Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 431
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η αντίληψη των μελλοντικών εκπαιδευτικών για την συμπερίληψη των κωφών μαθητών στο γενικό σχολείο
  (2023-07-21) Ρηγάτου, Μαρίνα; Rigatou, Marina
  Η παρούσα διπλωματική εργασία, πραγματεύεται το ζήτημα των στάσεων και των πεποιθήσεων των μελλοντικών εκπαιδευτικών, αναφορικά με την ένταξη των κωφών μαθητών στο γενικό σχολείο. Μέσα από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τη χρήση τόσο πρωτογενών, όσο και δευτερογενών πηγών αναφοράς, γίνεται εκτενής περιγραφή του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, των παραμέτρων που το συνθέτουν, αλλά και των παθογενειών του. Επιπροσθέτως, περιγράφεται η έννοια της ειδικής αγωγής και τα χαρακτηριστικά της, η συμπεριληπτική εκπαίδευση ως έννοια, αλλά και η κατάδειξη της αξίας της εφαρμογής της. Εκτενής αναφορά γίνεται επίσης στην έννοια της αναπηρίας και ειδικότερα της κώφωσης και των χαρακτηριστικών που την συνθέτουν, αλλά και των τρόπων μέσω των οποίων οι κωφοί μαθητές δια της συμπερίληψης, θα μπορούν να ενταχθούν στο γενικό σχολείο. Στο ερευνητικό κομμάτι της εργασίας, περιγράφονται με σαφήνεια τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν από την βιβλιογραφική ανασκόπηση, ο βασικός σκοπός της έρευνας, η χρήση του ερωτηματολογίου ως μεθοδολογικού εργαλείου και η περιγραφή των συμμετεχόντων. Εν συνεχεία, τα αποτελέσματα αναλύονται τόσο ποσοτικά, μέσω της στατιστικής ανάλυσης, όσο και ποιοτικά με τη μέθοδο της ερμηνευτικής φαινομενολογίας, προκειμένου να περιγραφούν και να ερμηνευθούν οι υπό διερεύνηση στάσεις και απόψεις των μελλοντικών εκπαιδευτικών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο ηλεκτρονικός εκφοβισμός με την οπτική των γονέων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση του Δήμου Πατρέων : μια εμπειρική μελέτη
  (2023-08-25) Χαλκίδης, Βασίλειος; Chalkidis, Vasileios
  Η χρήση των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης (SMP) και του Διαδικτύου από παιδιά και εφήβους έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (McDool et al., 2020). Σήμερα, εικονικά περιβάλλοντα όπως το Instagram, το WhatsApp, το YouTube ή το TikTok έχουν αλλάξει τις μορφές επικοινωνίας με τέτοιο τρόπο που έχουν γίνει ένα νέο κείμενο για την ανάπτυξη ανηλίκων (Greenfield & Yan, 2006). To διαδικτυακό πλαίσιο βρίσκεται σε συνεχή μεταμόρφωση, στο οποίο αναδύονται νέες εφαρμογές και αποφέρουν οφέλη στους ανηλίκους, ιδιαίτερα κοινωνική υποστήριξη (Wang et al., 2019). Από την άλλη πλευρά, η έρευνα έχει επίσης επισημάνει την ύπαρξη κινδύνων σε αυτό το νέο πλαίσιο (Livingstone & Smith, 2014), ειδικά εάν η σύνδεση είναι πρόωρη και στερείται αποτελεσματικής επίβλεψης από ενήλικα (Helsper et al., 2013). Μεταξύ αυτών, ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι ένας από τους πιο ανησυχητικούς διαδικτυακούς κινδύνους για το οικογενειακό περιβάλλον λόγω των αρνητικών συνεπειών του και των σημαντικών ποσοστών επικράτησης (Kowalski et al., 2014). Έτσι, αναδεικνύεται η ανάγκη να αναπτυχθούν περισσότερες μελέτες που να αναλύουν τους γονικούς παράγοντες ως προστατευτικούς έναντι της θυματοποίησης του κυβερνοχώρου. Αυτό υποδηλώνει ότι η σχέση μεταξύ γονικής επίβλεψης και θυματοποίησης στον κυβερνοχώρο είναι πολύπλοκη και απαιτεί περαιτέρω έρευνα (Baldry et al., 2019). Σε αυτό το πλαίσιο, καθίσταται απαραίτητο να διερευνηθούν περαιτέρω τα στοιχεία σχετικά με το διαδικτυακό εκφοβισμό και τον τρόπο που το αντιμετωπίζουν οι γονείς και η παρούσα διπλωματική εργασία αποτελεί μέρος σχετικής προσπάθειας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση στάσεων και αντιλήψεων εκπαιδευτικών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής ενός προγράμματος Διά Βίου Μάθησης που πραγματοποιήθηκε σε πανεπιστημιακές δομές και σχετικά με τα κίνητρα συμμετοχής τους
  (2023-07-21) Βαρουξή, Αγγελική-Δέσποινα; Varouxi, Angeliki-Despoina
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία διερευνήθηκαν οι στάσεις και αντιλήψεις των εκπαιδευτικών, αναφορικά με τα κριτήρια βάσει των οποίων επιλέξαν να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης, το οποίο διεξαγόταν στο πλαίσιο του πανεπιστημίου. Όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα εργάζονταν ήδη στην δημόσια τυπική εκπαίδευση όταν δήλωσαν συμμετοχή και παρακολούθησαν ένα πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης. Συγκεκριμένα στην έρευνα συμμετείχαν τόσο εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όσο και εκπαιδευτικοί οι οποίοι υπηρετούν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, οι οποίοι και αποτέλεσαν κατά την ανάλυση των δεδομένων δυο διακριτές ομάδες. Σκοπός ήταν η σύγκριση των ερευνητικών αποτελεσμάτων των δύο ομάδων και ο εντοπισμός πιθανών διαφορών ή ομοιοτήτων. Διερευνήθηκαν τα κίνητρα συμμετοχής των εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα, καθώς επίσης και οι αντιλήψεις τους σχετικά με την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους σε αυτό. Επιπλέον δεδομένου ότι όλοι οι συμμετέχοντες κατά την συλλογή των δεδομένων, είχαν ολοκληρώσει τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών τα οποία συμμετείχαν, κατέστη εφικτό έως ένα βαθμό να διερευνηθεί και η ικανοποίηση των εκπαιδευτικών συνολικά από το εκάστοτε πρόγραμμα διά βίου μάθησης. Συμπερασματικά από την έρευνα ανακύπτει ότι δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές αποκλείσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Και οι δύο ομάδες αναφέρουν ως κίνητρα την απόκτηση νέων γνώσεων, την κάλυψη πιθανών γνωστικών κενών και γενικότερα την επιθυμία να καταστήσουν τον εαυτό τους πιο καταρτισμένο. Παρατηρούνται μικρές αποκλείσεις, κυρίως στο γεγονός ότι στην ομάδα των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας είναι πιο εμφανές ως κίνητρο, η επιθυμία να αισθάνονται καταρτισμένοι και απέναντι στους γονείς των μαθητών τους. Ενώ στην ομάδα των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας, φαίνεται να είναι ισχυρό το κίνητρο για την ενδυνάμωση των τυπικών τους προσόντων και άρα του βιογραφικού τους.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σχεδιασμός, υλοποίηση και αποτελέσματα παρέμβασης, μέσω διδακτικού σεναρίου στο μάθημα της Γλώσσας, με στόχο την ανάπτυξη αφηγηματικών δεξιοτήτων σε μαθητές διαπολιτισμικών σχολείων (μαθητές Ρομά)
  (2023-06-20) Θεοδωρακοπούλου, Σταυρούλα; Theodorakopoulou, Stavroula
  Η εκπαίδευση και η ομαλή ένταξη των μειονοτήτων και ιδιαίτερα των παιδιών Ρομά αποτελεί επιτακτική ανάγκη, αλλά συνάμα πρόκληση για τη σύγχρονη παιδαγωγική επιστήμη, διότι χαρακτηρίζονται από ελλιπείς αφηγηματικές δεξιότητες και υψηλά ποσοστά διαρροής από το εκπαιδευτικό περιβάλλον. Η έγκαιρη ανίχνευση των ιδιαιτεροτήτων τους και η υιοθέτηση καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών αποτελούν σημαντικές ενέργειες. Η πανδημία του COVID 19 όχι μόνο έχει επιτείνει τις εκπαιδευτικές ανισότητες, αλλά έχει συγχρόνως επιβραδύνει όλες τις εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Κεντρικός σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας μιας διδακτικής πρακτικής βασισμένης στους πολυγραμματισμούς και στην πολυτροπικότητα, η οποία θα μπορούσε να επιφέρει θετικά αποτελέσματα στις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής αφηγηματικού λόγου. Γι’ αυτόν τον λόγο, εξετάστηκε η ύπαρξη στατιστικά σημαντικών διαφορών στις αφηγηματικές δεξιότητες πριν (pre-test) και μετά (post-test) την υλοποίηση αφηγηματικού διδακτικού σεναρίου σε 12 Ρομά μαθητές που φοιτούν στην Ε’ Δημοτικού. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των διδακτικών σεναρίων με βάση τους πολυγραμματισμούς ενδυνάμωσαν σημαντικά τις αφηγηματικές δεξιότητες των Ρομά μαθητών, κεντρίζοντας το ενδιαφέρον τους και καθιστώντας την εκπαιδευτική διαδικασία περισσότερο διασκεδαστική και διαδραστική. Από την ανάλυση των δεδομένων των ερωτηματολογίων προέκυψε ότι οι μαθητές στη συντριπτική τους πλειοψηφία θεωρούν ότι η προσέγγιση των πολυγραμματισμών συνέβαλε καθοριστικά στην κατανόηση του αφηγηματικού κειμένου και κινητοποίησε πολύ το ενδιαφέρον τους. Εν ολίγοις, η επιλογή και χρήση της συγκεκριμένης προσέγγισης και των διδακτικών σεναρίων έχει σημαντική επίδραση στην ποιότητα της διδασκαλίας, στην ενίσχυση των αφηγηματικών δεξιοτήτων, στην αφομοίωση της ύλης και στην ανταπόκριση των Ρομά μαθητών. Στο πλαίσιο των πολυτροπικών προσεγγίσεων και των πολυγραμματισμών, ο ρόλος του εκπαιδευτικού καθίσταται ουσιαστικότερος και επομένως προτείνονται μελλοντικές στρατηγικές κατευθύνσεις. Τέλος, παρουσιάζονται οι περιορισμοί και οι προτάσεις μελλοντικής έρευνας της παρούσας μελέτης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση της διαπολιτισμικής επάρκειας και ευαισθησίας εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας
  (2023-06-28) Ευστρατίου, Κωνσταντίνα; Efstratiou, Konstantina
  Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση της διαπολιτισμικής επάρκειας και ευαισθησίας των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας. Ειδικότερα, δείγμα 150 εκπαιδευτικών συμμετείχε στη μελέτη, δίνοντας απαντήσεις σε ερωτηματολόγια που αξιολογούσαν τη διαπολιτισμική τους επάρκεια και ευαισθησία, αλλά και τις δεξιότητες ακρόασης, την ενσυναίσθηση, τον σεβασμό για τις πολιτισμικές αξίες, τις παρατηρητικές ικανότητες και την προθυμία τους να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τις πολιτισμικές διαφορές. Η ποσοτική ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών διαθέτει υψηλό ποσοστό διαπολιτισμικής επάρκειας και ευαισθησίας και πως συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Έτσι ανοίγει ο δρόμος προς την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσιμων και στη δημιουργία περιβαλλόντων μάθησης δίχως αποκλεισμούς με κατεκτημένη την ικανότητα αναγνώρισης των διαφορών, ευαισθητοποίησης και σεβασμού προς το διαφορετικό. Ωστόσο, υπήρξαν και ενδείξεις για τομείς προς βελτίωση, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή επαγγελματική εξέλιξη και υποστήριξη. Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της ενίσχυσης της διαπολιτισμικής επάρκειας των εκπαιδευτικών για την προώθηση της συμπερίληψης και τον εμπλουτισμό των εκπαιδευτικών εμπειριών των μαθητών.