Τμήμα Μουσειολογίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 181
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία των πολιτιστικών μονάδων : η περίπτωση των μουσείων
  (2023-12-20) Λούτου, Παναγιώτα; Loutou, Panagiota
  H ραγδαία ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διευκόλυνε την επικοινωνία και αλληλεπίδραση μεταξύ των ανθρώπων, διεύρυναν τα ενδιαφέροντα μεταξύ των ανθρώπων, ενώ βοήθησαν τις επιχειρήσεις στο να έρθουν σε άμεση επαφή με το κοινό τους διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό την διαδικασία προώθησης του προϊόντος. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην προώθηση του πολιτισμικού προϊόντος των πολιτισμικών οργανισμών. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνιστούν ένα νέο είδος τεχνολογίας το οποίο βασίζεται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και καθιστούν πιο εύκολη την ανταλλαγή ιδεών, σκέψεων και πληροφοριών μέσω της δημιουργίας εικονικών δικτύων και κοινοτήτων. Τα μουσεία ως πολιτιστικοί οργανισμοί είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχουν ως στόχο το να παρουσιάζουν τα εκθέματά τους αναδεικνύοντας έτσι το πολιτισμικό τους προϊόν. Παράλληλα εκπαιδεύουν και ψυχαγωγούν το κοινό. Λόγω των περιορισμένων τους πόρων αποσκοπούν στην αύξηση του αριθμού των επισκεπτών οι οποίοι χρεώνονται με την τιμή του εισιτηρίου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν ως αποτέλεσμα του να έρθουν τα μουσεία σε πιο στενή επαφή με το κοινό, το να προάγουν το πολιτισμικό τους προϊόν με τρόπο πιο αποτελεσματικό, το να διευρυνθούν οι γνώσεις του κοινού, το να δημιουργηθούν ομάδες στα πλαίσια των οποίων ανταλλάσσονται ιδέες και εκφράζονται απόψεις, το να αντλήσει το κοινό περισσότερες γνώσεις, το να βιώσει μια πρώτη εμπειρία πριν την επίσκεψη στο μουσείο κ.α. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσουμε την σχέση 4 Ελληνικών μουσείων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το κατά πόσο αυτά κάνουν χρήση των ψηφιακών εργαλείων προκειμένου να προωθήσουν το πολιτισμικό τους προϊόν. Για τον σκοπό αυτό, λάβαμε συνεντεύξεις από εκπροσώπους του μουσείου Αρχαίας Ολυμπίας, του μουσείου Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, του μουσείου της Ακρόπολης και του Νομισματικού μουσείου. Βάση των αποτελεσμάτων της έρευνας, τα μουσεία κάνουν συστηματική χρήση των ψηφιακών εργαλείων προκειμένου να έρθουν σε στενότερη επαφή με το κοινό, θεωρούν ότι το μεγάλο τους πλεονέκτημα είναι η ταχύτητα διάδοσης πληροφοριών και το μειονέκτημά τους η πιθανότητα διάδοσης ψευδών πληροφοριών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Επισκόπηση των ολυμπιακών μουσείων στην Ελλάδα
  (2023-06-10) Τσαπάρας, Παναγιώτης; Tsaparas, Panagiotis
  Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η προσέγγιση, παρουσίαση και συγκριτική αποτίμηση των τριών Ολυμπιακών Μουσείων της Ελλάδας, του Μουσείου Ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Αρχαία Ολυμπία, του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης και του Ολυμπιακού Μουσείου Αθηνών. Με σκοπό να αποσαφηνιστούν οι άξονες περιγραφής, ανάλυσης και σύγκρισης των τριών αυτών μουσείων, γίνεται στην αρχή μία επισκόπηση του θεωρητικού πλαισίου που αφορά στη φυσιογνωμία και τη λειτουργία του σύγχρονου μουσείου, στον τρόπο επικοινωνίας με το κοινό του, και στους παράγοντες που το καθιστούν ελκυστικό και παράλληλα βιώσιμο. Αναλυτικότερα, γίνεται λόγος για τον κοινωνικό ρόλο του μουσείου, την εστίαση του ενδιαφέροντός του στον άνθρωπο και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει το κοινό του, ως μία πολυεπίπεδη, πολύπλευρη ομάδα, με διαφορετικές καταβολές, ανάγκες και επιθυμίες. Κατόπιν υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα της μουσειακής εμπειρίας και η φροντίδα εκ μέρους του μουσείου να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για βιωματική – ενεργητική μάθηση και ψυχαγωγία. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη συμπεριληπτική πολιτική του σύγχρονου μουσείου και παρουσιάζονται τα στοιχεία εκείνα που το καθιστούν αληθινά ανοιχτό στο κοινό, για παράδειγμα η υλοποίηση δράσεων που απευθύνονται σε όλους, εντός και εκτός των τειχών του, αλλά και οι φιλικές ερμηνευτικές πρακτικές που υποστηρίζουν κάθε επισκέπτη στη σύνθεση νοήματος. Στο πλαίσιο αυτό προβάλλεται η αξία της Μουσειοπαιδαγωγικής ως κλάδου της Μουσειολογίας και τονίζεται η εκπαιδευτική πολιτική του μουσείου. Τέλος, προσεγγίζονται παράγοντες ελκυστικότητας του σύγχρονου μουσείου, όπως η αμεσότητα, η απτικότητα, η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών, καθώς και πρακτικά ζητήματα, όπως η προσβασιμότητα, οι επαρκείς και φροντισμένοι χώροι ανάπαυλας και εστίασης, η ύπαρξη πωλητηρίου, η δυνατότητα στάθμευσης. Στο κύριο μέρος της εργασίας κάθε ένα από τα προαναφερθέντα μουσεία παρουσιάζεται ξεχωριστά. Προσεγγίζεται περιληπτικά η ιστορία του, περιγράφονται οι μόνιμες εκθέσεις του και βάσει αυτών γίνεται η αποτίμησή του ως προς τις ποιότητες του σύγχρονου μουσείου, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Στο τελευταίο μέρος της εργασίας επιχειρείται μία απευθείας σύγκριση των τριών μουσείων, έχοντας ως βάση το ανωτέρω θεωρητικό πλαίσιο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αθλητικός τουρισμός : μελέτη περίπτωσης : η ιππασία στην Ελλάδα
  (2023-05-04) Ναλμπάντη, Νεφέλη; Nalmpanti, Nefeli
  Είναι κοινώς αποδεκτό ότι ο τουρισμός αποτελεί βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη μιας χώρας. Ο Αθλητικός Τουρισμός είναι μια σχετικά νέα και συνεχώς αυξανόμενη βιομηχανία στον τομέα του τουρισμού. ο αθλητικός τουρισμός είναι ένα εργαλείο, το οποίο αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη, όπως το να προκύψουν νέα επαγγέλματα καθώς και το γενικότερο οικονομικό όφελος από τις δραστηριότητες του Αθλητικού τουρισμού. Επίσης, η ιππασία αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα αθλήματα που αναπτύσσεται συνεχώς και θεωρείται ένα από τα ανερχόμενα αθλήματα. Η παρούσα πτυχιακή εργασία χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια. Τα κεφάλαια αυτά έχουν την εξής δομή: • Το πρώτο κεφάλαιο αναφέρεται στον Τουρισμό και πιο συγκεκριμένα ο ορισμός του τουρισμού, ο ορισμός τουρίστα – εκδρομέα – επισκέπτη, οι κατηγορίες τουριστών, η ιστορία του τουρισμού και η εξέλιξή του, οι κατηγορίες τουρισμού, οι μορφές τουρισμού, τα κύρια χαρακτηριστικά τουρισμού, το τουριστικό πακέτο, ο τουριστικός προορισμός αλλά και το τουριστικό φαινόμενο στην Ελλάδα. • Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο Αθλητικός Τουρισμός δηλαδή παρουσιάζονται οι ορισμοί του αθλητικού τουρισμού, η ιστορική αναδρομή του Αθλητικού Τουρισμού, το προφίλ του αθλητικού τουρίστα, οι μορφές αθλητικού τουρισμού, οι Επιπτώσεις του Αθλητικού Τουρισμού καθώς και ο αθλητικός τουρισμός στην Ελλάδα. • Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύεται η Ιππασία και πιο συγκεκριμένα αναλύεται η ιστορία της ιππασίας, ο εξοπλισμός ιππασίας, τα οφέλη για την υγεία της ιππασίας, η επικοινωνία αναβάτη και αλόγου, η Θεραπευτική Ιππασία - Ιπποθεραπεία καθώς και άλλοι κλάδοι της Θεραπευτικής Ιππασίας. • Το τέταρτο κεφάλαιο αναφέρεται στην Μεθοδολογία της έρευνας κατά την οποία πραγματοποιείται μια ποσοτική έρευνα κατά την οποία λαμβάνονται ερωτηματολόγια που έχουν συμπληρωθεί από άτομα τυχαίας επιλογής.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Το «Πάρκο Ξυστρή» στον Πύργο
  (2023-02-15) Σοφιανόπουλος, Χρήστος; Sofianopoulos, Christos
  Το παρελθόν του χώρου του θεματικού πάρκου Ξυστρή στον Πύργο που είναι αντικείμενο μελέτης είναι συνδεδεμένο με την πορεία δραστηριοποίησης του εργοστασίου Ελαιουργία Α.Ε. Ξυστρή στις αρχές του 20ού αιώνα. Πρωταρχικός στόχος είναι η διερεύνηση του ιστορικού και κοινωνικού πλαισίου για να εξηγηθούν οι αλλαγές που έγιναν στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου. Η απαίτηση των κατοίκων της πόλης για την προστασία των εγκαταλελειμμένων κτηρίων της βιομηχανίας είχε ως αποτέλεσμα να χαρακτηριστούν ως μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς. Πραγματοποιείται μια ανάλυση της τωρινής πραγματικότητας της δημόσιας περιοχής με παρουσίαση των έργων που έχουν γίνει στον χώρο με σκοπό την αναβάθμιση του αστικού τοπίου της πόλης για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ακολουθούν προοπτικές και προτάσεις για αξιοποίηση των εμβληματικών κτηρίων στο μέλλον.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Το μάρκετινγκ των πολιτιστικών οργανισμών. Μελέτη περίπτωσης : τα μουσεία στην Ελλάδα
  (2022-12-21) Καρτσίνι, Έρβα; Kartsini, Erva
  Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε με την μορφή πτυχιακής εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Τουριστικών και Πολιτιστικών μονάδων και χωρίζεται σε πέντε βασικά κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο δίδονται πληροφορίες, σύμφωνα με τις έννοιες πολιτιστικοί οργανισμοί και μουσεία. Το δεύτερο κεφάλαιο σχετίζεται με το μάρκετινγκ στην Ελλάδα και πως αυτό επιδρά θετικά στην προώθηση των Μουσείων. Το τρίτο κεφάλαιο σχετίζεται με την επικοινωνία και ειδικότερα με την πολιτιστική επικοινωνία – την εμπειρία. Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύεται η μελέτη της επιμόρφωσης και κατάρτισης του προσωπικού των μουσείων. Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο βρίσκονται πληροφορίες με το δείγμα της έρευνας, καθώς και σχετικά διαγράμματα και πίνακες, έπειτα από την επεξεργασία των δεδομένων με το πρόγραμμα SPSS.