Τμήμα Λογοθεραπείας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 420
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η κατανόηση των συναισθημάτων από παιδιά με διαταραχή αυτιστικού φάσματος
  (2023-09-27) Τόλιζα Τεχλεμετζή, Αικατερίνη; Χατζηνικολάου, Ευδοξία Αγάπη; Toliza Texlemetzi, Aikaterini; Xatzinikolaou Eudoksia, Agapi
  Το 1943 ο Kanner έθεσε τη βάση για ενδελεχή έρευνα με σκοπό να εξηγηθεί το συναισθηματικό έλλειμα στα παιδιά με αυτισμό. Σύμφωνα με μεταγενέστερες έρευνες φαίνεται ότι τα άτομα με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) δυσκολεύονται στην έκφραση και στην κατανόηση των συναισθημάτων. Αυτές οι δυσκολίες θεωρείται ότι απορρέουν από τα ελλείματα των ατόμων αυτών στην κοινωνική αλληλεπίδραση, καθώς και από τον διαφορετικό τρόπο επεξεργασίας των κοινωνικών πληροφοριών. Τα συγκεκριμένα ελλείματα σχετίζονται με τη Θεωρία του Νου και αφορούν την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί τον κόσμο γύρω του και να εξάγει συμπεράσματα για αυτόν. (Bauminger, Chomsky-Smolkin, Orbach-Caspi,Zachor, Levy Shiff, 2008) Η παρούσα πτυχιακή εργασία εκπονήθηκε με σκοπό την περαιτέρω διερεύνηση της αναγνώρισης και της κατανόησης των συναισθημάτων από παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ. Για τον σκοπό αυτό συγκρίθηκαν οι δεξιότητες αναγνώρισης των συναισθημάτων μιας ομάδας ελέγχου παιδιών (τυπικής ανάπτυξης) και μιας πειραματικής ομάδας (παιδιά με διάγνωση ΔΑΦ). Η διαδικασία της αξιολόγησης χωρίστηκε σε δύο μέρη, όπου στο πρώτο καλέστηκαν οι συμμετέχοντες να αντιστοιχήσουν ένα σύνολο εικόνων με το συναίσθημα που απεικονίζεται και στο δεύτερο μέρος έπρεπε να πουν ποιο συναίσθημα θα ένιωθαν υπό συνθήκες συγκεκριμένων κοινωνικών καταστάσεων που τους υποδείχθηκαν. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής διαδικασίας ανέδειξαν ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας με ΔΑΦ υπολείπονται σε δεξιότητες αναγνώρισης και κατανόησης συναισθημάτων σε σύγκριση με τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, αφού τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης σημείωσαν συνολικά καλύτερες επιδόσεις στις δοκιμασίες της αξιολόγησης. Ακόμα, μεταξύ των δύο μερών τα παιδιά με ΔΑΦ σημείωσαν σχετικά καλύτερη επίδοση στο μέρος με τα κοινωνικά σενάρια, χωρίς αυτό να αξιολογείται ως στατιστικώς σημαντική διαφορά. Επιπλέον, τα παιδιά δυσκολεύτηκαν περισσότερο στην αναγνώριση των αρνητικών συναισθημάτων και ειδικότερα στα συναισθήματα θυμός, φόβος και ζήλια, αφού παρατηρήθηκε ότι σε πολλές περιπτώσεις που παρουσιαζόταν κάποιο από αυτά, τα παιδιά υποδείκνυαν το συναίσθημα της λύπης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Διερεύνηση αξιοπιστίας ρινομετρητή με διαχωριστική πλάκα στη μέτρηση ρινικότητας : πιλοτική έρευνα
  (2023-09-22) Στατήρη, Ελπίδα; Statiri, Elpida
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ακαδημαϊκού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Λογοθεραπείας, των σχολών αποκατάστασης υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών και είχε ως στόχο, να διαπιστωθεί αν το μοντέλο ρινομετρητή με διαχωριστική πλάκα (Nasality Microphone) δίνει ανάλογες τιμές ρινικότητας με εκείνες των άλλων μοντέλων, καθώς και να ελεγχθεί η αξιοπιστία των μετρήσεων αυτών σε διαδοχικές επαναλήψεις του ίδιου ερεθίσματος από τον ίδιο ομιλητή. Για την υλοποίηση των μετρήσεων, συμμετείχαν 10 νεαρές ενήλικες γυναίκες ηλικίας 18 έως 27 ετών, οι οποίες κλήθηκαν να επαναλάβουν, χρησιμοποιώντας το συγκεκριμένο μοντέλο ρινομετρητή, μια σειρά γλωσσικού υλικού, ποικίλης πολυπλοκότητας. Οι γυναίκες που έλαβαν μέρος στην έρευνα ήταν ελληνόφωνες, χωρίς ιστορικό κρανιοπροσωπικών ανωμαλιών, νευρολογικών διαταραχών ή διαταραχών υπερωοφαρυγγικής λειτουργίας, με φυσιολογική ακοή, φώνηση και φυσιολογικό λόγο και ομιλία. Επίσης, δεν έφεραν συμπτώματα εποχιακής γρίπης ή οτιδήποτε που να επηρεάζει την φυσιολογική αντήχηση της ομιλίας τους. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά, με τον ίδιο τρόπο για όλους. Η κάθε γυναίκα, τοποθετώντας το ρινομετρητή μεταξύ της μύτης και του στόματος, καλούνταν να επαναλάβει 10 φορές μια σειρά από στοματικές και ρινικές συλλαβές και προτάσεις. Ακόμα, έκανε 3 φορές ανάγνωση, 3 διαφορετικά μικρά κείμενα, ένα στοματικό, ένα ρινικό και ένα ανάμεικτο. Από την ανάλυση των μετρήσεων της έρευνας, προέκυψε πως οι νόρμες ρινικότητας που δίνει το συγκεκριμένο μοντέλο ρινομετρητή, είναι αναμενόμενες ως προς τις προτεινόμενες τιμές ρινικότητας για την ομιλούμενη γλώσσα. Επίσης, από τον υπολογισμό του στατιστικού δείκτη ICC (Intraclass Correlation Coefficient),διαπιστώθηκε υψηλή εγκυρότητα στις μετρήσεις ρινικότητας, που καταγράφει το συγκεκριμένο εργαλείο, καθιστώντας το ικανό και αξιόπιστο για τη διάγνωση πολλών συναφών διαταραχών.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Συγκριτική ανάλυση χαρακτηριστικών ομιλίας και κατάποσης σε ασθενείς με ατροφία πολλαπλών συστημάτων και προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση : πιλοτικά στοιχεία σε 4 ασθενείς
  (2023-09-21) Κορδώνη, Ευανθία; Kordoni, Evanthia
  Η ύπαρξη διαταραχών ομιλίας και κατάποσης είναι αρκετά συχνό χαρακτηριστικό των ασθενών με άτυπα παρκινσονικά σύνδρομα, όπως αυτά της ατροφίας πολλαπλών συστημάτων και της προϊούσας υπερπυρηνικής παράλυσης. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η παρατήρηση και η σύγκριση των δυσκολιών ομιλίας και κατάποσης, που αντιμετωπίζουν οι ασθενείς με προϊούσα υπερπυρηνική παράλυση και ατροφία πολλαπλών συστημάτων. Στην παρούσα εργασία, περιλαμβάνονται τέσσερις κλινικές περιπτώσεις και συγκεκριμένα, δύο ασθενείς με MSA και δύο ασθενείς με PSP. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος του στοματοπροσωπικού μηχανισμού. Στην συνέχεια, η αξιολόγηση της ομιλίας έγινε με την συμπλήρωση της κλίμακας GRBAS, της παρατεταμένης παραγωγής των φωνημάτων /a/, /s/ και /z/, της ανάγνωσης του κειμένου ‘’ουράνιο τόξο’’ και της επανάληψης ορισμένων λέξεων και προτάσεων. Επιπρόσθετα, οι ασθενείς συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια VHI και V-RQOL. Η αξιολόγηση της κατάποσης περιλάμβανε την διεξαγωγή του Τimed Water Test και την συμπλήρωση των ερωτηματολογίων EAT-10 και SWAL-QOL. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι όλοι οι ασθενείς, είχαν δυσκολίες σε σχέση με την ομιλία, αλλά και την κατάποση. Οι δυσκολίες αυτές διέφεραν σημαντικά μεταξύ όλων των ασθενών. Επιπλέον, όλοι τους εμφάνισαν μικτού τύπου δυσαρθρία με στοιχεία υποκινησίας, αταξίας και σπαστικότητας, ενώ ένας ασθενής με ατροφία πολλαπλών συστημάτων εμφάνισε επίσης και στοιχεία χαλαρής δυσαρθρίας.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αυτο-αξιολόγηση φωνής και ομιλίας και της επίδρασής τους στην ποιότητα ζωής ηλικιωμένων συνταξιούχων εκπαιδευτικών
  (2023-09-22) Μυγιάκη, Μαριάννα; Mygiaki, Marianna
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία αναλύει δεδομένα από την αυτό-αξιολόγηση φωνής, ομιλίας και ποιότητας ζωής ηλικιωμένων συνταξιούχων εκπαιδευτικών και ερευνά το ρόλο του επαγγέλματος στις δεξιότητες επικοινωνίας τους. Στο θεωρητικό μέρος, περιλαμβάνεται η βιβλιογραφική ανασκόπηση στην οποία παρατίθενται πληροφορίες για τα υποσυστήματα της φωνής και της ομιλίας καθώς και για την επίδραση της γήρανσης και του επαγγέλματος στην ομιλία και τη φωνή. Ακόμη, αναφέρονται μέθοδοι αξιολόγησης των υποσυστημάτων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα ερωτηματολόγια αυτοαξιολόγησης. Στο τέλος της βιβλιογραφικής ανασκόπησης παρουσιάζεται λεπτομερώς ο σκοπός της παρούσης έρευνας. Όσον αφορά το ερευνητικό μέρος της πτυχιακής εργασίας, σε αυτό περιέχεται η ανάλυση της μεθοδολογίας, δηλαδή τα ερευνητικά ερωτήματα, ο πληθυσμός, η συλλογή, η ανάλυση και η σύγκριση των δεδομένων. Για την παρούσα πτυχιακή, χρησιμοποιήθηκαν τα ερωτηματολόγια SHI, SpRQoL, για την ομιλία και VHI, VRQoL, για τη φωνή. Επιπλέον, χορηγήθηκε το γνωστικό τεστ MMSE και ένα ερωτηματολόγιο κατάστασης φωνής. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 68 ηλικιωμένα άτομα (65-93 ετών) από την Κρήτη, από τα οποία τα 34 αποτελούσαν την ομάδα μελέτης (συνταξιοδοτημένους εκπαιδευτικούς) και τα 34 την ομάδα ελέγχου (συνταξιούχοι μη εκπαιδευτικοί). Στο τελευταίο μέρος της πτυχιακής εργασίας αναλύονται τα αποτελέσματα και η συζήτηση, σύμφωνα με τα οποία, διαπιστώνεται πως υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στις απαντήσεις την ομάδας μελέτης και της ομάδας ελέγχου όσον αφορά την ομιλία. Ωστόσο, καμία ομάδα δεν φαίνεται να παρουσιάζει σημαντικές δυσκολίες στην ομιλία. Αντίθετα, ενώ δεν υπάρχει στατιστικώς σημαντική διαφορά στα ερωτηματολόγια της φωνής ανάμεσα στις δύο ομάδες, υπάρχουν ενδείξεις που αποδεικνύουν ότι η κατάχρηση φωνής λόγω του επαγγέλματος του εκπαιδευτικού, όντως επηρεάζει την ποιότητα φωνής στους ηλικιωμένους. Λέξεις-Κλειδιά: Φωνή, Ομιλία, Ποιότητα-Ζωής, Γήρανση, Εκπαιδευτικός
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Αντιληπτική ανάλυση αλλαγών ταχύτητας ομιλίας : ο ρόλος της ηλικίας του ακροατή και του μήκους της πρότασης
  (2023-09-22) Γαλάνη, Παρασκευή; Galani, Paraskevi
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στην ταχύτητα της ομιλίας και πιο συγκεκριμένα την ικανότητα ατόμων νεαρής ηλικίας καθώς και ηλικιωμένων ακροατών να διακρίνουν αλλαγές στην ταχύτητα ομιλίας. Το κύριο μέρος της πτυχιακής εργασίας αφορά την αντίληψη της ταχύτητας ομιλίας. Ειδικότερα οι ακροατές πρέπει να απαντήσουν στην ερώτηση: ποιες από τις δύο εκδοχές της ίδιας πρότασης σε κάθε ζεύγος που ακούν παράγεται πιο αργά. Ωστόσο, στο συγκεκριμένο πείραμα ασχοληθήκαμε και με την κρίση της φυσικότητας ομιλίας από τους ίδιους ακροατές, οι οποίοι επίσης καλούνταν να απαντήσουν ποια από τις δύο προτάσεις ακούγεται πιο φυσική. Στη συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία διερευνήσαμε γενικότερα αν η ηλικία έχει αντίκτυπο στην ικανότητα αντίληψης της ομιλίας και τις εναλλαγές της ταχύτητας της ομιλίας, καθώς και κατά πόσο η ηλικία των ομιλητών και το μήκος προτάσεων που παρήγαγαν οι ομιλητές, επηρεάζει την αντίληψη των ακροατών. Στην έρευνα αυτή συμμετείχαν 20 τυπικά άτομα, διαχωρισμένα ανά ηλικιακή ομάδα, δηλαδή 10 ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και 10 νέοι 20 – 25 ετών. Οι δύο ομάδες ήταν εξίσου διαχωρισμένες ανά φύλο, συγκεκριμένα συμμετείχαν 5 ηλικιωμένοι άντρες και 5 κυρίες ανάλογης ηλικίας, 5 νεαρές κοπέλες και 5 νεαροί άντρες, οι οποίοι καλούνταν να ακούσουν 264 ζεύγη προτάσεων ανά πείραμα. Τα αποτελέσματα του πειράματος, τα οποία στηρίζονται και βιβλιογραφικά, έδειξαν ότι όταν τα ερεθίσματα που παρουσιάζονται περιέχουν προτάσεις με αργό και κανονικό ρυθμό, είναι πιο εύκολο για τους ακροατές να διακρίνουν τη διαφορά στην ταχύτητα ομιλίας σε σχέση με ζεύγη προτάσεων με γρήγορο και κανονικό ρυθμό. Επιπρόσθετα, αποδείχτηκε ότι οι ακροατές αποδίδουν καλύτερα, όταν τα ζεύγη προτάσεων παρήγαγαν νέοι ομιλητές και κυρίως στα ερεθίσματα με ρυθμό αργά/κανονικά ή κανονικά/αργά. Αναφορικά με τα συμπεράσματα που προέκυψαν με βάση το μήκος των προτάσεων, τόσο οι νεαροί ακροατές όσο και οι ηλικιωμένοι παρουσίασαν μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας στις προτάσεις μεγάλου μήκους. Παράλληλα, αποδείχτηκε ότι η ηλικία των ακροατών αποτελεί σημαντικό αντίκτυπο στη μεταβολή των αποτελεσμάτων ως προς την απόδοση του ακροατή, καθώς παρατηρήθηκε ότι οι ηλικιωμένοι ακροατές είχαν γενικότερα χειρότερη απόδοση από τους συμμετέχοντες νεαρής ηλικίας σε όλους τους τομείς και ρυθμούς της έρευνάς μας. Τέλος, όσον αφορά στη φυσικότητα της ομιλίας, η πλειονότητα των ακροατών επέλεξε τον κανονικό ρυθμό ως πιο φυσικό στα ζεύγη προτάσεων που παράγονται αργά και κανονικά, ενώ στα ζεύγη «γρήγορα/κανονικά – κανονικά/γρήγορα» εμφάνισαν μεγαλύτερη δυσκολία στο να επιλέξουν ποια πρόταση παραγόταν πιο φυσικά, με αποτέλεσμα και οι δύο ομάδες συμμετεχόντων να επιλέγουν πιο συχνά ότι και οι δύο προτάσεις είναι όμοιες όσον αφορά την φυσικότητα τους. Λέξεις – κλειδιά: ταχύτητα ομιλίας, φυσικότητα ομιλίας, αντιληπτικό πείραμα, τυπικοί ακροατές, ηλικιακή ομάδα, μήκος πρότασης