Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 447
 • Thumbnail Image
  Item
  Ανάλυση και παρουσίαση χρυσού ως επενδυτικό καταφύγιο. Σύγκριση με [sic] χρηματηστιριακούς δείκτες
  (2022-07-16) Χρονοπούλου, Αθηνά; Chronopoulou, Athina
  Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει τις ιδιότητες του χρυσού ως ασφαλούς καταφυγίου, αναλύοντας τη συμπεριφορά του χρυσού σε διάφορες αγορές. Εκτός αυτού, θελήσαμε να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα για τον χρυσό με αυτά του ασημιού και της πλατίνας και δυο χρηματιστηριακών δεικτών (DJI , FTSE 100) για να δούμε αν ο χρυσός λειτουργεί ως μοναδικό ασφαλές καταφύγιο σε σύγκριση με άλλα πολύτιμα μέταλλα και μετοχές. Τα βασικά ευρήματα της έρευνάς μας είναι ότι ο χρυσός δεν λειτουργεί γενικά ως ισχυρό ασφαλές καταφύγιο, αλλά μπορεί εν μέρει να λειτουργήσει ως αδύναμο ασφαλές καταφύγιο σε περιόδους αναταραχής. Ειδικά κατά τη διάρκεια της αναταραχής του 2002, το αποτέλεσμα δείχνει ότι ο χρυσός έχει υψηλότερη βαθμίδα δυνατοτήτων ασθενούς ασφαλούς καταφυγίου σε σύγκριση με την αναταραχή του 2008. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ο χρυσός αποτελεί γενικά καλύτερο ασφαλές καταφύγιο από το ασήμι και την πλατίνα. Επίσης σε περιόδους χρηματοπιστωτικής δυσπραγίας και ύφεσης, οι επενδυτές τείνουν να αναζητούν εναλλακτικές επενδύσεις που δεν συσχετίζονται με την αγορά και, ως εκ τούτου, θεωρούνται λιγότερο επικίνδυνες. Τέλος τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χρυσός μπορεί να θεωρηθεί ως ένα αδύναμο ασφαλές καταφύγιο για ορισμένες περιόδους αναταραχής, αλλά ότι τα αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν για όλες τις περιόδους κρίσης, καθώς όλα τα έτη αναταραχής φαίνονται πολύ διαφορετικά. Ένας παράγοντας που επηρεάζει την αξιοπιστία ενός ασφαλούς καταφύγιου θα μπορούσε να είναι η μεταβλητότητα, η οποία ήταν η χαμηλότερη για τον χρυσό σε σύγκριση με τους δείκτες το 2002 και το 2008.
 • Thumbnail Image
  Item
  Η εταιρική κοινωνική ευθύνη ως ολοκληρωμένο πλαίσιο απόδοσης στον τραπεζικό κλάδο. Η περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς
  (2022-07-16) Αντωνοπούλου, Νικολίτσα; Antonopoulou, Nikolitsa
  Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν έννοιες οι οποίες εξελίσσονται και μεταβάλλονται διαρκώς και επεκτείνονται σε διάφορα επιστημονικά πεδία και κλάδους. Στον τραπεζικό τομέα οι πολιτικές ΕΚΕ που εφαρμόζονται αφορούν στην κοινωνική, οικονομική, περιβαλλοντική και φιλανθρωπική διάσταση και περιλαμβάνουν δράσεις που αφορούν το περιβάλλον, την κοινωνία, τους εργαζομένους καθώς και την αγορά και τους καταναλωτές. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο η παρούσα μελέτη εστιάζει σε έναν ελληνικό τραπεζικό οργανισμό, την τράπεζα Πειραιώς, η οποία υλοποιεί πλήθος δράσεων ΕΚΕ στο διάστημα του έτους 2020 σύμφωνα με την ετήσια έκθεση βιώσιμης ανάπτυξης και δραστηριοτήτων. Με τη μεθοδολογία της ανάλυσης περιεχομένου επιβεβαιώνεται η πληθώρα δράσεων και ενεργειών του ομίλου της τράπεζας Πειραιώς σε καίριους τομείς της οικονομίας ,του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Επιχειρηματικότητα και δημιουργικές ευκαιρίες σε καθεστώς πανδημίας
  (2022-09-23) Παπαδόπουλος, Κωνσταντίνος-Χριστόφορος; Papadopoulos, Konstantinos-Christopher
  Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ενεργειακής ανάπτυξης, κατά την περίοδο της πανδημίας. Απώτερος σκοπός είναι η εξαγωγή συμπερασμάτων αναφορικά με την ανάπτυξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των επιχειρήσεων, στο νέο πλαίσιο συνθηκών. Το πρώτο κεφάλαιο έχει ως πυρήνα του την μελέτη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και ειδικότερα της αιολικής, της κυματικής και της ηλιακής. Στο δεύτερο κεφάλαιο η ανάλυση περνά σε ένα πιο ειδικό επίπεδο, αφού ξεκινά η μελέτη των εξεταζόμενων χωρών, αναφορικά με τα επίπεδα εξέλιξης της ενεργειακής τους ανάπτυξης και πώς η πανδημία συνέβαλε στην όλη διαδικασία. Η Κίνα, το Κουβέιτ, η Ευρώπη – γενικά – αλλά και η Ισπανία και η Ιταλία, θα είναι οι χώρες που θα απασχολήσουν πιο πολύ την παρούσα μελέτη. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει το μεθοδολογικό πλαίσιο τοοποίο ακολουθήθηκε, και ειδικότερα τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάστηκε και πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Ο σκοπός της μεθοδολογίας περιγράφεται επίσης στο εν λόγω κεφάλαιο.
 • Thumbnail Image
  Item
  Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιριών «ΤΙΤΑΝ Α.Ε» και «ΑΓΕΤ Ηρακλής»
  (2022-07-21) Αγαθή, Σωτηρία; Agathi, Sotiria
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δυο εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας και με βάση τον κύκλο των εργασιών τους αποτελούν αδιαμφησβήτητα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου. Οι εταιρείες που θα εξεταστούν λοιπόν είναι οι εξής: ΤΙΤΑΝ Α.Ε και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι κυρίως η αποτύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των παραπάνω εταιρειών αλλά και του κλάδου γενικότερα για την χρονική περίοδο επτά ετών από το 2013 έως και το 2019. Βασικός στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση στα πλαίσια της οικονομικής της δραστηριότητας πραγματοποιεί άπειρες πράξεις οι οποίες καταγράφονται και εν συνεχεία αποτυπώνονται στις οικονομικές της καταστάσεις. Με βάση αυτές τις καταστάσεις ακολουθεί η ανάλυση, η ερμηνεία αλλά και η αξιολόγηση των περιλαμβανομένων στοιχείων σε αυτές.
 • Thumbnail Image
  Item
  Τα εταιρικά φορολογικά έσοδα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : σχέσεις και συσχετίσεις
  (2022-07-16) Κολιογιώργος, Αθανάσιος; Koliogiorgos, Athanasios
  Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν τα εταιρικά φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξαρτημένη μεταβλητή. Ερευνήθηκε η συσχέτισή τους με ένα πλήθος ανεξάρτητων μεταβλητών: των εταιρικών φορολογικών συντελεστών, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του πληθυσμού, των δημοσίων δαπανών, του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, του αριθμού επιχειρήσεων με 1 ή περισσότερους υπαλλήλους, του αριθμού επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους και των κατασκευαστικών εταιρειών με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης, μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων και ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ κατά κεφαλήν ΑΕΠ και φορολογικών εσόδων, σε συμφωνία με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, ενώ βρέθηκε αρνητική συσχέτιση με τον αριθμό επιχειρήσεων ενός και πλέον υπαλλήλων, και μη γραμμική συσχέτιση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, βρέθηκε έλλειψη συσχέτισης με τις δημόσιες δαπάνες, και αρνητική συσχέτιση με τον πληθυσμό. Όλες οι μελετημένες ανεξάρτητες μεταβλητές ως σύνολο βρέθηκε ότι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ΕΦΕ.