Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 266
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Έξυπνα παιχνίδια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : συστηματική ανάλυση σχετικά με το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο χρήσης τους
  Σγούρα, Κωνσταντίνα; Sgoura, Konstantina
  Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία συστηματική ανασκόπηση των τελευταίων είκοσι ετών, που αφορά τις έρευνες σχετικά με τα έξυπνα παιχνίδια, οι οποίες εστιάζουν στην εφαρμογή των παιχνιδιών αυτών σε παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και πραγματοποιούνται σε εκπαιδευτικά και μη περιβάλλοντα μάθησης. Η εργασία στοχεύει στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των ερευνών (50 έρευνες) ως προς το εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό και τεχνολογικό πλαίσιο εφαρμογής τους. Τα αποτελέσματα παρουσιάζουν ότι η ερευνητική περιοχή των έξυπνων παιχνιδιών γνωρίζει ιδιαίτερη πρόοδο τα τελευταία χρόνια και βασίζεται με βάση τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά των παιχνιδιών αυτών σε μεγάλο βαθμό στην τεχνολογική ανάπτυξη ποικίλων πεδίων της Πληροφορικής και άλλων επιστημών (Διαδίκτυο των Πραγμάτων, Ρομποτική, Διεπαφές χρήστη, Απτά αντικείμενα, κ.λπ.). Η εκπαιδευτική χρήση τους προσανατολίζεται στο πρόγραμμα σπουδών και επιχειρεί να εκπληρώσει τους στόχους του, ενώ ταυτόχρονα ενυπάρχει στόχος μάθησης μέσω των έξυπνων παιχνιδιών και σε μη εκπαιδευτικά περιβάλλοντα μάθησης. Βασικός στόχος της εφαρμογής των έξυπνων παιχνιδιών αναδεικνύονται οι δεξιότητες του 21ου αιώνα, με κύριες τις δεξιότητες μάθησης και καινοτομίας (4 C’s). Συμπερασματικά, τα έξυπνα παιχνίδια τα τελευταία χρόνια εντάσσονται όλο και περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από την οποία προκύπτει πληθώρα μαθησιακών αποτελεσμάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Έξυπνα παιχνίδια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση : συστηματική ανάλυση των τεχνολογικών και παιδαγωγικών προσφερόμενων δυνατοτήτων τους
  Μουρτά, Δέσποινα; Mourta, Despoina
  Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια συστηματική ανασκόπηση των τελευταίων 30 ετών που αφορά τις έρευνες για τα Έξυπνα παιχνίδια και εστιάζει σε παιχνίδια που αφορούν παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (3-12 ετών). Η εργασία στοχεύει στην ανάλυση και κατηγοριοποίηση των έξυπνων παιχνιδιών (50 άρθρα) ως προς τις τεχνολογικές και εκπαιδευτικές τους προσφερόμενες δυνατότητες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιχνίδια σχεδιάζονται με βάση τέσσερις κύριες τεχνολογικές προσφερόμενες δυνατότητες και συνδυασμούς τους. Οι εκπαιδευτικές δυνατότητες των έξυπνων παιχνιδιών μελετώνται ως προς τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης και οι μαθησιακοί στόχοι τους στοχεύουν στον εντοπισμό συγκεκριμένων στόχων σε διαφορετικά θέματα και στόχους με βάση εγκάρσιες ικανότητες, όπως επίλυση προβλημάτων, χωρική σκέψη, υπολογιστική σκέψη, συνεργασία και συμβολική σκέψη. Τέλος, με την ανάλυση πολλαπλής αντιστοιχίας, οι συσχετίσεις μεταξύ των επιμέρους τεχνολογικών και εκπαιδευτικών προσόντων των έξυπνων παιχνιδιών ομαδοποιούνται με την εξέλιξη των προσφερόμενων δυνατοτήτων που σχετίζονται με την ημερομηνία ανάπτυξής τους. Συμπερασματικά, τα τελευταία χρόνια, τα έξυπνα παιχνίδια αφορούν ειδικές επιστήμες (προγραμματισμός) και κάποιες δεξιότητες του 21ου αιώνα (STEM και υπολογιστική σκέψη). Αντίθετα, τα πρώτα 20 χρόνια, τπ ενδιαφέρον επικεντρώθηκε περισσότερο σε εγκάρσιες δεξιότητες, όπως η συνεργασία, η συναισθηματική σκέψη, η συμβολική σκέψη, η αφήγηση ιστοριών και η επίλυση προβλημάτων.
 • Thumbnail Image
  Item
  Embargo
  Η ένταξη των παιδιών ρομά στη προσχολική εκπαίδευση : αντιλήψεις νηπιαγωγών
  Νταπέ, Ροζίνα; Dape, Rozina
  Το θέμα της παρούσας έρευνας αναφέρεται στις απόψεις και τις πρακτικές των Νηπιαγωγών της Δυτικής Αχαΐας σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας και του γραμματισμού των παιδιών Ρομά και την επίδραση της διγλωσσίας τους. Σημαντική θέση κατέχει ο αντισταθμιστικός χαρακτήρας της Προσχολικής Εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης και αγωγής σε παιδιά από διάφορες πολιτιστικές εκφράσεις με περιορισμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες. Επιπλέον, εξετάζεται η αποδοχή των παιδιών Ρομά και η προσπάθεια διαμόρφωσης ενός σχολικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για τον εμπλουτισμό ερεθισμάτων, γνώσεων και βιωμάτων τους μέσα στο σχολικό περιβάλλον.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Σωματική έκφραση, περφόρμανς και η αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη
  (2022-10-31) Κατσουλιέρη, Αναστασία; Katsoulieri, Anastasia
  Στην παρούσα εργασία μελετάται το ζήτημα της έκφρασης και πιο συγκεκριμένα, της σωματικής έκφρασης σε συσχέτιση με την εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνα επικεντρώνεται στον ένα εκ των δύο βασικών συντελεστών αυτής της διαδικασίας, τον εκπαιδευτικό. Ειδικότερα, διερευνάται ο ρόλος του εκπαιδευτικού ως του υποκειμένου εκείνου που δεν μεταδίδει απλώς γνώση αλλά επιδιώκει την ενεργοποίηση μιας βιωματικής συμμετοχής στη γνωστική διαδικασία. Το σώμα θεωρείται η πηγή της εμπειρίας από όπου αντλείται η πρωταρχική έκφραση. Βάσει αυτού, ερευνώνται –από φαινομενολογική οπτική— ερωτήματα που σχετίζονται με το σώμα, τις αισθήσεις, την αντίληψη, την έκφραση και τέλος, την νοηματοδότηση της πραγματικότητας μέσω της σωματικής έκφρασης και της αυτοπραγμάτωσης του εκπαιδευτικού. Η performance (επιτελεστική τέχνη) αποτελεί την καλλιτεχνική έμπρακτη εφαρμογή της σωματικής έκφρασης η οποία έχει την δυνατότητα να αναδείξει εκείνα τα στοιχεία που μπορούν να εφαρμοστούν και να ενσωματωθούν στην εκπαιδευτική πρακτική με τέτοιο τρόπο που θα βελτιώσουν σε πολλαπλά επίπεδα τον ρόλο του εκπαιδευτικού. Αναφέρονται παραδείγματα από performances οι οποίες έχουν κατηγοριοποιηθεί σύμφωνα με τις αισθήσεις με σκοπό να καταφανεί ότι κάθε αίσθηση συμβάλλει στην σωματική έκφραση και είναι παρούσα σε κάθε έκφανση της. Ο εκπαιδευτικός έχει ανάγκη το να συνειδητοποιήσει αυτό το γεγονός το οποίο μέσω της performance γίνεται εφικτό.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οικοδόμηση της έννοιας των “Πεπερασμένων Αυτομάτων” από μαθητές δημοτικού : μια μελέτη περίπτωσης με το ρομπότ Thymio ΙΙ
  Θεοδωροπούλου, Ιωάννα; Theodoropoulou, Ioanna
  Μολονότι η Πληροφορική έχει εισαχθεί στα αναλυτικά προγράμματα των δημοτικών σχολείων τα τελευταία χρόνια, η σχετική έρευνα έχει δείξει ότι οι νέοι μαθητές δυσκολεύονται να αντιμετωπίσουν βασικές έννοιες της Πληροφορικής. Παρ 'όλα αυτά, η παρούσα εργασία διερευνά τη δυνατότητα εισαγωγής μιας άλλης θεμελιώδους έννοιας στο δημοτικό σχολείο. Η έννοια των Πεπερασμένων Αυτομάτων (ΠΑ) θεωρείται μάλλον αφηρημένη και περίπλοκη· ως εκ τούτου εισάγεται μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Σκοπός της μελέτης μας είναι οι μαθητές των δημοτικών σχολείων να οικοδομήσουν την έννοια των ΠΑ μέσω του περιβάλλοντος ρομποτικής Thymio II. Για τον σκοπό αυτό, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε μια ερευνητική δραστηριότητα με ένα εκπαιδευτικό σενάριο προσαρμοσμένο για νέους μαθητές ηλικίας 10-12 ετών (τάξεις Ε’ και ΣΤ’). Κατά τη διάρκεια της εφαρμογής, συλλέξαμε δεδομένα με ποσοτικά (ερωτηματολόγια, φύλλα εργασίας) και ποιοτικά χαρακτηριστικά ακολουθώντας το Πρωτόκολλο Think Aloud (TAP). Ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι παρά τη σύντομη διάρκεια της ερευνητικής δραστηριότητας, η πλειοψηφία των νεαρών μαθητών έχουν αντιληφθεί την έννοια των Αυτομάτων, αλλά όχι όλες τις λεπτομέρειες της λειτουργίας τους. Φαίνεται ότι είχαν δυσκολία με τα βασικά της θεωρίας των Αυτομάτων, ιδιαίτερα με τον ορθό καθορισμό των καταστάσεων και των μεταβάσεων. Τέλος, το ρομπότ Thymio II και το περιβάλλον της Γλώσσας Οπτικού Προγραμματισμού (Visual Programming Language - VPL) έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικά εργαλεία, καθώς βοηθούν τους μαθητές να υλοποιήσουν μια τόσο αφηρημένη έννοια με απτό και γραφικό τρόπο.