Υγειονομική αναγνώριση πηγών υδροληψίας Χίου

Thumbnail Image
Date
Authors
Λύκουρα, Ανδριάνα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία ασχολείται με την υγειονομική επιτήρηση κομβικών σημείων υδροληψίας στο κεντρικό τμήμα της νήσου Χίου. Η διεξαγωγή επιτόπιας υγειονομικής αναγνώρισης είναι μια αναζήτηση και αξιολόγηση υφιστάμενων και δυνητικών κινδύνων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ασφαλή χρήση του νερού. Παρέχει τη βάση που απαιτείται για να σχεδιαστεί και να εφαρμοστεί ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα δειγματοληψίας νερού και παρέχει πολύτιμες πληροφορίες που βοηθούν στην ερμηνεία των δεδομένων για την ποιότητα των υδάτων. Με αυτή τη διαδικασία γίνεται εκτίμηση των γενικότερων συνθηκών που αφορούν στην περιοχή και στην ενδεχόμενη ύπαρξη εστιών ρύπανσης ή και μόλυνσης του νερού, αλλά και της υπόλοιπης τεχνικής υποδομής. Κρίνεται απαραίτητη γιατί δίνει μια σειρά πληροφοριών, οι οποίες δεν θα μπορούσαν να βρεθούν με κάποιου άλλου είδους εξέταση ή ανάλυση και αυτό συμβαίνει διότι είναι πιθανόν μια πηγή μόλυνσης να μην είναι ενεργοποιημένη με αποτέλεσμα η μικροβιολογική εξέταση να δώσει αποδεκτά αποτελέσματα και έτσι να μην είναι δυνατόν να προληφθεί μια υδατογενής επιδημία. Τα σημεία του νησιού επιλέχθηκαν με βάση την προσβασιμότητά τους, αλλά και με βάση το πόσο σημαντικά είναι για την παροχή νερού στο σημείο του νησιού με τον μεγαλύτερο πληθυσμός και συνεπώς τις μεγαλύτερες ανάγκες σε νερό. Διαπιστώθηκαν μεγάλες ελλείψεις και σφάλματα, καθώς τα περισσότερα σημεία υδροληψίας ήταν ανεπαρκώς προστατευμένα και δεν πληρούσαν τις υγειονομικές διατάξεις. Για αυτό το λόγο, υπάρχει επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω και σωστότερη επιτόπια διερεύνηση των υδροσημείων έτσι ώστε να δημιουργηθούν σωστότερες και ασφαλέστερες συνθήκες λειτουργίας των γεωτρήσεων.
Description
Keywords
Υγειονομική αναγνώριση, Πηγές υδροληψίας, Δημόσια υγεία
Citation