Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας (ΔΔ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • ItemOpen Access
    Μελέτη της γενοτοξικής και αντιγενοτοξικής δράσης εκχυλισμάτων φυσικών προϊόντων σε in vitro συνθήκες
    (2024-04-03) Δορμούσογλου, Μαργαρίτα; Dormousoglou, Margarita
    Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι (α) η διερεύνηση των κυτταροτοξικών, γενοτοξικών και αντιγενοτοξικών ιδιοτήτων των εκχυλισμάτων που προκύπτουν από τη φλούδα του καρπού του είδους Opuntia ficus-indica (L.) Mill. και από το υπέργειο τμήμα του είδους Equisetum arvense L., μέσω εκχύλισης Soxhlet (β), ο προσδιορισμός της φυτοχημικής τους σύστασης (με τη χρήση αέριας χρωματογραφίας- φασματομετρίας μάζας/GC-MS και υγρής χρωματογραφίας υπερυψηλής πίεσης- φασματομετρία μάζας/UHPLC-MS), (γ) η ανίχνευση μετάλλων/ιχνοστοιχείων (με τη χρήση φασματομετρίας μάζας με επαγωγικά συζευγμένο πλάσμα/ICP-MS) και (δ) η εκτίμηση της αντιοξειδωτικής τους ικανότητας με την εφαρμογή των μεθόδων ABTS, DPPH και FRAP. Η κυτταροτοξική, γενοτοξική και αντιγενοτοξική δράση των εκχυλισμάτων μελετήθηκε με την εφαρμογή των μεθόδων αποκλεισμού της χρωστικής κυανού του τρυπανίου (trypan blue exclusion assay), αναστολής της κυτταροκίνησης με τη χρήση κυτταροχαλασίνης-Β (Cytokinesis Block Micronucleus assay, CBMN assay) σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων παρουσία/απουσία μεταβολικής ενεργοποίησης, και ηλεκτροφόρησης μοναδιαίων κυττάρων σε πήκτωμα αγαρόζης (Single Cell Gel Electrophoresis, SCGE/Comet assay) σε καλλιέργειες ανθρώπινων λεμφοκυττάρων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τα εκχυλίσματα και των δύο φυτικών ειδών ήταν κυτταροτοξικά, ενώ δεν παρουσίασαν γενοτοξικές επιπτώσεις. Αντίθετα, παρουσίασαν σημαντική αντιοξειδωτική και προστατευτική/ αντιγενοτοξική δράση έναντι γνωστών γενοτοξικών/μεταλλαξιγόνων και οξειδωτικών ενώσεων, όπως η μιτομυκίνη C (MMC), το κυκλοφωσφαμίδιο (CP) και το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2). Οι παρατηρούμενες προστατευτικές ιδιότητες των εκχυλισμάτων συνδέονται με την παρουσία φαινολικών οξέων, λιπαρών οξέων, φυτοστερολών, φλαβονοειδών καθώς και μετάλλων/ιχνοστοιχείων, όπως το κάλιο (K), το πυρίτιο (Si) και το μαγνήσιο (Mg). Τα αποτελέσματα της παρούσας διατριβής αναδεικνύουν για πρώτη φορά τις προστατευτικές ιδιότητες των φυτικών εκχυλισμάτων από τη φλούδα του καρπού του είδους Opuntia ficus-indica (L.) Mill. και από το υπέργειο τμήμα του είδους Equisetum arvense L στο γενετικό υλικό ανθρώπινων λεμφοκυττάρων σε in vitro συνθήκες.