consider the ambiguity inherent in realistic processes and determine appropriate efficiency scores and targets for the DMUs.
 • ItemOpen Access
  Ανάπτυξη προτύπου για την ποιοτική αξιολόγηση ξενοδοχείων και την κατάταξή τους σε κατηγορίες αστεριών
  (2023-09-13) Βαγενά, Ακριβή; Vagena, Akrivi
  Η παρούσα διδακτορική διατριβή διερευνά τόσο σε θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο το πλαίσιο λειτουργίας και τα χαρακτηριστικά των συστημάτων κατάταξης ξενοδοχειακών καταλυμάτων διεθνώς. Μέσα από την ανάλυση 39 συστημάτων κατάταξης η παρούσα διατριβή εξάγει καίρια συμπεράσματα για τον τρόπο που λειτουργούν τα εν λόγω συστήματα όσο και για την σημασία και την μελλοντική εξέλιξή τους. Επιπλέον εντοπίζονται σημαντικές αδυναμίες ή ελλείψεις τους και καταγράφονται οι επίκαιρες και σύγχρονες ανάγκες της τουριστικής αγοράς και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας σε σχέση με την κατάταξη των ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστεριών, τη λεγόμενη αστεροποίηση. Η αξιοποίηση όλων των ευρημάτων που προέκυψαν από τις έρευνες σε συνδυασμό με το θεωρητικό υπόβαθρο, συνετέλεσαν στην επιτυχή έκβαση του αρχικού σκοπού της διατριβής, δηλ. τη δημιουργία ενός πρότυπου μοντέλου αστεροποίησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων το οποίο και προτείνεται ως ένα σύστημα που αφενός καλύπτει τις βασικές προδιαγραφές που πρέπει να τηρούν τα συστήματα κατάταξης, αφετέρου ενσωματώνει την γνώση και εμπειρία που έφεραν οι έρευνες διορθώνοντας τις αδυναμίες που παρατηρήθηκαν σε άλλα συστήματα. Ακόμη, το πρότυπο μοντέλο αστεροποίησης προτείνεται ως ένα σύστημα που μπορεί να εφαρμοστεί διεθνώς, καθώς έχει την απαιτούμενη ευελιξία να προσαρμόζεται και να ενσωματώνει τις ανάγκες και ιδιαιτερότητες του ξενοδοχειακού κλάδου σε κάθε χώρα.
 • ItemOpen Access
  Πολιτική οικονομία και φυσικό περιβάλλον : μια κριτική θεώρηση της κλασικής, μαρξιστικής και νεοκλασικής ανάλυσης
  (2023-07-07) Παπαλεξίου, Γεώργιος; Papalexiou, George
  Με την παρούσα ανάλυση επιχειρείται, καταρχάς, να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται η φύση στα θεωρητικά συστήματα της Σχολής της Κλασικής Πολιτικής Οικονομίας, του Μαρξ και της Ορθόδοξης (Νεοκλασικής) Οικονομικής Θεωρίας. Εισάγεται η έννοια της (σχετικής) ανεξαρτησίας της φύσης. Η φύση είναι πηγή γαιοπροσόδου για τους γαιοκτήμονες και βασικός παράγοντας αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας και της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Εντούτοις, είναι (σχετικά) ανεξάρτητη από το κεφάλαιο, δηλαδή δεν παράγεται στην ολότητά της από τη διαδικασία παραγωγής του κεφαλαίου. Υπεισέρχεται σε καπιταλιστικές ή σε μη-καπιταλιστικές παραγωγικές διαδικασίες, ανεξάρτητα από το εάν υφίσταται ή όχι μετασχηματιστικές διαδικασίες. Όμως, δεν υπεισέρχεται σε κάθε περίπτωση άμεσα και ευθέως στις παραγωγικές διαδικασίες του κεφαλαίου. Με βάση το βαθμό της ανεξαρτησίας της φύσης από τις διαδικασίες παραγωγής του κεφαλαίου, συζητιούνται οι απόψεις των Φυσιοκρατών και των Adam Smith, David Ricardo και Thomas Malthus. Στους Φυσιοκράτες εντοπίζεται μια αντίληψη όπου η φύση είναι σχετικά ανεξάρτητη από το κεφάλαιο και την οικονομική-τεχνολογική ανάπτυξη. Η φύση χάνει μερικώς την ανεξαρτησία της, καθώς η φυσική γονιμότητα της γης μετασχηματίζεται με την εισαγωγή των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής στη γεωργία. Ο μετασχηματισμός της φύσης καταδεικνύεται στις προτάσεις οικονομικής πολιτικής για εκτεταμένες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου στη γεωργία υπό συνθήκες κυριαρχίας των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Όμως, η ευεργετική επιρροή της φύσης εξαντλείται αποκλειστικά στη γεωργία, καθώς οι Φυσιοκράτες αγνοούν ότι είναι παράγοντας ανάπτυξης και ενίσχυσης της παραγωγικότητας της εργασίας και για άλλους τομείς, όπως η βιομηχανία. Ο Smith ενστερνίζεται ορισμένες από τις απόψεις των Φυσιοκρατών, αφού και οι δύο υποβαθμίζουν – πλην της γεωργίας – την επιρροή των φυσικών συνθηκών σε τομείς της παραγωγής όπως η βιομηχανία (μανιφακτούρα). Στη θεωρία για την πρόσοδο, ο Smith αναγνωρίζει τη σχετική ανεξαρτησία της φύσης και τις δυνατότητες μετασχηματισμού της από το κεφάλαιο. Το μέγεθος της προσόδου προκύπτει ανάλογα με τη φυσική γονιμότητα και την τοποθεσία της γης. Σε αντίθεση με τη θεωρία της διαφορικής προσόδου, η πρόσοδος είναι μέρος της τιμής και αποτέλεσμα (όχι αιτία) της διαφοράς μεταξύ της αγοραίας τιμής μείον της τιμής παραγωγής του ατομικού κεφαλαίου. Ο Smith διαπίστωσε ότι η πρόσοδος είναι αποτέλεσμα είτε της εξαιρετικής γονιμότητας της γης – που οδηγεί σε μεγαλύτερη αξία των αγροτικών αγαθών –, είτε προέρχεται από την αυξημένη ζήτηση, η οποία προκαλεί μια υψηλότερη τιμή/ αξία και αντίστοιχα την εμφάνιση της προσόδου. Σε μια παρόμοια, «αντιφατική» ερμηνεία, προσανατολίστηκαν και οι Φυσιοκράτες, καθώς επισήμαναν ότι η προέλευση του «πλεονάσματος» άλλοτε βρίσκεται στη ζήτηση και άλλοτε στην εξαιρετική γονιμότητα - παραγωγικότητα της γης. Από την άλλη μεριά, ο Malthus με την αρχή του πληθυσμού και τη θεωρία για την (διαφορική) πρόσοδο, αναγνωρίζει την απόλυτη ανεξαρτησία της φύσης από τις διαδικασίες παραγωγής του κεφαλαίου και την οικονομική-τεχνολογική ανάπτυξη – θεωρώντας ότι η όποια τεχνολογική πρόοδος δεν αναστέλλει τελικώς τη λειτουργία του «νόμου» των φθινουσών αποδόσεων. Η φύση είναι όρος ανάπτυξης της ανθρώπινης κοινωνίας αλλά και παράγοντας οικονομικών δυσκολιών, λόγω της επενέργειας του «νόμου» των φθινουσών αποδόσεων. Τα μαλθουσιανά συμπεράσματα βρήκαν σύμφωνο τον David Ricardo, ο οποίος αποδέχτηκε τα αξιώματα περί ανεξέλεγκτης αύξησης του πληθυσμού, όπως και το «νόμο» των φθινουσών αποδόσεων, συμπεραίνοντας ότι η φύση, μέσω της επίδρασης των φθινουσών αποδόσεων, είναι παράγοντας οικονομικής στασιμότητας και οικονομικής κρίσης, ιδίως υπό την κυριαρχία συγκεκριμένων πολιτικών συνθηκών, όπως η απαγόρευση της εισαγωγής των σιτηρών. Αναγνωρίζει έτσι την ύπαρξη απόλυτων φυσικών περιορισμών στην αγροτική παραγωγή, παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η μαρξική ανάλυση επισημαίνει την πολλαπλότητα της αλληλεπίδρασης φύσης-κεφαλαίου. Η φύση, στην ολότητά της, δεν μπορεί να παραχθεί από τη διαδικασία παραγωγής του ίδιου του κεφαλαίου και ταυτόχρονα υφίσταται το μετασχηματιστικό αποτέλεσμα των οικονομικών σχέσεων. Είναι σχετικά ανεξάρτητη από το κεφάλαιο και την οικονομική-τεχνολογική ανάπτυξη. Στη βάση της παραπάνω συλλογιστικής, αναλύονται δύο μορφές «φυσικών ορίων» στην παραγωγική διαδικασία: α) το μεταβολικό ρήγμα που προκαλείται μεταξύ της ανθρώπινης παραγωγής και των φυσικών συνθηκών της από τη συνεχή, χωρική επέκταση και ανάπτυξη του κεφαλαίου και την παραβίαση των φυσικών νόμων της ζωής και ανταλλαγής της ύλης, β) η οικορύθμιση που αποτελεί μια φυσική διαδικασία διατήρησης, ρύθμισης και αναπαραγωγής περισσότερο παρά μετασχηματισμού, κατά την οποία η εργασία που καταβάλλεται αφορά στην αριστοποίηση των συνθηκών μετασχηματισμού που αποτελούν οργανικές διαδικασίες οι οποίες δεν επιδέχονται σκόπιμη τροποποίηση στα πλαίσια της παραγωγής. Από την άλλη μεριά, οι μαρξιστικές θεωρήσεις της «κοινωνικής κατασκευής της φύσης» και της παραγωγής μιας «δεύτερης φύσης», αποδέχονται την απόλυτη υπαγωγή της φύσης στις διαδικασίες παραγωγής του κεφαλαίου, αμφισβητούν τη σχετική ανεξαρτησία της φύσης και το ταξικό (καπιταλιστικό) πλαίσιο της τεχνολογίας και υπερτονίζουν τη δυνητική υποκατάσταση των φυσικών πόρων από τη διαθέσιμη τεχνολογία, όπως ακριβώς εισηγείται η νεοκλασική οικονομική θεωρία. Στον αντίποδα της προβληματικής των φυσικών ορίων βρίσκεται και η νεοκλασική θεωρία, η οποία στη βασική «μικροοικονομική» θεμελίωσή της αποδέχεται τη δυνατότητα άπειρων λύσεων παραγωγικής υποκατάστασης των «συντελεστών παραγωγής» (στο κυρτό τμήμα μιας καμπύλης ίσου προϊόντος). Οικονομολόγοι όπως ο Robert Solow και ο Joseph Stiglitz υποστήριξαν ότι ο κόσμος μπορεί να πορευτεί και χωρίς φυσικούς πόρους, ενώ η τεχνική αλλαγή μπορεί να αντισταθμίσει μια σταδιακή μείωση στην εισροή των φυσικών πόρων. Επιπλέον, η νεοκλασική οικονομική θεωρία των (αρνητικών) εξωτερικών οικονομιών αναγνωρίζει την αδυναμία του μηχανισμού τιμών της αγοράς να «εσωτερικεύσει» αυτομάτως τις αρνητικές εξωτερικότητες στις τιμές του ρυπαίνοντα και να επιτευχθεί η άριστη κατανομή πόρων (κριτήριο Pareto). Ωστόσο, δεν μπορεί να εντάξει την αδυναμία επίλυσης των αρνητικών εξωτερικοτήτων, μέσω του μηχανισμού τιμών της αγοράς, στο ειδικό καπιταλιστικό (ταξικό) πλαίσιό της και να εντοπίσει τις ταξικές μεροληψίες. Όποια και να είναι η «άριστη» λύση, κάτι τέτοιο συνεπάγεται παραμένουσα (συσσωρευόμενη) ρύπανση, κάτι που, και από την άποψη αυτή, υποδεικνύει ότι τα νεοκλασικά οικονομικά αγνοούν τα φυσικά όρια και τη σπανιότητα των (φυσικών) παραγωγικών πόρων υπερτονίζοντας τη δυνητική υποκατάσταση οικονομικών πόρων και τεχνολογιών. Στον καπιταλισμό διακρίνονται δύο είδη περιβαλλοντικής κρίσης: Το πρώτο είδος περιβαλλοντικής κρίσης εμφανίζεται όταν η συσσώρευση κεφαλαίου απειλείται από περιβαλλοντικούς περιορισμούς στις προμήθειες των απαραίτητων υλικών αξιών χρήσης – και στη βάση αυτή, το πρώτο είδος κρίσης ανάγεται στο μαρξικό «νόμο» της πτωτικής τάσης του ποσοστού κέρδους. Το δεύτερο είδος περιβαλλοντικής κρίσης, εκφράζει την καπιταλιστική υποβάθμιση των συνθηκών ανθρώπινης ανάπτυξης και σχετίζεται με τις συνέπειες της καπιταλιστικής ανάπτυξης στη φύση και την ανθρώπινη ζωή, το «μεταβολικό ρήγμα» και την παραβίαση των «οικορυθμιστικών διαδικασιών». Η περιβαλλοντική κρίση δεύτερου είδους μπορεί να προκαλέσει πτώση στην κερδοφορία του κεφαλαίου (δηλαδή κρίση πρώτου είδους), εντούτοις αυτό δεν συμβαίνει σε κάθε περίπτωση. Η φύση δεν είναι στην ολότητά της ενσωματωμένη στις συνθήκες παραγωγής-αναπαραγωγής του κεφαλαίου και δεν επιδρά άμεσα σε κάθε περίπτωση στους παράγοντες που καθορίζουν την κερδοφορία του. Δεν υπάρχει κάποιος αυτόματος (διορθωτικός) μηχανισμός ανάσχεσης της περιβαλλοντικής κρίσης, όπως είναι η ίδια η κρίση, ούτε κάποιος μηχανισμός τιμών για τα μη ενσωματωμένα στην καπιταλιστική παραγωγή-αναπαραγωγή στοιχεία της φύσης που θα δώσει το «σήμα» της επιβάρυνσης, υποβάθμισης, ή καταστροφής τους. Στη βάση των παραπάνω, διερευνάται η σχέση των πανδημιών, ειδικά της πανδημίας Covid-19, με τον καπιταλισμό, τη χωρική επέκτασή του στη φύση και την παραβίαση των φυσικών ορίων από τη βιομηχανική εντατική κτηνοτροφία. Αναλύεται η αιτιακή σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στις διαδικασίες αναπαραγωγής του κεφαλαίου με την εμφάνιση ασθενειών και την πανδημία Covid-19. Η πανδημία Covid-19 αποτελεί μορφή εκδήλωσης της περιβαλλοντικής κρίσης δεύτερου είδους, η οποία, με τη σειρά της, μπορεί να ενεργοποιήσει μια περιβαλλοντική κρίση πρώτου είδους. Οι πανδημίες στον καπιταλισμό δεν είναι τυχαία, εξωτερικά προς την καπιταλιστική σχέση φαινόμενα, αλλά αντιθέτως είναι εσωτερικές (εγγράφονται στο εσωτερικό) της καπιταλιστικής σχέσης εκμετάλλευσης και ιδιοποίησης της φύσης. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται οι σύγχρονες μεταβολές στο καταναλωτικό πρότυπο, η σχέση τους με την καπιταλιστική ενσταβλισμένη-εντατική κτηνοτροφία και το καπιταλιστικό μοντέλο ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής. Διερευνάται η διατροφική μετάβαση σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης, οι – συναρτώμενες με αυτή τη μετάβαση – αλλαγές στην παραγωγική δομή της κτηνοτροφίας και οι συνέπειες των μεθόδων εκτροφής στην εμφάνιση πανδημιών ως αποτέλεσμα της εκτεταμένης παραβίασης των φυσικών ορίων της οικορύθμισης και, επομένως, επέκτασης του μεταβολικού ρήγματος.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση των σχέσεων αιτιότητας μεταξύ χρηματοπιστωτικού συστήματος, οικονομικής ανάπτυξης και ανισότητας με δεδομένα πάνελ
  (2023) Σωτηροπούλου, Θεοδώρα; Sotiropoulou, Theodora
  Τις τελευταίες δεκαετίες, η σχέση μεταξύ της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης και της οικονομικής ανάπτυξης έχει διερευνηθεί εκτενώς, ωστόσο, είναι σημαντικό να μελετηθεί πως αυτά τα εισοδηματικά οφέλη κατανέμονται σε ολόκληρη την κοινωνία. Τα εμπειρικά αποτελέσματα σχετικά με την αιτιότητα και τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης στην οικονομική ανάπτυξη είναι αμφιλεγόμενα και εξαρτώνται από τους δείκτες μέτρησης της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης, τις οικονομετρικές μεθόδους και το δείγμα δεδομένων. Επιπλέον, η αποσαφήνιση της αιτιότητας μεταξύ της εισοδηματικής ανισότητας και της οικονομικής ανάπτυξης είναι εξαιρετικά δύσκολη αλλά και η επίδραση της ανισότητας στην οικονομική ανάπτυξη μπορεί να είναι ευεργετική ή επιζήμια μέσω διαφόρων καναλιών μετάδοσης. Πιο πρόσφατα, η σχέση της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης και της εισοδηματικής ανισότητας έχει λάβει μεγαλύτερη προσοχή από τους ερευνητές χωρίς να έχει επιτευχθεί μια καθολική συναίνεση. Οι εμπειρικές μελέτες σχετικά με τις σχέσεις αιτιότητας μεταξύ της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της εισοδηματικής ανισότητας βασίζονται στο διμεταβλητό πλαίσιο. Ωστόσο, η κατεύθυνση της αιτιότητας μεταξύ των δύο μεταβλητών μπορεί ενδεχομένως να αλλάξει με τη συμπερίληψη μιας τρίτης μεταβλητής. Η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση έχει τονίσει τη σημασία της επανεξέτασης των δεσμών μεταξύ της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της εισοδηματικής ανισότητας. Αυτή η μελέτη επιδιώκει να διερευνήσει τις σχέσεις μεταξύ της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της εισοδηματικής ανισότητας χρησιμοποιώντας δεδομένα για τις 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καλύπτουν την περίοδο 1988-2017 και επιλέγοντας διάφορους δείκτες μέτρησης της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης που αντιπροσωπεύουν τις διαφορετικές διαστάσεις του τραπεζικού συστήματος και των χρηματιστηριακών αγορών, όπως η εμβάθυνση, η αποτελεσματικότητα και η σταθερότητα. Αρχικά, αυτή η μελέτη επιχειρεί να προσδιορίσει την κατεύθυνση της αιτιότητας τόσο σε διμεταβλητό όσο και σε τριμεταβλητό πλαίσιο. Τα εμπειρικά ευρήματα του ελέγχου αιτιότητας σε δεδομένα πάνελ με τη μέθοδο bootstrap έδειξαν απουσία σχέσης αιτιότητας μεταξύ της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης, της οικονομικής ανάπτυξης και της εισοδηματικής ανισότητας σε κάθε χώρα του πάνελ. Ωστόσο, τα κύρια αποτελέσματα του ελέγχου αιτιότητας σε ετερογενή πάνελ έδειξαν μια αμφίδρομη αιτιότητα μεταξύ χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης-οικονομικής ανάπτυξης, οικονομικής ανάπτυξης- εισοδηματικής ανισότητας και χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης-εισοδηματικής ανισότητας. Έπειτα, τα αποτελέσματα του ελέγχου αιτιότητας των Toda-Yamamoto σε ετερογενή πάνελ σε τριμεταβλητό πλαίσιο έδειξαν ότι το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού συστήματος και η τραπεζική σταθερότητα οδηγούν στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της εισοδηματικής ανισότητας, ενώ η εισοδηματική ανισότητα οδηγεί στην οικονομική ανάπτυξη μέσω της αποτελεσματικότητας και τη σταθερότητας του τραπεζικού τομέα. Τέλος, αυτή η μελέτη αξιολογεί την επίδραση της χρηματοπιστωτικής ανάπτυξης και της εισοδηματικής ανισότητας στην ανάπτυξη χρησιμοποιώντας τεχνικές δυναμικών δεδομένων πάνελ και συγκεκριμένα τον εκτιμητή συστήματος-GMM. Τα κύρια ευρήματα έδειξαν ότι η εμβάθυνση και η αστάθεια του τραπεζικού συστήματος εμποδίζουν την οικονομική ανάπτυξη ενώ η ανάπτυξη των χρηματιστηριακών αγορών δεν έχει καμία επίπτωση στην οικονομική ανάπτυξη. Επιπλέον, η αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας μπορεί να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη. Η περαιτέρω κατανόηση των δυναμικών σχέσεων και της αιτιότητας μπορεί να συνεισφέρει στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να σχεδιάσουν την κατάλληλη στρατηγική για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την άμβλυνση της ανισότητας. Σύμφωνα με τα παραπάνω εμπειρικά αποτελέσματα, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να ενθαρρύνουν μεταρρυθμίσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος που παρέχουν καλύτερη κατανομή κεφαλαίων σε αποτελεσματικά επενδυτικά προγράμματα και επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο. Ομοίως, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής θα πρέπει να υιοθετήσουν τα κατάλληλα ρυθμιστικά μέτρα για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αυτό συνεπάγεται ότι η κεφαλαιακή επάρκεια του τραπεζικού τομέα θα τονώσει τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Οι βελτιώσεις του χρηματοπιστωτικού συστήματος μπορούν να άρουν τους χρηματοοικονομικούς περιορισμούς και περισσότερα τμήματα της κοινωνίας θα μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε κεφαλαιακή πίστωση εξαλείφοντας τις εισοδηματικές ανισότητες και ενισχύοντας την οικονομική ανάπτυξη.
 • ItemOpen Access
  Νεφοϋπολογιστική : υιοθέτηση από επιχειρήσεις και κυβερνήσεις
  (2023) Ρουγγέρης, Κωνσταντίνος; Roungeris, Konstantinos
  Το Cloud Computing («νεφοϋπολογιστική» ή «υπολογιστικό νέφος») έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οργανισμοί καταναλώνουν υπηρεσίες τεχνολογίας όπως κανένα άλλο πρόσφατο πρότυπο. Αντανακλά ένα ευρύ, συνεχώς εξελισσόμενο οικοσύστημα υπηρεσιών και μεθοδολογιών που έχουν δημιουργήσει νέα καταναλωτικά και επιχειρηματικά μοντέλα, με αντίκτυπο τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Την τελευταία μιάμιση δεκαετία, ο κλάδος των υπηρεσιών πληροφορικής και η ακαδημαϊκή κοινότητα στοχεύουν να συλλάβουν την πρωτοποριακή ανέλιξη του cloud, προσεγγίζοντάς το τόσο από μηχανολογικό, όσο και από επιχειρηματικό πρίσμα. Ωστόσο, η ευρύτητα χρήσης και η διασημότητα που απέκτησε ο όρος, το πλήθος των αλληλένδετων τεχνολογικών εννοιών που εμπλέκονται, τα διαφορετικά μοντέλα ανάπτυξης και οι πολλές περιπτώσεις χρήσης, έχουν αποτελέσει προκλήσεις προς την καθιέρωση μιας καθολικής αντίληψης για το cloud και σε ορισμένες περιπτώσεις τη συνεκτική και αποτελεσματική περιγραφή του. Νωρίς και πριν ακόμη επινοηθεί ο όρος “cloud”, η ακαδημαϊκή κοινότητα έκανε σταδιακά βήματα προς τον καλύτερο προσδιορισμό και τη μέτρηση του αντίκτυπου σε μια ποικιλία περιπτώσεων χρήσης. Ταυτόχρονα, κυβερνητικά όργανα όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν υποστηρίξει την υιοθέτησή του σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, αναγνωρίζοντας την ανάγκη τυποποίησης προκειμένου αυτή να επιταχυνθεί. Αυτή η διδακτορική διατριβή εξετάζει την υιοθέτηση του cloud computing χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα με βάση τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, σε δύο διαφορετικά σενάρια: στον ιδιωτικό τομέα από επιχειρήσεις και οργανισμούς και στον δημόσιο από τις εθνικές κυβερνήσεις. Η πρώτη περίπτωση χρήσης που εξετάζουμε εστιάζει στην υιοθέτηση του cloud computing από επιχειρήσεις. Αξιοποιούμε πρωτογενή δεδομένα από τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, για να ελέγξουμε και να ποσοτικοποιήσουμε τους - ήδη διατυπωμένους από την βιβλιογραφία - παράγοντες κινήτρων υιοθέτησης cloud, και να διερευνήσουμε επιπλέον ευρήματα, όπως η κατάταξή τους ή άλλες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ τους. Στη δεύτερη περίπτωση χρήσης, εστιάζουμε στη χρήση του cloud από τις κυβερνήσεις ως μέρος εθνικής στρατηγικής, χρησιμοποιώντας πρωτογενή δεδομένα από αξιωματούχους των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια να επεκτείνουμε τον υπάρχοντα ορισμό του «GovCloud» και να προσφέρουμε μια νέα χρηστική ταξινομία αποτελούμενη από τρία μοντέλα.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση της σχέσης των χαρακτηριστικών του νοσοκομείου και των νοσηλευόμενων ασθενών με την έκβαση, το κόστος νοσηλείας και την αποδοτικότητα του νοσοκομείου
  (2023-03-01) Μήτση, Δημητρούλα; Mitsi, Dimitroula
  Σκοπός: Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση της επίδρασης των χαρακτηριστικών των ασθενών, κλινικών και κοινωνικοδημογραφικών, στη διάρκεια και στο κόστος νοσηλείας καθώς και στην έκβαση αυτής. Επίσης, η παρούσα διατριβή αποσκοπεί στη διαχρονική αποτύπωση επιλεγμένων δεικτών αποδοτικότητας του υπό μελέτη νοσοκομείου και στη διερεύνηση της επίδρασης της στελέχωσής του στους δείκτες αυτούς. Μεθοδολογία έρευνας: Η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τις 15/1/2018 μέχρι και τις 30/9/2019 στο Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας». Συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τα χαρακτηριστικά δείγματος ασθενών και των νοσηλειών αυτών για οποιαδήποτε αιτία στο σύνολο του νοσοκομείου, για οποιαδήποτε αιτία στην ορθοπεδική κλινική, για οποιοδήποτε τύπο κατάγματος στην ορθοπεδική κλινική καθώς επίσης και για το σύνολο των νοσηλευθέντων ασθενών με κατάγματα του μηριαίου οστού. Επίσης συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τον αριθμό του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, τις προσελεύσεις στα έκτακτα και τακτικά εξωτερικά ιατρεία, τον αριθμό των εξετάσεων, την νοσηλευτική κίνηση των επιμέρους τμημάτων του νοσοκομείου σε ετήσια βάση προκειμένου να εξαχθούν επιλεγμένοι δείκτες αποδοτικότητας, να γίνει διαχρονική σύγκρισή τους και να διερευνηθεί η σχέση τους με τη στελέχωση του νοσοκομείου. Η διεξαγωγή της μελέτης πραγματοποιήθηκε αφού εξασφαλίστηκε η έγγραφη συγκατάθεση του Επιστημονικού Συμβουλίου του φορέα διεξαγωγής, με την τήρηση των κανόνων δεοντολογίας της έρευνας. Η στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με τη χρήση μεθόδων περιγραφικής και επαγωγικής στατιστικής. Χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Statistical Package for the Social Sciences, 20.0 και 26.0 (S.P.S.S. Inc., Chicago, IL, USA). Ευρήματα: Τα ευρήματα της έρευνας καταδεικνύουν διάφορα χαρακτηριστικά των ασθενών, τόσο κλινικά όσο και κοινωνικοδημογραφικά, αλλά και χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το είδος θεραπείας τους σχετίζονται με τη διάρκεια της νοσηλείας αυτών, το κόστος της καθώς και με τις εκβάσεις των ασθενών που νοσηλεύτηκαν κατά τα έτη 2012-2016 ή 2012-2017. Το είδος και το πλήθος των χαρακτηριστικών αυτών ποικίλει ανάλογα με τις υπό μελέτη αιτίες νοσηλείας, όπως μεταξύ του δείγματος των ασθενών που νοσηλεύτηκαν για οποιαδήποτε πάθηση, ασθενών που νοσηλεύτηκαν στην ορθοπεδική κλινική για οποιαδήποτε αιτία, ασθενών που νοσηλεύτηκαν για κάταγμα του μηριαίου οστού ή για κάταγμα οποιασδήποτε εντόπισης. Επίσης, τα υπό μελέτη έτη (2012-2017) καταγράφεται μείωση του συνολικού αριθμού ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και του συνολικού αριθμού του κάθε είδους προσωπικού. Επίσης, σημειώνεται αύξηση του αριθμού των κλινών του νοσοκομείου, μείωση του αριθμού των χρησιμοποιουμένων κλινοημερών και μείωση του αριθμού των προσερχόμενων στα εξωτερικά ιατρεία και των νοσηλευθέντων ασθενών. Ο δε αριθμός των εργαστηριακών εξετάσεων δεν φαίνεται να μεταβάλλεται στο χρόνο. Όσον αφορά την επίδραση της στελέχωσης στους δείκτες αποδοτικότητας του νοσοκομείου διαπιστώθηκε ότι ο μεγαλύτερος αριθμός ιατρικού προσωπικού συσχετίζεται με τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων κλινοημερών κάθε είδους ασθενών, ο μεγαλύτερος αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού συσχετίστηκε με μεγαλύτερο αριθμό εργαστηριακών εξετάσεων, ο μεγαλύτερος αριθμός ιατρονοσηλευτικου προσωπικού συσχετίστηκε με τον αριθμό των χρησιμοποιούμενων κλινοημερών και των νοσηλευμένων ασθενών. Αξία/Πρωτοτυπία: Η συμβολή της παρούσας διατριβής στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας είναι σημαντική, καθώς από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, προκύπτουν ελάχιστες μελέτες που να πραγματεύονται την επίδραση των χαρακτηριστικών των ασθενών στη διάρκεια και κυρίως το κόστος νοσηλείας. Ως εκ τούτου, η πραγματεία αυτή θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά ευρήματα, επωφελή τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους παρόχους υπηρεσιών υγείας. Η ικανότητα εντοπισμού των ασθενών εκείνων που διατρέχουν κίνδυνο για μεγαλύτερη διάρκεια νοσηλείας, μεγαλύτερο κόστος αυτής ή χειρότερες εκβάσεις μπορεί να συμβάλει στη λήψη καλύτερης ποιότητας φροντίδας, στην καλύτερη κατανομή και διαχείριση των πόρων των νοσοκομείων, καθώς και στον κατάλληλο σχεδιασμό και προγραμματισμό της φροντίδας.
 • ItemOpen Access
  Η εργασιακή ανασφάλεια στον ελληνικό δημόσιο τομέα και η σύνδεσή της με την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση : η περίπτωση των εργαζομένων του e-ΕΦΚΑ
  (2022-12-02) Ρουμελιώτη, Φωτεινή; Roumelioti, Foteini
  Σκοπός: Η συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή έχει ως σκοπό να εξετάσει τα επίπεδα εργασιακής ανασφάλειας των υπαλλήλων του Ηλεκτρονικού Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), του μεγαλύτερου ασφαλιστικού οργανισμού στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με την πληθώρα των εργασιακών μεταβολών που βίωσαν ξαφνικά- κατόπιν πολλών δεκαετιών πλήρους στασιμότητας και ασφάλειας- λόγω της ελληνικής οικονομικής κρίσης του 2010, καθώς και λόγω της εφαρμογής των τριών Ελληνικών Μνημονίων Οικονομικών και Χρηματοπιστωτικών Πολιτικών, τα έτη 2010, 2012 και 2015. Προκειμένου να ενισχυθεί η επίτευξη του προαναφερθέντος σκοπού, πραγματοποιήθηκε η σύνδεση του βαθμού εργασιακής ανασφάλειας των εν λόγω εργαζομένων, τόσο με τα επίπεδα εργασιακής τους ικανοποίησης, όσο και με τον βαθμό δέσμευσής τους με τον οργανισμό που απασχολούνται. Σχεδιασμός/Μεθοδολογία/Προσέγγιση: Η έρευνα διενεργήθηκε από τις 28/7/2020 έως τις 14/09/2020 και έλαβε χώρα σε 17 υποκαταστήματα του e-ΕΦΚΑ, που εδρεύουν σε 5 νομούς και από τα οποία συλλέχθηκαν 432 ερωτηματολόγια. Η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκε μέσω της απλής πολλαπλής παλινδρόμησης και για την οικονομετρική μελέτη χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο Stata – Data Analysis and Statistical Software v.13.0. Ευρήματα: Τα ευρήματα της έρευνας καταρρίπτουν τη στερεοτυπική αντίληψη ότι οι δημόσιοι απασχολούμενοι είναι απόλυτα ασφαλείς στην εργασία τους, καθώς ανέδειξαν το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι του e-ΕΦΚΑ όντως βιώνουν το δυσάρεστο αίσθημα της εργασιακής ανασφάλειας, το οποίο δεν συνδέεται μόνο με την υποβάθμιση συγκεκριμένων πτυχών της απασχόλησής τους (ποιοτική ανασφάλεια), αλλά και με την απώλεια της ίδιας της θέσης εργασίας τους (ποσοτική ανασφάλεια). Όσον αφορά την εργασιακή ικανοποίηση, διαπιστώθηκε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα αφενός αντλούν υψηλή ικανοποίηση τόσο από τις ποιοτικές/ μη χρηματικές πτυχές της απασχόλησής τους (υψηλή ενδογενής ικανοποίηση), αφετέρου όμως εκφράζουν υψηλή δυσαρέσκεια από τις ποσοτικές και χρηματικές πτυχές αυτής (χαμηλή εξωγενής ικανοποίηση). Επιπλέον, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η σχέση της εργασιακής ανασφάλειας μόνο με την εξωγενή εργασιακή ικανοποίηση (και όχι με την ενδογενή) είναι αρνητική και στατιστικά σημαντική, οπότε η ενίσχυση της εξωγενούς εργασιακής ικανοποίησης των συμμετεχόντων, μειώνει το αίσθημα της εργασιακής τους ανασφάλειας. Ακολούθως, αναφορικά με το ζήτημα της οργανωσιακής δέσμευσης, αποδείχθηκε ότι οι απασχολούμενοι του e-ΕΦΚΑ, είναι κατά μέσο όρο αρκετά δεσμευμένοι με τον οργανισμό απασχόλησής τους, ενώ δεν ανευρέθη ευθεία στατιστική σχέση μεταξύ οργανωσιακής δέσμευσης και εργασιακής ανασφάλειας. Συγχρόνως, επιβεβαιώθηκε ο διαμεσολαβητικός ρόλος της εργασιακής ικανοποίησης στη σχέση οργανωσιακής δέσμευσης - εργασιακής ανασφάλειας. Τέλος, εξήχθη το συμπέρασμα ότι η εργασιακή ανασφάλεια των απασχολουμένων του e-ΕΦΚΑ αυξάνεται από τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν για εξεύρεση εναλλακτικής απασχόλησης, από την ένταση της σημασίας που προσδίδουν στις ενδογενείς και στις εξωγενείς ανταμοιβές της εργασίας τους, όπως επίσης και από το φύλο, την ηλικία και το καθεστώτος απασχόλησής τους (συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι οι γυναίκες, οι ηλικιακά νεότεροι και οι συμβασιούχοι βιώνουν τα μεγαλύτερα επίπεδα ανασφάλειας). Αξία/Πρωτοτυπία: Η παρούσα διατριβή συμβάλει σημαντικά στην εξέλιξη της επιστημονικής έρευνας, καθώς από τη μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας, προκύπτουν ελάχιστες έρευνες που επικεντρώνονται αποκλειστικά στην εργασιακή ανασφάλεια την οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι στους ελληνικούς δημόσιους οργανισμούς, μετά την οικονομική κρίση του 2010. Ως εκ τούτου, η πραγματεία αυτή θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά ευρήματα, σε μια περίοδο που ο ελληνικός δημόσιος τομέας μεταβάλλεται εκ βάθρων και είναι σημαντικό και κρίσιμο οι επιπτώσεις των μεταβολών αυτών να εντοπιστούν και να διαχειριστούν.
 • ItemOpen Access
  A managerial accounting framework for the performance measurement and management of profit and cost centers of food – retailing organizations in dynamic environments
  Λαμπρόπουλος, Ιωάννης; Lampropoulos, Ioannis
  The present thesis develops an operational efficiency managerial accounting framework for retailing networks in dynamic environments. The research is motivated by the fact that during adverse economic conditions, retailers focus on improving the operations of their stores, making operational efficiency a strategic priority for them. Also, when the economic environment gradually begins to improve, the management needs the appropriate measurement tool to properly evaluate the efficiency effects of alternative growth modes implemented, either through the opening of new stores or acquiring other store networks under a merger and acquisition (M&A) strategy. The benchmarking analysis based on the advanced bootstrapped DEA tool, is motivated and illustrated utilizing a unique set of micro-data on 106 retail stores of a representative Greek Super Market (S/M) retailing network that operated under a highly recessionary and competitive environment, undertaking a systematic monthly-based analysis over two recessionary years (2012-2013) with a gradual improvement of the operating environment the year after (2014). The proposed managerial framework with the joint use of bootstrap DEA, second-stage regression analysis, radar analysis and decision tree algorithm: a) locates properly the efficiently best and worst performers over time b) identifies the main sources of inefficiency c) proposes efficiency improvements at the operational and strategic level. Additionally, efficiency measurements in different dimensions (i.e. operational and profit) show that efficiency is unequally distributed over recession and between different types of store sizes (i.e., large stores being more efficient than small and medium ones) while higher operational efficiency tends to be related to higher profit efficiency. Also, the undertaken efficiency analysis during normal economic conditions provides evidence that compared to organic growth, M&A result in lower operational efficiency. The proposed performance managerial framework offers a managerial tool for evaluating the efficiency of S/M retailing networks in turbulent times while it provides significant managerial implications for growth purposes when economic conditions are normalized.
 • ItemOpen Access
  Διερεύνηση των παραγόντων επιτυχίας της οικονομικής επίδοσης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκή κλίμακα
  (2022-10-10) Χαραλαμπάκης, Παναγιώτης; Charalampakis, Panagiotis
  Διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την απόδοση των επιχειρήσεων πέντε χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου - της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Ελλάδας-, τη δεκαετία 2008-2017, καλύπτοντας την περίοδο από την έναρξη της κρίσης και τον απόηχό της και των πιθανών διαφορών μεταξύ των χωρών. Τα ερευνητικά ερωτήματα επικεντρώνονται: α) στην Επίδραση του Χρέους, των Χρηματιστηριακών δραστηριοτήτων και της Εξωστρέφειας στην Απόδοση των εισηγμένων επιχειρήσεων των προαναφερόμενων χωρών κατά την περίοδο 2008-2017. β) στην Επίδραση του παράγοντα «Χώρα» στην Απόδοση των επιχειρήσεων.
 • ItemOpen Access
  Διοίκηση ανθρώπινων πόρων στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης
  (2022-09-16) Μάντζαρης, Κωνσταντίνος; Mantzaris, Konstantinos
  Η διδακτορική διατριβή εξετάζει τις αξιοσημείωτες μεταβολές στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και ειδικότερα στο τμήμα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης και της υιοθέτησης πληθώρας νέων καινοτόμων εφαρμογών, η τεχνολογία αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής διοίκησης των διαθέσιμων και δυνητικών πόρων κάθε οργανισμού. Παράλληλα, η διατήρηση του ανθρώπινου παράγοντα ως τον κυρίαρχο πυρήνα της δημιουργίας πραγματικής αξίας για την ανθρωπότητα αποτελεί ένα σημαντικό στόχο για τον 21ο αιώνα και την εν εξελίξει τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Προσεγγίζοντας την εποχή όπου οι μηχανές βαθμιαία προσπερνούν το τεστ νοημοσύνης «Turing Test», μελέτες επισημαίνουν ότι αυτές θα καταναλώσουν όλες τις επαναλαμβανόμενες εργασίες ρουτίνας· όλες οι αλγοριθμικές θέσεις εργασίας πρόκειται να αντικατασταθούν. Έτσι, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για ανάπτυξη τεχνολογικής ανεργίας, την οποία περιέγραψε ο Keynes το 1930 ως μία ασθένεια του μέλλοντος. Πρακτικά, οι τεχνολογικές ανακαλύψεις για την εξοικονόμηση της χρήσης της εργασίας προτρέχουν του ρυθμού με τον οποίο μπορούμε να βρούμε νέες χρήσεις για το εργατικό δυναμικό. Ήδη οι μεγαλύτεροι εργοδότες του κόσμου αντικαθιστούν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας από το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό τους με ρομπότ, ενώ συνολικά τα δύο-τρίτα όλων των θέσεων εργασίας θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν στις αναπτυσσόμενες χώρες κατά τις προσεχείς δεκαετίες. Η φύση της εργασίας και τα χαρακτηριστικά του εργατικού δυναμικού μετασχηματίζονται διαρκώς. Η εξέλιξη της τεχνολογίας ως ένα επιστημονικό φαινόμενο με άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στον τομέα της απασχόλησης, οδηγεί τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων στο να μην έχει μελλοντικό αντικείμενο εργασίας, τουλάχιστον με την έννοια που το γνωρίζουμε σήμερα. Οι πρόσφατες μεταβολές έχουν δημιουργήσει ένα ποικιλόμορφο σύστημα με πρωτότυπες αρετές και ταλαντώσεις στις μεθόδους διοίκησης του ανθρώπινου παράγοντα, τροφοδοτώντας με αμφιβολίες την επιλογή μεταξύ ενός εργάτη και ενός μηχανήματος. Στόχος της διδακτορικής διατριβής είναι η δημιουργία ενός πλαισίου κανόνων διοίκησης ανθρώπινων πόρων που επανατοποθετεί και ενδυναμώνει την ανθρώπινη συμβολή και χρησιμότητα στη νέα εποχή, εξασφαλίζοντας ότι η υιοθέτηση της τεχνολογίας δε θα προσβάλλει τα συμφέροντα άλλων οντοτήτων. Για τη βελτιστοποίηση της επιλογής και διοίκησης των διαφορετικών τύπων εργατών και τεχνολογιών για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, εξετάζονται τα θεμελιώδη συστατικά που συνθέτουν το νέο πρότυπο μοντέλο διοίκησης ανθρώπινων πόρων, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η κουλτούρα και η οικονομία. Βασισμένη στην ορθολογικότητα των αποφάσεων, τη λογική, και την ηθική, η διοίκηση ανθρώπινων πόρων αναλαμβάνει πλέον έναν κρίσιμο ρόλο, αυτόν του διαμορφωτή των εργασιακών σχέσεων μεταξύ εργατών, ρομπότ, και επιχειρήσεων. Με βάση τη λίστα του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ ως προς το δείκτη παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας για το 2018, στην έρευνα συμμετείχαν στελέχη διοίκησης ανθρώπινων πόρων από τις 11 πρώτες χώρες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία (όλες όσες αξιολογήθηκαν με βαθμό άνω του 80). Επιπλέον, οι χώρες ομαδοποιήθηκαν σε τέσσερα τμήματα, με βάση τις πολιτισμικές τους ομοιότητες. Το συνολικό δείγμα της έρευνας αποτελείται από 251 στελέχη ανθρώπινων πόρων. Σύμφωνα με τα ερευνητικά ευρήματα, η χρήση τεχνολογίας είναι αναπόφευκτη, όμως τα στελέχη διοίκησης ανθρώπινων πόρων δεν πιστεύουν ότι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα ενός προηγμένου ρομπότ είναι περισσότερα από τα εκείνα ενός ανθρώπου υποδεικνύοντας ότι υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας κατά περίπτωση, ενώ απαιτούνται σημαντικές αλλαγές στο νομικό και οικονομικό θεσμικό πλαίσιο. Πολλές προκλήσεις διοίκησης των ανθρώπινων πόρων μπορούν να επιλυθούν με τη χρήση μηχανών έναντι ανθρώπων, ωστόσο οι ανθρωποκεντρικές προκλήσεις παραμένουν ένα πεδίο όπου ο ανθρώπινος παράγοντας έχει ένα σαφές πλεονέκτημα έναντι των μηχανών. Τέλος, σε επίπεδο κουλτούρας υπάρχουν ελάχιστες διαφορές βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας, αναδεικνύοντας, και επιβεβαιώνοντας τις επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης και των έντονων ανταγωνιστικών πιέσεων που δέχονται οι επιχειρήσεις και τα μοντέλα διοίκησης παγκοσμίως.
 • ItemOpen Access
  Antecedents and consequencies of mobile electronic commerce use, marketing activities and performance in the business-to-business context
  Ντάρλας, Γεράσιμος; Ntarlas, Gerasimos
  This study was prepared at the University of Patras in the Department of Business Administration and attempt to contribute increasing knowledge by examining the factors that may contribute to the successful implementation of M-Commence marketing in the case of corporate clients. Mobile commerce is the evolution of e-commerce, following the widespread use of mobile devices. It is now a given that mobile devices are an important element of the new, digital economy, given the revolution of wireless networks and the great growth of M-commerce. Mobile commerce (via Smartphones) and Mobile marketing is becoming increasingly popular and important. Academic research on mobile marketing is expanding at a rapid pace, prompted by widely publicized, too optimistic forecasts of future success of mobile marketing and success stories of mobile marketing initiatives. In this context, mobile applications are the result of a series of actions, the adoption of several best collaboration practices, the development of schedules and risk management, among others. In this context, an attempt is made to examine the factors that may contribute to the successful implementation of M-Commence marketing.
 • ItemOpen Access
  Ισορροπία εργασιακής και οικογενειακής ζωής, εργασιακή ικανοποίηση και συμβουλευτική (mentoring) στους ξενοδοχειακούς οργανισμούς
  Τσαγκανού, Μαρία; Tsagkanou, Maria
  Στην ξενοδοχειακή βιομηχανία τα άτομα βιώνουν συγκρούσεις μεταξύ των εργασιακών και οικογενειακών τους ρόλων, με αποτέλεσμα η εργασία να παρεμβαίνει στα οικογενειακά τους καθήκοντα και το αντίστροφο (García-Cabrera et al., 2018). Η παρούσα διδακτορική διατριβή έχει στόχο την διερεύνηση των σχέσεων της ισορροπίας εργασιακής-οικογενειακής ζωής, της εργασιακής ικανοποίησης και της συμβουλευτικής (mentoring) εστιάζοντας σε μεγάλους ξενοδοχειακούς οργανισμούς στην Ελλάδα. Η συλλογή δεδομένων πραγματοποιήθηκε από 250 διοικητικά στελέχη 4* και 5* ξενοδοχειακών οργανισμών στην Ελλάδα, με την αποστολή ερωτηματολογίων στους Γενικούς Διευθυντές των ξενοδοχείων. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι υπάρχει θετική σχέση μεταξύ ισορροπίας εργασιακής-οικογενειακής ζωής και εργασιακής ικανοποίησης. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι τόσο η συμβουλευτική σταδιοδρομίας όσο και η κοινωνικό-συναισθηματική συμβουλευτική επηρεάζουν αρνητικά την ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής. Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα έρευνα έχει ως στόχο να καλύψει ένα σημαντικό ερευνητικό κενό στην βιβλιογραφία όσον αφορά κυρίως το mentoring στον ξενοδοχειακό τομέα. Παράλληλα, η παρούσα έρευνα εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα για τον ρόλο του εργασιακού περιβάλλοντος στην ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής και την εργασιακή ικανοποίηση και συγκεκριμένα, για τις εργασιακές απαιτήσεις και την ευελιξία χρόνου και προγράμματος. Τα ευρήματα αναδεικνύουν μια αρνητική σχέση των εργασιακών απαιτήσεων με την ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής και την εργασιακή ικανοποίηση, καθώς επίσης της ευελιξίας χρόνου και προγράμματος με την ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής και την εργασιακή ικανοποίηση. Επιπρόσθετα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η σύγκρουση εργασιακής-οικογενειακής ζωής σχετίζεται αρνητικά με την εργασιακή ικανοποίηση και την συμβουλευτική σταδιοδρομίας για τα δύο φύλα, ενώ σχετίζεται θετικά με την κοινωνικό-συναισθηματική συμβουλευτική μόνο για τις γυναίκες μάνατζερ. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τόσο οι εργασιακές απαιτήσεις όσο και η ευελιξία χρόνου και προγράμματος επηρεάζουν θετικά την σύγκρουση εργασιακής-οικογενειακής ζωής. Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι για τις μεν γυναίκες οι εργασιακές απαιτήσεις και η ευελιξία χρόνου και προγράμματος σχετίζονται θετικά με την σύγκρουση εργασιακής-οικογενειακής ζωής, για τους δε άνδρες μόνο οι εργασιακές απαιτήσεις σχετίζονται θετικά, ενώ η ευελιξία χρόνου και προγράμματος σχετίζεται αρνητικά με την σύγκρουση εργασιακής-οικογενειακής ζωής. Η παρούσα μελέτη αναμένεται να συμβάλει στον εμπλουτισμό της βιβλιογραφίας ως προς την ισορροπία εργασιακής-οικογενειακής ζωής, εργασιακής ικανοποίησης και mentoring στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Τα αποτελέσματα της προτεινόμενης ανάλυσης θα είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τόσο από τα διοικητικά στελέχη των επιχειρήσεων όσο και από τους φορείς πολιτικής, αναδεικνύοντας την αναγκαιότητα ύπαρξης πολιτικών στήριξης της ισορροπίας των δύο τομέων και πρακτικών ζωής, ιδιαίτερα την κρίσιμη περίοδο που βιώνουμε λόγω της πανδημίας του Covid-19.
 • ItemOpen Access
  Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων : διερεύνηση της συσχέτισής τους με σύνθετους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες - κατασκευή ολιστικών δεικτών μέτρησης της περιβαλλοντικής απόδοσης και της απόδοσης στην κυκλική οικονομία
  Γιαννακιτσίδου, Όλγα; Giannakitsidou, Olga
  Η αύξηση της παραγωγής και της κατανάλωσης προϊόντων, αποτέλεσμα της οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, έχει σαν άμεση συνέπεια την αύξηση της παραγωγής στερεών αποβλήτων σε παγκόσμιο επίπεδο. Πράγματι, η «κουλτούρα της απόρριψης», σε συνδυασμό με την «γραμμική» οικονομία, οδηγεί σε μια τεράστια ποσότητα απορριμμάτων, γεννώντας σοβαρές περιβαλλοντικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις. Πλέον, η πρόληψη των αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση είναι από τα θέματα προτεραιότητας στην πολιτική ατζέντα, με στόχο την μείωση της ζήτησης για καινούριους πόρους, τον μετριασμό της χρήσης ενέργειας, την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απορριμμάτων και την επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης. Παράλληλα, παγκόσμιοι οργανισμοί, κυβερνήσεις και ερευνητές αναπτύσσουν σύνθετους κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως συνολικά μέτρα βιωσιμότητας, κοινωνικής προόδου, ευημερίας και ευ ζην, ώστε βάσει της γνώσης αυτής να αναπτυχθούν οι κατάλληλες πολιτικές για την βελτίωση των συνθηκών της ανθρώπινης διαβίωσης. Αν και η επιρροή διαφόρων, μεμονωμένων κοινωνικοοικονομικών παραγόντων στην κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων, αλλά και σε επιμέρους τομείς της διαχείρισης αυτών, έχει μελετηθεί αρκετά από την επιστημονική κοινότητα, καταγράφεται έλλειψη επιστημονικής βιβλιογραφίας που να διερευνά την συσχέτισή τους με σύνθετους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες. Το ερευνητικό αυτό κενό επιχείρησε να καλύψει η παρούσα διατριβή. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της οικονομετρικής ανάλυσης, το ΑΕΠ παρουσιάζει την ισχυρότερη συσχέτιση με την κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων, σε σχέση με τους επιλεγέντες κοινωνικο-οικονομικούς δείκτες και συγκεκριμένα, τον Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης και τον Δείκτη Κοινωνικής Προόδου. Επιπροσθέτως, αναδείχθηκε η σημαντική συσχέτιση των προαναφερθέντων δεικτών και με τις πρακτικές διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Μάλιστα, αντίθετα με τα αποτελέσματα που αφορούν στην παραγωγή απορριμμάτων, οι πολυδιάστατοι δείκτες Ανθρώπινης Ανάπτυξης και Κοινωνικής Προόδου παρουσιάζουν καλύτερη συσχέτιση, αρνητική ή θετική, με συγκεκριμένες πρακτικές διαχείρισης, όπως η υγειονομική ταφή, η αποτέφρωση και η ανακύκλωση από ότι ο μονοδιάστατος δείκτης ΑΕΠ. Περαιτέρω, λαμβάνοντας υπόψη την ιεραρχία αποβλήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διερευνήθηκε πιο στοχευμένα, και με την χρήση δεδομένων panel, η σχέση μεταξύ της παραγωγής και της ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων με την κοινωνική πρόοδο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποτυπώνεται από τον πολυδιάστατο Δείκτη Κοινωνικής Προόδου. Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι εν γένει κάθε βελτίωση, κάθε πτυχής της κοινωνικής ζωής συνοδεύεται από αύξηση της κατά κεφαλήν παραγωγής αστικών στερεών αποβλήτων, αν και η οικονομική ανάπτυξη, όπως αντανακλάται από την αύξηση του ΑΕΠ, είναι ο κύριος μοχλός πίσω από τις αυξανόμενες ποσότητες αυτών. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό ότι τόσο η αύξηση του ΑΕΠ, όσο και η βελτίωση σχεδόν κάθε διάστασης και θεματικής κατηγορίας του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη μετατόπιση της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους, όπως η ανακύκλωση. Αξιοσημείωτο δε είναι ότι, από όλες τις θεματικές κατηγορίες του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου, αυτές που σχετίζονται με τη δημοκρατία αποκαλύπτονται ως βασικοί παράγοντες για τη συλλογική δράση της ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων. Το αποτέλεσμα αυτό υποδηλώνει ότι ορισμένα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας, όπως το επίπεδο θεσμικής εμπιστοσύνης ή το χαμηλό επίπεδο διαφθοράς μπορεί να είναι σημαντικοί καθοριστικοί παράγοντες για το πόσο επιτυχώς μπορεί μια χώρα να διαχειριστεί τα αστικά στερεά απόβλητά της, ενθαρρύνοντας την συμμετοχή των πολιτών στον σκοπό αυτό. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η σημασία του τομέα διαχείρισης αποβλήτων δεν συνδέεται μόνο με την άμβλυνση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των απορριμμάτων, αλλά και με την μετάβαση από την «γραμμική» προς την κυκλική οικονομία, στο πλαίσιο του διττού στόχου της οικονομικής και περιβαλλοντικής βιωσιμότητας. Ωστόσο, η χρήση μεμονωμένων δεικτών, όπως το ποσοστό ανακύκλωσης των αστικών στερεών αποβλήτων ή/και το ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικών, οδηγεί σε υπερεκτίμηση ή υποτίμηση των πραγματικών επιδόσεων των χωρών ως προς την επίτευξη αυτών των στόχων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν λαμβάνεται ταυτόχρονα υπόψη η κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων, παρά το γεγονός ότι η μείωσή της αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό στόχο, ούτε το πραγματικό δυναμικό των χωρών, όπως αντικατοπτρίζεται από την οικονομική και κοινωνική τους πρόοδο. Για την αντιμετώπιση αυτών των αδυναμιών, η παρούσα διατριβή εντρύφησε επίσης, στην κατασκευή ολιστικών μέτρων απόδοσης των κρατών μελών στην διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (Περιβαλλοντική Απόδοση) αλλά και στην αξιοποίηση των ανακυκλωθέντων απορριμμάτων (Απόδοση στην Κυκλική Οικονομία). H κατασκευή αυτών των ολιστικών μέτρων απόδοσης έγινε με χρήση της μεθόδου της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων. Ως εισροές χρησιμοποιήθηκαν, και για τα δύο μέτρα απόδοσης, η κατά κεφαλήν παραγωγή αστικών στερεών αποβλήτων, καθώς και οι τρεις διαστάσεις του Δείκτη Κοινωνικής Προόδου (Βασικές Ανθρώπινες Ανάγκες, Θεμέλια Ευημερίας και Ευκαιρία). Ως εκροές χρησιμοποιήθηκαν το ποσοστό ανακύκλωσης, για το μέτρο της Περιβαλλοντικής Απόδοσης και για το μέτρο της Απόδοσης στην Κυκλική Οικονομία, το ποσοστό ανακύκλωσης και το ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικών. Βάσει αυτών των ολιστικών μέτρων απόδοσης πραγματοποιήθηκε η συγκριτική αξιολόγηση των κρατών μελών, με χρήση του βασικού υποδείγματος της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (CCR), αλλά και ενός μοντέλου κοινών βαρών, ώστε να επιτευχθεί μια πλήρης κατάταξη. Τέλος, το δεύτερο μοντέλο επεκτάθηκε υπό το πλαίσιο της Δυναμικής Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων, έτσι ώστε να εκτιμηθεί η διαχρονική απόδοση των κρατών ως προς την Περιβαλλοντική Απόδοση και την Απόδοση στην Κυκλική Οικονομία, καθώς και για την κατασκευή ενός Δείκτη Παραγωγικότητας Malmquist, για την διαχρονική παρακολούθηση της παραγωγικότητας των κρατών. Πέραν του επιστημονικού τους ενδιαφέροντος, τα προτεινόμενα πλαίσια αξιολόγησης, που πληρούν τα παγκοσμίως αποδεκτά κριτήρια κατασκευής σύνθετων δεικτών, δύναται να χρησιμοποιηθούν ως αντικειμενικά εργαλεία για τον εντοπισμό των χωρών με τις καλύτερες και τις χειρότερες επιδόσεις. Ως εκ τούτου, συνιστούν ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο εργαλείο για την ανάπτυξη πολιτικών, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και σε επίπεδο κρατών μελών, αφού ο εντοπισμός των αποτελεσματικών και μη αποτελεσματικών κρατών μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθεί για να αναδείξει τις καλές πρακτικές και να ενθαρρύνει την υιοθέτησή τους από τα λιγότερα αποτελεσματικά κράτη. Τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων ανέδειξαν μεγάλες ανισότητες μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών τόσο την Περιβαλλοντική Απόδοση, όσο και στην Απόδοση στην Κυκλική Οικονομία. Ωστόσο, ενδιαφέρον είναι ότι, όσον αφορά τα υπό εξέταση ζητήματα, τα «σύνορα» μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν πέσει. Όχι όμως και τα «σύνορα» μεταξύ βορρά και νότου: τα παλιά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Ισπανία ή η Γαλλία, έχουν πολύ χειρότερες επιδόσεις από τα νεότερα μέλη, όπως η Σλοβενία ή η Πολωνία και στα δύο αυτά μέτρα απόδοσης. Το συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τα αποτελέσματα της διαχρονικής ανάλυσης, καθώς η Κύπρος και η Ελλάδα παρουσιάζουν, εν γένει, τις χειρότερες επιδόσεις τόσο στην Περιβαλλοντική Απόδοση, όσο και στην Απόδοση στην Κυκλική Οικονομία. Επιπλέον, οι τιμές του Δείκτη Malmquist (άλλοτε πάνω, άλλοτε κάτω, αλλά πάντα πολύ κοντά στην μονάδα) για αυτά τα δύο κράτη υποδηλώνουν μία ανησυχητική στασιμότητα στον τομέα της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων. Τέλος, το Βέλγιο αναδείχθηκε ως η πλέον αποδοτική χώρα, παρουσιάζοντας τις καλύτερες επιδόσεις και στα δύο ολιστικά μέτρα απόδοσης, ξεπερνώντας χώρες με αξιοσημείωτο ποσοστό ανακύκλωσης αστικών στερεών αποβλήτων, όπως η Γερμανία, ή/και ποσοστό κυκλικής χρήσης υλικών, όπως οι Κάτω Χώρες.
 • ItemOpen Access
  Big data analysis in humanities and economics with machine learning techniques and use of cloud computing technologies
  Θεοδωρακόπουλος, Λεωνίδας; Theodorakopoulos, Leonidas
  Sentiment Analysis has been extensively investigated in recent years as a method of human emotions’ classification to specific events, products, services etc. It is considered as a very important problem, especially for organizations or companies who want to know the consumers’ view about their products and services. In combination with the evolution of social media, it has been established as an interesting domain of research. Through social media, people tend to express their opinions or feelings, such as happiness or sadness on a daily basis. Thus, the vast amount of available data has made the existing solutions inappropriate and the need for automated analysis methods is imperative. In this thesis, it was examined sentiment polarity analysis on Twitter data in a distributed environment, known as Apache Spark. More specially, in this thesis are propose three classification algorithms for tweet level sentiment analysis in Spark due to its suitability for Big Data processing against its predecessors, MapReduce and Hadoop. Also The research to study the effects of economic policy uncertainty on the return volatility of stock with data from the largest banking institutions in Greece. Volatility is constructed using intraday data, the research period extends over a period of about thirteen years, more specifically from January 5, 2001, to June 30, 2014. This period contains various phases of the market such as stock market crashes along with stock market booms (e.g. the financial crisis of 2007 and 2008 in the United States, and the European sovereign debt crisis). The estimated regressions were used to indicate the direct effects of economic policy uncertainty on the return volatility of the stock in the four large Greek banks. Volatility is constructed based on intraday data, whereas four different estimators of volatility were used.
 • ItemOpen Access
  Using psychometrics in human resource management in tourist accommodation : employees' predisposition for organizational turnover
  Τσαούσογλου, Κλεοπάτρα; Tsaousoglou, Kleopatra
  Tourism is highly important for the Greek economy. The tourism product consists mostly of services, something that highlights the crucial role of human factor in the tourism context. Employee turnover rates in tourism industry are considerably high globally, and the same applies to Greece. The main focus of literature, in terms of employee turnover, is based on environmental and situational reasons. In an effort to focus on reasons for employee turnover that are connected with individuals themselves and not with environmental and working conditions, the current dissertation investigates the causal relationship of personality and commitment with intention to leave an organization. More specifically the dissertation focuses on employees of the Greek accommodation sector, as this industry represents almost half of total tourism revenues. Taking into consideration that upon selection of new employees, the employee turnover process is possible to start, we focused on structured selection methods that could support selection process and improve selection decisions in terms of turnover. Thus, we focus on psychometric assessments which, according to corresponding literature, represent the most direct and cost-effective way to reduce turnover in a pre-entry stage. Psychometrics can pinpoint an applicant’s predisposition based on numbers and measures and not on subjective estimations, as is the case with unstructured interviews, which are the most commonly used selection methods. The aim of this dissertation is to evaluate personality and the work attitude of commitment as these features according to theory can affect behavior. As in corresponding literature the disposition of turnover behavior has rarely been examined, it was examined if personality can be an antecedent of turnover. In addition, as commitment is inextricably related with turnover, it has been examined if commitment has a dispositional aspect, as well. Finally, as research on commitment in terms of turnover has mostly focused on organizational commitment, the role of a different foci of commitment (occupational commitment) on turnover was examined in the context of hospitality, where evidence on the topic is scarce. Utilizing structural equation modelling (SEM), emotional stability, organizational commitment, and occupational commitment were found to be predictors of intention to leave organization. In addition, extraversion, agreeableness, emotional stability, and conscientiousness were found to be strongly related with organizational commitment. An additional impact of intention to leave occupation on prediction of organizational commitment has also been observed. The practical and theoretical implications of these results are discussed as well.