Διαστασιολόγηση ενισχύσεων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή

Thumbnail Image
Date
Authors
Βασιλάκης, Χριστόφορος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες τα ινοπλισμένα πολυμερή βρήκαν ευρεία εφαρμογή στο πεδίο των ενισχύσεων υφιστάμενων κατασκευών. Λόγω της νεότητας των εφαρμογών δεν υπάρχει κάποιο ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο που να ορίζει τις μεθόδους διαστασιολόγησης τέτοιων συστημάτων ενίσχυσης. Το κενό αυτό επιχειρεί να καλύψει το υπό έκδοση τεύχος της fib “Externally applied FRP reinforcement for concrete structures” το οποίο υιοθετήθηκε ως το βασικό ανάγνωσμα της παρούσας εργασίας. Το κείμενο της fib πραγματεύεται το ζήτημα των ενισχύσεων στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή και προτείνει διαδικασίες διαστασιολόγησης εν είδει οδηγιών. Έτσι, η εργασία μοιάζει να είναι μια πιλοτική εφαρμογή των εν λόγων διαδικασιών και μία συστηματική οργάνωση των απαραίτητων για το σχεδιασμό ενισχύσεων υπολογιστικών εργαλείων. Παρατηρήσεις εκπηγάζουν από την επεξεργασία του κειμένου της fib σχετικά με την εφαρμοσιμότητα, τις δυσχέρειες που έχει να αντιμετωπίσει ο σχεδιαστής τέτοιων συστημάτων ενίσχυσης και παρέχεται πληθώρα παραδειγμάτων και υπολογιστικών εφαρμογών. Κατακλείδα της εργασίας αποτελεί μια προσπάθεια κατάρτισης πινάκων διαστασιολόγησης καμπτικών ενισχύσεων για περισφιγμένα με μανδύα σύνθετων υλικών μέλη τροποποιώντας και αναπροσαρμόζοντας τη σχετική διαδικασία διαστασιολόγησης που προτείνεται στο κείμενο της fib.
Description
Keywords
Διαστασιολόγηση, Ενίσχυση με ινοπλισμένα πολυμερή, Οπλισμένο σκυρόδεμα
Citation