Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 444
 • ItemOpen Access
  Αξιολόγηση γλωσσικών ικανοτήτων μαθητών που επαναφοιτούν στο νηπιαγωγείο έναντι συμμαθητών τυπικής φοίτησης
  (2024-04-29) Μουργελά, Παναγιώτα; Mourgela, Panagiota
  Αυτή η πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό να παρατηρηθεί η επίδραση της επαναφοίτησης στα παιδιά που καλούνται να επαναλάβουν το νηπιαγωγείο σε σχέση με παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά. Ερωτήματα όπως: αν είναι ωφέλιμη η επαναφοίτηση, αν τα αποτελέσματα μεταξύ παιδιών που φοιτούν ξανά με παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο είναι διαφορετικά και αν ναι ποια είναι αυτά που διαφέρουν, καθώς και αν σε μικρό χρονικό διάστημα τα παιδιά ανεξαρτήτως φοίτησης βελτιώσαν τις επιδόσεις τους συγκεντρωτικά, θα απαντηθούν σε μια πρώτη ματιά από αυτή την εργασία. Συλλέχθηκε δείγμα 18 παιδιών, τα 9 παιδιά φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο χωρίς ανάγκη επαναφοίτησης ( ομάδα ελέγχου) και 9 παιδιά επαναλαμβάνουν την φοίτηση τους ( ομάδα επαναφοίτησης). Όλα τα παιδιά εξετάστηκαν με τα ίδια 12 αξιολογητικά τεστ. Η εξέταση έγινε σε οικείο για αυτά περιβάλλον, είτε στο σχολείο τους είτε σε ένα κέντρο λογοθεραπείας που παρακολουθούν συνεδρίες και πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις με διάστημα 3 μηνών μεταξύ τους. Στην Β’ Φάση επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία σε όλα τα παιδιά. Μέσω των στατιστικών εργαλείων του Excel και του SPSS Statistics προέκυψε βελτίωση και των 2 ομάδων στα εξής αξιολογητικά τεστ: •Φωνολογικό τεστ •Δοκιμασία Εκφραστικού Λεξιλογίου •Raven’ s CPM •DVIQ Κατανόηση λεξιλογίου Όμως μόνο τα παιδιά τυπικής φοίτησης βελτιώθηκαν στα παρακάτω αξιολογητικά τεστ: •Bus Story: Δευτερεύουσες Προτάσεις •Επανάληψη Ψευδολέξεων •DVIQ Παραγωγή μορφολογίας και σύνταξης Τέλος μόνο η ομάδα επαναφοίτησης βελτιώθηκε στα: •Ακουστική διάκριση επιλογής εικόνας •ΜέταΦΩΝ τεστ Ενώ κατά την μελέτη των μέσων όρων για κάθε ένα από τα παραπάνω τεστ ανά φάση και ανά ομάδα προέκυψε πως τα παιδιά επαναφοίτησης συνεχίζουν να έχουν χαμηλότερες επιδόσεις σχεδόν στο σύνολο των τεστ από τα παιδιά που φοιτούν για πρώτη φορά στο νηπιαγωγείο.
 • ItemOpen Access
  Οι αλλαγές στις λογοθεραπευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομειακά πλαίσια λόγω COVID-19
  (2024-04-30) Μεσίσκλη, Ευαγγελία Σταυρούλα; Mesiskli, Evaggelia Stavroula
  Η εμφάνιση και η ταχεία εξάπλωση του ιού COVID-19 επέφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων ανά την υφήλιο. Ο συγκεκριμένος ιός, που πήρε σε μικρό χρονικό διάστημα διαστάσεις πανδημίας, αποτέλεσε σημαντική απειλή για τη δημόσια υγεία και ανάγκασε τους ανθρώπους να προσαρμοστούν σε νέες συνθήκες και δεδομένα υπό τις επιστημονικές οδηγίες της ιατρικής κοινότητας για τον περιορισμό της μετάδοσης και διασποράς του ιού. Στον εργασιακό χώρο υιοθετήθηκε από πολλούς κλάδους η μέθοδος της τηλεργασίας ως η αποτελεσματικότερη επιλογή , τόσο για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων, όσο και τη βιωσιμότητα και εύρυθμη λειτουργία κράτους και επιχειρήσεων. Όπως είναι αντιληπτό, ο τομέας της λογοθεραπείας δε θα μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστος από τη νέα πραγματικότητα. Η εν λόγω επαγγελματική ομάδα αντιμετώπισε από τις αρχές της πανδημίας αρκετές προκλήσεις, καθώς οι νέες συνθήκες απαιτούσαν κοινωνική απόσταση και αυστηρά μέτρα υγιεινής τα οποία, πολλές φορές, λειτουργούσαν ενάντια στις παραδοσιακές δια ζώσης μεθόδους θεραπείας. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η διερεύνηση των αλλαγών που επέφερε η πανδημία στις λογοθεραπευτικές υπηρεσίες σε νοσοκομειακό πλαίσιο, πως δηλαδή επηρεάστηκε η παροχή υπηρεσιών λογοθεραπείας , προκλήσεις ή και ευκαιρίες που προέκυψαν ως αποτέλεσμα της πανδημίας, καθώς και πιθανές βελτιωτικές λύσεις ή προσαρμογές που θα μπορούσαν να γίνουν ως προς την παροχή υπηρεσιών. Η εκπόνηση της εργασίας έγινε με τη βοήθεια της ανασκόπησης της βιβλιογραφίας και της ποιοτικής έρευνας μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων. «Επηρέασε η πανδημία το νοσοκομειακό πλαίσιο;» «Ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι λογοθεραπευτές;» «Ποια μέσα χρησιμοποίησαν για τις θεραπείες τους;» «Επιτεύχθηκαν οι θεραπευτικοί τους στόχοι;», είναι κάποια από τα ερωτήματα που έπρεπε να απαντηθούν μέσω των συνεντεύξεων που μας παραχωρήθηκαν.
 • ItemOpen Access
  Η εκτίμηση της ποιότητας ζωής και της συναισθηματικής καταπόνησης των φροντιστών των ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση
  (2024-02-23) Πελαντάκη, Μαρία; Pelantaki, Maria
  Εισαγωγή: Η σκλήρυνση κατά πλάκας αντιπροσωπεύει μια χρόνια απομυελινωτική νόσο του νευρικού συστήματος. Όπως παρατηρείται και με άλλες χρόνιες παθήσεις, ο αυξημένος επιπολασμός της στον πληθυσμό τα τελευταία έτη αποτελεί γεγονός. Η επίδρασή της εκτείνεται τόσο στο επίπεδο της βλάβης όσο και στο επίπεδο της συμμετοχής, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής των ατόμων που πλήττονται. Η προοδευτική και απρόβλεπτη φύση της ασθένειας αποτελεί τον κύριο λόγο για τον οποίο οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας ενδέχεται να απαιτούν περίθαλψη και υποστήριξη από φροντιστές στην καθημερινή τους ζωή. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά καθώς και η αναπηρική φύση της νόσου, εξηγούν τα μειωμένα επίπεδα που εμφανίζουν οι ασθενείς στην ποιότητα ζωής τους και στην ψυχολογική τους ευημερία. Η χρόνια, διαρκής φροντίδα που παρέχεται καθημερινά στους ασθενείς επηρεάζει σημαντικά τους φροντιστές σε αρκετούς τομείς. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι α) η διαπίστωση της ύπαρξης συναισθηματική επιβάρυνση στους φροντιστές των ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας β) η επιβεβαίωση ή απόρριψη της υπόθεσης που αφορά αλλαγές στην ποιότητα ζωής των φροντιστών και ο βαθμός στον οποίο υπάρχει γ) η συσχέτιση των αποτελεσμάτων με τα δημογραφικά στοιχεία του πληθυσμού και δ) ο εντοπισμός συσχετίσεων με τον βαθμό σοβαρότητας της διαταραχής ή άλλους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν την ποιότητα ζωής και την σωματική και ψυχική υγεία των φροντιστών. Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν 96 φροντιστές ατόμων με πολλαπλή σκλήρυνση. Συγκεκριμένα στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν 91 άτυποι, οικογενειακοί φροντιστές και 5 εργαζόμενοι φροντιστές. Οι ίδιοι κλήθηκαν να κλήθηκαν να συμπληρώσουν σε έντυπη μορφή ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο το οποίο αρχικά περιελάβανε ένα σύνολο ερωτήσεων δημογραφικού χαρακτήρα. Στη συνέχεια, επεκτάθηκε για να περιλαμβάνει την ελληνική έκδοση της κλίμακας Kingston Caregiver Stress Scale (KCSS) και το ερωτηματολογίου SF-36 QUESTIONNAIRE version 2. Αποτελέσματα: Η έρευνα διαπίστωσε ότι η επιβάρυνση των φροντιστών σχετίζεται με τη σοβαρότητα της ασθένειας, την εξάρτηση του ατόμου από τον φροντιστή, το φύλο, το επίπεδο εκπαίδευσης και το μηνιαίο εισόδημα. Ακόμη, ο στατιστικός έλεγχος μεταξύ των επιπέδων στρες στην κλίμακα του KCSS με τους δυο άξονες του SF-36, έδειξε ότι υπάρχει στατιστικά σημαντική αρνητική συσχέτιση μεταξύ των επιπέδων στρες και των τιμών των φροντιστών τόσο στον άξονα της φυσικής-σωματικής υγείας (PCS) του SF-36, όσο και στον άξονα της ψυχικής-πνευματικής υγείας (MCS). Έτσι, όσο αυξάνονται τα επίπεδα στρες στην κλίμακα KCSS τόσο πιο χαμηλό είναι το σκορ στο PCS (Correlation Coefficient -0,405, p-value<0.001) και στο ΜCS (Correlation Coefficient -0,401, p-value<0.001) Συζήτηση: Εν κατακλείδι, η έρευνά μας αποκαλύπτει ότι ένα σημαντικό ποσοστό των Ελλήνων πρωτοβάθμιων φροντιστών ασθενών με Σκλήρυνση κατά πλάκας βιώνει συναισθηματική δυσφορία και αναφέρει μειωμένη ποιότητα ζωής. Οι φροντιστές τέλος, είναι σημαντικό να γνωρίζουν ποιες υπηρεσίες υπάρχουν στην κοινότητα και να αναζητούν βοήθεια από αυτές. Αδιαμφησβήτητα, θεωρείται αναγκαία η περαιτέρω έρευνα σχετικά με το θέμα με στόχο την εξάλειψη τυχόν περιορισμών. Λέξεις κλειδιά: Ποιότητα ζωής, HR-QOL, MS, Πολλαπλή σκλήρυνση, φροντιστές, άγχος.
 • ItemOpen Access
  Ακουστική και αντιληπτική ανάλυση της επίδρασης των αλλαγών της ταχύτητας ομιλίας στη φυσικότητα : δεδομένα από ηλικιωμένους ακροατές και λογοθεραπευτές
  (2024-03-14) Μπαζίνα, Κωνσταντίνα; Bazina, Konstantina
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία ερευνάται η ικανότητα των ατόμων να αντιλαμβάνονται τις εναλλαγές στην ταχύτητα της ομιλίας, καθώς και η κρίση τους ως προς τον φυσικότερο ρυθμό. Ακόμη, μελετάται κατά πόσο το μήκος πρότασης, και η ηλικία των ομιλητών επηρεάζουν την κρίση των ακροατών ως προς τις αλλαγές της ταχύτητας, καθώς και την κρίση τους ως προς τον φυσικότερο ρυθμό ομιλίας. Αφορά ηλικιωμένα άτομα, χωρίς κάποια γνώση στον κλάδο της λογοθεραπείας, και νέους λογοθεραπευτές, οι οποίοι έχουν ήδη ολοκληρώσει, ή ολοκληρώνουν το τρέχον εξάμηνο την πρακτική τους άσκηση. Στην έρευνα συμμετείχαν 20 συνολικά ακροατές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 2 κύριες ομάδες. Σε αυτές τις ομάδες, ο αριθμός των γυναικών και των ανδρών ήταν ο ίδιος. Η πρώτη ομάδα αποτελούνταν από άτομα ηλικίας 70 ετών και άνω και η δεύτερη από λογοθεραπευτές ηλικίας 22 έως 26 ετών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή τους ήταν η απουσία ελλειμμάτων ακοής, η οποία ελέγχθηκε με άτυπο τεστ, καθώς και το φυσιολογικό γνωστικό επίπεδο, μέσω της ολοκλήρωσης του “Mini Mental State Examination (MMSE)”. Στο πείραμα χρησιμοποιήθηκε ηχογραφημένο υλικό 15 προτάσεων διαφορετικού μήκους, οι οποίες εκφωνήθηκαν ανά ζεύγη με διαφορετική ταχύτητα η κάθε μία (αργά, γρήγορα, κανονικά) από 8 ομιλητές εκ των οποίων 4 ήταν ηλικιωμένοι και 4 νέοι, ισότιμα χωρισμένοι σε άνδρες και γυναίκες. Το πείραμα έλαβε μέρος σε δύο συνεδρίες, διάρκειας περίπου 45 λεπτών η κάθε μία για τον κάθε ακροατή. Στην πρώτη συνάντηση ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να εντοπίσουν τον πιο αργό ρυθμό ομιλίας, ενώ στην δεύτερη κλήθηκαν να κρίνουν τον φυσικότερο ρυθμό. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, οι δύο ομάδες συμμετεχόντων δεν έχουν την ίδια συνολική επίδοση, με τους ηλικιωμένους να παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερη. Γίνεται αντιληπτό ότι ο αργός ρυθμός ομιλίας, στα ζεύγη «αργά κανονικά» και «κανονικά-αργά» αναγνωρίζεται σε αρκετά μεγάλο ποσοστό και από τις δύο ομάδες, ενώ χαμηλή επίδοση παρουσιάζεται στην αντίληψη του γρηγορότερου ρυθμού ομιλίας στα ζεύγη «γρήγορα-κανονικά» και «κανονικά-γρήγορα». Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται αυξημένη επίδοση όταν οι ομιλητές είναι νέοι συγκριτικά με τα ζεύγη όπου οι ομιλητές είναι ηλικιωμένοι, κυρίως στα ζεύγη «αργά-κανονικά» και «κανονικά-αργά». Η χαμηλή επίδοση στα ζεύγη «γρήγορα-κανονικά» και 4 «κανονικά-γρήγορα» παραμένει εμφανής. Ακόμη, αναφορικά με τα αποτελέσματα των ομάδων ως προς το μήκος των προτάσεων, διαπιστώνεται πως οι συμμετέχοντες έχουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται τις αλλαγές στην ταχύτητα, όταν οι προτάσεις είναι μεγάλου μήκους, ενώ στις προτάσεις μικρού μήκους υπάρχουν διακυμάνσεις στις επιδόσεις τους. Συμπερασματικά, οι ακροατές αναγνωρίζουν ευκολότερα τον αργό ρυθμό ομιλίας σε όλες τις περιπτώσεις. Ως προς την φυσικότητα της ομιλίας, οι ηλικιωμένοι συμμετέχοντες κρίνουν τον κανονικό ρυθμό ως τον πιο φυσικό, στα ζεύγη «αργά-κανονικά», ενώ στα ζεύγη «γρήγορα-κανονικά» δεν διακρίνουν την διαφορά στην ταχύτητα και η πλειονότητα των απαντήσεών τους είναι ότι «δεν διαφέρουν». Αντιθέτως, ενώ στα ζεύγη «αργά κανονικά», οι νέοι λογοθεραπευτές κρίνουν τον κανονικό ρυθμό ομιλίας ως τον πιο φυσικό, παρατηρείται ότι στα ζεύγη «γρήγορα-κανονικά» κρίνουν ως πιο φυσικό ρυθμό τον γρήγορο. Τέλος, όσον αφορά τα όμοια ζεύγη «αργά-αργά», «κανονικά-κανονικά» και «γρήγορα-γρήγορα» όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν με επιτυχία τις αλλαγές στην ταχύτητα και την φυσικότητα της ομιλίας.
 • ItemEmbargo
  Στάθμιση δοκιμασίας επανάληψης λέξεων και αλληλουχιών για διαμόρφωση απραξίας της ομιλίας : δεδομένα από ηλικιωμένους τυπικούς ομιλητές
  (2024-02-08) Σαραντίτη, Αθανασία; Sarantiti, Athanasia
  Η παρούσα ερευνητική εργασία πραγματεύεται ένα πρωτόκολλο αξιολόγησης για την απραξία. Η απραξία αναφέρεται σε διαταραγμένη ικανότητα των ομιλητών στον προγραμματισμό και την εκτέλεση των εκούσιων κινήσεων που απαιτούνται για την παραγωγή της ομιλίας. Όσον αφορά την κλινική εικόνα των ασθενών, παρουσιάζεται μεγάλη ετερογένεια, η οποία κυμαίνεται από απόλυτη αλαλία μέχρι ρέουσα ομιλία. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να ληφθούν υπόψη και οι φυσιολογικές δομές που επέρχονται στον τομέα της ομιλίας κατά τη γήρανση. Σχετικά με τη διαφοροδιάγνωση της απραξίας, χρησιμοποιούνται δραστηριότητες επανάληψης λέξεων, αυτόματης ομιλίας, διαδοχοκίνησης, καθώς και λέξεις με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. Στα πλαίσια αυτά δομήθηκε και το παρόν πρωτόκολλο αξιολόγησης, το οποίο βασίστηκε στον εντοπισμό λαθών και δυσρυθμιών σε τυπικούς ηλικιωμένους ομιλητές, μέσα από την επανάληψη μεμονωμένων λέξεων και συνδυασμών τριών διαδοχικών λέξεων, σε συνθήκες κανονικής, αργής και γρήγορης ομιλίας. Οι σχετικές λέξεις χαρακτηρίζονται από αυξανόμενο μήκος και πολυπλοκότητα της φωνοτακτικής δομής, καθιστώντας τις ευαίσθητες στον εντοπισμό απραξικών στοιχείων. Μέσα από την παρούσα ερευνητική διαδικασία, εξετάζεται α) η ικανότητα των τυπικών ομιλητών να τροποποιούν την ταχύτητα ομιλίας τους κατ’ εντολή, σε βαθμό που να γίνεται αντιληπτή από τον ακροατή και β) να εντοπιστούν φυσιολογικά λάθη και δυσρυθμίες, προκειμένου να προσδιοριστεί το σημείο εκείνο που θα διαχωρίζει τα λάθη των τυπικών ομιλητών από τα λάθη εκείνων που παρουσιάζουν ενδεχομένως απραξία. Για το σκοπούς αυτούς, το πρωτόκολλο χορηγήθηκε σε 20 τυπικούς ομιλητές ηλικίας 60 ετών και άνω, τα δεδομένα των οποίων συλλέχθηκαν και αναλύθηκαν μέσω της χρήσης του λογισμικού Praat και του Excel. Για την εύρεση του πρώτου ζητούμενου εξετάστηκαν οι διαφορές στις ταχύτητες ανά συνθήκη και τα χαρακτηριστικά των παύσεων, οι τιμές αύξησης και μείωσης και το σύνολο των τιμών που αυξήθηκαν και μειώθηκαν πράγματι, καθώς και πόσες από αυτές έγιναν αντιληπτές από τον ακροατή και τα ποσοστά των σχετικών αλλαγών. Αναφορικά με το δεύτερο ζητούμενο, έγινε ενδελεχής εκτίμηση των ειδών των λαθών και των δυσρυθμιών που παρουσιάστηκαν από τους τυπικούς ομιλητές στις διαφορετικές συνθήκες και λίστες. Μέσα από την ανάλυση των παραπάνω δεδομένων, διαπιστώθηκε ότι, οι ομιλητές έχουν την ικανότητα να αυξομειώνουν κατάλληλα την ταχύτητα ομιλίας τους κατ’ εντολή με τον ίδιο βαθμό δυσκολίας τόσο στην αύξηση, όσο και στη μείωση, καθώς και να γίνεται αντιληπτή η παραπάνω διαφοροποίηση, με μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας, κατά τη μείωση της ταχύτητας. Ακόμη, οι συμμετέχοντες πραγματοποιήσαν πολλά διαφορετικά είδη λαθών και δυσρυθμιών, σε όλες τις λίστες, με πιο απαιτητική να αποτελεί η λίστα 4, τόσο στις μονές, όσο και στις τριπλέτες. Ενδιαφέρον αποτελεί ότι, η πλειοψηφία των λαθών και δυσρυθμιών εντοπίστηκε στην κανονική ταχύτητα αυτής της λίστας. Το γεγονός αυτό εξηγείται πιθανόν από την μετάβαση από ευκολότερη σε δυσκολότερη λίστα και την έναρξη αυτής με την κανονική ταχύτητα. Για την εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων προτείνεται η περαιτέρω έρευνα για το παρόν πρωτόκολλο αξιολόγησης.
 • ItemEmbargo
  Πιλοτικά, κανονιστικά δεδομένα για την αξιολόγηση της ευαισθησίας και της δύναμης του βήχα σε ενήλικες και πιλοτική χρήση των δεδομένων σε ασθενείς
  (2024-02-06) Δημητρακοπούλου, Δέσποινα; Dimitrakopoulou, Despina
  Ο βήχας αποτελεί φυσικό προστατευτικό μηχανισμό των αεραγωγών αφού είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση ξένων σωμάτων σε περίπτωση διείσδυσης ή εισρόφησης. Επομένως, η αξιολόγηση της δύναμης και της ευαισθησίας του ακούσιου αλλά και του αντανακλαστικού βήχα στην κλινική πράξη είναι σημαντική, έτσι ώστε να μειωθούν τα επίπεδα θνησιμότητας και παρατεταμένης νοσηλείας από πνευμονία εξ’ εισροφήσεως. Επειδή ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα για την αξιολόγηση του βήχα είναι αρκετά ακριβός και δύσκολος στην μεταφορά, γεννάται η ανάγκη χρήσης μιας αξιόπιστης μεθόδου, με εξοπλισμό οικονομικά προσιτό, φορητό αλλά και εμπορικά διαθέσιμο. Για τον σκοπό αυτό τα τελευταία χρόνια έχει ενσωματωθεί στην κλινική λογοθεραπευτική αξιολόγηση η μέθοδος CRT, που αξιολογεί την ευαισθησία του αντανακλαστικού βήχα, καθώς επίσης έχουν γίνει λίγες προσπάθειες δημιουργίας μεθόδων που ενσωματώνουν και τις δύο παραμέτρους (δύναμη και ευαισθησία). Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πιλοτική μελέτη με την προσπάθεια ενσωμάτωσης-συνδυασμού του κατάλληλου εξοπλισμού που θα μετρά και την δύναμη του αντανακλαστικού βήχα με βάση την ήδη υπάρχουσα μέθοδο CRT. Επιπρόσθετος βασικός στόχος, είναι και η σύγκριση των αποκρίσεων στις μετρήσεις μεταξύ των υγιών και των ασθενών συμμετεχόντων (πάσχοντες με ALS) με την χρήση της μεθόδου που αναπτύχθηκε, Μετά την δημιουργία κατάλληλου πρωτοκόλλου και εύρεσης κατάλληλου εξοπλισμού πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε συνολικά 32 συμμετέχοντες, ηλικιακού εύρους 50-75 ετών, εκ των οποίων 16 ήταν υγιείς και 16 ασθενείς πάσχοντες από ALS. Εκτός από την μέτρηση αναφορικά με την δύναμη και την ευαισθησία του βήχα, όλοι υπεβλήθησαν και στην διαδικασία σπιρομετρίας. Διαπιστώθηκε διαφορά σχετικά με τον χρόνο έκλυσης (ευαισθησία) μεταξύ ασθενών και υγιών σε όλες τις διαφορετικές συγκεντρώσεις κιτρικού οξέος (0,2: p=0.026, U=32, 0.4: p=0.017, U=35, 0.6: p=0,013, U=22, 0.8: p=0.004, U=17), με τους ασθενείς να παράγουν βήχα πιο γρήγορα σε σχέση με τους υγιείς. Αναφορικά όμως με την δύναμη του βήχα δεν υπήρξαν ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των δύο ομάδων εκτός από τις επιδόσεις στην συγκέντρωση των 0,4 mol/L (p=0.010, U=24), στην οποία οι ασθενείς σημείωσαν μικρότερες τιμές. Το πρωτόκολλο που συστάθηκε και ο εξοπλισμός που χρησιμοποιήθηκε αποδείχθηκε χρήσιμος. Επιπλέον, ανεδείχθησαν ορισμένες διαφορές στην ευαισθησία αλλά και στην δύναμη του αντανακλαστικού βήχα σε ασθενείς και υγιείς μέσω των μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν με την χρήση κιτρικού οξέος. Η παρούσα μελέτη μπορεί να αποτελέσει την αρχή για την πραγματοποίηση παρόμοιων μελλοντικών ερευνών, με σκοπό την ύπαρξη περισσότερων δεδομένων από υγιείς αλλά και από ασθενείς πάσχοντες με ALS, για να επιτευχθούν περαιτέρω συγκρίσεις. Απαραίτητη κρίνεται επίσης, η επαναχορήγηση του πρωτοκόλλου μελλοντικά, σε μεγαλύτερη κλίμακα και με την εξάλειψη των περιορισμών.
 • ItemEmbargo
  Πιλοτικά δεδομένα για την συσχέτιση παραμέτρων φωνής και κατάποσης σε ασθενείς με μυοτονική δυστροφία τύπου I και τύπου II
  (2024-02-16) Παπαρούνα, Σοφία-Παρασκευή; Paparouna, Sofia-Paraskevi
  Ο σκοπός της συγκεκριμένης πιλοτικής έρευνας είναι η μελέτη του βαθμού εμφάνισης συσχέτισης της φωνής με την κατάποση σε ασθενείς με Μυοτονική Δυστροφία τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός είναι να οριστεί η δυνατότητα χρήσης παραμέτρων φωνής ως βιοδείκτες για την πρόγνωση παθολογίας ή διαταραχής στην κατάποση, δηλαδή τον εντοπισμό διαταραχής κατάποσης μέσω παραμέτρων φωνής. Μέσω αυτού θα μπορεί να μελετηθεί η πρόγνωση της ασθένειας, σε τομείς που αφορούν στην επιστήμη της λογοθεραπείας. Συνεπώς, με τον εντοπισμό της κάθε δυσκολίας προβλέπεται να μπορεί να παρέχεται η κατάλληλη θεραπεία, επικεντρωμένη στο συγκεκριμένο ασθενή. Η παρούσα έρευνα, αποτελεί πρώτη εφαρμογή της χρήσης των παραμέτρων φωνής ως εντοπιστικά εργαλεία, καθώς και πρώτη μελέτη σχετικά με την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και της εγκυρότητας τους ως βιοδείκτες. Για τις ανάγκες της έρευνας, τα πιλοτικά δεδομένα συλλέχθηκαν από τα αποτελέσματα της λογοθεραπευτικής αξιολόγησης ασθενών με DM1 και DM2 οι οποίοι συναίνεσαν στη χρήση αυτών, ανώνυμα, ώστε να πραγματοποιηθεί η έρευνα. Η μελέτη βασίστηκε στα δεδομένα φωνής και κατάποσης, τα οποία θα αναλυθούν λεπτομερώς στην συνέχεια. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως οι παράμετροι της φωνής θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως βιοδείκτες για των εντοπισμό δυσκολιών στην κατάποση∙ να χρησιμοποιούνται δηλαδή ως εργαλεία που θα προβλέπουν τον βαθμό εμφάνισης συμπτωμάτων δυσφαγίας, μιας και συσχετίστηκαν δυσκολίες στην κατάποση με παθολογικά δεδομένα της φωνής. Επομένως η παρούσα πιλοτική έρευνα αποτελεί πρώτη εφαρμογή των προαναφερθέντων και στη συνέχεια, μπορεί σε αυτή να βασιστεί η πιο λεπτομερής και εις βάθος έρευνα για το συγκεκριμένο θέμα.
 • ItemEmbargo
  Πιλοτική χορήγηση θεραπείας σημασιολογικών δικτύων σε ασθενείς με παρκινσονισμό στα ελληνικά
  (2024-02-28) Καρρά, Ελπίδα; Karra, Elpida
  Εισαγωγή: Η νόσος του Πάρκινσον (PD) καθιστά μία προοδευτική και εκφυλιστική ασθένεια που εμφανίζει τόσο κινητικά όσο και μη κινητικά συμπτώματα. Περιγράφηκε από τον Τζέιμς Πάρκινσον τον 1817 ως συγκεκριμένο σύνδρομο. Οι ασθενείς με Πάρκινσον παρουσιάζουν γνωστική έκπτωση και διαταραχές στην ομιλία, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν επικοινωνιακά προβλήματα. Ωστόσο, ο παρκινσονισμός οφείλεται από την επίδραση φαρμάκων και αποτελεί την δεύτερη πιο κοινή αιτία παρκινσονισμού μετά την νόσο Πάρκινσον. Ένα σοβαρό σύμπτωμα της νόσου του Πάρκινσον είναι η δυσκολία εύρεσης ή αλλιώς ανομία με την οποία θα ασχοληθούμε εκτενώς σε αυτή την πιλοτική εργασία. Στόχος της είναι η διερεύνηση της καταλληλότητας του πρωτοκόλλου θεραπείας Semantic Feature Analysis (SFA) σε παρκινσονικούς. Τα ερευνητικά ερωτήματα της παρούσα πτυχιακής εργασίας είναι το αν βελτιώνεται η κατονομασία λέξεων των ατόμων με παρκινσονισμό μετά την θεραπεία με ESFA και αν οι ασθενείς αυτοί σημειώνουν ορθές σημασιολογικά προτάσεις μετά την θεραπεία ESFA. Μεθοδολογία: Οι συμμετέχοντες της πιλοτικής εργασίας ήταν τρεις με παρκινσονικά σύνδρομα, εκ των οποίων δύο ήταν γυναίκες και ένας άντρας με ηλικίες από 69-71 ετών. Χορηγήθηκαν στην αρχή διάφορα γνωστικά τεστ και πραγματοποιήθηκαν τρεις συνεδρίες αξιολόγησης με SFA. Στη συνέχεια, οι ασθενείς κλήθηκαν σε θεραπεία με το πρωτόκολλο αυτό για την βελτίωση της εύρεσης λέξεων με κατονομασία εικόνων. Συμπεράσματα: Με βάση τα αποτελέσματα της θεραπείας με το πρωτόκολλο SFA στους παρκινσονικούς ασθενείς αποδεικνύεται ότι υπήρξε βελτίωση όσον αφορά τις λέξεις που έχουν εξασκηθεί, καθώς ο ασθενής 01 σημείωσε πρόοδο από 7,05% έως 14,11%, ο ασθενής 02 από 5,63% έως 14,08% και ο ασθενής 03 από 12,96% έως 37,03%. Ωστόσο, η πρόοδος δεν ισχύει και για τους τρεις ασθενείς όσον αφορά τις καινούργιες λέξεις, εφόσον βελτίωση παρατηρήθηκε στον ασθενή 02 (1,41%-8,45%), σε αντίθεση με τους ασθενείς 01 (4,70%-2,35%) και 03 (14,81%-5,56%) που παρουσίασαν μείωση στην πρόοδο τους. Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα και οι τρεις ασθενείς παρουσίασαν ορθές σημασιολογικά προτάσεις στη διάρκεια των θεραπείων.
 • ItemOpen Access
  Φωνολογική ανάπτυξη σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας
  (2024-02-05) Παπακωστοπούλου, Γεωργία; Papakostopoulou, Georgia
  Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνηθεί η Φωνολογική Ανάπτυξη παιδιών Προσχολικής και Πρώτης σχολικής ηλικίας. Το κυριότερο ερευνητικό ερώτημα είναι αν υπάρχουν διαφορές μεταξύ της φωνολογικής ανάπτυξης παιδιών ηλικίας 4;5 έως 7 ετών όταν αυτά συγκρίνονται διαδοχικά ανά εξάμηνο και ανάμεσα σε ποια ηλικιακά εξάμηνα παρουσιάζεται η διαφορά αυτή; Για την απάντηση του ερωτήματος αυτού αξιολογήθηκαν 54 παιδιά ηλικίας 4;5 έως 7;0 ετών στην περιοχή της Πάτρας. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε σε σχολικές δομές και κατ’ οίκον επισκέψεις με τη χορήγηση ενός νέου αξιολογητικού εργαλείου, της κυρίας Μπαμπατσούλη Ε. (Babatsouli, 2019). Στόχος μέσα από την αξιολόγηση αυτή ήταν να προσδιοριστεί για τα παιδιά κάθε ηλικιακής ομάδας χωριζόμενα ανά εξάμηνο ο μέσος όρος επίδοσής τους σε τέσσερις παραμέτρους: Τον Αριθμό Σωστών Λέξεων, Το Ποσοστό Σωστών Συμφώνων, Το Φωνητικό τους Ρεπερτόριο και το Σύνολο των Συμπλεγμάτων που παρήγαγαν. Τέλος, έγινε σύγκριση των Μέσων Όρων αυτών ώστε να αποσαφηνιστεί αν υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων αλλά και ανάμεσα σε ποιες ομάδες συγκεκριμένα παρουσιάζεται η διαφορά αυτή. Αναφορικά με τα αποτελέσματα της έρευνας βρέθηκε ότι υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων που συγκρίθηκαν ως προς τον Αριθμό Σωστών λέξεων, το Ποσοστό Σωστών Συμφώνων και το Σύνολο των Συμπλεγμάτων που παρήγαγαν.. Πιο συγκεκριμένα διαφορές παρουσιάζονται μεταξύ της ομάδας 4;5 – 4; 11 ετών όταν αυτή συγκρίνεται με τις ομάδες 5;5 – 5;11 ετών, 6;0 – 6;5 ετών και 6;6 – 7 ετών, ενώ οι υπόλοιπες ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά στην μεταξύ τους σύγκριση. Ο τομέας στον οποίο δε φάνηκε να παρουσιάζεται στατιστικώς σημαντική διαφορά για καμία από τις παραμέτρους που ορίστηκαν ήταν το Φωνητικό Ρεπερτόριο, το οποίο ήταν ολοκληρωμένο από την πρώτη κιόλας ηλικιακή ομάδα (4;5 – 4;11 ετών). Σαφώς για να μπορούν τα αποτελέσματα αυτά να είναι έγκυρα, αντικειμενικά και αξιόπιστα συστήνεται η πραγματοποίηση και άλλων αντίστοιχων ερευνών με μεγαλύτερο δείγμα παιδιών και από άλλες γεωγραφικές περιοχές.
 • ItemEmbargo
  Πώς επηρέασε η πανδημία COVID-19 το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών Α' δημοτικού και συγκεκριμένα την απόδοσή τους στην ανάγνωση και γραφή
  (2024-02-08) Κατταβενός, Ιωάννης-Στέργος; Γκαβανόζη, Ζαφειρούλα; Μυλωνά, Ελένη; Kattavenos, Ioannis-Stergos; Gkavanozi, Zafeiroula; Mylona, Eleni
  Μετά από δύο χρόνια από την πανδημία του COVID-19, ο κόσμος έχει δει σημαντικές απώλειες ζωών και εκτεταμένους περιορισμούς στα ατομικά δικαιώματα. Αυτό είχε επίσης σημαντικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση, με εκατομμύρια μαθητές να αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι καθώς τα σχολεία έκλεισαν. Σκοπός: σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθούν οι απόψεις των λογοθεραπευτών σχετικά με τις επιπτώσεις της πανδημίας covid-19 στο μαθησιακό επίπεδο των παιδιών της Α' δημοτικού και συγκεκριμένα την απόδοση τους στην ανάγνωση και γραφή. Μεθοδολογία: το δείγμα ήταν 104 λογοθεραπευτές. Οι ερωτήσεις που επιλέχθηκαν για το ερωτηματολόγιο σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να είναι απλές και εύκολα κατανοητές. Το στατιστικό λογισμικό SPSS (στατιστικό πακέτο στην κοινωνική επιστήμη) χρησιμοποιήθηκε για την επεξεργασία των δεδομένων. Αποτελέσματα: Λίγο περισσότερο από το μισό δείγμα (59,6%) πριν την πανδημία πραγματοποιούσε συνεδρείες στην Α΄ Δημοτικού (62 άτομα) ενώ το 14,4% δίδασκε στην Β΄ Δημοτικού. Το 34,6% θεωρεί ότι η συχνότερη είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής. Το 56,7% βρίσκει τις διαταραχές μέτρια σοβαρές ενώ το 56,7% γνωρίζει για ένα αρκετό ποσοστό ότι λαμβάνει λογοθεραπεία. Το 18,3% πιστεύει ότι η μεγαλύτερη δυσκολία είναι η δυσανάγνωση ενώ το 37,5% του δείγματος πιστεύει ότι η πανδημία καθυστέρησε πολύ τις διαγνώσεις των παιδιών της Α’ Δημοτικού. Συμπεράσματα: Τα ευρήματά της παρούσας έρευνας έχουν σημαντικές επιπτώσεις για τους μαθητές, ιδιαίτερα όσον αφορά την αντιμετώπιση της σημαντικής ετερογένειας μεταξύ των μαθητών και την προσαρμογή της διδασκαλίας για την κάλυψη των διαφορετικών μαθησιακών αναγκών που μπορεί να έχουν.
 • ItemEmbargo
  Σύγκριση των χαρακτηριστικών ομιλίας και κατάποσης σε ασθενείς με λαρυγγεκτομή : πιλοτικά δεδομένα με υποκειμενικά ερωτηματολόγια και αντικειμενικές μετρήσεις
  (2024-02-23) Βαρελά, Ιωάννα; Varela, Ioanna
  Η θεραπεία του καρκίνου του λάρυγγα επηρεάζει καταλυτικά την διαδικασία της κατάποσης και την ομιλία, ειδικότερα μετά την ολική λαρυγγεκτομή με ή χωρίς επικουρικές θεραπείες (ακτινοθεραπείες, χημειοθεραπείες). Το 62% των ασθενών λαμβάνουν θεραπεία για την διαχείριση προβλημάτων φωνής και/ή κατάποσης. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή και σύγκριση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων για τα δυσφαγικά σημεία στην κατάποση και τα ακουστικά χαρακτηριστικά της οισοφάγιας ομιλίας σε ελληνόφωνο πληθυσμό. Μεθοδολογία: Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 13 άτομα που έχουν υποβληθεί σε ολική λαρυγγεκτομή με ή χωρίς ακτινοθεραπεία ή/και χημειοθεραπεία. Χορηγήθηκαν στους ασθενείς 3 ερωτηματολόγια αυτό-αναφοράς σχετικά με την κατάποση (SOAL-GR, EAT-10-GR, SWAL-QOL-GR), 1 ερωτηματολόγιο αυτό-αναφοράς για την ομιλία (VHI-GR). Έπειτα ολοκληρώθηκαν αντικειμενικές μετρήσεις με μια δοκιμασία ανίχνευσης κινδύνου εισρόφησης (Timed Water Test) και την πιλοτική χορήγηση ενός πρωτοκόλλου για την αξιολόγηση της οισοφάγιας ομιλίας με επτά δοκιμασίες. Αποτελέσματα: Η συσχέτιση των SOAL-GR και ΕΑΤ-10-GR ήταν στατιστικώς σημαντική, ενώ δεν βρέθηκε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του χρόνου ολοκλήρωσης του Timed Water Test και του SOAL-GR και του αριθμού των καταπόσεων του Timed Water Test και του SOAL- GR. Στα αποτελέσματα του SOAL-GR παρατηρήθηκε ότι η θετική απόκριση σε ένα σύμπτωμα δεν το καθιστά ενόχληση. Τα αποτελέσματα του SWAL-QOL επιβεβαιώνουν τα δυσφαγικά χαρακτηριστικά των ασθενών που περιγράφονται στα ερωτηματολόγια SOAL-GR, EAT-10. Η μέση διάρκεια αναπνευστικής ομάδας συμφωνεί με τιμές άλλων ερευνών για ασθενείς με καλό επίπεδο οισοφάγιας ομιλίας. Ο μέγιστος χρόνος φώνησης είναι σημαντικά περιορισμένος έναντι των φυσιολογικών ομιλητών. Η βασική συχνότητα F0 του φωνήματος /a/ των ανδρών είναι σημαντικά αυξημένη, ενώ των γυναικών παρουσιάζει μείωση. Η τιμή HNR (dB) παρουσιάζει μείωση, ενώ η τιμή Jitter local (%) και η τιμή Shimmer local (dB) είναι σημαντικά αυξημένες. Οι τιμές των διαμορφωτών F1, F2 των τονισμένων και άτονων φωνηέντων είναι ελάχιστα πιο υψηλές στις λέξεις έναντι των ψευδολέξεων. Σε σύγκριση με τις νόρμες οι τιμές των διαμορφωτών F1, F2 τόσο των λέξεων όσο και των ψευδολέξεων στα τονισμένα και άτονα φωνήεντα /a/, /e/, /i/ είναι σημαντικά υψηλότερες έναντι των φυσιολογικών ομιλητών. Συζήτηση:Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την παθολογία της φώνησης και τα προβλήματα στην λειτουργία της κατάποσης, τα οποία σε μεγάλο αριθμών ασθενών συνυπάρχουν. Ακόλουθα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η περαιτέρω διερεύνηση και η εφαρμογή αυτών των αξιολογητικών εργαλείων για την συλλογή δεδομένων, την ασφαλή διεξαγωγή συμπερασμάτων και την κλινική εφαρμογή αυτών λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει ένας ασθενής με λαρυγγεκτομή.
 • ItemOpen Access
  Αντιληπτική ανάλυση ικανότητας αλλαγής ταχύτητας ομιλίας : δεδομένα από παιδικό λόγο
  (2024-02-16) Βαλσαμίδη, Δήμητρα; Μπουσμάδη, Αγγελική; Valsamidi, Dimitra; Bousmadi, Angeliki
  Στην παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνάται εάν μια ομάδα τυπικών ακροατών, αντιλαμβάνεται τις αλλαγές της ταχύτητας ομιλίας με μεγαλύτερη ευκολία στα παιδιά σε σχέση με τους ενήλικες. Επιπρόσθετα, διερευνήθηκε ποιός ρυθμός μεταξύ δύο γίνεται αντιληπτός ως πιο φυσικός και κατά πόσο εμφανίζονται διαφορές με βάση την ηλικία των ομιλητών. Στην παρούσα έρευνα συμμετείχε μια ομάδα ενηλίκων. Η ομάδα αυτή αποτελείται από δέκα ενήλικες 25 έως 30 ετών που είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ένα πείραμα, όπου άκουσαν 260 ζεύγη προτάσεων που παράχθηκαν σε τρεις συνθήκες ταχύτητας, κανονικά, αργά και γρήγορα και κλήθηκαν να κάνουν κρίση του πιο αργού ρυθμού. Στη συνέχεια επαναλάβαμε το ίδιο πείραμα για κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, με τη διαφορά πως κλήθηκαν να επιλέξουν τον πιό φυσικό ρυθμό ομιλίας. Για τους συμμετέχοντες της παρούσας έρευνας, δεν φάνηκε η ηλικία να επηρεάζει σημαντικά την αντίληψη της ταχύτητας και της φυσικότητας. Παρουσιάστηκαν μικρές διαφορές στο κομμάτι της φυσικότητας, ωστόσο δεν φαίνεται να είναι σημαντικές. Η διαφορά έγκειται στο ποσοστό φυσικότητας για το γρήγορο ρυθμό που φαίνεται να είναι μεγαλύτερο για την ομάδα των παιδιών σε σύγκριση με εκείνη των ενηλίκων.
 • ItemOpen Access
  Αξιολόγηση έκθεσης σε θόρυβο σε χώρους εργασίας
  (2024-02-13) Μικελόπουλος, Γεώργιος; Λινάρδος, Αντώνης-Παναγιώτης; Mikelopoulos, Georgios; Linardos, Antonis-Panagiotis
  Ο θόρυβος αποτελούσε και αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της καθημερινότητάς μας. Άλλες φορές ελάχιστα αντιληπτός και άλλες ακραία ενοχλητικός, ο θόρυβος παραμένει σταθερά υπαρκτός κάθε ημέρα. Μπορούμε να σκεφτούμε πολλά παραδείγματα θορύβων της καθημερινής ζωής, όπως η κίνηση στους δρόμους, με τον αριθμό των οχημάτων να έχει αυξηθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια, η ακρόαση δυνατής μουσικής, είτε μέσω ακουστικών, είτε σε καταστήματα εστίασης, οι οικοδομικές εργασίες, τα οδικά έργα, όπου χρησιμοποιούνται βαρέα μηχανήματα, όπως κομπρεσέρ, κτλ. Η έκθεση στους περισσότερους από αυτούς τους θορύβους, συνήθως, έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια για τον κάθε άνθρωπο. Τι γίνεται, όμως, στις περιπτώσεις, όπου η εργασία μας απαιτεί μια συχνή και σταθερή διάρκειας έκθεση σε θορύβους; Εξαιρώντας την περίπτωση της βαρηκοΐας, η οποία προκαλείται από έναν ξαφνικό και δυνατό θόρυβο (ακουστικό τραύμα), για παράδειγμα, εξαιτίας μιας έκρηξης, και η οποία μπορεί να συμβεί στον καθένα από εμάς, μια συνεχής και σταθερής διάρκειας έκθεση σε θόρυβο μπορεί μακροπρόθεσμα να προκαλέσει μια νευροαισθητηριακού τύπου βαρηκοΐα, η οποία είναι γνωστή ως βαρηκοΐα προκαλούμενη από θόρυβο. Πολλοί εργαζόμενοι σε αρκετές επαγγελματικές ομάδες βρίσκονται σε αυτή τη θέση, ωστόσο, η σωστή χρήση προστατευτικών μέσων για την ακοή μπορεί να αποτρέψει, σε μεγάλο βαθμό, μια βλάβη στην ακοή. Σε αυτή την εργασία ασχοληθήκαμε, συγκεκριμένα, με τους κλάδους της εστίασης, της υγείας, της εκπαίδευσης και των οικοδομικών/εργοταξιακών εργασιών. Σε αυτούς τους κλάδους παρουσιάζονται διαφορετικά επίπεδα θορύβων, ωστόσο η διάρκεια της έκθεσης παραμένει, λίγο έως πολύ, σταθερή κατά την διάρκεια της ημέρας. Διερευνήσαμε, εάν σε αυτό τον πληθυσμό έχουν παρουσιαστεί δυσκολίες ακοής ή εμβοές, καθώς και το εάν υπάρχει σωστή ενημέρωση και χρήση προστατευτικών μέσων για την ακοή. Τα αποτελέσματα μας υποδεικνύουν ότι, παρόλο που δεν υπάρχει αναφορά σημαντικών προβλημάτων στην ακοή σε αυτό τον πληθυσμό, η χρήση προστατευτικών μέσων για την ακοή, καθώς και η ενημέρωση για την πρόληψη της βαρηκοΐας στον χώρο εργασίας παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα.
 • ItemOpen Access
  Αναγνώριση και προτίμηση συγκεκριμένων γεύσεων και οσμών, σε υγιή και σε ALS άτομα, ηλικιακού φάσματος 50 – 80 : χρήση ερωτηματολογίων, τεστ όσφρησης, τεστ προτίμησης υγρών και strip test
  (2024-02-06) Τριανταφυλλοπούλου, Θεώνη; Triantafillopoulou, Theoni
  Η παρούσα έρευνα μελετά την επίδραση της γεύσης και της όσφρησης, στη λειτουργία της κατάποσης, τόσο σε υγιείς ενήλικες όσο και σε ασθενείς με Νόσο του Κινητικού Νευρώνα (Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS), οι οποίοι ανήκουν στο ηλικιακό φάσμα 50 έως 80 ετών. Σκοπός της πτυχιακής αποτελεί η διερεύνηση των παραπάνω παραμέτρων, ως προς την επίδραση τους στη λειτουργία της κατάποσης αλλά και τον πιθανό θετικό αντίκτυπο, του ανθρακούχου χαρακτηριστικού των υγρών στην κατάποση. Εικοσιεπτά (27) συμμετέχοντες (24 υγιή άτομα και 3 ασθενείς με ALS), συμπεριλήφθηκαν σε μια σειρά επιμέρους επιστημονικών δοκιμασιών, προκειμένου να εκτιμηθεί η γνωστική τους κατάσταση, η ακεραιότητα και η λειτουργία των στοματοπροσωπικών δομών, καθώς και η ικανότητα της κατάποσής τους. Ακολούθησαν ερωτηματολόγια προσωπικών συνηθειών, προτίμησης γεύσεων και οσμών, ενώ πραγματοποιήθηκαν και τεστ όσφρησης με πραγματικά αντικείμενα και τεστ γεύσης με το Taste Strip Test, για την ανίχνευση του υπεργονιδίου της γεύσης. Ο διαχωρισμός του δείγματος στις δύο αυτές ομάδες, επέτρεψε την μελέτη της δυσφαγίας στην ΝΚΝ και την πιθανή βελτίωση της διαδικασίας της κατάποσης, στους νοσούντες, μέσω των αποτελεσμάτων της πιλοτικής αυτής έρευνας. Εξαιτίας του ιδιαίτερα περιορισμένου αριθμού δείγματος, δεν ήταν εφικτή η στατιστική ανάλυση των αποτελεσμάτων, με αποτέλεσμα η ερμηνεία των δεδομένων να είναι μόνο περιγραφική. Παρόλα αυτά, βρέθηκαν ελάχιστες διαφορές μεταξύ των γευστικών και οσφρητικών προτιμήσεων των υγιών ατόμων και των ασθενών, σε αντίθεση με τις προτιμήσεις τους, κατά την διαδικασία γευστικής προτίμησης υγρών, όπου σημειώθηκαν σημαντικές διαφορές. Τέλος, και στην οσφρητική ικανότητα, βρέθηκαν ουσιαστικές διαφορές, καθώς οι υγιείς συμμετέχοντες, είχαν καλύτερες επιδόσεις.
 • ItemOpen Access
  Πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου CCC-2 σε παιδιατρικό πληθυσμό σε παιδιά με διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητα
  (2024-01-29) Φαράτζ, Αλέξανδρος Λούτφι; Βασιλόπουλου, Μιχαέλα; Αλιράι, Ορνέλα; Faraj, Alexandros Lutfi; Vasilopoulou, Mixaela; Alirai, Ornela
  Σκοπός της έρευνας ήταν η πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου Children’s Communication Checklist - 2 το οποίο αφορά την αξιολόγηση πτυχών της επικοινωνίας, τον έλεγχο της γενικής γλώσσας και τον εντοπισμό γλωσσικών διαταραχών. Μέσω αυτού βρέθηκαν, αναλύθηκαν και συζητήθηκαν οι εκάστοτε δυσκολίες που εμφανίζουν τα παιδιά με ΔΕΠ-Υ αλλά και η συχνότητα που εμφανίζονται αυτές οι δυσκολίες στα παιδιά που έχουν λάβει την ανάλογη διάγνωση.
 • ItemOpen Access
  Σύγκριση αντιληπτικών και ακουστικών χαρακτηριστικών φώνησης σε ασθενείς με Νόσο του κινητικού νευρώνα και Παρκινσονισμό, με και χωρίς δυσφαγία
  (2023-10-20) Δεληγιώργη, Γεωργία; Deligiorgi, Georgia
  Η Νόσος του Κινητικού Νευρώνα (ΝΚΝ), η Νόσος Πάρκινσον και άλλα Άτυπα Παρκινσονικά Σύνδρομα (ΑΠΣ) αποτελούν νευροεκφυλιστικές διαταραχές, οι οποίες επιφέρουν συμπτώματα δυσφωνίας και δυσφαγίας στους ασθενείς. Συγκεκριμένες μετρήσεις της φωνής και της κατάποσης μπορούν να αποτελέσουν ευαίσθητους προγνωστικούς δείκτες για την έγκαιρη ανίχνευση αλλαγών στη λειτουργία αυτών των μηχανισμών. Σκοπός: Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η διερεύνηση των ακουστικών και αντιληπτικών χαρακτηριστικών της φώνησης σε ασθενείς με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ΠΜΣ) και σε ασθενείς με Παρκινσονισμό (ΝΠ, PSP, MSA), με και χωρίς δυσφαγία, έναντι Ομάδας Ελέγχου (ΟΕ) παρόμοιας ηλικίας και μορφωτικού επιπέδου, καθώς και η διερεύνηση πιθανής συσχέτισης των υποκειμενικών αντιλήψεων για την πιθανή διαταραχή κατάποσης και φώνησης στις ομάδες ασθενών. Συμμετέχοντες: Στην παρούσα μελέτη συμμετείχαν 16 ασθενείς με Παρκινσονισμό (12 με ΝΠ, 4 με ΑΠΣ), 16 ασθενείς με Πλάγια Μυατροφική Σκλήρυνση (ΠΜΣ), καθώς και ομάδα ελέγχου (ΟΕ) με 16 υγιείς συμμετέχοντες. Υλικό και Μεθοδοι: Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε αντιληπτικές και αντικειμενικές μετρήσεις φωνής και κατάποσης. Συγκεκριμένα, όσον αφορά τη λειτουργία της φώνησης, χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς Voice Handicap Index (VHI) και Voice-Related Quality of Life (V-RQOL), η αντιληπτική αξιολόγηση GRBAS και πραγματοποιήθηκαν ακουστικές και αεροδυναμικές μετρήσεις. Όσον αφορά τη λειτουργία της κατάποσης χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια αυτο-αναφοράς Eating Assessment Tool-10 (EAT-10) και Swallowing Quality-of-Life (SWAL-QoL) και διενεργήθηκε η δοκιμή κατάποσης νερού 90 ml «Water Swallow Test» (WST). Αποτελέσματα: Στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο φωνής και κατάποσης βρέθηκαν μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών και της ΟΕ. Επίσης αρκετά ισχυρές συσχετίσεις βρέθηκαν μεταξύ παραμέτρων φωνής και κατάποσης στις δύο ομάδες ασθενών. Συμπεράσματα: Η παρούσα έρευνα αναδεικνύει σημαντικές υποκειμενικές και αντικειμενικές παραμέτρους φωνής και κατάποσης σε ασθενείς με Παρκινσονισμό και ΠΜΣ, σε σύγκριση με τον υγιή πληθυσμό. Στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις παραμέτρων φωνής και κατάποσης σημειώθηκαν μεταξύ των ομάδων ασθενών, γεγονός που εξηγείται μεν από τη σχέση μεταξύ μηχανισμού φώνησης και κατάποσης αλλά ίσως δηλώνει και τη δυναμική σχέση για πρώιμη έγκαιρη ανίχνευση στις ομάδες ασθενών .
 • ItemOpen Access
  Ικανότητα αντίληψης αλλαγών ταχύτητας ομιλίας από λογοθεραπευτές και μη
  (2023-11-02) Κωνσταντουδάκης, Στυλιανός; Νικολακάκη, Εμμανουέλα; Konstantoudakis, Stilianos; Nikolakaki, Emmanouela
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία διερευνά την ικανότητα λογοθεραπευτών και τυπικών ακροατών να διακρίνουν τον πιο αργό ρυθμό ομιλίας όταν ακούν ζεύγη προτάσεων, τα οποία παράγονται με διαφορετική ταχύτητα από νέους και ηλικιωμένους ομιλητές. Ακόμη, διερευνά ποιος ρυθμό ομιλίας θεωρείται πιο φυσικός από τους ακροατές. Το βασικά ερευνητικά ερωτήματα αυτής της εργασία είναι: (1) Η εκπαίδευση που λαμβάνουν οι φοιτητές λογοθεραπείας, τους κάνει πιο ευαίσθητους στο να αντιλαμβάνονται αλλαγές στα προσωδιακά χαρακτηριστικά της ομιλίας, και συγκεκριμένα στην ταχύτητα ομιλίας; (2) Πως επηρεάζεται η κρίση των ακροατών από το μήκος της πρότασης και την ηλικία του ομιλητή; Οι συμμετέχοντες του αντιληπτικού πειράματος είναι 20 άτομα ηλικίας 22-26 ετών, χωρισμένοι σε δύο ομάδες των 10 ατόμων, λογοθεραπευτές και μη λογοθεραπευτές. Κάθε ομάδα περιλαμβάνει 5 άντρες και 5 γυναίκες. Οι συμμετέχοντες ακούν ζεύγη 264 προτάσεων που παράγονται σε τρεις συνθήκες ταχύτητας, κανονικά, αργά και γρήγορα και καλούνται να επιλέξουν τον πιο αργό ρυθμό ομιλίας. Έπειτα, επαναλαμβάνεται το ίδιο πείραμα, όμως αυτή τη φορά καλούνται να επιλέξουν τον πιο φυσικό ρυθμό ομιλίας. Οι δύο ομάδες δεν διέφεραν σημαντικά στην απόδοσή τους. Επίσης και οι δύο ομάδες επηρεάζονται με παρόμοιο τρόπο από τις μεταβλητές: ηλικία ομιλητή και μήκος πρότασης. Πιο συγκεκριμένα, οι ακροατές έχουν καλύτερη απόδοση όταν καλούνται να κρίνουν μεγάλες προτάσεις που παράγονται από νέους ομιλητές.
 • ItemOpen Access
  Πραγματολογικές ικανότητες στην προσχολική ηλικία : το εργαλείο Delv και η σχέση των πραγματολογικών ικανοτήτων με γνωστικές και άλλες γλωσσικές ικανότητες
  (2023-10-19) Λιτσολλάρι, Τζοάνα; Σκότη, Ιωάννα; Τζίμα, Ευδοξία; Litsollari, Joana; Skoti, Ioanna; Tzima, Evdoksia
  Η πραγματολογία έχει περάσει μέσα από μια βαθιά έρευνα και μελέτη, για να καταλήξει στον σημερινό της ορισμό. Σύμφωνα λοιπό με τους Milligan, Astington, Dack (2007) πραγματολογία είναι η ικανότητα σωστής χρήσης της γλώσσας στις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις με άλλους ανθρώπους και σωστής ερμηνείας της γλώσσας σε κοινωνικά πλαίσια ή σε επικοινωνιακές ανταλλαγές. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των πραγματολογικών ικανοτήτων των παιδιών μέσω σταθμισμένων αξιολογητικών εργαλείων. Η βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφέρεται συγκεκριμένα στο αξιολογητικό εργαλείο της πραγματολογίας Delv, στη δοκιμασία Raven, στην Δοκιμασία Θεωρίας του Νου καθώς και στη δοκιμασία εκφραστικού λεξιλογίου. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε αφορούσε παιδιά ηλικίας από 4,3 ετών ως 5,8 ετών στα οποία χορηγήθηκαν οι παραπάνω δοκιμασίες.
 • ItemOpen Access
  Η επίδραση της ταχύτητας ομιλίας σε δοκιμασίες επανάληψης λέξεων και λεκτικών αλληλουχιών : δεδομένα από ελληνίδες γυναίκες ομιλήτριες
  (2023-10-13) Σκόνδρα, Χρυσοβαλάντου Βαρβάρα; Skondra, Chrysovalantou Varvara
  Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της καταλληλότητας και ευαισθησίας ενός πρωτοκόλλου αξιολόγησης για την ανίχνευση ύπαρξης απραξίας ομιλίας. Η χορήγηση του πρωτοκόλλου έγινε σε ενήλικο νευροτυπικό πληθυσμό, και συγκεκριμένα σε γυναίκες ομιλήτριες, ηλικίας από 40-70 ετών, οι οποίες πέτυχαν σε τεστ γνωστικής, αρθρωτικής και ακουστικής ικανότητας, που προηγήθηκαν. Το πρωτόκολλο περιλάμβανε λίστες μεμονωμένων λέξεων και ακολουθιών λέξεων, που επαναλαμβάνονταν από τα υποκείμενα της έρευνας σε τρεις διαφορετικές συνθήκες: κανονική, αργή και γρήγορη ταχύτητα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν μεγαλύτερη δυσκολία στην παραγωγή πολυσύλλαβων λέξεων και λέξεων που περιείχαν συμπλέγματα και στην εναλλαγή ταχύτητας από κανονική σε γρήγορη συνθήκη σε σχέση με την αργή. Η σχέση μεταξύ ταχύτητας και λαθών χαρακτηρίζεται αναλογική, δηλαδή όσο αυξάνεται η ταχύτητα τόσο αυξάνονται και τα λάθη στις λέξεις. Τέλος, όσον αφορά την επίδραση του είδους παράθεσης του γλωσσικού ερεθίσματος, η εκφορά των λέξεων σε ακολουθίες ήταν πιο απαιτητική σε σύγκριση με τις μεμονωμένες λέξεις.
 • ItemOpen Access
  Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πρόσφατοι απόφοιτοι λογοθεραπείας στην Ελλάδα
  (2023-07-19) Βυθούλκα, Αναστασία; Παγκράτη, Μαρία; Σπυροπούλου, Μαρία; Vythoulka, Anastasia; Pagkrati, Maria; Spyropoulou, Maria
  Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται μια μελέτη σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι λογοθεραπείας κατά την τελευταία πενταετία. Η λογοθεραπεία αναφέρεται στην παροχή αξιολόγησης και θεραπευτικής παρέμβασης σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διαταραχές λόγου και ομιλίας, καθώς και δυσλειτουργίες που αφορούν στην κατάποση και την κίνηση των στοματοπροσωπικών μυών (Plante & Beeson, 2012). Στην Ελλάδα, σήμερα, λειτουργούν τρία Τμήματα σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και συγκεκριμένα στα Πανεπιστήμια Πατρών, Ιωαννίνων και Πελοποννήσου. Οι απόφοιτοι των προαναφερθέντων τμημάτων έχουν όλοι τον τίτλο του «Λογοθεραπευτή ή Θεραπευτή του Λόγου», μπορούν να αποκτήσουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας και μπορούν να απασχοληθούν στον τομέα της Λογοθεραπείας. Ειδικότερα, δικαιούνται να απασχοληθούν επαγγελματικά στον δημόσιο τομέα (οργανισμοί, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα, κέντρα ψυχικής υγείας κ.λ.π.) και να ανελιχθούν στην εκτελεστική ιεραρχία σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις. Επιπλέον, δύνανται να εργαστούν στην εκπαίδευση και μάλιστα σε όλες τις βαθμίδες, βάσει του ισχύοντος νόμου. Επίσης, όσον αφορά τον ιδιωτικό τομέα, μπορούν να εργάζονται ως εξαρτώμενοι ή με άλλες μορφές ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε κέντρα λογοθεραπείας και κέντρα αποκατάστασης. Έχουν, επίσης, το δικαίωμα να παρέχουν κατ' οίκον υγειονομική περίθαλψη στους ασθενείς. Μπορούν, επίσης, να ιδρύουν ιδιωτικά κέντρα λογοθεραπείας και αποκατάστασης που παρέχουν υπηρεσίες αποκατάστασης με την υποχρεωτική πρόσληψη σχετικών επαγγελματιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Από την δημιουργία της πρώτης σχολής λογοθεραπείας, ενώ έχουν περάσει περίπου είκοσι χρόνια, ο κλάδος των λογοθεραπευτών έχει αντιμετωπίσει και εξακολουθεί να αντιμετωπίζει ένα σύνολο προκλήσεων. Στις προκλήσεις αυτές εντάσσεται το ζήτημα της επαγγελματικής αποκατάστασης, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις οι απόφοιτοι ως μοναδική διέξοδο εργασίας έχουν τον ιδιωτικό τομέα και συγκεκριμένα τα ιδιωτικά κέντρα Λογοθεραπείας ή ειδικής αγωγής, όπου σχεδιάζονται και παρέχονται εξατομικευμένες παρεμβάσεις σε παιδιά και εφήβους που χρήζουν λογοθεραπείας, ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Παρότι υπάρχει υποστήριξη από το κράτος στους τομείς αυτούς, πριν περίπου πέντε χρόνια, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας, η χρηματοδότηση αυτή μειώθηκε δραστικά. Τέτοιες αποφάσεις θίγουν τη συχνότητα των παρεχόμενων παρεμβάσεων, καθώς και την ποιότητα αυτών, αλλά και την επαγγελματική αποκατάσταση των λογοθεραπευτών. Ταυτόχρονα, οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι απόφοιτοι των τμημάτων λογοθεραπείας είναι αρκετές, ως εκ τούτου η μελέτη του ζητήματος συνιστά θέμα επίκαιρο και διαχρονικό. Αξιοσημείωτο είναι πως βιβλιογραφία, που να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο οι λογοθεραπευτές μπορούν να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες του επαγγέλματος και να ανταποκριθούν πετυχημένα σε αυτές, είναι περιορισμένη. Με την παρούσα έρευνα, θα διερευνηθούν οι απόψεις τους σχετικά με το ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην σύγχρονη ελληνική εργασιακή πραγματικότητα. Αναλυτικότερα, η στόχευση της συγκεκριμένης έρευνας έγκειται στο να αναδείξει πώς μπορεί η γνώση και η αναγνώριση των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι λογοθεραπευτές σήμερα να βοηθήσει στην αντιμετώπιση και στην βελτίωση των εργασιακών τους συνθηκών για να τους οδηγήσει στο να ανταπεξέλθουν επιτυχώς στις προκλήσεις της σύγχρονης ζωής.