Τμήμα Φιλολογίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 23
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η πρόσληψη του Ησιόδου από την προσωκρατική φιλοσοφία : Ξενοφάνης, Ηράκλειτος, Εμπεδοκλής
  (2021-07) Τζουρά, Δέσποινα; Tzoura, Despina
  Το ενδιαφέρον των φιλοσόφων για τους επικούς ποιητές είναι απόλυτα συνυφασμένο με το κύρος που είχαν οι τελευταίοι κατά την αρχαϊκή και κλασική εποχή. Η πρόσληψη του Ησιόδου από τους τρείς Προσωκρατικούς (Ξενοφάνης, Ηράκλειτος, Εμπεδοκλής) αφορά την άμεση και έμμεση κριτική απέναντί του, αλλά και την υιοθέτηση συγκεκριμένων μοτίβων και ορολογίας τροποποιημένων ως προς το νόημά τους. Στην εργασία μου, τα κοσμολογικά μοντέλα των φιλοσόφων που μελετώ δεν συγκρίνονται εκτενώς με αυτά των υπόλοιπων Προσωκρατικών (το εύρος άλλωστε των θεμάτων που απασχολούν τον Ξενοφάνη, τον Ηράκλειτο και τον Εμπεδοκλή είναι μεγάλο). Επικεντρώνομαι στον διάλογό τους με τον Ησίοδο, ο οποίος αποτελεί πολύ σημαντικό κεφάλαιο της σκέψης και των προβληματισμών τους, το οποίο, με τη σειρά του, χρήζει στοχευμένης μελέτης. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας μου εξετάζω τα σημεία εκείνα του ησιόδειου έπους που τίθενται στο επίκεντρο της κριτικής του Ξενοφάνη. Τα σχόλιά του αφορούν την έμπνευση του Ησιόδου από τις Μούσες και τον ανθρωπομορφισμό με τον οποίο περιγράφει τους θεούς. Στο δεύτερο κεφάλαιο, οι απόψεις που εκφράζει ο Ηράκλειτος με αφορμή τον Ησίοδο αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία ανέπτυξα την ανάλυση της ηρακλείτειας κοσμολογίας. Το ενδιαφέρον του φιλοσόφου περιστρέφεται γύρω από την έννοια του πολέμου και των θεϊκών συγκρούσεων, της σημασίας που έχει η κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέα, της έννοιας της δίκης, αλλά και γύρω από τις απόψεις του Ησιόδου σχετικά με την Ἡμέρην και τη Νύκτα, τις ιερές μέρες και τις θυσίες που κάνουν οι άνθρωποι για να εξευμενίσουν τους θεούς. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μου ασχολούμαι με τον Εμπεδοκλή και τον τρόπο με τον οποίο αυτός ενσωματώνει στο έργο του στοιχεία της ησιόδειας κοσμογονίας, όπως είναι τα τέσσερα στοιχεία τα οποία συγκροτούν τον κόσμο, οι ρίζες της γης και ο μύθος των γενών, αλλά και οι θρησκευτικές αντιλήψεις που εκφράζει σχετικά με την επιφάνεια των Μουσών, τα δυο είδη Έριδας και τον Έρωτα. Ο τρόπος με τον οποίο οι τρεις Προσωκρατικοί συνδιαλέγονται με τον Ησίοδο οδηγεί στο συμπέρασμα οτι η σκέψη του τελευταίου συνιστά την πρώτη ύλη την οποία οι Προσωκρατικοί μετασχηματίζουν για να εξυπηρετήσουν τα δικά τους φιλοσοφικά επιχειρήματα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τα ουσιαστικά του δράστη σε -τη(ς) : μια μορφο-σημασιολογική ανάλυση
  (2021) Μικρούλη, Γεωργία; Mikrouli, Georgia
  Στην παρούσα εργασία εξετάζονται τα ουσιαστικά του δράστη σε -τη(ς) από μια μορφολογική και σημασιολογική σκοπιά. Συγκεκριμένα, σε ένα πρώτο στάδιο γίνεται μια συζήτηση σχετικά με τους περιορισμούς -σημασιολογικούς και μορφοσυντακτικούς- που επενεργούν κατά το σχηματισμό αυτών των ουσιαστικών και διαπιστώνεται ότι αν και είναι αρκετά ισχυροί σε ελάχιστες περιπτώσεις παραβιάζονται. Επίσης, εξετάζονται ακροθιγώς ζητήματα σχετικά με τις (προβληματικές) ρηματικές βάσεις παραγωγής που επιλέγονται καθώς και περιπτώσεις κενών στην παραγωγική διαδικασία. Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας αφιερώνεται στην εξέταση της πολύσημης φύσης των ουσιαστικών αυτών μιας και μπορεί να δηλώνουν τον δράστη -έμψυχο ή άψυχο- μιας ενέργειας ή/και το όργανο. Η ανάλυσή τους γίνεται με βάση το σχήμα επέκτασης της σημασίας του Booij αλλά και βάσει του μοντέλου Construction Morphology μέσω του οποίου προσδιορίζονται οι διαφορετικές σημασίες των ουσιαστικών και αναπαρίσταται ικανοποιητικά η συστηματική σχέση μορφής και σημασίας. Βέβαια, στο πλαίσιο της εργασίας εξετάζεται κριτικά και μια διαμετρικά αντίθετη άποψη σύμφωνα με την οποία η συνύπαρξη των σημασιών του δράστη και οργάνου στα ουσιαστικά αυτά αποτελεί μια περίπτωση ομωνυμίας. Τέλος, γίνεται μια σύντομη αναφορά στα ρηματικά σύνθετα σε -τη(ς) και σε μερικά αμφιλεγόμενα ζητήματα που αφορούν τη σειρά εφαρμογής των διαδικασιών της παραγωγής και της σύνθεσης κατά το σχηματισμό τους καθώς και σε περιπτώσεις συν-εμφάνισης δύο παραγωγικών διαδικασιών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Τα διηγήματα στη συλλογή προγυμνασμάτων του Νικηφόρου Βασιλάκη
  (2022-12-06) Αργυροπούλου Χαρίκλεια; Argyropoulou Charikleia
  Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη του ρητορικού έργου του Νικηφόρου Βασιλάκη, ρήτορα του 12ου αιώνα μ.Χ., η ενασχόληση του οποίου με το είδος συνίσταται εν πολλοίς στη σύνταξη μιας συλλογής προγυμνασμάτων. Το ιδιαίτερο ερευνητικό ενδιαφέρον αυτής της εργασίας, ωστόσο, εστιάζεται αποκλειστικά στη μελέτη των δεκαέξι συνολικά διηγημάτων του, ως μέρους των ευρύτερων προγυμνασμάτων του. Δύο είναι οι βασικοί άξονες γύρω από τους οποίους διαμορφώθηκε η μελέτη: αφενός το υπό πραγμάτευση θέμα και αφετέρου η υφολογική αποτίμηση του κάθε διηγήματος. Αναλυτικότερα, ιδιαίτερη μνεία γίνεται στο μυθολογικό υπόβαθρο όλων ανεξαιρέτως των διηγημάτων, ενώ αναφορικά με τα υφολογικά ζητήματα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται τόσο στις αφηγηματικές τεχνικές και την έκταση των κειμένων, όσο και στα σχήματα λόγου που εμπεριέχονται στα διηγήματα της συλλογής.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Γλώσσα και φυλακή
  (2022-07-01) Γκρίζη, Σπυριδούλα; Gkrizi, Spiridoula
  Η παρούσα εργασία αποσκοπεί στην έρευνα της γλώσσας της φυλακής και του τρόπου χρήσης της από τα άτομα, που απαρτίζουν το σωφρονιστικό σύστημα (έγκλειστοι, σωφρονιστικοί υπάλληλοι). Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο όρος «γλωσσική ποικιλία» και «περιθωριακά λεξιλόγια», διότι η γλώσσα της φυλακής εντάσσεται σε αυτά. Επίσης, αφού γίνει η κατηγοριοποίηση τους, παραθέτονται οι λόγοι χρήσης αυτών των λεξιλογίων. Έπειτα, το δεύτερο κεφάλαιο εστιάζει στην ιστορική εξέλιξη του σωφρονιστικού συστήματος, αναλύοντας τις μεθόδους εγκλεισμού, που έχουν ακολουθηθεί κατά καιρούς. Εν συνεχεία στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η σχέση, που έχει η γλώσσα με την φυλακή μέσω της αλληλεπίδρασης των κρατουμένων μεταξύ τους, με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους αλλά και με άτομα της ελεύθερης κοινωνίας. Το τέταρτο και πέμπτο κεφάλαιο αποτελούν το πρακτικό μέρος της εργασίας. Παρατίθενται τα ερωτηματολόγια με την ανάλυση τους και προκύπτουν τα συμπεράσματα μέσω των αποτελεσμάτων. Πρόκειται για μία έρευνα, που πραγματοποιήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού και εκπονήθηκε με τη χρήση τριών ερωτηματολογίων. Σκοπός της έρευνας ήταν να αποκτήσουμε μία ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με τον τρόπο χρήσης της γλώσσας της φυλακής αλλά και να απαντήσουμε στο ερώτημα αν αυτή η γλώσσα αλλάζει.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η κυπριακή διάλεκτος και η χρήση της σε ποικίλες επικοινωνιακές περιστάσεις
  Νικολοπούλου, Αθανασία; Nikolopoulou, Athanasia
  Η κυπριακή είναι μία από τις ελληνικές ποικιλίες και είναι αυτή που περιλαμβάνει τους περισσότερους ενεργούς ομιλητές. Ο λόγος τους σε οποιαδήποτε επικοινωνιακή περίσταση συνδυάζει στοιχεία τόσο της ελληνικής όσο και της κυπριακής ποικιλίας και, ανάλογα με τις περιστάσεις, το ποσοστό των στοιχείων της μιας ή της άλλης ποικιλίας μεταβάλλεται. Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται το θέμα της κυπριακής διαλέκτου και πώς αυτή χρησιμοποιείται από τους ομιλητές σε διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. Για το σκοπό της εργασίας μελετήθηκε βιβλιογραφία σχετική με το καθεστώς διγλωσσίας που επικρατεί στην Κύπρο και πώς αυτή επηρεάζει διάφορες καθημερινές περιστάσεις στη ζωή των κατοίκων της Κύπρου. Διεξήχθη έρευνα αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου και με τη βοήθεια μέσων κοινωνικής δικτύωσης ευρείας χρήσης, βασισμένη σε δύο ερωτηματολόγια. Τέλος, τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων ελέγχθηκαν με πακέτο στατιστικής ανάλυσης και τα συμπεράσματα που προέκυψαν επιβεβαίωσαν τις υπάρχουσες αντιλήψεις, φανερώνοντας ταυτόχρονα μια εν εξελίξει αλλαγή στην κυπριακή διάλεκτο, μια αλλαγή που πλησιάζει το ύφος της ελληνικής.