Τμήμα Φιλολογίας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 207
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Μελέτη της φατνιακής και ουρανικής πραγμάτωσης του πλευρικού συμφώνου /l/ στη διάλεκτο της Πάτρας και της Μυτιλήνης
  (2023-01-12) Καρκούλια, Ανδριάνα; Karkoulia, Andriana
  Το πλευρικό σύμφωνο /l/ της ΝΕ παρουσιάζει ποικιλία ως προς τον τρόπο πραγμάτωσής του στις νεοελληνικές διαλέκτους. Εστιάζοντας σε δύο εκ των ελληνικών διαλέκτων (Πάτρα και Μυτιλήνη), στην παρούσα εργασία θα προσπαθήσω να προσεγγίσω και να ερμηνεύσω αυτή την ποικιλότητα του πλευρικού ήχου. Συγκεκριμένα, βασιζόμενη στις τρεις πρώτες συχνότητες συντονισμού του /l/ θα επιχειρήσω να εξετάσω τον ρόλο του καθενός φωνήεντος ξεχωριστά αλλά και του τόνου που αυτό φέρει στη διαμόρφωση των συχνοτήτων συντονισμού της φωνολογικής μονάδας του /l/. Όπως αποδεικνύεται από τη στατιστική ανάλυση, η συχνότητα που φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά από το φωνηεντικό περιβάλλον που ακολουθεί το /l/ είναι η F2. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και στις δύο διαλέκτους να δημιουργούνται διαφορετικές πραγματώσεις του πλευρικού κάθε φορά που ακολουθεί διαφορετικό φωνήεν. Ταυτόχρονα, μέσα από τη σύγκριση των δύο διαλεκτικών περιοχών φαίνεται ότι η διάλεκτος της Πάτρας και της Μυτιλήνης πραγματώνουν το /l/ με παρόμοιο τρόπο, είτε ως προς την ουρανική του πραγμάτωση [ʎ] είτε ως προς τη φατνιακή [l] στα περισσότερα φωνηεντικά περιβάλλοντα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η ουράνωση του πλευρικού /l/ και του ρινικού /n/ στη διάλεκτο της Πάτρας : μια φωνολογική διαλεκτική μελέτη
  (2023-01-12) Αβραμοπούλου, Ελένη; Avramopoulou, Eleni
  Στην παρούσα εργασία επιχειρώ μέσω έρευνας μια λεπτομερή μελέτη και παρουσίαση του φωνολογικού φαινομένου της ουράνωσης στη διάλεκτο της Πάτρας. Η μελέτη αυτή γίνεται στο πλαίσιο της Συγχρονικής Διαλεκτολογίας, χρησιμοποιώντας μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης υλικού από την Κοινωνική Διαλεκτολογία και την Ακουστική Φωνητική αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, το κύριο φωνολογικό χαρακτηριστικό της διαλέκτου που εντοπίζεται και μελετάται είναι η ουράνωση του πλευρικού /l/ του ρινικού /n/ και μπροστά από το υψηλό φωνήεν /i/. Επίσης, επιχειρώ να ελέγξω αν η ουράνωση ως ελεύθερη ποικιλία (δηλαδή πριν από το /i/) πραγματώνεται φωνητικά με τον ίδιο τρόπο με την υποχρεωτική ουράνωση πριν από ημίφωνο /j/, δεδομένου ότι αποτελούν διαφορετικά φαινόμενα. Παράλληλα, διερευνώ αν άλλοι φωνητικοί/φωνολογικοί παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη φωνητική πραγμάτωση των δύο φωνολογικών μονάδων. Για τη μελέτη του φαινομένου η συλλογή του υλικού γίνεται μέσω ηχογράφησης φυσικών ομιλητών της διαλέκτου της Πάτρας. Η ανάλυση του ηχογραφημένου υλικού γίνεται μέσω του ακουστικού εργαλείου PRAAT για τη μέτρηση των Hertz που πραγματώνονται τα ουρανικά και τα φατνιακά φωνήματα και τη σύγκριση των συχνοτήτων συντονισμού που μπορούν να περιγράψουν με πολύ μεγάλη ακρίβεια τον τόπο παραγωγής των [+ αντηχητικών] συμφώνων. Στόχος είναι αφενός να γίνει η σύγκριση των ουρανικών τόσο μεταξύ τους όσο και με τις αντίστοιχες φατνιακές πραγματώσεις με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια και αφετέρου να προσδιοριστούν τυχόν παράγοντες που συμβάλουν στο φαινόμενο αυτό.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ελληνικού και αγγλικού κοινοβουλευτικού λόγου : μια διαχρονική και συγκριτική μελέτη
  (2022-12) Παππάς, Λεωνίδας; Pappas, Leonidas
  Ο κοινοβουλευτικός λόγος έχει συνδεθεί διαχρονικά με συγκεκριμένα γλωσσικά χαρακτηριστικά που τον διέπουν και που εμφανίζονται σε μεγαλύτερη συχνότητα σε αυτόν, σε σύγκριση με άλλα είδη λόγου. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της μεταβολής στη συχνότητα χρήσης αυτών των χαρακτηριστικών, τόσο για τον ελληνικό, όσο και για τον αγγλικό κοινοβουλευτικό λόγο. Ως παράμετροι σε αυτή τη μεταβολή εξετάζονται ορισμένοι κοινωνικοί παράγοντες που έχουν μελετηθεί σε συνάρτηση με τον πολιτικό λόγο: το φύλο του ομιλητή ή της ομιλήτριας, η ηλικία που έχει κατά το έτος της ομιλίας και η ιδεολογική ή/και πολιτική του τοποθέτηση. Σκοπός της εργασίας είναι αφενός ο εντοπισμός κάποιου είδους συστηματικότητας στον τρόπο με τον οποίο μεταβάλλεται ο κοινοβουλευτικός λόγος, και αφετέρου η εξαγωγή μιας διαγλωσσικής τάσης, με την αντιπαραβολή των δεδομένων των δύο γλωσσών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Γεωγραφικές / κοινωνικές ποικιλίες και ύφος σε προσωπικές επιστολές του 20ού αιώνα : μια ιστορική-κοινωνιογλωσσική προσέγγιση
  (2022-12-22) Καλιαρντά, Γεωργία; Kaliarnta, Georgia
  Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η ιστορική και κοινωνιογλωσσική προσέγγιση των γεωγραφικών και κοινωνικών ποικιλιών αλλά και του ύφους προσωπικών επιστολών του 20ού αιώνα. Προσεγγίζονται οι γλωσσικές αλλαγές που βασίζονται στο φύλο, το επάγγελμα, τη γεωγραφική ποικιλία και το κοινωνικό υπόβαθρο. Γίνονται επίσης αναλυτικές αναφορές στη δομή, την ορθογραφία, το λεξιλόγιο αλλά και την στίξη των επιστολών. Παρατηρούνται επιρροές που ασκούνται στη γραφή των πληροφορητών εξαιτίας του γλωσσικού ζητήματος που κορυφώνεται και τελικά επιλύεται στα χρόνια γραφής των επιστολών. Παράλληλα αναλύονται κείμενα που γράφονται το 2022 με σκοπό τη συγκριτική μελέτη της γλώσσας, του ύφους, της μορφής και γενικότερα των γλωσσικών επιλογών των πληροφορητών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Προσωπικές επιστολές από το μέτωπο : γλωσσικές επιλογές από τον 20ο αιώνα
  (2022-11-20) Κωνσταντάκης, Γιάννης; Konstantakis, Giannis
  Η παρούσα εργασία εξετάζει χειρόγραφες επιστολές στρατιωτών οι οποίοι, ως επί το πλείστον, βρίσκονταν στο αλβανικό μέτωπο κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Εντασσόμενη στο πλαίσιο της Ιστορικής Κοινωνιογλωσσολογίας, στην εργασία εξετάζονται οι καθαρά γλωσσικές επιλογές των στρατιωτών, δηλαδή, ποια γραπτή ποικιλία της ελληνικής (δημοτική ή καθαρεύουσα) επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν, οι επιλογές των στρατιωτών σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των επιστολών καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές αυτές.