Χρήση νευρωνικών δικτύων για εκτίμηση της τάσης διάσπασης διάκενων με υγρά διηλεκτρικά

Thumbnail Image
Date
2011-10-03T07:23:14Z
Authors
Αθανασίου, Ανδρέας
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Το ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα, της ολοκληρωτικής εξάντλησης των αποθεμάτων του πετρελαίου το οποίο παρουσιάζεται στην βιομηχανία τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερο, έχει σοβαρό αντίκτυπο όπως είναι λογικό και στα παράγωγα αυτού και στην βιομηχανία που τα χρησιμοποιεί σαν πρώτο υλικό. Πιο συγκεκριμένα, στα Δίκτυα Υψηλής Τάσης Εναλλασσόμενου Ρεύματος η μόνωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων υψηλής τάσης είναι απαραίτητη προκειμένου να διατηρηθεί η διαφορά δυναμικού μεταξύ των υπό υψηλή τάση αγώγιμων μερών, η μηχανική στήριξη των αγωγών, η ανταλλαγή θερμότητας, κ.ά. Στον τομέα των ηλεκτροτεχνικών υγρών που χρησιμοποιούνται για αυτό τον σκοπό, βασική μας μελέτη ήταν η αντικατάσταση των όποιων μονωτικών υγρών χρησιμοποιούνταν μέχρι τώρα (συνήθως ορυκτελαίων κ.ά.) με έλαια φυτικής προέλευσης τα οποία προφανώς δεν επηρεάζονται από την εξάντληση του πετρελαίου που προ αναφέραμε αλλά και παρουσιάζουν κάποια βασικά πλεονεκτήματα τα οποία παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία. Βασική μας ενασχόληση ήταν να περιγραφεί η συμπεριφορά των μονωτικών υγρών μέσω του επιστημονικού κλάδου της αναγνώρισης προτύπων. Πιο συγκεκριμένα , μέσω πειραματικών διαδικασιών που πραγματοποιήθηκαν στο Εργαστήριο Υψηλής Τάσης , έγινε η διάσπαση των υγρών υπό την επίδραση Υψηλής Τάσης και στη συνέχεια η μάθηση και η Εκπαίδευση Τεχνητού Νευρωνικού Δικτύου. Τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία καθώς μπορούν να περιγράψουν μη γραμμικές σχέσεις μεταξύ εισόδου και εξόδου κάτι το οποίο συμβαίνει στην διάσπαση υγρών διηλεκτρικών υπό υψηλή τάση καθώς και γενικεύοντας μπορούμε να μελετάμε την συμπεριφορά των υγρών υπό την έκθεση πολύ υψηλών τάσεων , όπου στο εργαστήριο θα είναι αδύνατη η εφαρμογή τους. Eκτενέστερα στο 1ο Κεφάλαιο , της διπλωματικής εργασίας ασχολούμαστε με τα μονωτικά υγρά και τις ιδιότητες αυτών. Η χρήση τους είναι απαραίτητη στους μετασχηματιστές ,πυκνωτές , καλώδια , μονωτήρες διέλευσης κ.α. Επίσης , όσον αφορά τα μονωτικά υγρά που χρησιμοποιούνται ευρέως,τα ορυκτέλαια, αναφέρονται οι φυσικές και χημικές ιδιότητες τους και αναλύονται οι ηλεκτρικές τους ιδιότητες. Επιπλέον αναλύονται και οι ιδιότητες των φυσικών εστέρων ως μονωτικό μέσο σε μετασχηματιστές ισχύος και η γενική συμπεριφορά των υγρών υπό την επίδραση υψηλού ηλεκτρικού πεδίου. Στο 2ο Κεφάλαιο αναλύουμε τα τεχνητά νευρωνικά δίκτυα. Η αναγνώριση προτύπων σαν επιστημονικός κλάδος και οι τεχνικές του, όπως αυτή των νευρωνικών δικτύων μας εισάγουν στην δημιουργία συστημάτων τα οποία μπορούμε να δημιουργήσουμε, να εκπαιδεύσουμε και στην συνέχεια ελέγχοντας την αξιοπιστία τους μέσω της στατιστικής, να εργαστούμε πάνω σε αυτά. Η απαρχή των τεχνητών νευρωνικών δικτύων, οι βιολογικοί νευρώνες δηλαδή του εγκεφάλου, είναι η βάση όλων των συστημάτων και εν συνεχεία αφού περιγράφεται η ιστορική αναδρομή των τεχνητών δικτύων αναλύουμε την φύση των δικτύων οπισθοδρόμησης (Back Propagation) όπου είναι και τα δίκτυα που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα διπλωματική εργασία . Στο 3ο Κεφάλαιο εισάγουμε την δημιουργία τεχνητών νευρωνικών δικτύων στο περιβάλλον Μatlab. Αφού δημιουργήσαμε το κατάλληλο νευρωνικό δίκτυο, και το εκπαιδεύσαμε μελετήσαμε την καταλληλότητα του δικτύου και κατά πόσο αυτό θα μπορεί να μας δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα προσομοιώνοντας την πειραματική διαδικασία του εργαστηρίου σε συνθήκες κατάλληλες και ακατάλληλες , εξετάζοντας δηλαδή τα πειραματικά δεδομένα με εισαγωγή στοιχείων κατάλληλα για το εργαστήριο, αλλά και στοιχείων που δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση τους στο εργαστήριο . Στο Κεφάλαιο Συμπεράσματα , εν τέλει αναλύουμε και συνοψίζουμε την καταλληλότητα του πειράματος που πραγματοποιήσαμε καθώς και κατά πόσο το νευρωνικό δίκτυο είναι αξιόπιστο, καθώς και οι λόγοι που το καθιστούν .
Description
Keywords
Εξάντληση πετρελαίου, Δίκτυα υψηλής τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος, Μονωτικά υγρά, Νευρωνικά δίκτυα
Citation