Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 1880
 • ItemOpen Access
  Ενδυνάμωση του εμπορικού σήματος μέσω της διοίκησης ολικής ποιότητας
  (2024-03-28) Ντοκάϊ, Άννα; Νικολόπουλος, Γρηγόριος; Τρεμπίτσκα, Αλέξανδρος; Ntokai, Anna; Nikolopoulos, Grigoris; Trebitska, Alexandros
  Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας αντιπροσωπεύει μια προσέγγιση που έχει ως κύριο σκοπό την ενίσχυση της συνολικής απόδοσης και ποιότητας μιας επιχείρησης. Αυτή η προσέγγιση επιδιώκει τη συστηματική διαχείριση και αναβάθμιση όλων των διαδικασιών, δραστηριοτήτων και πόρων που απαρτίζουν τον οργανισμό. Οι βασικές αρχές της ΔΟΠ περιλαμβάνουν τη συμμετοχή όλων των μελών της οργάνωσης στη βελτίωση της ποιότητας, τη διαρκή εκπαίδευση και εκπαίδευση του προσωπικού, τη διαρκή βελτίωση των διαδικασιών, και τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων για λήψη αποφάσεων βασισμένων σε γεγονότα. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας συνδέεται με το πρότυπο ISO, ένα διεθνές πρότυπο για τη διαχείριση της ποιότητας στις επιχειρήσεις. Η εφαρμογή της ΔΟΠ και η πιστοποίηση σύμφωνα με τα πρότυπα ISO συμβάλλουν στη δημιουργία αξιόπιστων και αποτελεσματικών επιχειρηματικών διαδικασιών. Το εμπορικό σήμα αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό στοιχείο της επιχειρηματικής αναγνώρισης και διακριτικότητας. Πρόκειται για ένα γραφικό, σύμβολο, λέξη ή συνδυασμό αυτών που αναπαριστά την ταυτότητα μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος. Το εμπορικό σήμα είναι συχνά σχετικό με την εταιρική ταυτότητα και την επικοινωνία με τους καταναλωτές. Ο σκοπός του εμπορικού σήματος είναι να δημιουργήσει αναγνώριση και εμπιστοσύνη στο κοινό. Ένα ισχυρό εμπορικό σήμα μπορεί να διαφοροποιήσει μια επιχείρηση από τους ανταγωνιστές, να ενισχύσει την αντίληψη πελατών για την ποιότητα και την αξία των προϊόντων ή υπηρεσιών, και να συμβάλει στην επιτυχημένη εμπορική πορεία μιας εταιρείας. Στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα ISO (όπως το ISO 9001) αποτελούν πολύτιμο εργαλείο. Τα εν λόγω πρότυπα θέτουν προδιαγραφές για τις διαδικασίες και τα συστήματα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας ότι η επιχείρηση πληροί υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας. Στο επιχειρηματικό πλαίσιο, η υιοθέτηση συστημάτων διαχείρισης ποιότητας βάσει προτύπων ISO, όπως το ISO 9001, αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο. Αυτά τα πρότυπα καθορίζουν ακριβείς προδιαγραφές για τις επιχειρηματικές διαδικασίες και τα συστήματα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η επιχείρηση συμμορφώνεται με υψηλά πρότυπα απόδοσης και ποιότητας. Η εφαρμογή της καινοτομίας blockchain στην ενίσχυση της ικανοποίησης των πελατών ανοίγει καινούριες προοπτικές για τον τρόπο που οι επιχειρήσεις διαχειρίζονται τις αλληλεπιδράσεις τους με τους πελάτες. Το blockchain 6 αντιπροσωπεύει ένα ανθεκτικό, ασφαλές και διαφανές σύστημα καταγραφής δεδομένων, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα στον τομέα της εξυπηρέτησης των πελατών. Οι αποδοτικοί εργαζόμενοι αποτελούν κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη και επιτυχία μιας επιχείρησης. Η αποτελεσματική τους συνεισφορά φέρνει πολυάριθμα οφέλη σε διάφορα επίπεδα. Φοιτητές: Ντοκάϊ Άννα, Α.Μ: 14284 Νικολόπουλος Γρηγόρης, Α.Μ: 14358 Τρεμπίτσκα Αλέξανδρος, Α.Μ: 14265 Επιβλέπων Καθηγητής: Θανάσας Γεώργιος Επιτροπή Επίβλεψης Πτυχιακής Εργασίας: Θανάσας Γεώργιος Λεωνίδας Θεοδωρακόπουλος Κωνσταντίνος Χαλκιόπουλος
 • ItemOpen Access
  Οι οικονομικές υφέσεις της περιόδου 1975-2000 : αίτια και συνέπειες
  (2024-04-25) Τελάκης, Ιωάννης; Καλλιτσουνάκης, Παρασκευάς; Μοσχοβάκος, Περικλής; Telakis, Ioannis; Kallitsounakis, Paraskevas; Mosxovakos, Periklis
  Οι οικονομικές υφέσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της οικονομικής επιστήμης, καθώς αποτελούν ένα γεγονός που ιστορικά έχει αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις. Τα αίτια και οι συνέπειες των οικονομικών υφέσεων παρουσιάζουν κάποια κοινά, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονται, μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές, οι οποίες είναι το κλειδί για την αντιμετώπισή τους. Η αντιμετώπισή τους άλλωστε έχει να κάνει με το μετριασμό των επιπτώσεων τους και όχι με την οριστική τους εξάλειψη, η οποία είναι ουσιαστικά αδύνατη. Η εξέταση τεσσάρων περιπτώσεων οικονομικών υφέσεων διαφορετικών δεκαετιών και συγκεκριμένα της πετρελαϊκής κρίσης, της οικονομικής κρίσης της Λατινικής Αμερικής, της υποτίμησης της Στερλίνας και της «φούσκας» του dotcom, συμβάλει ώστε να παρατηρηθεί σε πρακτικό επίπεδο το τι προκαλεί μια οικονομική ύφεση και το πως μπορεί ανά περίπτωση να αντιμετωπιστεί. Προκύπτουν άλλωστε συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι λύσεις για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των οικονομικών υφέσεων επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε μακροοικονομικό επίπεδο με την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών, ενώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών υπάρχει η εφαρμογή νομισματικών πολιτικών.
 • ItemOpen Access
  Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ σε τουριστικές επιχειρήσεις
  (2024-05-20) Παπαδάκη, Αθανασία; Papadaki, Athanasia
  Η εργασία αναλύει τη χρήση ψηφιακών εργαλείων μάρκετινγκ στον τουριστικό κλάδο, με έμφαση στην επίδραση τους στην επιχειρηματική επιτυχία και ανταγωνιστικότητα. Τονίζεται η σημασία του ψηφιακού μάρκετινγκ και πώς αυτό μπορεί να ενισχύσει την προβολή και προσέλκυση πελατών μέσω της στοχευμένης διαφήμισης και επικοινωνίας. Η αξιοποίηση του διαδικτύου, των κινητών συσκευών και των κοινωνικών δικτύων αναδεικνύεται ως κεντρικό στοιχείο. Τα ψηφιακά εργαλεία που αναλύονται περιλαμβάνουν τις μηχανές αναζήτησης, το μάρκετινγκ περιεχομένου, τα κοινωνικά μέσα ενημέρωσης και το email μάρκετινγκ, τα οποία βοηθούν στην προσέλκυση νέων πελατών και την ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων στον τουριστικό τομέα. Σημαντική έμφαση δίνεται στη μέτρηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των ψηφιακών καμπανιών, καθώς οι επιχειρήσεις χρειάζεται να κατανοούν πώς τα δεδομένα και οι αναλύσεις τους μπορούν να τους βοηθήσουν να προσαρμόσουν τις στρατηγικές τους για βέλτιστα αποτελέσματα. Η έρευνα που υλοποιήθηκε έδειξε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων όπως amea, campaigns και newsletter. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η συνεργασία διαφορετικών ψηφιακών πλατφορμών μπορεί να ενισχύσει τη συνολική επιχειρηματική στρατηγική και να αυξήσει την αποδοτικότητα των μάρκετινγκ καμπανιών. Η εργασία αναφέρεται επίσης στις προκλήσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν οι τουριστικές επιχειρήσεις, όπως η έλλειψη δεξιοτήτων, ο αυξημένος ανταγωνισμός και οι ανησυχίες για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων, παρουσιάζοντας ταυτόχρονα τρόπους για την αντιμετώπισή τους. Συνολικά, η εργασία επιχειρεί να δείξει πώς η εφαρμογή σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων και τεχνολογιών μπορεί να βοηθήσει τις τουριστικές επιχειρήσεις να διαμορφώσουν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να ενισχύσουν το brand awareness και να αυξήσουν την αλληλεπίδραση με τους ταξιδιώτες, προωθώντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη και την επιτυχία τους στον εντυπωσιακό και συνεχώς εξελισσόμενο τομέα του τουρισμού.
 • ItemOpen Access
  Εφαρμογές τεχνικών εξόρυξης γνώσης σε κοινωνικά δίκτυα
  (2023-11-15) Πανταζόπουλος, Σταύρος; Τσίπηρας, Παναγιώτης; Pantazopoulos, Stavros; Tsipiras, Panagiotis
  Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, αρχικά παρουσιάστηκε η επιστήμη της ανάλυσης δεδομένων, δίνοντας έμφαση στο πεδίο εφαρμογής της, τις προκλήσεις της, καθώς και τους τύπους της. Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες της εξόρυξης γνώσης, καθώς και τεχνικές που χρησιμοποιείται για την εφαρμογή της. Ακολούθησε η παρουσίαση βασικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών δικτύων, καθώς και του τρόπου εφαρμογής των μεθόδων εξόρυξης γνώσης στην ανάλυση των κοινωνικών δικτύων. Τέλος παρουσιάστηκε το πεδίο εφαρμογής των τεχνικών εξόρυξης γνώσης στο πεδίο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων.
 • ItemOpen Access
  Η εφαρμογή αριθμοδεικτών ως εργαλείο διοίκησης
  (2024-03-15) Ρηγάτος, Κωνσταντίνος; Γεωργάντας Δούρος, Νίκος; Μπάρλας, Λευτέρης; Rigatos, Konstantinos; Georgantas Douros, Nikos; Barlas, Leuteris
  This thesis offers a comprehensive exploration of numerical indicators in the realm of management. Beginning with their historical development, it traces their evolution from rudimentary financial metrics to sophisticated performance scorecards, providing essential context for their contemporary applications. The theoretical foundations of numerical indicators, including the Balanced Scorecard, Key Performance Indicators (KPIs), and Six Sigma, are elucidated to underscore their impact on organizational strategy and decision-making. Chapters on administrative theories, measurement in management, and alignment with organizational goals highlight the critical role of numerical indicators in shaping organizational excellence. The practical application of numerical indicators, data-driven decision-making, and the challenges organizations face in implementing them are dissected. Ethical and cultural considerations are addressed, emphasizing the delicate balance between metrics and employee well-being. Finally, emerging trends and the future of numerical indicators in management are explored, reflecting a commitment to a dynamic and ethical approach to organizational performance measurement.
 • ItemOpen Access
  Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια : προοπτικές και εξελίξεις
  (2024-05-13) Τσουκαλά, Βικτωρία; Φούντα, Θεοδώρα; Tsoukala, Victoria; Founta, Theodora
  Η παρούσα πτυχιακή εργασία προσφέρει μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του κλάδου των τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τα τελευταία 20 χρόνια, επικεντρώνοντας την προσοχή στις προοπτικές και τις εξελίξεις που σχηματίζουν το τοπίο του κλάδου. Αναφερόμαστε στην εξέλιξη των τεχνολογιών της τηλεπικοινωνίας, την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας, και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ψηφιακής σύνδεσης. Καταγράφουμε τις νομοθετικές παρεμβάσεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου, εξετάζοντας πώς αυτές επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα και την κατανάλωση. Με προσανατολισμό προς το μέλλον, αναλύουμε τις προοπτικές του κλάδου, ειδικά με την είσοδο της τεχνολογίας 5G και τις προκλήσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Επισημαίνουμε τις επιδράσεις των τηλεπικοινωνιών σε καθημερινούς τομείς, όπως η εργασία, η εκπαίδευση, και η ψυχαγωγία. Η πτυχιακή εργασία αναδεικνύει τη σημασία του κλάδου των τηλεπικοινωνιών ως κινητήριας δύναμης για την κοινωνική πρόοδο και την οικονομική ανάπτυξη μέσω των απαντήσεων των ερωτώμενων της πρωτογενής έρευνας που υλοποιήθηκε. Τέλος, παρέχει μια βάση για περαιτέρω έρευνα και συζήτηση, ενώ προτείνει προοπτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου στα επόμενα χρόνια.
 • ItemOpen Access
  Ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων υγείας
  (2024-05-04) Βαγγέλη, Ελένη; Vaggeli, Eleni
  Oι οργανισμοί σήμερα, αντιμετωπίζουν εκατοντάδες κινδύνους για τους οποίους πρέπει να προετοιμαστούν για να εξασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τους πελάτες, τους υπαλλήλους και την επιχειρηματική τους συνέχεια. Αυτοί οι κίνδυνοι μπορεί να κυμαίνονται από την απειλή φυσικής εγκατάστασης, όπως πυρκαγιά ή απώλεια ισχύος, έως απειλή για την ασφάλεια των εργαζομένων. Τα πληροφοριακά συστήματα, με την επιχειρηματική έννοια του όρου, είναι συμπληρωματικά δίκτυα και διασυνδεδεμένα στοιχεία που συγκεντρώνουν, διαχέουν και καθιστούν τα δεδομένα χρήσιμα για την ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων της διοίκησης. Τα συστήματα πληροφοριών έχουν εξελιχθεί με την πάροδο του χρόνου, απαιτώντας επαναπροσδιορισμούς καθώς οι νέες τεχνολογίες (Web 2.0, για παράδειγμα) έχουν πολλαπλασιαστεί. Τα τελευταία 30 χρόνια, το έγκλημα στον κυβερνοχώρο και η κυβερνοτρομοκρατία έχουν εξελιχθεί από μια πιθανή ανησυχία σε κοινή απειλή. Οι κυβερνοαπειλές έγιναν ζήτημα εθνικής ασφάλειας μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, ο Πρόεδρος Μπους δημιούργησε το Γραφείο Ασφάλειας Κυβερνοχώρου. Η διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο στην υγειονομική περίθαλψη, δεν έχει μελετηθεί εκτενώς, αλλά τα δεδομένα από αυτή τη διατριβή υποδηλώνουν ότι ο τομέας δεν είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο. Αντί να απαιτούνται συγκεκριμένες μέθοδοι για τη διαχείριση του κινδύνου στον κυβερνοχώρο, οι γενικές αρχές διαχείρισης κινδύνου μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποτελεσματικά από τον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ορισμένα χαρακτηριστικά που είναι κοινά μεταξύ των οργανισμών υγειονομικής περίθαλψης, όπως τα παλαιού τύπου συστήματα, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο. Θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ενός οργανισμού ή του επιχειρησιακού του περιβάλλοντος και όχι του τομέα, σχετίζονται περισσότερο με τους κινδύνους στον κυβερνοχώρο. Τέλος, μία από τις προκλήσεις στη διαχείριση κινδύνων στον κυβερνοχώρο της υγειονομικής περίθαλψης, περιλαμβάνει τον χρόνιο δημοσιονομικό περιορισμό, ο οποίος δεν είναι μοναδικός για την υγειονομική περίθαλψη.
 • ItemOpen Access
  Πληροφοριακά συστήματα στο ρόλο της διοίκησης του ανθρωπίνου δυναμικού
  (2024-04-26) Μπουλούμπασης, Βασίλειος; Bouloubasis, Vasileios
  Με το HRIS γίνεται αναφορά στο σύστημα πληροφοριών διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Πρόκειται για ένα λογισμικό ή αλλιώς μια πλατφόρμα, η χρήση της οποίας γίνεται από το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού μιας επιχείρησης, έτσι ώστε να δύναται να διαχειριστεί, αλλά και να αποθηκεύσει δεδομένα, τα οποία να απευθύνονται στον εκάστοτε υπάλληλο. Στις περιπτώσεις ένα λογισμικό HRIS περιλαμβάνει πληθώρα δυνατοτήτων, όπως είναι για παράδειγμα το γεγονός πως δύναται να διαχειριστεί προσωπικά στοιχεία των υπαλλήλων, τα οποία δεν είναι αλλά από το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση τα στοιχεία επικοινωνίας και πολλά άλλα. Μια άλλη δυνατότητα είναι εκείνη της ενημέρωσης για ό,τι σχετίζεται με την απασχόληση των υπαλλήλων, όπως είναι για παράδειγμα η ημερομηνία πρόσληψης, οι θέσεις εργασίας, οι μισθοί και οι ενδεχόμενες αυξήσεις. Έπειτα, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η διαχείριση των παρουσιολογίων και των αδειών του κάθε υπαλλήλου, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθεί η απόδοση τους και να διαχειριστούν ανάλογα τα σχετικά δεδομένα. Οι περιπτώσεις της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης αντίστοιχα, των υπαλλήλων, αποτελεί και αυτή μια δυνατότητα την οποία παρέχει το HRIS και περιλαμβάνει τη διαχείριση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως επίσης και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Ακόμα, δεν θα πρέπει να παραληφθεί τόσο η δυνατότητα διαχείρισης των αποδοχών, μαζί τα μισθολογικά δεδομένα, τους φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές όσο και η δυνατότητα παροχής αναφορών και αναλύσεων που απευθύνονται αποκλειστικά στο προσωπικό που στελεχώνει μια επιχείρηση. Όπως γίνεται αμέσως αντιληπτό, το HRIS εξυπηρετεί στο να διαχειρίζεται με αποτελεσματικό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό, να τελευταία αυτόματα η εκάστοτε διαδικασία και να επιτυγχάνεται η αποθήκευση και η ανάκτηση πληροφοριών αναφορικά με τους υπαλλήλους. Τέτοιες συνθήκες είναι πολύ πιθανό να βελτιώσουν σημαντικές έννοιες, όπως είναι εκείνες της απόδοσης, της ευελιξίας και της αποτελεσματικότητας του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, όπως επίσης και την εμπειρία που έχει κάθε υπάλληλος εκτός του οργανισμού που βρίσκεται.
 • ItemOpen Access
  Επιχειρηματικότητα : καινοτομίες και ο ρόλος της τεχνολογίας
  (2024-04-26) Σπυροπούλου, Δήμητρα; Δρίβα, Κυριακή-Ειρήνη; Spyropoulou, Dimitra; Driva, Kuriaki-Eirini
  Στην παρούσα εργασία και συγκεκριμένα στο πρώτο της κεφάλαιο θα επιχειρηθεί να αναλυθεί η έννοια της επιχειρηματικότητας καθώς και θα γίνει αναφορά στα είδη της. Επίσης θα γίνει αναφορά στην επιχειρηματικότητα της σύγχρονης Ελλάδας. Στο δεύτερο κεφάλαιο της παρούσας εργασίας θα γίνει αναφορά στην έννοια της καινοτομίας και στις δυσκολίες που προκύπτουν κατά την πρακτική εφαρμογή της. Επιπροσθέτως, θα αναφερθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν μια καινοτόμα ιδέα αλλά οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή της. Στο τρίτο κεφάλαιο θα γίνει αναφορά στις νέες τεχνολογίες και πως αυτές μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο σε μια επιχειρηματική δράση. Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο θα γίνει προσπάθεια να αποκαλυφθεί ότι η επιτυχημένη σύνδεση των παραπάνω κεφαλαίων θα αποτελεί την συνταγή για μια επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα που θα οδηγεί μοιραία στην μεγιστοποίηση του κέρδους.
 • ItemOpen Access
  Απόψεις των φοιτητών για την εξ' αποστάσεως κατά τη διάρκεια της πανδημίας
  (2024-04-18) Βασιλάκης, Χριστόφορος; Ρήγος, Χρήστος; Φιλιππακοπούλου, Σοφία; Γιαννακόπουλος, Δημήτριος; Vasiliakis, Christoforos; Rigos, Christos; Filippakopoulou, Sofia; Giannakopoulos, Dimhtrios
  Με τον όρο εξ αποστάσεως εκπαίδευση, εννοείται η μέθοδος εκπαίδευσης η οποία δεν απαιτεί την φυσική συνύπαρξη εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων στον ίδιο χώρο. Οι πιο διαδεδομένες μορφές της είναι η σύγχρονη, κατά την οποία υπάρχει ζωντανή σύνδεση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού, και η ασύγχρονη, όπου οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναρτηθεί σε κάποια πλατφόρμα. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια μέθοδο εκπαίδευσης, η οποία υπάρχει στα παγκόσμια εκπαιδευτικά δεδομένα εδώ και δεκαετίες. Ωστόσο, έγινε ευρέως γνωστή κατά την περίοδο της πανδημίας του Covid-19, κατά την οποία επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών μονάδων, με αποτέλεσμα η φυσική διδασκαλία να αντικατασταθεί από την τηλεκπαίδευση. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση προκύπτει πως σε ένα περιβάλλον εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι ιδιαίτερα σημαντικά τα χαρακτηριστικά του εκπαιδευόμενου, του εκπαιδευτή, αλλά και του διαμορφωμένου εκπαδευτικού περιβάλλοντος, προκειμένου να υπάρχει μια θετική και αποδοτική εκπαιδευτική εμπειρία. Το ίδιο προκύπτει και από τα διεθνή ερευνητικά δεδομένα, χωρίς όμως να υπάρχει κάποια ομόφωνη κατάληξη. Σκοπός αυτής της έρευνας είναι η μελέτη των στάσεων φοιτητών των Ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ σε σχέση με την εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά την περίοδο του κορονοϊού.
 • ItemOpen Access
  Οι οικονομικές υφέσεις της περιόδου 1975-2000 : αίτια και συνέπειες
  (2024-06-25) Καλλιτσουνάκης, Παρασκευάς; Τελάκης, Ιωάννης; Μοσχοβάκος, Περικλής; Kallitsounakis, Paraskevas; Telakis, Ioannis; Moschovakis, Periklis
  Οι οικονομικές υφέσεις αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο της οικονομικής επιστήμης, καθώς αποτελούν ένα γεγονός που ιστορικά έχει αναφερθεί σε πολλές περιπτώσεις. Τα αίτια και οι συνέπειες των οικονομικών υφέσεων παρουσιάζουν κάποια κοινά, αλλά ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώνονται, μπορεί να παρουσιάζουν διαφορές, οι οποίες είναι το κλειδί για την αντιμετώπισή τους. Η αντιμετώπισή τους άλλωστε έχει να κάνει με το μετριασμό των επιπτώσεων τους και όχι με την οριστική τους εξάλειψη, η οποία είναι ουσιαστικά αδύνατη. Η εξέταση τεσσάρων περιπτώσεων οικονομικών υφέσεων διαφορετικών δεκαετιών και συγκεκριμένα της πετρελαϊκής κρίσης, της οικονομικής κρίσης της Λατινικής Αμερικής, της υποτίμησης της Στερλίνας και της «φούσκας» του dotcom, συμβάλει ώστε να παρατηρηθεί σε πρακτικό επίπεδο το τι προκαλεί μια οικονομική ύφεση και το πως μπορεί ανά περίπτωση να αντιμετωπιστεί. Προκύπτουν άλλωστε συνέπειες σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο, όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ρευστότητας του τραπεζικού συστήματος και η αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι λύσεις για τον μετριασμό των αρνητικών συνεπειών των οικονομικών υφέσεων επικεντρώνονται κατά κύριο λόγο σε μακροοικονομικό επίπεδο με την εφαρμογή δημοσιονομικών πολιτικών για την αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών, ενώ για την αντιμετώπιση των οικονομικών συνεπειών υπάρχει η εφαρμογή νομισματικών πολιτικών.
 • ItemOpen Access
  Τουρισμός στη μετά Covid-19 εποχή
  (2024-02-19) Κυρίτση, Ιωάννα; Ελέζι, Λορένα; Kyritsi, Ioanna; Elezi, Lorena
  Η πανδημία Covid-19 αναδείχθηκε σε μία κατάσταση που επηρέασε σημαντικό όχι μόνο τον τομέα της υγείας αλλά το σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας των κρατών. Ειδικότερα στον τουριστικό κλάδο, οι επιπτώσεις της πανδημίας ήταν πολυδιάστατες, καθώς δεν αναφέρονται μόνο στην μείωση της τουριστικής ζήτησης, αλλά και σε κοινωνικές επιπτώσεις, καθώς και στη δημιουργία νέων στάσεων και συμπεριφορών από τους ανθρώπους. Μέσω της παρούσας πτυχιακής εργασίας διεξήχθη έρευνα για τη διερεύνηση των απόψεων απασχολούμενων σε τουριστικές επιχειρήσεις για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην μετά Covid εποχή και με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις του κλάδου μπορούν να βελτιώσουν το τουριστικό τους προϊόν. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 120 απασχολούμενοι σε τουριστικές επιχειρήσεις στο νησί της Μήλου και για τη διεξαγωγή της επιλέχθηκε το εργαλείο του ερωτηματολογίου. Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαπιστώθηκε ότι, οι άνθρωποι διατηρούν μία στάση φόβου και ανασφάλειας πριν την πραγματοποίηση των διακοπών τους, ενώ η μειωμένη οικονομική δυνατότητα των τουριστών αποτελεί ιδιαίτερα σημαντικό παράγοντα ως προς τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας στην τουριστική ζήτηση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι, για την βελτίωση του τουριστικού προϊόντος είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να θέτουν σε προτεραιότητα την υγιεινή και ασφάλεια του χώρου, καθώς και να βελτιώσουν την επικοινωνία τους με τους δυνητικούς τουρίστες ώστε να ενημερώνονται άμεσα και με εύκολο τρόπο για τις απαιτήσεις και περιορισμούς κατά την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού.
 • ItemOpen Access
  Η πρακτική benchmarking και η εφαρμογή της στις επιχειρήσεις
  (2024-05-08) Παπαγιαννάκης, Αντώνιος; Μάντης, Γεώργιος; Papagiannakis, Antonios; Mantis, Georgios
  Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να εξετάσει τον ρόλο του benchmarking στο πλαίσιο των επιχειρήσεων και να αναλύσει τους διάφορους τύπους πρακτικής που χρησιμοποιούνται για την εφαρμογή του. Σκοπός είναι να εξεταστούν πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία από κορυφαίες επιχειρήσεις, να αξιολογηθούν τα οφέλη που προσφέρει η διαδικασία του benchmarking και να παρουσιαστεί μια λεπτομερής μεθοδολογία για την υλοποίησή της σε μια επιχείρηση. Με αυτόν τον τρόπο, θα διερευνηθεί πώς η διαδικασία του benchmarking μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και βελτίωση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να παράσχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις. Αρχικά παρουσιάζεται μια ανάλυση του ορισμού, της ιστορικής εξέλιξης και των διάφορων τύπων του benchmarking. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία εφαρμογής του benchmarking ως εργαλείο ποιότητας. Σημαντικό στοιχείο της εργασίας αποτελούν οι πρακτικές εφαρμογές του benchmarking, όπου αναδεικνύονται μέσα από περιπτώσεις εταιρειών όπως η McDonald's, η Toyota, η Apple, η Ford, η Amazon και η Coca-Cola. Η εκτενής ανάλυση αυτών των case studies προσφέρει σημαντική πρακτική κατανόηση για το πώς το benchmarking μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίτευξη της επιθυμητής απόδοσης και ποιότητας. Τέλος, η εργασία ολοκληρώνεται με τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση και την εφαρμογή του benchmarking, αποδεικνύοντας την σημασία και την αξία του στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • ItemOpen Access
  Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ιστότοπων. Μελέτη περίπτωσης : οι ιστότοποι του ΠΠΣ και του ΠΜΣ του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
  (2024-03-22) Πέπονας, Βασίλειος Ιωάννης; Παπίας, Βασίλειος; Παπαδοπούλου, Σοφία; Peponas, Vasileios Ioannis; Papias, Vasileios; Papadopoulou, Sofia
  Στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή, η εκθετική ανάπτυξη των τεχνολογιών του Διαδικτύου έχει προκαλέσει σημαντικό διάλογο, επικεντρώνοντας ιδιαίτερα στις πολυπλοκότητες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και σχεδιασμό ιστότοπων. Αρχικά, η αρχική φάση του Παγκόσμιου Ιστού απαιτούσε εξειδικευμένες δεξιότητες στον τομέα του κώδικα HTML για τη διευκόλυνση της δημιουργίας βασικών ιστότοπων. Ωστόσο, η εμφάνιση των πολύπλοκων Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (CMS) έχει δημοκρατικοποιήσει αυτή τη διαδικασία, εξουσιοδοτώντας τα άτομα να κατασκευάσουν αισθητικά ευχάριστους ιστότοπους χωρίς την προϋπόθεση της εξειδικευμένης γνώσης κωδικοποίησης. Αυτή η ακαδημαϊκή έρευνα στοχεύει στη διεξαγωγή μιας εξαντλητικής ανάλυσης των πολυδιάστατων στοιχείων που είναι καίρια για την αποτελεσματική ανάπτυξη ιστότοπων, συμπεριλαμβάνοντας αλλά όχι περιορίζοντας στις μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται, καθώς και τα τεχνολογικά εργαλεία και πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται. Ένα ταξινομικό πλαίσιο θα δημιουργηθεί για την ταξινόμηση των κριτηρίων που είναι ολοκληρωτικά για το σχεδιασμό λειτουργικών και φιλικών προς τον χρήστη διεπαφών ιστού. Επιπλέον, η μελέτη θα εξερευνήσει την έννοια της "Ανάπτυξης Front-end", τεκμηριωμένη από τα εμπειρικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω ειδικά σχεδιασμένων ερωτηματολογίων που στοχεύουν στην ποσοτικοποίηση της χρησιμότητας διάφορων χαρακτηριστικών του ιστότοπου. Σε ένα πιο εφαρμοσμένο πλαίσιο, η διατριβή περιλαμβάνει μια συγκριτική ανάλυση τριών ακαδημαϊκών ιστότοπων από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, χρησιμοποιώντας τυποποιημένα ερωτηματολόγια και αξιολογικά μέτρα για την εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της λειτουργικότητάς τους. Η μελέτη καταλήγει συνθέτοντας τα ευρήματα, προσφέροντας πολύτιμες προοπτικές και επεκτείνοντας συστάσεις για το μέλλον της ανάπτυξης και του σχεδιασμού ιστότοπων.
 • ItemOpen Access
  Συναδελφική υποστήριξη και εμπιστοσύνη στην meta-covid περίοδο και διερεύνηση της σχέσης της με παράγοντες κινδύνου εξουθένωσης των εργαζομένων. Πρωτογενής έρευνα και μελέτη με αξιοποίηση της τρίτης έκδοσης του ερευνητικού εργαλείου COPSOQ
  (2024-04-03) Γιωργιοπούλου, Σοφία; Giorgiopoulou, Sofia
  Αυτή η εκτενής μελέτη εξέτασε την περίπλοκη συσχέτιση μεταξύ της συναδελφικής υποστήριξης, της εμπιστοσύνης στο χώρο εργασίας και της ευαισθησίας στην επαγγελματική εξουθένωση στον απόηχο της πανδημίας COVID-19. Τα ευρήματα αποκάλυψαν μια σειρά από αντιλήψεις μεταξύ των εργαζομένων. Ενώ ορισμένα άτομα αναγνώρισαν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη των συναδέλφων και των προϊσταμένων τους, άλλα συνάντησαν εμπόδια όταν ζήτησαν βοήθεια και εξέφρασαν αμφιβολίες για την αποτελεσματική επικοινωνία. Η παρουσία σωματικής και συναισθηματικής κόπωσης, υποδηλώνει πιθανότητα εργασιακής εξουθένωσης. Οι πρακτικές επιπτώσεις περιλαμβάνουν την προώθηση περιβαλλόντων φροντίδας, τη βελτίωση της επικοινωνίας της ηγεσίας και την προσαρμογή των παρεμβάσεων για την ανακούφιση της επαγγελματικής εξουθένωσης. Ωστόσο, η παρουσία περιορισμών όπως το περιορισμένο μέγεθος δείγματος και η χρήση διατομικού σχεδιασμού υποδηλώνει την ανάγκη για διαχρονική, πολυπαραγοντική έρευνα για την εξέταση σχετικών πτυχών και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.
 • ItemOpen Access
  Η χρήση της τεχνολογίας blockchain σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
  (2024-03-20) Πλάκαλης, Γεώργιος; Πουλέας, Ιωάννης; Plakalis, Georgios; Pouleas, Ioannis
  Η παρούσα εργασία εξετάζει την εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Η εισαγωγή παρουσιάζει τη βασική λειτουργία της τεχνολογίας Blockchain, με έμφαση στη δημιουργία αποκεντρωμένου, ασφαλούς και διαφανούς περιβάλλοντος για τις συναλλαγές. Η εργασία εξετάζει την ιστορία και την εξέλιξη της τεχνολογίας Blockchain, ξεκινώντας από το πρώτο κρυπτονόμισμα, το Bitcoin, και εστιάζοντας στις διάφορες εφαρμογές που ακολούθησαν. Αναλύονται οι βασικές αρχές της τεχνολογίας, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζονται, όπως η κλιμάκωση και η ασφάλεια. Εξετάζονται παραδείγματα όπως η διασυνοριακή μεταφορά χρημάτων και η έκδοση ψηφιακών ομολόγων, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα της ασφάλειας, της αποκέντρωσης και της διαφάνειας που προσφέρει η τεχνολογία. Ωστόσο, η εργασία δεν παραλείπει να εξετάσει και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζονται κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας Blockchain στον χρηματοοικονομικό τομέα. Νομικά, ρυθμιστικά και τεχνικά ζητήματα αναλύονται προσεκτικά, παρέχοντας μια πλήρη εικόνα του τρόπου αντιμετώπισης αυτών των προκλήσεων. Στο τέλος, η εργασία προβληματίζει τις μελλοντικές προοπτικές της τεχνολογίας Blockchain στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. Παρουσιάζονται τάσεις όπως η ανάπτυξη ψηφιακών νομισμάτων των κεντρικών τραπεζών και οι πιθανές εξελίξεις σε επιχειρησιακά μοντέλα. Συνολικά, η εργασία αναδεικνύει την κρίσιμη συμβολή της τεχνολογίας Blockchain στη μετασχηματιστική εξέλιξη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, προσφέροντας νέες δυνατότητες και αποτελεσματικότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και διακινούνται τα οικονομικά αγαθά.
 • ItemOpen Access
  Ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  (2024-04-03) Ασημακόπουλος, Αλέξανδρος; Μπάκος, Αναστασία; Κόγκας, Ιωάννης; Asimakopoulos, Alexandros; Mpakos, Anastasia; Kogkas, Ioannis
  Στην συγκεκριμένη εργασία θα ερευνήσουμε την περίπτωση του εναλλακτικού τουρισμού της περιοχής της Ελαφονήσου. Θα προτείνουμε λύσεις, βελτιώσεις και θα αναλύσουμε τι κάνει ξεχωριστή και μοναδική την επίσκεψη των τουριστών στα όμορφα νερά της Ελαφονήσου. Πέρα από το συγκεκριμένο case study θα αναφερθούμε γενικά για τον τομέα του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και γενικότερα για τον τουρισμό και για το πόσο σημαντικός είναι για την ζωή του ανθρώπου. Θα καταγράψουμε το οφέλη του σε σχέση με τον παραδοσιακό τουρισμό. Θα αναλύσουμε είς βάθος από τι αποτελείται το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε και ζούμε. Θα δώσουμε βάση στο πως αναπτύσσονται οι βιοκοινότητες και στο πως διατηρούνται σε φυσιολογικό επίπεδο ώστε να μην κινδυνέψουν.Τέλος, θα καταγράψουμε απο τι αποτελείται χάρτης ταξιδιού του χρήστη και το πώς το digital marketing και το marketing υπηρεσιών μπορεί να συμβάλλει και να αναδείξει ένα μέρος άγνωστο στο ευρύ κοινό και θα βελτιώσει την επισκεψιμότητα ενός website και να μεγιστοποιήσει τα κέρδη του οργανισμού.
 • ItemOpen Access
  Πληροφορική και επιχειρηματικότητα: φιλοσοφία και σχεδιασμός εργαλείου–λογισμικού HRMS για τη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
  (2023) Κόκκινος, Αθανάσιος; Kokkinos, Athanasios
  Η παρούσα εργασία εξετάζει τη «βιομηχανική» εφαρμογή της επιστήμης των Πληροφοριακών Συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, μελετά την δημιουργία και τη λειτουργία ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ή αλλιώς ένα HRMS σύστημα (Human Resources Management System). Βέβαια, εκτός από την βιβλιογραφική μελέτη τέτοιων συστημάτων, προτείνεται και η υλοποίηση μιας απλοϊκής πλατφόρμας HRMS με τη βοήθεια πολλαπλών εργαλείων προγραμματισμού, τα οποία θα αναλυθούν στη συνέχεια. Πιο συγκεκριμένα, η εργασία χωρίζεται νοητά σε δύο μεγάλες ενότητες, το Θεωρητικό Πλαίσιο ενός HRMS καθώς και τις αρχές που διέπουν την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού μια επιχείρησης και το Πρακτικό μέρος στο οποίο παρουσιάζεται η διαδικασία για την υλοποίηση ενός συστήματος HRMS, καθώς επίσης και ο τρόπος λειτουργίας του συστήματος το οποίο υλοποιήθηκε ειδικά για τους σκοπούς της παρούσας εργασίας.
 • ItemOpen Access
  Η οικονομική ανάπτυξη και το δημόσιο χρέος στην Ελλάδα και την Ευρωπαική Ένωση τα τελευταία 20 χρόνια
  (2021-12-21) Αλεξόπουλος, Δημήτριος; Alexopoulos, Dimitrios
  Η συγκεκριμένη βιβλιογραφία αφορά την οικονομική πορεία της Ελλάδας αλλα και της ΕΕ κατα τα περασμένα 20 χρόνια. Στο περιεχόμενο της παρουσιάζονται αναλυτικά γεγονότα, αριθμητικές αναλύσεις αλλα και συγκρίσεις. Μεσω την εργασίας γνωρίζουμε το πως μπήκαμε στο ευρώ, τι εγινε στην περίοδο της κρίσης, τι επιπτώσεις ειχαν τα επονομαζόμενα μνημονια για την οικονομια αλλα και την κοινώνια,τι συνέβαλε στην ανάπτυξη της Ελλαδας αλλα και πως διάκοπηκε αποτομα απο την νόσο covid-19.
 • ItemOpen Access
  Ο εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα
  (2024-03-26) Μαξούτη, Ευαγγελία; Maxouti, Evaggelia
  Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί κυρίαρχο συστατικό του νέου μοντέλου διακυβέρνησης, της ονομαζόμενης «Νέας Δημόσιας Διοίκησης». Παρέχει μία σειρά σημαντικών υπηρεσιών σε ένα πολύπλοκο και αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον βοηθώντας στην επίτευξη των στόχων της οικονομικής μονάδας και βελτιώνοντας τις διαδικασίες διοίκησης. Στοχεύει στη διασφάλιση των αρχών της λογοδοσίας, της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της δικαιοσύνης στο Δημόσιο Τομέα, ενώ συντελεί στη χρηστή διακυβέρνηση. Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης εμφανίζουν δυσλειτουργίες που επηρεάζουν αρνητικά τη διαχείριση των οικονομικών τους πόρων και την αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών τους, ενώ ο εσωτερικός έλεγχος δεν θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματικός. Η πολυπλοκότητα της Δημόσιας Διοίκησης και η γραφειοκρατία που τη συνοδεύει καταδεικνύουν ότι ο δημόσιος τομέα χρειάζεται να αξιοποιήσει σε μεγάλο βαθμό το εργαλείο του Εσωτερικού Ελέγχου. Ανάγκη που κατέστη εντονότερη μετά και από την κατάργηση του προληπτικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο που έλαβε χώρα το 2019. Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει τις βασικές πτυχές του θεσμικού πλαισίου του Εσωτερικού Ελέγχου στο Δημόσιο Τομέα και του έργου που καλείται να διατελέσει ο Εσωτερικός Ελεγκτής. Επιχειρείται η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητάς του και ανάδειξής του, σε κρίσιμη λειτουργία για την παρακολούθηση, την αποτίμηση και τη βελτίωση των διαδικασιών του. Η χρησιμότητα του εσωτερικού ελέγχου στη δημόσια διοίκηση είναι ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή κατά την οποία, παρά τις προσπάθειες εκσυγχρονισμού, ο δημόσιος τομέας αντιμετωπίζει έντονες κριτικές ως προς τα χαρακτηριστικά που τον διέπουν και εν τέλει την αποτελεσματικότητα με την οποία επιτελεί τις λειτουργίες του.