Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 404
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Γνώσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας στη σχολική τάξη
  (2023-03-18) Κατσαντώνη, Ελένη-Ιωάννα; Katsantoni, Eleni-Ioanna
  Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε για να διερευνήσει τις απόψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τις πρακτικές που οι ίδιοι/ίδιες αξιοποιούν στη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία. Το εργαλείο συλλογής της έρευνας στηρίχθηκε στη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφική επισκόπηση και το δείγμα αποτέλεσαν 130 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που εργάζονται σε δημοτικά σχολεία της χώρας. Τα ερευνητικά ερωτήματα αφορούσαν τις γνώσεις και τις πρακτικές των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, αλλά και τη διερεύνηση της σχέσης των κοινωνικών και δημογραφικών στοιχείων στις γνώσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών. Από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι η πλειονότητα των εκπαιδευτικών δεν γνωρίζει τι είναι η Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, αναδεικνύοντας έτσι την αβεβαιότητά τους. Παρόλα αυτά συμφωνούν στον ορισμό και την έννοιά της σχεδόν αποκλειστικά. Παράλληλα, αν και υποστηρίζουν σε μεγάλο ποσοστό την αναγκαιότητα εφαρμογής της, σχεδόν το μισό ποσοστό την εφαρμόζει στη διδασκαλία του. Συμπληρώνοντας, οι άντρες εκπαιδευτικοί έχουν λάβει σε μεγαλύτερο βαθμό επιμόρφωση, ενώ αξιοποιούν περισσότερο μέσα και διαφοροποιημένες στρατηγικές. Εκείνοι/εκείνες κάτω των 30 κατέχουν περισσότερες γνώσεις για τη Διαφοροποιημένη Διδασκαλία, όμως οι άνω των 50 φάνηκε να εφαρμόζουν διαφοροποιημένες μορφές αξιολόγησης. Ωστόσο, οι αναπληρωτές/αναπληρώτριες αντιμετωπίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίες αναφορικά με την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας σε όλα τα επίπεδά της, υποδεικνύοντας την επίδραση της επαγγελματικής εμπειρίας στην εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας. Τέλος, την επίδραση της επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών υποδηλώνει και η δυσκολία των εκπαιδευτικών αναφορικά με την εφαρμογή της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας, που κατέχουν μόνο πτυχίο ΑΕΙ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Πολιτικές – δράσεις και προκλήσεις του πανεπιστημίου Πατρών προς τον μετασχηματισμό του σε ένα πράσινο μοντέλο λειτουργίας στην κοινωνία της γνώσης
  (2023-03-09) Σιδηροπούλου, Κυριακή - Χριστίνα; Sidiropoulou, Kyriaki - Christina
  Με αφορμή τη ραγδαία κλιματική αλλαγή στην κοινωνία της γνώσης και ενόψει των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, τα πανεπιστήμια καλούνται να υιοθετήσουν σήμερα έναν πολύπλευρο ρόλο. Σε αυτή την εργασία υποστηρίζεται ότι η ανώτατη εκπαίδευση, λόγω της μοναδικής της δυναμικής και της τεχνογνωσίας που κατέχει, αναμένεται να διαδραματίσει ίσως τον πιο κρίσιμο ρόλο στην προώθηση, ενίσχυση και ένταξη των αρχών της αειφορίας σε όλες τις πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Ως εκ τούτου, σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των μελών και δρώντων - κλειδί του πανεπιστημίου Πατρών για τις πολιτικές/δράσεις που υιοθετεί το πανεπιστήμιο στα πλαίσια της αειφορίας. Η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει σε τρία ερευνητικά ερωτήματα: α) ποιες είναι οι αντιλήψεις των μελών και δρώντων-κλειδί του πανεπιστήμιο Πατρών, σχετικά με τον εκπαιδευτικό ρόλο του πανεπιστημίου, ως φορέα της αειφόρου ανάπτυξης; Β) ποιες είναι οι αντιλήψεις των μελών και δρώντων-κλειδί του πανεπιστημίου Πατρών, σχετικά με τις δράσεις που εφαρμόζονται ήδη στο πανεπιστήμιο για την αειφόρο ανάπτυξη και ποιες νέες (ή επιπλέον) δράσεις θεωρούν πως θα μπορούσαν να υιοθετηθούν; Γ) ποιες προκλήσεις αντιμετωπίζει το πανεπιστήμιο Πατρών στην προσπάθεια μετασχηματισμού του σε ένα πράσινο μοντέλο λειτουργίας;
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Απόψεις μαθητών/τριών σχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες που φοιτούν σε τμήματα ένταξης της περιφερειακής ενότητας της Αιτωλοακαρνανίας αναφορικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων τους
  (2022-03-08) Μουρκογιάννη, Παρασκευή; Mourkogianni, Paraskevi
  Οι κοινωνικές δεξιότητες αποτελούν κρίσιμες δεξιότητες που επηρεάζουν την κοινωνική ένταξη και προσαρμογή των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε περιβάλλοντα συνεκπαίδευσης. Στην παρούσα ερευνητική εργασία διερευνώνται οι απόψεις των μαθητών σχολικής ηλικίας με προβλήματα μάθησης αναφορικά με το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων τους. Για τη μελέτη του συγκεκριμένου θέματος υιοθετήθηκε η ποσοτική προσέγγιση. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 110 μαθητές/τριες με Μαθησιακές Δυσκολίες που φοιτούσαν σε Τμήματα Ένταξης Γενικών Δημοτικών Σχολείων στην Περιφερειακή Ενότητα της Αιτωλοακαρνανίας. Το εργαλείο συλλογής των δεδομένων αποτέλεσε η Κλίμακα «Φίλο-κοινωνικών Δεξιοτήτων» (Pro-social skills), η οποία χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε δείγμα μαθητών που αντιμετωπίζουν Μαθησιακές Δυσκολίες. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν πως σύμφωνα με τις αντιλήψεις των μαθητών δεν αναδεικνύονται σημαντικά ελλείμματα στον τομέα των κοινωνικών δεξιοτήτων, καθώς οι μαθητές κατατάσσουν το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων τους σε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο. Παράγοντες όπως το φύλο, η τάξη φοίτησης, η τοποθεσία του σχολείου φοίτησης και η ύπαρξη επίσημης διάγνωσης δε φαίνεται να αποτελούν πιθανούς διαμεσολαβητικούς παράγοντες.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ο ρόλος του διαπεριφερειακού σχολείου και προτάσεις για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου του μέσω αλλαγών στη διοίκηση του σχολείου
  (2023-03-03) Ζαφειροπούλου, Αικατερίνη; Zafeiropoulou, Aikaterini
  Η εμφάνιση του νέου κορονοϊού «SARS-CoV-2» και η πανδημία του οδήγησε την χώρα στην αναγκαία λήψη μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου, μεταξύ των οποίων ήταν η διακοπή της διεξαγωγής των δια ζώσης μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Το επόμενο σχολικό έτος (2020-2021) που οι μαθητές επέστρεψαν στις σχολικές τάξεις, αποφασίστηκε η συγκρότηση των Διαπεριφερειακών Σχολείων της χώρας, δηλαδή τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που λειτούργησαν αμιγώς εξ αποστάσεως και απευθύνονταν σε μαθητές από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, που οι ίδιοι ή άτομα από το στενό τους περιβάλλουν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Καθώς τα Διαπεριφερειακά Σχολεία αποτελούν έναν ανεξερεύνητο θεσμό που συνδυάζει την αμιγώς εξ αποστάσεως εκπαίδευση με την ειδική αγωγή, σκοπό της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η βελτίωση του εκπαιδευτικού τους έργου, μέσω αναζήτησης των προβλημάτων που αντιμετώπισαν οι εκπαιδευτικοί και οι συντονιστές των Διαπεριφερειακών Σχολείων, για τη δημιουργία προτάσεων για την επίλυσή τους, κάνοντας παρεμβάσεις σε επίπεδο εκπαιδευτικής ηγεσίας. Για τον παραπάνω λόγο, πραγματοποιήθηκε ποιοτική έρευνα στην οποία συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγικά υπεύθυνοι συντονιστές προγράμματος και εκπαιδευτικού έργου του Διαπεριφερειακού Λυκείου για το σχολικό έτος 2021-2022. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας κρίνεται απαραίτητη η πραγματοποίηση συχνότερων συναντήσεων των εκπαιδευτικών με τους συντονιστές του σχολείου, η παρουσία σχολικού ψυχολόγου στο σχολείο, η θεσμοθέτηση του Διαπεριφερειακού Σχολείου και η εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών και εξοπλισμού για την διεξαγωγή των μαθημάτων. Έτσι, προτείνεται η εισήγηση των παραπάνω από τους συντονιστές του σχολείου, μαζί με εισήγηση για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εκπαίδευσης στην ειδική αγωγή, καθώς διαπιστώθηκε πως οι εκπαιδευτικοί δεν διέθεταν τέτοια επιμόρφωση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ηλεκτρονικός εκφοβισμός και Πανεπιστήμιο : μελέτη των αντιλήψεων των φοιτητών/τριών και της ανάγκης πολιτικής για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης
  (2023-02-28) Αλποχωρίτης, Χρήστος; Alpochoritis, Christos
  Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) έχει εξελιχθεί σε κοινωνικό ζήτημα, καθώς εμφανίζεται αρκετά συχνά πλήττοντας κυρίως, τους νέους. Μια από τις ομάδες στις οποίες εμφανίζεται, συναντάται στο χώρο του Πανεπιστημίου και είναι οι φοιτητές/τριες. Ως εκ τούτου, στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η διερεύνηση των αντιλήψεών τους για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό και την ανάγκη για μελλοντική οργάνωση, σχεδίαση και εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψής του. Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων επιλέχθηκε η ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου αυτοαναφοράς. Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού πακέτου SPSS S 28.0.1 για τις Κοινωνικές Επιστήμες, πραγματοποιώντας περιγραφικές και επαγωγικές αναλύσεις. Το δείγμα της μελέτης προήλθε από το Πανεπιστήμιο Πατρών και συγκεκριμένα, το Τμήμα Επιστημών Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας και το Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Από την επεξεργασία των δεδομένων φαίνεται ότι οι φοιτητές/τριες αντιλαμβάνονται τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό ως ένα μη αποδεκτό ζήτημα για το οποίο η σχέση μεταξύ σχολής φοίτησης - θυματοποίησης και έτους φοίτησης - θυματοποίησης φαίνεται να είναι στατιστικά σημαντική. Οι συμμετέχοντες, στη συντριπτική τους πλειονότητα, διαπιστώνεται ότι συνδέουν τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό με την Υγεία ενώ δεν φαίνεται να θεωρούν ότι το Πανεπιστήμιο είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένο. Τέλος, δηλώνουν ότι είναι αναγκαία η εφαρμογή ανάλογων προγραμμάτων αλλά και η ένταξη θεματικής για τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό σε υποχρεωτικό μάθημα στην Ανώτατη Εκπαίδευση, το οποίο να σχετίζεται με την Υγεία και την Πληροφορική.