Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού (ΔΔ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • ItemOpen Access
    Επικοινωνιακή διαχείριση τουριστικών προορισμών με έμφαση σε περιόδους αστάθειας και κρίσεων : μελέτη περίπτωσης η πόλη της Αθήνας
    (2024-04-26) Καραδημητρίου, Χριστίνα Αθανασία; Karadimitriou, Christina Athanasia
    Στον τουρισμό, η επικοινωνιακή διαχείριση ασταθειών και κρίσεων εμπερικλείει εξαιρετικά μεγάλη αβεβαιότητα, λόγω του μεγάλου χρονικού περιορισμού, αλλά και του μικρού ελέγχου, που πηγάζουν από την ευαισθησία του κλάδου σε οποιαδήποτε μεταβολή του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος (Ritchie et al., 2004). H διδακτορική διατριβή εστιάζει στην επικοινωνιακή διαχείριση τουριστικών προορισμών, και δη στην Αθήνα, ως μητροπολιτικός προορισμός, σε περιόδους αστάθειας και κρίσεων, καλύπτοντας, με αυτόν τον τρόπο, τα βιβλιογραφικά κενά που αφορούν τη συμβολή και την επίπτωση της επικοινωνίας σε μία δυνητική διαχείριση τουριστικής κρίσης, τη συμβολή και τη χρήση νέων τεχνολογιών στην επικοινωνιακή διαχείριση μίας τουριστικής κρίσης και τη διερεύνηση της πολυπλοκότητας στην επικοινωνιακή διαχείριση τουριστικών προορισμών, καθώς και την επακόλουθη διαμόρφωση ενός πλαισίου αντιμετώπισης ενδεχόμενων κρίσεων εντός των. Σκοπός της παρούσας διδακτορικής έρευνας είναι ο σχεδιασμός ενός πλαισίου επικοινωνιακής διαχείρισης κρίσεων, με έμφαση στο αίσθημα της ασφάλειας των τουριστών, ώστε, σε μία πιθανή κρίση, με την οποία θα έρθει αντιμέτωπος ένας προορισμός, να επιτευχθεί, με τον πλέον βέλτιστο τρόπο, η ανάκαμψή του, η διασφάλιση των μελλοντικών τουριστικών ροών του, αλλά και η προστασία της τουριστικής του εικόνας.