Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 472
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Εργασίες τέλους χρήσης και κανόνες αποτίμησης
  (2022-11-02) Δημητρόπουλος, Δημήτριος; Dimitropoulos, Dimitrios
  Η παρούσα διπλωματική μελέτη επικεντρώνεται στις εργασίες που πρέπει να γίνονται από το λογιστή μιας επιχείρησης στο τέλος της κάθε διαχειριστικής περιόδου. Οι εργασίες αυτές ορίζονται ως «εργασίες τέλους χρήσης» και νοούνται όλες οι ενέργειες στο σύνολο των λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών μέσα από στενά καθορισμένες διαδικασίες. Τα δεδομένα που καταγράφονται έχουν ως σκοπό να απεικονίσουν τη δεδομένη χρονική στιγμή, δηλαδή στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, το οικονομικό αποτέλεσμα της επιχείρησης, άρα την οικονομική θέση που βρίσκεται μια επιχείρηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είτε πρόκειται για κέρδος, είτε για η ζημιά. Οι εργασίες τέλους χρήσης, δηλαδή το κλείσιμο του ισολογισμού, και η εξαγωγή των αποτελεσμάτων χρήσης, θεωρούνται από τις πλέον σημαντικές ενέργειες που καλείται να ολοκληρώσει ένας λογιστής μέσα σε μία διαχειριστική περίοδο. Τα αποτελέσματα των εργασιών αυτών κοινοποιούνται σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέλη, όπως είναι τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέλη, η διοίκηση, οι μέτοχοι, ο ιδιοκτήτης – επιχειρηματίας, αλλά και σε εξωτερικά ενδιαφερόμενα μέλη όπως είναι οι μελλοντικοί επενδυτές, οι υποψήφιοι αγοραστές μεριδίων, αλλά και οι κρατικοί ελεγκτές
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Κρατικά και εταιρικά ομόλογα
  (2022-10) Γραμματίκας, Γεώργιος; Grammatikas, Georgios
  Δεδομένης της σημαντικής ανοδικής τάσης στις τιμές των ελληνικών ομολόγων τα προηγούμενα έτη καθώς και της αβεβαιότητας από τις πληθωριστικές πιέσεις στις αγορές ομολόγων της Ευρωζώνης το ίδιο έτος, η επιβράδυνση στην ελληνική αγορά ομολόγων ήταν αναμενόμενη. Kαθοδικά ξεκίνησε το 2022 και για την αγορά εταιρικών ομολογων καθώς ο δείκτης σημείωσε τον Ιανουάριο μείωση 1.03% σε μηνιαία βάση φτάνοντας τις 145,7 μονάδες. Χαρακτηριστικά, απώλειες εμφάνισαν σχεδόν όλα τα ομόλογα που περιλαμβάνονται στον Δείκτη με τις σημαντικότερες κινήσεις να καταγράφονται από τα ομόλογα της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με λήξη το 2024 (-3.56%), της MOTOR OIL με λήξη το 2026 (-3.54%), της FRIGOGLASS με λήξη το 2026 (-3,21%) και το ομόλογο της ΔΕΗ με λήξη το 2026 (-2,75%). Σύμφωνα με την ανάλυσή μας, οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν στα spreads των Ελληνικών Κρατικών Ομολόγων (GGB) είναι το χάσμα στις οικονομικές επιδόσεις και στην ανταγωνιστικότητα μεταξύ της ελληνικής και της γερμανικής οικονομίας, καθώς και η η διεύρυνση των διαφορών στους δείκτες χρέους προς ΑΕΠ. Επιπλέον, η μετάδοση από τις κινήσεις σε άλλες περιφερειακές αγορές ομολόγων είναι εμφανής, ιδίως σε περιόδους εκτεταμένης πίεσης της αγοράς. Το υπόδειγμά μας αποκαλύπτει επίσης σημαντική διαφοροποίηση ως προς το μέγεθος και την κατεύθυνση (πρόσημο) της επιρροής των προαναφερθέντων παραγόντων. Η οικονομική δραστηριότητα και η ανταγωνιστικότητα έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε καθεστώς μεσαίων και χαμηλών επιπέδων των spreads, ενώ η Δημοσιονομική βιωσιμότητα και ιδίως ο κίνδυνος της περιφέρειας έχουν αυξημένη σημασία σε καθεστώς υψηλών εξαρτημένων περιθωρίων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η χρηματοοικονομική ανάπτυξη μέσα από την ανισότητα των εισοδημάτων : οι περιπτώσεις Ιταλίας και Γερμανίας
  (2022-06-17) Γιαννουσοπούλου, Αναστασία; Giannousopoulou, Anastasia
  Στην παρούσα εργασία εξετάζουμε την επίδραση της ανισότητας των εισοδημάτων στην οικονομική μεγέθυνση στην Γερμανία και την Ιταλία στην περίοδο μεταξύ 1999 και 2019. Για το σκοπό αυτό εξετάζουμε την έμμεση σχέση η οποία αφορά την επίδραση της ανισότητας εισοδημάτων στην ανάπτυξη της χρηματαγοράς και ελέγχουμε τις σχετικές θεωρίες. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία δεν καταλήγει σε σαφή συμφωνία ούτε για το πρόσημο ούτε για τη σημαντικότητα της σχέσης αυτής. Παράλληλα η περίοδος μελέτης περιλαμβάνει την υπο-περίοδο της κρίσης χρέους 2008-2010 όπου οι χώρες του Νότου της Ευρωζώνης ήρθαν αντιμέτωπες με ισχυρά χρηματοδοτικά προβλήματα και κατέληξαν στην επιβολή αυστηρών μέτρων λιτότητας που προκάλεσαν ισχυρή ανισότητα των εισοδημάτων. Στην παρούσα εργασία περιγράφουμε την μακροχρόνια σχέση χρησιμοποιώντας ένα υπόδειγμα παλινδρόμησης που εκτιμάται με την κλασσική μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων (O.L.S.). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι στατιστικά σημαντική αρνητική σχέση υπάρχει μόνο στην περίπτωση της Γερμανίας. Δηλαδή το IIN επηρεάζει αρνητικά την SMD (και επομένως την ανάπτυξη) για την Γερμανία. Προφανώς η πολιτική λιτότητας τουλάχιστο προσωρινά δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η Γερμανία δεν βρισκόταν διαρκώς υπό σταθερή κατάσταση (near steady state) όπου η υψηλότερη ανισότητα εισοδημάτων ενθαρρύνει την ανάπτυξη. Ορθό είναι να εστιάζει στη μεταφορά εισοδήματος στις πιο παραγωγικές μονάδες μέσα από ένα φορολογικό σύστημα χαμηλών φορολογικών συντελεστών το οποίο έχει σε σημαντικό βαθμό υιοθετηθεί αλλά θα πρέπει να διατηρηθεί. Ομοίως πρέπει να διατηρηθεί και η ισχυρή εξαγωγική δραστηριότητα των παραγωγικών μονάδων που εκμηδενίζει την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Αναφορικά με την Ιταλία υπάρχει αρνητική σχέση αλλά στατιστικά μη σημαντική. Εδώ τα μέτρα λιτότητας ήταν σαφώς ισχυρότερα σε σχέση με τη Γερμανία έτσι οδήγησαν σε μια μορφή οικονομικής δραστηριότητας που προσομοίαζε περισσότερο σε πρώιμο στάδιο οικονομικής ανάπτυξης όπου η υψηλότερη ανισότητα εισοδημάτων μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, στην περίοδο της κρίσης η αποταμιευτική ικανότητα, ακόμη και των ισχυρών ατόμων, μειώνεται σημαντικά. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει ότι αύξηση στην ανισότητα εισοδημάτων δεν μπορεί να προσφέρει θετική επίδραση στην SMD και επομένως στην οικονομική ανάπτυξη.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Χρονοπρογραμματισμός έργων για χρήση υπολογιστικών πόρων σε συστήματα υπολογιστικής νέφους
  Μαρούλης, Γεώργιος; Maroulis, George
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε γενετικός αλγόριθμος ο οποίος με την βοήθεια της μεθόδου σειριακής ανάθεσης πόρων μπορεί να μας παρέχει σε ελάχιστο χρόνο ένα καλό χρονοπρόγραμμα για χρονοπρογραμματισμό έργων με περιορισμένους πόρους. Αυτό ο γενετικός αλγόριθμος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα υπολογιστικής νέφους στην βιομηχανία με σκοπό την παραγωγή ενός καλού χρονοπρογράμματος εκτέλεσης των εργασιών των χρηστών του συστήματος σεβόμενοι πάντα τους περιορισμένους πόρους, αλλά και τις εξαρτήσεις των εργασιών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  (2022-10-03) Κοντοχρήστου, Αιμιλιανή; Παπαγιάννη, Μαρία; Kontochristou, Aimiliani; Papagianni, Maria
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια της ολοκλήρωσης τον σπουδών Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Το θέμα ενασχόλησης αποτέλεσε "Η Ελεύθερη Κυκλοφορία- Υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης". Υπόβαθρο: Η εργασία αυτή βασίζεται στη μελέτη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, αναφορικά με το ζήτημα της ελεύθερης μετακίνησης εργαζομένων που ανήκουν στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός: Η διεύρυνση των προσπαθειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του άρθρου 45 της Συνθήκης λειτουργία της ΕΕ ανέπτυξε το παράγωγο δίκαιο και τη νομολογία του Δικαστηρίου. Έτσι, οι πολίτες της ένωσης έχουν δικαίωμα στην αναζήτηση εργασίας σε άλλη χώρα χωρίς να χρειάζονται άδεια, επίσης δικαίωμα διαμονής, προσβασιμότητα στα πλεονεκτήματα των ημεδαπών και ίση μεταχείριση. Υπό αυτό το πρίσμα, θα αναλυθεί η ισχύουσα κατάσταση. Μέθοδος: για την απόκτηση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης με την αναζήτηση σε συμβατική βιβλιοθήκη αλλά και στις βάσεις δεδομένων των Science Direct και Google Scholar. Συμπεράσματα: τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης αποτέλεσαν σημαντικό διαφωτισμό του θέματος αναφοράς.