Η οργάνωση και η λειτουργία της γωνιάς της βιβλιοθήκης στο νηπιαγωγείο

Thumbnail Image
Date
2011-02-24T11:50:37Z
Authors
Μαντζουράτου, Βασιλική
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στην παρούσα εργασία ερευνάται η οργάνωση και η λειτουργία της γωνιάς της βιβλιοθήκης ως τόπος εφαρμογής πρακτικών γραμματισμού, που συντελούν στη μετάβαση των παιδιών από τη φυσική γραμμή γλωσσικής ανάπτυξης στον επίσημο εκπαιδευτικό λόγο. Ως προς τη γλωσσική ανάπτυξή τους, τα παιδιά έρχονται στο νηπιαγωγείο με διαφοροποιήσεις στο επίπεδο φυσικού γραμματισμού –ανάλογα με τις πρακτικές οικογενειακού γραμματισμού στις οποίες συμμετείχαν. Η μετάβαση στο επίσημο εκπαιδευτικό πλαίσιο συμβάλλει στην επιτυχή σχολική –και αργότερα κοινωνική– εξέλιξη του παιδιού. Το νηπιαγωγείο αποτελεί το πρώτο δομημένο σχολικό περιβάλλον, που χρησιμοποιεί επίσημο εκπαιδευτικό λόγο. Η έρευνα μέσω ενός ειδικά κατασκευασμένου εργαλείου καταγράφει τον τρόπο οργάνωσης της γωνιάς της βιβλιοθήκης και τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στα ελληνικά νηπιαγωγεία. Σκοπός είναι να αποτυπώσει εάν προωθούνται δραστηριότητες που συμβάλλουν στη μετάβαση των παιδιών στον επίσημο εκπαιδευτικό λόγο και εάν υποστηρίζεται και ενισχύεται η ενασχόληση των παιδιών με τα βιβλία. Τα δεδομένα της έρευνας αναλύονται στατιστικά και παρουσιάζονται αναλυτικά. Κατά την ανάλυση γίνεται προσπάθεια ανίχνευσης και συσχέτισης παραγόντων που επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην οργάνωση και τη λειτουργία της συγκεκριμένης γωνιάς.
Description
Keywords
Νηπιαγωγείο, Γωνιά βιβλιοθήκης, Συλλογή βιβλίων, Πρακτικές γραμματισμού
Citation