Τμήμα Γεωλογίας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 349
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Παράμετροι εξέλιξης κατολισθητικών φαινομένων στην περιοχή Γλαύκου - Β. Δ. Αχαΐα
  (2021-05-21) Βγενόπουλος, Άγγελος-Λέανδρος; Vgenopoulos, Aggelos-Leandros
  Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας αυτής, διερευνήθηκαν τα τοπογραφικά χαρακτηριστικά των γεωμορφών ο οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω αποσάθρωσης στο φαράγγι του Γλαύκου ενώ επίσης, έγινε καθορισμός της ενεργότητας (state of activity) για τις γεωμορφές εκείνες οι οποίες έχουν σχηματιστεί από κατολισθήσεις στην περιοχή αυτή. Το φαράγγι, το οποίο διατρέχεται από τον ποταμό Γλαύκο και από τον οποίο παίρνει το όνομά του, βρίσκεται στα περίχωρα νοτιοδυτικά της πόλης της Πάτρας και εκτείνεται μέχρι τους ορεινούς οικισμούς στους νότιους πρόποδες του όρους Παναχαϊκό. Η έρευνα πεδίου, διεξήχθη κατά μήκος της ανατολικής και δυτικής πλευράς του φαραγγιού και στις κοντινές σε αυτές περιοχές. Κατά την έρευνα πεδίου, έγινε in situ καταγραφή των διακριτών χαρακτηριστικών των γεωμορφών που εντοπίστηκαν ενώ λήφθηκε και φωτογραφικό υλικό με σκοπό την περεταίρω ανάλυση αυτών σε μετέπειτα στάδια της εργασίας. Στη συνέχεια τα δεδομένα της έρευνας πεδίου αξιοποιήθηκαν συνδυαστικά με χρήση του λογισμικού Google Earth Pro αλλά και δορυφορικών εικόνων τόσο του πρόσφατου αλλά και του πιό μακρινού παρελθόντος. Η επεξεργασία αυτή, έγινε έτσι ώστε να καθοριστεί η ενεργότητα των κατολισθήσεων που εντοπίστηκαν αλλά και των δυναμικών χαρακτηριστικών των υπόλοιπων γεωμορφών στην περιοχή που ορίστηκε. Ο τελικός στόχος, ήταν η παραγωγή συμπερασμάτων τα οποία ουσιαστικά θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός γενικού πλαισίου πιθανής εξέλιξης των γεωμορφών που εντοπίστηκαν στην περιοχή έρευνας. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στις γεωμορφές που αναπτύσσονται κατά μήκος της δυτικής πλευράς του φαραγγιού του Γλαύκου, οι οποίες μέχρι σήμερα δεν έχουν μελετηθεί εις βάθος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Φυσικοχημικές ιδιότητες φυσικών οξειδίων του σιδήρου (Fe2O3, Fe3O4, Fe2+Fe3+2O4) για την οξείδωση του CO
  (2023-02-14) Μπίλιου, Μαρία; Biliou, Maria
  Τα οξείδια του σιδήρου (Fe3O4, Fe2O3, Fe2+Fe3+2O4) θεωρούνται από τα σημαντικότερα υλικά στον τομέα της κατάλυσης καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως φορείς, είτε ως καταλύτες σε διάφορες χημικές αντιδράσεις. Στην περίπτωση της οξείδωσης του CO οι καταλύτες που βασίζονται σε οξείδια του σιδήρου παρουσιάζουν ελκυστικές αποδόσεις λόγω των μοναδικών φυσικοχημικών ιδιοτήτων που παρουσιάζουν. Στην παρούσα εργασία φυσικά σιδηροξείδια, όπως μαγνητίτης (Fe3O4) και αιματίτης (Fe2O3) από το κοίτασμα της Σερίφου ελέγχθηκαν ως φορείς-καταλύτες για την οξείδωση του CO, έπειτα από κατάλληλη θερμική κατεργασία των πρώτων (πύρωση στους 300 οC). Τα πλέον κατάλληλα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν ως φορείς για την εναπόθεση νανοσωματιδίων Au, με σκοπό τη δημιουργία ενεργών καταλυτών για την παραπάνω αντίδραση. Για το χαρακτηρισμό των δειγμάτων (πριν και μετά τη θερμική κατεργασία) χρησιμοποιήθηκαν οι τεχνικές θερμοβαρυτικής ανάλυσης (TGA), ρόφησης/εκρόφησης Ν2, ηλεκτρονικής μικροσκοπίας σάρωσης (SEM), περίθλασης ακτίνων-X (XRD) και φασματοσκοπίας Raman. Επιπλέον στα πιο ενεργά δείγματα πραγματοποιήθηκε μια κινητική μελέτη για την οξείδωση του CO. Ο φυσικοχημικός χαρακτηρισμός έδειξε ότι η θερμική κατεργασία στους 300 οC επηρεάζει την ειδική επιφάνεια και τη μορφολογία των δειγμάτων Fe2O3 σε σχέση με το Fe3O4, όπως αυτό επιβεβαιώνεται από τις ισόθερμες ρόφησης- εκρόφησης Ν2 και από τις μετρήσεις SEM. Οι μετρήσεις XRD έδειξαν την υψηλή καθαρότητα των δειγμάτων. Η φασματοσκοπία Raman πιστοποίησε τη μείωση του μεγέθους των κρυσταλλιτών και την ύπαρξη κενών θέσεων οξυγόνου στα πυρωμένα δείγματα αιματίτη. Οι καταλυτικές μετρήσεις για την οξείδωση του CO έδειξαν ότι οι αιματίτες είναι πιο ενεργοί σε σχέση με το μαγνητίτη του κοιτάσματος Fe-skarn της Σερίφου. Η υψηλότερη ειδική επιφάνεια που παρουσίασαν τα συγκεκριμένα δείγματα σε σχέση με το μαγνητίτη καθώς και η εμφάνιση μιας πιο πορώδους δομής, φαίνεται να είναι οι κύριοι λόγοι πίσω από την ενισχυμένη ενεργότητα. Επίσης ο καταλύτης Au-Fe2O3 που είχε ως φορέα τον κίτρινο αιματίτη παρουσίασε αξιοσημείωτη καταλυτική συμπεριφορά, με πλήρη μετατροπή του CO προς CO2. Τα αποτελέσματα της παραπάνω μεθόδου δείχνουν ότι μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση των εκβολάδων και των μεταλλευτικών σκωρίων (μεταλλευτικά απορρίμματα) στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής κυκλικής οικονομίας, που για την περίπτωση των προαναφερόμενων Fe-skarn κοιτασμάτων ξεπερνούν τους 20 Mt.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ανθρωπογενή σωματίδια σε σύγχρονα ιζήματα : περιγραφή με τη μέθοδο της ανθρακοπετρογραφικής ανάλυσης
  (2023-02-13) Παναγιωτάκης, Τρύφων; Panagiotakis, Trifon
  Η εργασία έχει ως στόχο την μελέτη δειγμάτων από σύγχρονα περιβάλλοντα ιζηματογένεσης, μέσω τεχνικών της Οργανικής Πετρογραφίας για τον εντοπισμό και τον χαρακτηρισμό σωματιδίων οργανικής προέλευσης, τα οποία προέρχονται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες και την καταγραφή των πιθανών ρυπαντών στις περιοχές μελέτης. Τα ιζήματα που μελετήθηκαν έχουν ληφθεί από 7 περιοχές του Ελλαδικού χώρου, οι οποίες είναι το ακρωτήριο Παγανιά και ο όρμος Χαλκιά, τα οποία βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας, η λίμνη Βουλιαγμένη, η περιοχή του Λαγονησίου, η περιοχή της Αλυκής, η λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και ο όρμος Κούμαρος. Μελετήθηκαν συνολικά 20 δείγματα στα οποία πραγματοποιήθηκε προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση, ορυκτολογική ανάλυση, γεωχημική ανάλυση και ανθρακοπετρογραφική εξέταση. Mε βάση τα στοιχεία που προκύπτουν από τις αναλύσεις, τα δείγματα που μελετήθηκαν παρουσιάζουν οργανικό υλικό με χαμηλό βαθμό ωρίμανσης και οι περιοχές στις οποίες εντοπίζονται ανθρωπογενή σωματίδια είναι ο όρμος Χαλκιάς από την ευρύτερη περιοχή της Σαγιάδας, η λίμνη Βουλιαγμένη, η περιοχή της Αλυκής και ο Κούμαρος.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ποιοτικός έλεγχος πλίνθων (μπρικετών) ξυλοκάρβουνου απο την ελληνική αγορά
  (2023-02-07) Γεωργάκη, Μαρία; Georgaki, Maria
  Charcoal is one of the first materials human has used since ancient times. Rock paintings in caves and primitive hearths in the form of a handful of stones in a circle are proof of charcoal use. Charcoal has been, and remains tο this day, an important source of energy for centuries. Nowadays charcoal is used to generate energy, mostly for cooking and heating purposes, but it also plays an important role in metallurgy and other sectors of heavy industry. Up to 17% of the wood used worldwide is converted to charcoal. Global charcoal production keeps increasing and it is expected to grow more in the coming decades since charcoal is considered cleaner than the fossil fuels (FAO, 2017). While charcoal is a popular barbecue fuel choice, in the form of lumps and briquettes, very little is known about its ingredients, properties and manufacturing process. While many studies have been conducted to assess air pollution and human health risks from exposure to barbecuing emissions, there is no application of the international standards and policies to ensure the quality of BBQ fuels. Charcoal briquettes are made of charcoal fractions. Fine charcoal particles and dust are mixed with water and starch binder, which are subsequently dried to form the briquettes. The European standard EN 1860-2 (2005) defines the values of barbecue charcoal briquettes characteristics. According to this standard the moisture shall not be above 8 wt.%, the ash yield shall be ≤ 18 wt.%, the fixed carbon ≥ 60 wt.% and the total of all detected inadmissible additions should not exceed 1% by volume. The aim of this study is to investigate the quality of charcoal briquettes from the Greek market, by applying organic petrographical techniques. In total nine packages imported to the Greek market are examined, five from Europe, three from Africa and one from Asia. According to the EN 1860-2 (2005) standard, the moisture of the samples is within the permissible limit, the ash values slightly exceed the maximum threshold in two of the tested samples and the fixed carbon is below the standard limits in four samples. The ultimate analysis shows low nitrogen and high carbon values in four of the samples. Evaluation of the X-ray diffraction data indicates similar mineralogical features for all samples. The dominant minerals are quartz, calcite, clays (mostly mixed illite- vi montmorillonite), mica, K-feldspars, plagioclase, whewellite, gypsum, chlorite, anhydrite, and pyrite. The quality control based on reflected light microscopy, allows the identification of the range of biomass derived charcoals, and impurities. The latter include raw (fresh) biomass, mineral matter, plastics, rust, metal, coal particles, and pyrolytic carbon. The petrographic analysis reveals that the impurity content exceeds 1 vol.% in all samples, and actually four out of nine samples consist almost exclusively of raw coal particles. Based on the results and according to ΕΝ 1860-2 (2005) all the examined charcoal briquettes samples are considered unsuitable for barbecue use. In light of the above and considering the public health hazard that is posed by using grill fuel of questionable quality, the petrographic analysis of charcoal briquettes should be a prerequisite for getting authorization to enter the market.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  A review on sediment samples from a deep hypersaline anoxic basin : Tyros
  Νικητίδου, Αγγελική; Γεραγά, Μαρία; Γεραγά, Μαρία; Nikitidou, Angeliki
  The Tyros basin is a presently deep hypersaline anoxic depression in the eastern part of the Mediterranean Sea. Its presence attributes to a combination of submarine dissolution of outcropping or subcropping evaporates (Messinian) which accumulate at the slopes of the basin and at its tectonic subsidence (pull-apart mechanism) that occurs in the western Strabos trench. Therefore, this unique environment consists of two major factors. The first one is a high density stagnant bottom-water column and the second is the preservation of the organic-rich sediments of the area due to the anoxic conditions. The core (TYRO5) that was retrieved from that basin had a total length of 285cm and comprises a complex lithostratigraphic sequence due to the strong geodynamic regime of the area. The analysis conducted on sediment samples from the core TYR05 included granulometry, mineralogy, micropaleontology, bulk geochemistry and total CHNS/organic carbon (TOC). The grain size distribution along with the planktonic foraminifera presents fluctuations which coincide with changes in the lithology of the core. The mineralogical composition of the sediments confirm the evaporate influence developed on the bottom of the basin, while both geochemistry and total CHNS/TOC verify the present anoxic conditions and the existence of organic-rich sediments. The synthesis of all the above analysis suggests that the sediment core consist mostly of sapropel to sapropelic layers and that it has a rather homogeneous character, because of its high re-sedimentation rate. Subsequently, it is indicated that the sapropel units refer to an S1 type, but further analyses are needed in order to be safely determine, such as radiocarbon dating C14 and stable isotopes of O, C.