Τμήμα Ηλεκτρολ. Μηχαν. και Τεχνολ. Υπολογ. (ΔΕ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 2422
 • Thumbnail Image
  Item
  Εύρεση βέλτιστων σημείων στάθμευσης ασθενοφόρων σε αστική περιοχή με χρήση τεχνητής νοημοσύνης
  (2022) Πέττα, Μυρτώ; Petta, Myrto
  Με την πάροδο του χρόνου, οι υπηρεσίες προστασίας και υγείας κάθε χώρας αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες προκλήσεις στην αποστολή κινητών μονάδων στον τόπο μιας επείγουσας κατάστασης. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας, δηλαδή σε περίπτωση συντελεσθείσας φυσικής και τεχνολογικής καταστροφής ευρείας κλίμακας στον πληθυσμό και στις υποδομές, απαιτείται άμεση κάλυψη των περιστατικών σε πολλαπλά σημεία δημιουργώντας ένα περίπλοκο πρόβλημα, καθώς ο αριθμός των κινητών μονάδων είναι πεπερασμένος. Σε εθνικό επίπεδο, τέτοια παραδείγματα αποτελούν οι σεισμοί και οι πυρκαγιές όπως έχει αποδείξει άλλωστε επανειλημμένα η ιστορία. Ωστόσο, εκτός από αυτά τα ιδιαίτερα γεγονότα, υπάρχει και η ανάγκη βελτίωσης του ήδη υπάρχοντος λειτουργικού συστήματος εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και του μικρού αριθμού κινητών μονάδων που διατίθενται σε μικρά αστικά κέντρα. Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί, λοιπόν, να προσεγγίσει μία λύση των παραπάνω που δομείται στην τοποθέτηση των κινητών μονάδων υγείας σε επιλεγμένα σημεία εντός μιας πόλης χρησιμοποιώντας εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Πρόκειται για ένα σύνθετο πρόβλημα το οποίο καθορίζεται από πολλές παραμέτρους και περιορισμούς που πρέπει να ληφθούν υπόψη με σκοπό όχι μόνο την επίλυση του αλλά και τη βελτιστοποίηση του, δηλαδή την καλύτερη δυνατή προσέγγιση της λύσης με την εφαρμογή μεθόδων βελτιστοποίησης τόσο στη σχεδίαση όσο και στη λειτουργία.
 • Thumbnail Image
  Item
  Collaborative control of aerial robots (drones) for co-manipulating flexible objects (ropes)
  (2022-09-26) Σταματόπουλος, Μάριος Νεκτάριος; Stamatopoulos, Marios Nektarios
  Aerial robots like quad-copters and their ability to move freely into indoor and confined spaces is a cause of an advantage compared to other mobile robots. Though, they are not able to carry heavy payloads which leads to the need of having many of them collaborate in order to carry the final payload which is usually hanging in a string connecting them. The current literature is mostly focused on the control and the dynamics of these formations but the problem of them flying through confined environments and obstacles with holes without crashing and maintaining a successful lift has not been solved yet. So a path planning scheme is introduced which utilizes the full capabilities of the formation consisting of two drones carrying a rope. It is able to reduce the degrees of freedom for the planning from twelve to six which are the position and the yaw of the formation, the copters’ distance and the angle they form with the axis parallel to the ground. Both static planning through complex obstacles (tunnel, a wall with a small hole, etc.) and real-time planning with dynamically changing obstacles were carried out utilizing two mini quad-copters (Crazyflies). The experiments prove the feasibility of the structure in both cases and set the foundations for further use in bigger payloads and copters
 • Thumbnail Image
  Item
  Game Development using the Godot engine
  (2022) Pnevmatikos Ioannis; Ιωάννης Πνευματικός
  The aim of this dissertation was to create and design a two-dimensional platformer type game using the Godot Engine game machine. In addition, the goal was to learn one of the languages used by the gaming machine, GDScript, as well as familiarity with the gaming machine itself, scenes, classes, methods, libraries, plugins and more. For the implementation of this project the images that were used were obtained through the website Game Art 2D - Royalty Free 2D Game Assets, sounds from the website Open Game Art, as well as tips and valuable methods through various sites, mainly the official website of Godot. The game consists of four levels - maps, each of which has its own theme - landscape. A variety of enemies have been created, each with its own characteristics, as well as coins and pickups that the player uses for refueling. From the above the player gets valuable points from which his score is formed. The goal of each user-player is to collect as many points as possible, so that he occupies one of the first places in the online standings that appears at the end of the game through the Silent-Wolf plugin.
 • Thumbnail Image
  Item
  Game development using the Godot engine
  (2022) Πνευματικός, Ιωάννης; Pnevmatikos, Ioannis
  The aim of this dissertation was to create and design a two-dimensional platformer type game us-ing the Godot Engine game machine. In addition, the goal was to learn one of the languages used by the gaming machine, GDScript, as well as familiarity with the gaming machine itself, scenes, clas-ses, methods, libraries, plugins and more. For the implementation of this project the images that were used were obtained through the website Game Art 2D - Royalty Free 2D Game Assets, sounds from the website Open Game Art, as well as tips and valuable methods through various sites, main-ly the official website of Godot. The game consists of four levels - maps, each of which has its own theme - landscape. A variety of enemies have been created, each with its own characteristics, as well as coins and pickups that the player uses for refueling. From the above the player gets valuable points from which his score is formed. The goal of each user-player is to collect as many points as possible, so that he occupies one of the first places in the online standings that appears at the end of the game through the Silent-Wolf plugin.
 • Thumbnail Image
  Item
  Κατασκευή ελληνικών γραμματοσειρών με μηχανική μάθηση
  (2022) Αποστολόπουλος, Θεόδωρος; Apostolopoulos, Theodoros
  Τα τελευταία 30 χρόνια η ψηφιακή τυπογραφία έχει εξελιχθεί σε μεγάλο βαθμό, όμως με την πλειοψηφία των υπαρχουσών γραμματοσειρών να απεικονίζουν χαρακτήρες της αγγλικής αλφαβήτου. Στόχος της παρούσας εργασίας ήταν η δημιουργία γραμματοσειρών με ελληνικούς χαρακτήρες για την χρήση τους στην ελληνική τυπογραφία. Για την δημιουργία των ελληνικών γραμματοσειρών έγινε χρήση των Γεννητικών Ανταγωνιστικών Δικτύων. Για τις ανάγκες της διπλωματικής εργασίας και λόγω της έλλειψης ενός συνόλου δεδομένων με ελληνικές γραμματοσειρές, παράχθηκαν αρχικά ελληνικές γραμματοσειρές από υπάρχοντα TTF και OTF αρχεία. Για την παραγωγή ελληνικών γραμματοσειρών έγινε χρήση της βιβλιοθήκης PIL της γλώσσας Python. Έπειτα, οι παραχθείσες γραμματοσειρές οργανώθηκαν για την δημιουργία ενός custom made dataset, με τη χρήση του Dataloader του Pytorch. Εν συνεχεία, δημιουργήθηκε το μοντέλο του Γεννητικού Ανταγωνιστικού Δικτύου, το οποίο αποτελείται από δύο επιμέρους δίκτυα, αυτά του Δημιουργού και του Διευκρινιστή. Επιπλέον, υλοποιήθηκε ο αλγόριθμος εκπαίδευσης που κάνει χρήση της απόστασης Wasserstein με Gradient Penalty ως συνάρτηση σφάλματος. Για την εκπαίδευση του δικτύου χρησιμοποιήθηκαν τα δεδομένα του custom made dataset ως δεδομένα εκπαίδευσης. Τέλος, το δίκτυο εκπαιδεύτηκε για 2500 epochs, ενώ τα πειραματικά αποτελέσματα που εξάχθηκαν, αξιολογήθηκαν από ένα βαθύ συνελικτικό δίκτυο, το οποίο σχεδιάστηκε και εκπαιδεύτηκε με σκοπό την αξιολόγηση της αναγνωσιμότητας των αποτελεσμάτων. Όσον αφορά τα αποτελέσματα της αναγνωσιμότητας, αυτά διακυμάνθηκαν από 95.625% για 100 εποχές φτάνοντας στο 97.667% στις 2500 εποχές.