Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΜΔΕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 73
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Επαγγελματική εξουθένωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Αχαΐας
  (2023) Συνανίδης, Παναγιώτης; Synanidis, Panagiotis
  The aim of the specific study is to investigate the degree of burnout of primary education teachers in the prefecture of Achaia. More specifically, it examines the effect of three dimensions of burnout on their mental health: a) emotional exhaustion, b) depersonalization, c) reduced personal achievements. The research was conducted with the use of the quantitative method and the questionnaire was used as the research tool. More specifically, the data collection was done with the tool Maslach burnout inventory - Educator' s survey. The sample consisted of 103 teachers in Primary Education in the prefecture of Achaia. The sampling followed was non-probability. The assessment of the degree of the effect of the dimensions of professional burnout on the mental health of teachers was done through the structural equation model. Based on the research results, it was found that Primary Education teachers show moderate levels of burnout, since moderate levels of emotional exhaustion, depersonalization and achievement were observed. The three dimensions of burnout that were studied (emotional exhaustion, depersonalization, reduced personal achievements) had a statistically significant effect on the mental health of teachers. In particular, depersonalization and personal achievements primarily affect the mental health of teachers in the Prefecture of Achaia, while emotional exhaustion has a smaller effect but remains statistically significant.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Ηγεσία και εργασιακή ικανοποίηση : η οπτική των δασκάλων ειδικής αγωγής στην περιφερειακή ενότητας Ηλείας
  (2023-08-30) Κωνσταντόπουλος, Αλέξιος; Konstantopoulos, Alexios
  Ισχυρός προβλεπτικός παράγοντας της αποτελεσματικότητας του σχολείου αποτελεί η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με την ερευνητική βιβλιογραφία, η ηγεσία του σχολείου μπορεί να ασκήσει σημαντική επιρροή στην εργασιακή ικανοποίηση των εργαζομένων. Συνακόλουθα, το ερευνητικό ενδιαφέρον έχει στραφεί και στη μελέτη της συσχέτισης μεταξύ των διαφόρων στυλ ηγεσίας που ασκούνται στις σχολικές μονάδες ή στους εκπαιδευτικούς φορείς και στην εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών. Ωστόσο, η ειδική αγωγή αποτελεί ένα πεδίο που δεν έχει διερευνηθεί. Η παρούσα ερευνητική εργασία αφορά στη μελέτη του βαθμού εργασιακής ικανοποίησης των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής που υπηρετούν σε τυπικά ή ειδικά σχολεία και στην εύρεση συσχέτισης με το στυλ ηγεσίας που έχει υιοθετηθεί στην εκάστοτε σχολική μονάδα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μετασχηματιστική ηγεσία κατέχει την πρωτοκαθεδρία στο στυλ ηγεσίας που ασκείται στις σχολικές μονάδες. Παράλληλα, η εργασιακή ικανοποίηση των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής κυμαίνεται σε βασικό επίπεδο και συνεπώς είναι ανάγκη να προωθηθούν περαιτέρω αλλαγές ενίσχυσής της.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Analysis and design of a recommendation system based on user reviews for online businesses
  (2023-07-14) Αραβανή, Λαυρεντία; Aravani, Lavrentia
  In recent days, Artificial Intelligent algorithms have emerged in hotel recommendation systems, being a highly growing new topic. Deep Learning methods such as Natural Language processing models, can be very useful for creating even more efficient recommendation systems, mainly due to their ability to extract semantic knowledge of user’s text reviews. This can lead on creating of intelligent models which will be able to classify user's profiles based on their preferences and their emotions via their feedback text reviews, regarding their hotel staying experience. In this work, we propose and design a novel approach, which takes advantage of Natural Language Processing (NLP) algorithms along with Machine Learning (ML) and Artificial Intelligence (AI) techniques, to exploit the customer text reviews and develop a powerful Decision/Recommendation Support System (DSS) to help hotel customers decide which hotel is most appropriate to their preferences.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Οι κοινωνικές δεξιότητες των εκπαιδευτικών ως προβλεπτικοί παράγοντες της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η περίπτωση των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής του νομού Αχαΐας
  (2023-07-21) Σαράντη, Θεοδώρα; Saranti, Theodora
  Οι κοινωνικές δεξιότητες, ως διάσταση της συναισθηματικής νοημοσύνης, περιλαμβάνουν τις ικανότητες, τα προσόντα και τα προσωπικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την απόδοση του ατόμου σε διάφορα εργασιακά περιβάλλοντα. Πολλές έρευνες αναδεικνύουν τη σημασία της εφαρμογής της Συναισθηματικής Νοημοσύνης και συγκεκριμένα της διάστασης των κοινωνικών δεξιοτήτων στον χώρο της εργασίας αλλά και της εκπαίδευσης. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί το επίπεδο των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής των εκπαιδευτικών του νομού Αχαΐας και να συσχετιστεί με το επίπεδο της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Η μέθοδος που επιλέχθηκε ως καταλληλότερη ήταν η πρωτογενής ποσοτική έρευνα με δομημένο ερωτηματολόγιο, που περιλαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου. Το Β και το Γ τμήμα του ερωτηματολογίου αφορούν στην ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών όπως θεσπίστηκαν από τους Mayer and Salovey (1997). Συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο στο Β μέρος μελετάει την Αυτοεπίγνωση (SEA) (ερωτήσεις: 1, 4 , 8, 12), την Ενσυναίσθηση (OEA) (ερωτήσεις: 5, 9, 13), την Αυτοδιαχείριση των συναισθημάτων (UOE) (ερωτήσεις: 2, 6, 14), την Ρύθμιση των συναισθημάτων (ROE) (ερωτήσεις: 3, 7, 11, 15). Στο Γ μέρος ερευνάται η σχέση της επαγγελματικής ανάπτυξης του εκπαιδευτικού με τις κοινωνικές δεξιότητες, για τις οποίες αξιοποιήθηκε η μελέτη της Βαζούρα (2022). Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 136 εκπαιδευτικοί ειδικής και γενικής αγωγής του νομού Αχαΐας και συγκεκριμένα 98 γυναίκες και 38 άνδρες. Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι υπάρχουν σημαντικές σχέσεις ανάμεσα σε όλες τις διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής και την επαγγελματική τους ανάπτυξη. Αν και σημαντικές, αυτές οι σχέσεις είναι μη-ισχυρές, καθώς κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα. Ωστόσο, όλες οι διαστάσεις της συναισθηματικής νοημοσύνης επηρεάζουν θετικά την επαγγελματική ανάπτυξη. Αναδείχθηκε, επομένως, η ανάγκη συντονισμένων επιμορφωτικών προγραμμάτων καλλιέργειας των κοινωνικών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να αυξηθούν οι πιθανότητες της επαγγελματικής τους εξέλιξης.
 • Thumbnail Image
  Item
  Open Access
  Η ψηφιακή διακυβέρνηση ως μέσο διαλειτουργικότητας των οικονομικών σχέσεων σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  (2023-05-24) Δεληδήμος, Απόστολος; Delidimos Apostolos
  Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και παρουσίαση της Ψηφιακής Διακυβέρνησης στον Ελλαδικό και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο ως μέσο διαλειτουργικότητας των οικονομικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών και του κράτους . Η αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας , σε όλους τους τομείς της οικονομίας και της δημόσιας διοίκησης , αντικαθιστώντας τις παραδοσιακές μορφές επικοινωνίας και συναλλαγών , βοηθά στην βελτίωση της εσωτερικής λειτουργίας των φορέων του δημόσιου τομέα , με αποτέλεσμα να έχουμε σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ,παροχή καλύτερων και πιο αποτελεσματικών υπηρεσιών στους πολίτες και τις επιχειρήσεις ,μειώνοντας το οικονομικό κόστος και το χρόνο αναμονής. Βάση λοιπόν της εργασίας, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι λόγω της ψηφιακής ανάπτυξης στη σύνδεση των υπηρεσιών και ειδικότερα των οικονομικών συναλλαγών , έχουν γίνει αρκετά βήματα προόδου προς αυτή την κατεύθυνση , παρόλα αυτά όμως υπάρχουν αρκετά περιθώρια ανάπτυξης σε σύγκριση με τις υπηρεσίες σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη- μέλη. Το βασικό συμπέρασμα όμως παραμένει ότι κινητήρια δύναμη της σημερινής οικονομίας αποτελεί , η ανάπτυξη της ψηφιακής διακυβέρνησης , προκειμένου τα κράτη της Ευρωπαϊκής ένωσης και η Ελλάδα ειδικότερα, να μπορέσει να ακολουθήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης για να εκσυγχρονίσει και να εξελίξει τη δημόσια διοίκηση. Η προώθηση της ψηφιακής διακυβέρνησης θα συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των κρατών και η διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων θα βοηθήσει να δημιουργηθεί μια ενισχυμένη και ανεπτυγμένη ενιαία ψηφιακή αγορά.