Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 107
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα
  (2024-04-01) Γκούμα, Κωνσταντίνα; Gkouma, Konstantina
  Η παρούσα εργασία αποτελεί μία βιβλιογραφική έρευνα του πεδίου της διαχείρισης κρίσεων στη σχολική μονάδα. Σκοπός της εργασίας είναι να προσεγγίσει τον ρόλο του σχολικού διευθυντή στον τρόπο διαχείρισης των κρίσεων στη σχολική μονάδα, καθώς και την μελέτη των προτιμότερων τρόπων διαχείρισής τους από το σχολικό πλαίσιο , καθώς και των αναγκαίων ικανοτήτων και χαρακτηριστικών που δύναται να έχει ο διευθυντής της εκάστοτε σχολικής μονάδας, προκειμένου να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην διαχείριση και αντιμετώπιση ενός ξαφνικού, απροσδόκητου γεγονότος. Αρχικά, προσεγγίζεται ο ορισμός της έννοιας «κρίση» και περιγράφεται η διαδικασία διαχείρισης κρίσεων στη σχολική μονάδα. Στη συνέχεια, υπογραμμίζεται ο στόχος της ομάδας διαχείρισης κρίσεων καθώς και η σημαντικότητα των παρεμβατικών ενεργειών. Έπειτα, αναλύεται η σημασία του ρόλου του διευθυντή στην καρποφόρα λειτουργία και διαχείριση των κρίσεων της σχολικής μονάδας όπως και τα χαρακτηριστικά που οφείλει αυτός να έχει. Τέλος, προβάλλονται οι ερευνητικές μελέτες που έχουν διεξαχθεί πάνω στη διαχείριση κρίσεων στη σχολική μονάδα και τα συμπεράσματα της έρευνας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Προκλήσεις και πρακτικές σε σχέση με τη διαχείριση γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών
  (2024-02-14) Καραμεσίνη, Δήμητρα; Karamessini, Dimitra
  Η παρούσα εργασία εστιάζει στις προκλήσεις και πρακτικές σε σχέση με τη διαχείριση γλωσσικά και πολιτισμικά διαφορετικών μαθητών στα ελληνικά σχολεία, μέσω του σχεδιασμού και της διενέργειας ποιοτικής έρευνας μεταξύ εκπαιδευτικών που στις τάξεις τους περιλαμβάνονται παιδιά από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο, καθώς και από γονείς παιδιών με αυτά τα χαρακτηριστικά. Επιλέχθηκε να αξιοποιηθεί η ποιοτική μέθοδος έρευνας, με την μορφή ημιδομημένων συνεντεύξεων. Στην έρευνα έλαβαν μέρος συνολικά οκτώ εκπαιδευτικοί καθώς και δύο γονείς παιδιών που εμφανίζουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά. Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από την έρευνα που διεξήχθη, αναλύθηκαν με την αξιοποίησης της θεματικής ανάλυσης, ώστε να προκύψουν συμπεράσματα ικανά να επιτρέψουν την απάντηση των ερευνητικών ερωτημάτων που τέθηκαν. Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των δεδομένων είναι ότι όντως αποτυπώνεται μια ένταση στην ύπαρξη της διαφορετικότητας μεταξύ των παιδιών στο ελληνικό σχολείο. Επιπλέον τα παιδιά από διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικά υπόβαθρο συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα τόσο στην ενσωμάτωση όσο και στην μάθηση, με βασικότερο παράγοντα όλων την μη γνώση της ελληνικής γλώσσας. Παράλληλα, έχουν να αντιμετωπίσουν και προκλήσεις/δυσκολίες που προέρχονται από τις προκαταλήψεις της περιβάλλουσας κοινωνίας. Η ανάλυση των δεδομένων ανέδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί και το σχολείο εν γένει κάνουν σοβαρές προσπάθειες μέσα στο πλαίσιο των δεξιοτήτων που κατέχουν για την διαχείριση της διαφορετικότητας και την εξάλειψη των προκλήσεων/ προβλημάτων που απορρέουν από αυτή.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τεχνητή νοημοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα
  (2024-02-27) Πλώτα, Χαρά; Plota, Chara
  Η τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ) τα τελευταία χρόνια διεισδύει όλο και περισσότερο σε όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Αυτή η πραγματικότητα δημιουργεί ποικίλα ερωτήματα και προκλήσεις στο ζήτημα της διατήρησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς τα συστήματα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη εξαρτώνται από την συλλογή και χρήση τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων για να κάνουν προβλέψεις οι οποίες, σε πολλές περιπτώσεις, έχουν χρησιμεύσει για τη διαιώνιση υφιστάμενων κοινωνικών προτύπων προκαταλήψεων και διακρίσεων, ενώ οι δυνατότητες χρήσης των προσωπικών δεδομένων επηρεάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της επίδρασης της ΤΝ στα ανθρώπινα δικαιώματα. Μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση θα γίνει προσέγγιση του ζητήματος της ΤΝ και των δυνητικών θετικών και αρνητικών αποτελεσμάτων στην ανθρώπινη ζωή. Έπειτα θα εξεταστούν οι υπάρχουσες νομικές προσεγγίσεις σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο σχετικά με το ζήτημα. Στη συνέχεια θα αναλυθεί η έννοια των θεμελιωδών δικαιωμάτων αλλά και περιπτώσεις συγκρούσεων της ΤΝ με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι σε θέση να προσφέρει πολλά οφέλη στην εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας, όμως η λανθασμένη χρήση της παράλληλα με την απουσία επαρκούς νομικού πλαισίου προστασίας, ενέχει κινδύνους για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διατήρηση της δημοκρατίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διοίκηση ολικής ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
  (2024-03-04) Φίλια, Βασιλική; Filia, Vasiliki
  Η εφαρμογή ενός μοντέλου Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν δημόσιο οργανισμό θα μπορούσε να έχει θετικό αντίκτυπο στη λειτουργία των δομών του. Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να παρουσιάσει τη σημασία που έχει η υιοθέτηση ενός τέτοιου μοντέλου, βασισμένου στις αρχές της ΔΟΠ, από τα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η έρευνα αφορά τις αντιλήψεις των εργαζομένων σε ελληνικά Πανεπιστήμια είτε ως διδακτικό είτε ως διοικητικό προσωπικό, αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας των Ιδρυμάτων σύμφωνα με τα κριτήρια που καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αριστείας EFQM του φορέα «Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ποιοτικής Διοίκησης» (European Foundation for Quality Management). Το Μοντέλο EFQM εστιάζει στην αυτοαξιολόγηση των οργανισμών, στη συνεχή βελτίωσή τους, στην αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία όλων των υπηρεσιών και την ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων μελών. Τα δεδομένα έχουν συλλεγεί με ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων και αναλύονται προκειμένου να δώσουν απαντήσεις σχετικά με τις αντιλήψεις των εργαζομένων για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων, με βάση τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και τα κριτήρια του Μοντέλου EFQM.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η επίδραση του social media marketing στην καταναλωτική συμπεριφορά
  (2024-03-14) Ευμόρφου, Ευαγγελία; Evmorfou, Evangelia
  Στην εποχή μας, η επικράτηση των κοινωνικών δικτύων στην αγορά της πληροφορίας και της διαφήμισης αυξάνεται διαρκώς, καθιστώντας τα αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής μάρκετινγκ για την προώθηση, διαφήμιση και διάθεση εμπορικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η ενασχόληση με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν γίνει βασικές συνήθειες για τους ανθρώπους παγκοσμίως, με τον αριθμό των ενεργών χρηστών να αναμένεται να σημειώσει αύξηση στα επόμενα χρόνια. Πρόσφατες έρευνες επιβεβαιώνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ήδη ενεργοί χρήστες του διαδικτύου, επισημαίνοντας την αυξανόμενη διείσδυση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. Επιπλέον, οι στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ και κοινωνικών δικτύων παρέχουν στις επιχειρήσεις οικονομικά αποδοτικούς τρόπους για την επίτευξη των εμπορικών τους στόχων. Αυτή η μελέτη αναλύει τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται από αυτά τα ισχυρά εργαλεία μάρκετινγκ για την προώθηση των στόχων και την επιρροή στις αποφάσεις των καταναλωτών σχετικά με τις αγορές τους. Στα πρώτα κεφάλαια υπάρχει το θεωρητικό πλαίσιο για τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το Ψηφιακό Μάρκετινγκ, την συμπεριφορά του ψηφιακού καταναλωτή. Ενώ, το τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας είναι η πρωτογενής έρευνα με στόχο να διερευνηθεί η συμπεριφορά του ψηφιακού καταναλωτή και πως επηρεάζεται από το διαδίκτυο και όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω.