1. Διατριβές & Εργασίες | Theses & Dissertations

Μόνιμο URI για αυτήν την κοινότητα

Στην συλλογή αυτή συγκεντρώνονται συστηματικά όλες οι εργασίες των μεταπτυχιακών φοιτητών, δηλαδή οι πτυχιακές εργασίες υποψηφίων για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και εργασίες για την απόκτηση διδακτορικού τίτλου (ΔΔ). Συγκεντρώνονται επίσης και πτυχιακές εργασίες για όσα Τμήματα έχουν ορίσει ως υποχρεωτική την υποβολή τους στο Αποθετήριο για τη λήψη πτυχίου

Περιηγούμαι

Κοινότητες αυτής της Κοινότητας

Τώρα δείχνει1 - 3 of 3
Κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων των εργασιών είναι οι ίδιοι οι καταθέτες τους, δηλαδή ο κάθε φοιτητής, μεταπτυχιακός φοιτητής ή υποψήφιος διδάκτορας, ο οποίος μέσα από την φόρμα κατάθεσης στοιχείων της εργασίας εκχωρεί στην ΒΚΠ το μη αποκλειστικό δικαίωμα διάθεσης της μέσα από το διαδίκτυο.