Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 283
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σύνταξη νομογραφημάτων ροπών και καμπυλοτήτων σε καταστάσεις διαρροής και αστοχίας ορθογωνικών διατομών οπλισμένου σκυροδέματος
  (2023-08-01) Διονυσοπούλου, Μαρία; Dionysopoulou, Maria
  Τα διαγράμματα που αναπτύσσονται στην παρούσα εργασία μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο εργαλείο για ορθογωνικές διατομές υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η καμπυλότητες, οι ροπές και η πλαστιμότητα είναι κομβικά μεγέθη για τη μελέτη μιας υφιστάμενης κατασκευής όπως αναφέρεται και στον Κανονισμό Επεμβάσεων(ΚΑΝ.ΕΠΕ.). Στο κεφάλιο Ι της εργασίας παραθέτονται οι αρχές διαστασιολόγησης μελών Ο/Σ σε κάμψη με ορθή δύναμη. Αναφέρονται οι βάσεις διαστασιολόγησης, οι τρόποι και τα κριτήρια αστοχίας σε κάμψη και ο σχεδιασμός ορθογωνικών διατομών με απλό οπλισμό με ορθή δύναμη σε μονοαξονική κάμψη. Στο κεφάλαιο ΙΙ αναλύεται η μέθοδος υπολογισμού ροπών, καμπυλοτήτων και πλαστιμότητας βάσει ΚΑΝ.ΕΠΕ. Οι μέθοδοι αναφέρονται σε καταστάσεις διαρροής αλλά και αστοχίας. Στο κεφάλαιο ΙΙΙ περιγράφεται η μεθοδος επίλυσης διατομών Ο/Σ με χρήση γραφικού μοντέλου ινών για διατομές χωρίς μανδύα με το πρόγραμμα ΒΙΑΧ. Αναλύονται οι παραδοχές και οι ιδιότητες των υλικών που λαμβάνει το πρόγραμμα, η γραφική απεικόνιση και ο υπολογισμός των δράσεων. Έπειτα, περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής των νομογραφημάτων. Τέλος, γίνεται παρουσίαση των νομογραφημάτων, για κάθε περίπτωση που σχεδιάστηκαν, και ενός αριθμητικού παραδείγματος, όπου γίνεται σύγκριση των αποτελεσμάτων της μεθόδου του ΚΑΝ.ΕΠΕ με αυτά των διαγραμμάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων μέσω δορυφορικών μετρήσεων : εφαρμογή στον Αμβρακικό Κόλπο
  (2023-10-11) Τουρλούκη, Ανδρονίκη; Tourlouki, Androniki
  Αντικείμενο της παρούσας Διπλωματικής Εργασίας με θέμα «Αξιολόγηση της ποιότητας των υδάτων μέσω δορυφορικών μετρήσεων: Εφαρμογή στον Αμβρακικό Κόλπο», που εκπονήθηκε στο εργαστήριο Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος, του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων με στόχο την αξιολόγηση της ποιότητας υδάτων. Ως κύριο αντικείμενο μελέτης επιλέχθηκε ο ευτροφισμός και για την εποπτεία του φαινομένου χρησιμοποιήθηκε χρονοσειρά δεδομένων ανακλαστικότητας, προερχόμενων από τηλεπισκοπικές μετρήσεις. Τα δεδομένα παρέχονται από την NASA και έχουν προκύψει από τον αισθητήρα MODIS. Η εφαρμογή της παρακολούθησης του φαινομένου υλοποιήθηκε για τον Αμβρακικό Κόλπο. Η επεξεργασία των δορυφορικών εικόνων πραγματοποιήθηκε με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού R στο περιβάλλον R studio, ενώ ο προσδιορισμός της περιοχής και των σημείων ενδιαφέροντος υλοποιήθηκε με τη βοήθεια του ArcGIS. Για τον προσεγγιστικό προσδιορισμό των ελλιπών τιμών των δορυφορικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (PCA). Η μελέτη αναδεικνύει ότι οι τιμές συγκέντρωσης της χλωροφύλλης-a που προέρχονται από δορυφορικές μετρήσεις παρουσιάζουν ελαφρώς ανοδική τάση με τον χρόνο. Παρά τη διαφορά των απόλυτων τιμών συγκέντρωσης, η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από τις μετρήσεις πεδίου. Επίσης, τα αποτελέσματα συγκέντρωσης χλωροφύλλης-a κάνουν φανερή την εποχικότητα που σχετίζεται με την άνθιση του φυτοπλαγκτού από Ιούνιο έως Αύγουστο, με ετήσια διακύμανση. Σε μεγαλύτερα βάθη και μακριά από εκβολές, η εικόνα είναι πιο καθαρή, υποστηρίζοντας την επιλογή αυτών των σημείων για τηλεπισκοπικές εφαρμογές. Τέλος, η μεγάλη επιφάνεια και τα μεγάλα βάθη του Αμβρακικού καταδεικνύουν την καταλληλόλητα των τηλεπισκοπικών μεθόδων σε συνδυασμό με μετρήσεις πεδίου, ενισχύοντας την αξιοπιστία τους για τέτοιες εφαρμογές σε αντίστοιχα υδάτινα σώματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αριθμητική διερεύνηση έργων προστασίας από διάβρωση της ακτής της Μηλιάς στη νήσο Σκόπελο
  (2023-03-02) Τσούκλερη, Γεωργία; Tsoukleri, Georgia
  Η διάβρωση των ακτών αποτελεί ένα από τα βασικά προβλήματα των παράκτιων περιοχών καθώς οδηγεί σε μείωση του πλάτους και της τουριστικής αξίας της παραλίας, ενώ αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης πλημμύρας. Το φαινόμενο της διάβρωσης αναμένεται να ενταθεί τα επόμενα χρόνια λόγω και της κλιματικής μεταβλητότητας/αλλαγής που οδηγεί στη μεταβολή των περιβαλλοντικών φορτίσεων ανέμου και κυματισμών και στην άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η προστασία των ακτών με τεχνικά έργα τα οποία περιλαμβάνουν ήπιες και περιβαλλοντικά φιλικές μεθόδους όπως η τεχνητή αναπλήρωση των ακτών. Στην παρούσα μεταπτυχιακή εργασία έγινε διερεύνηση έργων προστασίας έναντι της διάβρωσης στην παράκτια περιοχή της Μηλιάς στη νήσο Σκόπελο. Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ανοικτού κώδικα openTELEMAC-MASCARET. Πραγματοποιήθηκε εσωτερική σύζευξη 3 επιμέρους υπολογιστικών μονάδων του λογισμικού, του μοντέλου υπολογισμού κυματογενών ρευμάτων (TELEMAC2D), του μοντέλου κυματικής διάδοσης (TOMAWAC) και του μοντέλου στερεομεταφοράς (SISYPHE). Μελετήθηκαν οι επικρατούντες Βορειοδυτικοί και Νότιοι κυματισμοί που επηρεάζουν την ακτή της Μηλιάς. Το σημαντικό ύψος, 𝛨s, των επερχόμενων κυματισμών με περίοδο επαναφοράς ενός έτους στα βαθιά ύδατα είναι 𝐻s= 2,6 m και 𝐻s= 2,1 m για τους ΒΔ και Ν κυματισμούς, αντίστοιχα. Μελετήθηκαν 3 διαφορετικές διατάξεις έργων παράκτιας προστασίας: (1) Δύο πρόβολοι κάθετα στην ακτογραμμή, μήκους 95m, πλάτους στέψης 5m, κλίσης πρανών 1:2 και ύψους στέψης 1,5m, (2) Δύο πρόβολοι μικρότερου μήκους ίσου με 70m, πλάτος στέψης 5m, κλίση πρανών 1:2 και ύψος στέψης 1,5m, και (3) Τρεις αποσπασμένοι έξαλοι κυματοθραύστες παράλληλα στην ακτή και σε απόσταση 150m, μήκους 100m, πλάτους στέψης 4m, με κεκλιμένα πρανή κλίσης 1:2 και ύψους στέψης 2m. Κάθε προτεινόμενη διάταξη συνδυάστηκε με τεχνητή αναπλήρωση στο τμήμα της παραλίας που βρίσκεται ανάμεσα στο ζεύγος των προβόλων μήκους 95m. H αναπλήρωση έγινε με την κατασκευή πρανούς με πλάτος στέψης 10m, ύψος στέψης 1m και με κλίση 1/3. Στα αποτελέσματα περιλαμβάνονται στιγμιότυπα κατανομής του ύψους κύματος, ο σχηματισμός κυματογενών ρευμάτων και η εξέλιξη της μορφολογίας του πυθμένα. Από τη συγκριτική αξιολόγηση των τριών εναλλακτικών διατάξεων προέκυψε ως αποτελεσματικότερη η λύση των τριών αποσπασμένων κυματοθραυστών καθώς και στις δύο περιπτώσεις κυματισμών όχι μόνο περιόρισε σημαντικά την απώλεια υλικού από τη διαβρωμένη περιοχή αλλά προκάλεσε και πρόσχωση.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Τρισδιάστατα ευφυή συστήματα μεταφορών σε περιοχές χαμηλής πρόσβασης
  (2023-06) Ξιάρχης, Χαρίλαος; Xiarchis, Charilaos
  Παρατηρώντας τα συχνά και πολυπληθή φαινόμενα έλλειψης φαρμάκων και προμηθειών σε απομακρυσμένες περιοχές που πλήττουν την χώρα μας, καθώς και την υποστελέχωση των φορέων Πολιτικής Προστασίας, η οποία οδηγεί σε σημαντική μείωση του επιπέδου αντιμετώπισης ή και πρόληψης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης προμηθειών, αυξάνεται παράλληλα και η ανάγκη υιοθέτησης νέων, σύγχρονων και ευφυών σχεδιασμών πολιτικής αντιμετώπισης αυτών των καταστάσεων. Ο κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη της χρήσης διασυνδεδεμένων ευφυών συστημάτων μεταφορών για την αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχουν τα UAVs (drones), καθώς και όλα τα δεδομένα από αισθητήρες IoT, έτσι ώστε να είναι εφικτή η καλύτερη δυνατή διαχείριση καταστάσεων ανάγκης προμηθειών τροφίμων-φαρμάκων σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων, έχοντας ως γνώμονα και την πρόληψη σχετικών ζητημάτων σε απόμακρες περιοχές.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Κατηγοριοποίηση και αποτύπωση κρίσιμων υποδομών για την αποτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου στο υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου
  (2023-01-22) Σιωρά, Ελένη; Siora, Eleni
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η αποτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου για το υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για τα υδατικά διαμερίσματα και τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου, που αποτελεί αντικείμενο μελέτης για την παρούσα διπλωματική εργασία, όπου παρουσιάζονται η χαμηλή ζώνη του ποταμού Σελινούντα και η πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημεία ενδιαφέροντος για την παρούσα διπλωματική εργασία. Αρχικά, ορίζονται υπερκατηγορίες και κατηγορίες κι έπειτα βάσει αυτών εντοπίζονται οι εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός της Πλημμυρικής Ζώνης Χιλιετίας του υδατικού διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία με την οποία έγινε ο υπολογισμός της Διακινδύνευσης. Πρώτα, ορίζονται η τρωτότητα και η πλημμυρική επικινδυνότητα, οι οποίες είναι οι δύο συνιστώσες για τον υπολογισμό της πλημμυρικής διακινδύνευσης, στη συνέχεια ορίζονται συντελεστές αξιολόγησης κινδύνου για κάθε μία από τις προαναφερθείσες συνιστώσες και τέλος αναλύεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Διακινδύνευσης που οδηγεί στην εξαγωγή χαρτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αποτίμησης της Διακινδύνευσης που προέκυψαν για περιόδους επαναφοράς Τ=50, Τ=100 και Τ= 1000 έτη καθώς και η συνολική Διακινδύνευση. Η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται μία σύνοψη συμπερασμάτων, τα οποία προέκυψαν από την μελέτη και τον υπολογισμό της Διακινδύνευσης για το υδατικό Διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου.