Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 276
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Επίδραση απανθρακωμένων υλικών στις υδραυλικές ιδιότητες του εδάφους
  Παληάτσα, Παρασκευή; Paliatsa, Paraskevi
  Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας, αφορά την επίδραση απανθρακωμένου υλικού (biochar) στις ιδιότητες του εδάφους, και πιο συγκεκριμένα στη διαπερατότητα εδαφικών μιγμάτων. Το biochar, ορίζεται ως η βιομάζα πλούσια σε άνθρακα, όπως το κάρβουνο, η οποία έχει προέλθει από θερμική αποσύνθεση κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες οξυγόνου. Στην παρούσα μελέτη, το biochar προέκυψε από πυρόλυση στους 400 και 800℃ και τα υλικά που υπέστησαν καύση ήταν κορμοί ελιάς και καφές τύπου espresso. Ο προσδιορισμός της διαπερατότητας έγινε σε εδαφικά δείγματα που αποτελούνταν από πρότυπη άμμο OTTAWA 20/30, με ποσοστά 1% και 2% κ.β. biochar. Επιπλέον, κρίθηκε απαραίτητο για την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων, για την μεταβολή του συντελεστή διαπερατότητας, η χρήση τυφλού δείγματος, πρότυπη άμμος OTTAWA 20/30 με 5% και 10% κ.ο. κοσκινισμένη OTTAWA 100, το οποίο χρησιμοποιήθηκε ως σημείο αναφοράς για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Ο προσδιορισμός της διαπερατότητας, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη προδιαγραφή ASTM D243 στο εργαστήριο της Γεωτεχνικής Μηχανικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το biochar, θεωρείται ένα πολλά υποσχόμενο εδαφοβελτιωτικό, το οποίο εκτός άλλων, δύναται να συγκρατήσει νερό και θρεπτικά συστατικά μέσα στο έδαφος. Από την παρατήρηση των αποτελεσμάτων των πειραμάτων, προκύπτει συμφωνία με την παραπάνω θεώρηση και παρατηρείται σημαντική μείωση της διαπερατότητας, έχοντας ως βελτιωτικό το biochar. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνεται μεγαλύτερη μείωση της διαπερατότητας για το υλικό της ελιάς, και για τις δύο θερμοκρασίες πυρόλυσης, συγκρινόμενο πάντα, με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το αντίστοιχο τυφλό δείγμα. Τα biochar που προέκυψαν από πυρόλυση στους 800℃ παρουσίασαν μείωση στη διαπερατότητα τουλάχιστον 30% σε σχέση με τις αντίστοιχες τιμές που προέκυψαν από τα τυφλά δείγματα, με το biochar από κορμούς ελιάς στους 800℃ και 2% προστιθέμενης ποσότητας, να παρουσιάζει μείωση έως και 76%. Για το υλικό από υπολείμματα καφέ και ειδικότερα σε θερμοκρασία πυρόλυσης 400℃ δεν παρουσιάστηκαν μεγάλες μεταβολές στη διαπερατότητα του δείγματος, συγκρινόμενα με τα αντίστοιχα αμμώδη δείγματα. Πιο συγκεκριμένα για το δείγμα με 2% κ.β. biochar, η μείωση της διαπερατότητας σε σχέση με το αντίστοιχο τυφλό δείγμα ήταν αμελητέα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ανάπτυξη λογισμικού για τη διαστασιολόγηση περίσφιγξης με μεταλλικό κλωβό σε διατομές σχήματος Γ
  (2022-09-24) Μούλιας, Αθανάσιος; Moulias, Athanasios
  Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα αναδείχθηκε η σημασία της περίσφιγξης κατά τη διαστασιολόγηση μίας κατασκευής. Για αυτόν το λόγο, σταδιακά σε όλους τους κανονισμούς κατασκευών εντάχθηκαν κατασκευαστικές διατάξεις που να έχουν ως αποτέλεσμα την επίτευξη περίσφιγξης σε διατομές σκυροδέματος, με σκοπό την αύξηση των μηχανικών τους χαρακτηριστικών. Οι διατάξεις αυτές αφορούν τόσο σε νέες κατασκευές, όσο και σε επεμβάσεις επί υφιστάμενων. Στη δεύτερη περίπτωση, ωστόσο, περιορίζονται σε διατομές ορθογωνικού ή κυκλικού σχήματος. Αντιθέτως, για την περίπτωση υφιστάμενων στοιχείων διατομής σχήματος Γ, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη στους κανονισμούς, ενώ και η βιβλιογραφία περιορίζεται σε λίγα πειράματα επεμβάσεων με ινοπλισμένα πολυμερή. Στην παρούσα διατριβή, προτείνεται μία διάταξη ενίσχυσης διατομών σχήματος Γ με εφαρμογή περιμετρικού χαλύβδινου κλωβού, με σκοπό την περίσφιγξη της διατομής. Ο συντελεστής αποδοτικότητας περίσφιγξης της διάταξης αυτής υπολογίζεται με επέκταση της υφιστάμενης βιβλιογραφίας για ορθογωνικές διατομές. Ακόμη, αναπτύχθηκε ένα λογισμικό, που επιτρέπει τη διαστασιολόγηση περίσφιγξης με χαλύβδινο κλωβό διατομής σχήματος Γ, με σκοπό την αύξηση της πλαστιμότητάς της σε όρους καμπυλοτήτων. Οι υπολογισμοί για τις κρίσιμες καταστάσεις της διατομής γίνονται με αριθμητική διαδικασία, ενώ οι παραδοχές των υλικών και των καταστάσεων ελέγχου ακολουθούν τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.. Τέλος, το λογισμικό εξάγει και διαγράμματα ροπών – καμπυλοτήτων της ενισχυμένης διατομής.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σχεδιασμός συστήματος έξυπνης στάθμευσης σε κέντρα πόλεων με δυναμική τιμολόγηση των υπηρεσιών
  (2022-09-20) Αδάμης, Χρήστος; Adamis, Christos
  Ένα αποδεδειγμένα σημαντικό πρόβλημα στη σύγχρονη εποχή που έχει πολλές αρνητικές συνέπειες για την καθημερινότητα των πολιτών που κατοικούν στα αστικά κέντρα είναι το ζήτημα της δυσκολίας ανεύρεσης ελεύθερης θέσης στάθμευσης. Απόρροια του παραπάνω προβλήματος είναι οι αρνητικές συνέπειες που προκαλούνται στην ποιότητα ζωής των κατοίκων στα αστικά κέντρα και σχετίζονται με οικονομικές παραμέτρους, με τη ρύπανση του περιβάλλοντος, με την κυκλοφοριακή συμφόρηση, με την επιρροή της ψυχολογίας των οδηγών που αναζητούν θέση στάθμευσης και σπαταλούν πολύτιμο χρόνο κατά την διαδικασία αυτή κ.α. Το πρόβλημα αυτό, όπως έχουν δείξει διάφορες έρευνες τείνει να γίνει ολοένα και μεγαλύτερο με την πάροδο των ετών καθώς συντελεί σε αυτό η συνεχής αύξηση του πληθυσμού και των κατόχων οχημάτων καθώς και ο περιορισμός των υφιστάμενων χώρων για στάθμευση είτε λόγω του τύπου δόμησης των πόλεων είτε λόγω ελλιπούς οργάνωσης και απουσίας τεχνολογικών μέσων κατά την διαχείριση των υφιστάμενων συστημάτων στάθμευσης εντός των πόλεων. Παράλληλα, παρά την ύπαρξη συστημάτων και χώρων στάθμευσης είτε επί των οδικών δικτύων είτε σε χώρους και κτιριακές δομές εκτός αυτού, το πρόβλημα σε πολλά αστικά κέντρα παγκοσμίως παραμένει μη αντιμετωπίσιμο και συνεχώς αυξανόμενο. Ορισμένα από τα υφιστάμενα συστήματα στάθμευσης εντός των πόλεων κρίνονται ανεπαρκή με βάση τα παραπάνω και χρίζουν βελτίωσης. Αυτό, δύναται να σχετίζεται είτε με τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία τους είτε με τον τρόπο διαχείρισης και στρατηγικής τιμολόγησης των θέσεων στάθμευσης. Συνεπώς, στοχεύοντας στην γενικότερη βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων συστημάτων κρίνεται αναγκαία η εφαρμογή συστήματος καινοτόμων τεχνολογιών και σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής με τον ταυτόχρονο έξυπνο σχεδιασμό διαχείρισης του με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο βάσει των οποίων θα προσαρμόζεται αναλόγως και η λειτουργία του. Με αφορμή λοιπόν όλα τα παραπάνω, στην παρούσα Διπλωματική Διατριβή, προτείνεται ο σχεδιασμός ενός συστήματος έξυπνης στάθμευσης με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής εστιάζοντας κυρίως σε έναν έξυπνο σχεδιασμό διαχείρισης του συστήματος με την δημιουργία μοντέλου δυναμικής τιμολόγησης και την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών για την βέλτιστη λειτουργία του. Στόχος της δημιουργίας του παραπάνω συστήματος, είναι η λειτουργία ενός μοντέλου διαχείρισης στάθμευσης που θα παρέχει στο χρήστη ευκολία για την αναζήτηση ελεύθερης θέσης σε αστικά κέντρα βάσει των προτιμήσεων και των χαρακτηριστικών του, σε μια προσπάθεια να μειώνονται τα έξοδα του χρήστη για την ανεύρεση θέσης στάθμευσης. Παράλληλα, το προτεινόμενο σύστημα στοχεύει στην αύξηση των εσόδων για τον φορέα διαχείρισης με την εφαρμογή των κατάλληλων στρατηγικών και βελτιστοποίησης του μοντέλου. Τέλος, πραγματοποιούνται οι απαραίτητες δοκιμές του συστήματος με σενάρια εφαρμογής και γίνεται η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων για να εξαχθούν τα απαραίτητα τελικά συμπεράσματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Αξιολόγηση της ικανοποίησης των πολίτων με τη χρήση της δυναμικής συστημάτων : μελέτη περίπτωσης στο πεδίο των μεταφορών του Δήμου Πατρέων
  (2022-11-08) Μυλωνάκου, Μελπομένη; Melpomeni, Mylonakou
  Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σκοπό την μέτρηση ικανοποίησης των πολιτών. Λόγω της σημαντικότητας που παρουσιάζει ο τομέας των μεταφορών σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής, η αξιολόγηση επικεντρώθηκε στην ικανοποίηση των πολιτών αναφορικά με τον συγκεκριμένο τομέα. Ως μελέτη περίπτωσης επιλέχθηκε ο Δήμος Πατρέων. Μελετώντας την έννοια της έξυπνης - ευτυχισμένης πόλης και των δεικτών που την προσδιορίζουν παρουσιάζεται ένα πιλοτικό μοντέλο το οποίο λειτουργεί ως εργαλείο αξιολόγησης της ικανοποίησης των πολιτών αναφορικά με τις μεταφορές και βασίζεται στην έννοια των δυναμικών συστημάτων και της συστημικής σκέψης. Με την εισαγωγή δεδομένων για την αστική κινητικότητα σε πραγματικό χρόνο αλλά και την αντιλαμβανομένη αίσθηση που έχουν οι ίδιοι οι πολίτες ως προς τις μεταφορές, στο μοντέλο πραγματοποιείται η μέτρηση του βαθμού ικανοποίησης. Η Πάτρα ως μία σημαντική πόλη η οποία όμως είναι σε πρώιμο στάδιο σε ότι αφορά την μετατροπή της σε έξυπνη αλλά και ευτυχισμένη πόλη, αποτελεί την περίπτωση μελέτης. Τα δεδομένα για την προσομοίωση του μοντέλου αντλήθηκαν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά αυτής της πόλης και των κάτοικων της. Οι προσομοιώσεις που υλοποιήθηκαν αφορούσαν την υφιστάμενη κατάσταση καθώς και διάφορα σχέδια δράσης που θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν από μια αρμόδια αρχή για την βελτιστοποίηση της ικανοποίησης των πολιτών. Τα σενάρια αυτά αναλύθηκαν και αξιολογήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αριθμητική διερεύνηση εφαρμογής επιφανειακών σεισμικών μεθόδων προσδιορισμού δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους κάτω από υφιστάμενες κατασκευές
  (2022) Γρέντζελος, Ανδρέας; Grentzelos, Andreas
  Αντικείμενο μελέτης της παρούσας εργασίας αποτελεί η αριθμητική διερεύνηση της εφαρμογής επιφανειακών σεισμικών μεθόδων για τον προσδιορισμό δυναμικών ιδιοτήτων του εδάφους κάτω από υφιστάμενες κατασκευές. Ειδικότερα, στην παρούσα Διατριβή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων (κώδικας PLAXIS) και ειδικότερα το δυναμικό μέρος (Dynamic Module) του προγράμματος για την αριθμητική προσομοίωση της διάδοσης επιφανειακών κυμάτων. Η προσομοίωση χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή “εικονικών” δοκιμών SASW σε περιπτώσεις εδαφικών τομών με σταθερή VS με το βάθος. Γίνεται εκτενής περιγραφή στη Μέθοδο Φασματικής Ανάλυσης Επιφανειακών Κυμάτων. Για κάθε περίπτωση εδαφικής τομής προέκυψε η υπολογισθείσα κατανομή VS-βάθος, η οποία θεωρητικά αναμένεται να ταυτίζεται με την αρχικά υποτεθείσα κατανομή. Σε όλες τις περιπτώσεις, η υπολογισθείσα καμπύλη VS-βάθος προέκυψε με αντιστροφή της καμπύλης διασποράς με τη μέθοδο SIM (Pelekis and Athanasopoulos,2011,2012), η οποία χρησιμοποιεί το συντελεστή του ισοδύναμου βάθους διείσδυσης, αR, η τιμή του οποίου εξαρτάται από το λόγο Poisson και το σχήμα της καμπύλης διασποράς. Έπειτα, τα διαγράμματα που εξάγονται από τη μέθοδο SIM επεξεργάζονται περαιτέρω στο περιβάλλον του προγράμματος ORIGIN για την εξαγωγή των τελικών διαγραμμάτων 𝑉𝑟-𝐿𝑟 και VS-βάθος και βγαίνουν τα εξής συμπεράσματα με βάση τη συνθήκη ότι η υπολογιζόμενη καμπύλη VS-βάθος πρέπει να συμπίπτει με την αρχικά αποτεθείσα καμπύλη VS-βάθος για κάθε περίπτωση δοκιμίου ξεχωριστά. Η χρησιμοποίηση του κώδικα PLAXIS επέτρεψε την επιτυχή προσομοίωση της διεξαγωγής δοκιμών πεδίου με εφαρμογή της μεθόδου SASW και κατ’ εξακολούθηση η υπολογιζόμενη καμπύλη VS-βάθος που προκύπτει με αντιστροφή της καμπύλης διασποράς με τη μέθοδο SIM συμπίπτει σε μεγάλο ποσοστό με την αρχικά αποτεθείσα καμπύλη VS-βάθος. Οι αποκλίσεις έχουν να κάνουν ως προς τις διαστάσεις του δοκιμίου καθώς οι τιμές των συνοριακών συνθηκών και το δίκτυο πεπερασμένων στοιχείων παραμένουν ίδιες στο σύνολο των περιπτώσεων που μελετηθήκαν.