Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΔΕ)

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 444
 • Thumbnail Image
  Item
  Χρηματοοικονομική ανάλυση και σύγκριση των εταιριών «ΤΙΤΑΝ Α.Ε» και «ΑΓΕΤ Ηρακλής»
  (2022-07-21) Αγαθή, Σωτηρία; Agathi, Sotiria
  Η παρούσα εργασία έχει ως σκοπό την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων δυο εταιρειών, οι οποίες ανήκουν στον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας και με βάση τον κύκλο των εργασιών τους αποτελούν αδιαμφησβήτητα τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις αυτού του κλάδου. Οι εταιρείες που θα εξεταστούν λοιπόν είναι οι εξής: ΤΙΤΑΝ Α.Ε και ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ. Ο αντικειμενικός σκοπός της εργασίας είναι κυρίως η αποτύπωση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των παραπάνω εταιρειών αλλά και του κλάδου γενικότερα για την χρονική περίοδο επτά ετών από το 2013 έως και το 2019. Βασικός στόχος της ανάλυσης των οικονομικών καταστάσεων είναι η διευκόλυνση της λήψης αποφάσεων οι οποίες αφορούν την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων που χρησιμοποιούνται από την επιχείρηση. Κάθε επιχείρηση στα πλαίσια της οικονομικής της δραστηριότητας πραγματοποιεί άπειρες πράξεις οι οποίες καταγράφονται και εν συνεχεία αποτυπώνονται στις οικονομικές της καταστάσεις. Με βάση αυτές τις καταστάσεις ακολουθεί η ανάλυση, η ερμηνεία αλλά και η αξιολόγηση των περιλαμβανομένων στοιχείων σε αυτές.
 • Thumbnail Image
  Item
  Τα εταιρικά φορολογικά έσοδα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης : σχέσεις και συσχετίσεις
  (2022-07-16) Κολιογιώργος, Αθανάσιος; Koliogiorgos, Athanasios
  Στην εργασία αυτή μελετήθηκαν τα εταιρικά φορολογικά έσοδα (ΕΦΕ) στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως εξαρτημένη μεταβλητή. Ερευνήθηκε η συσχέτισή τους με ένα πλήθος ανεξάρτητων μεταβλητών: των εταιρικών φορολογικών συντελεστών, του κατά κεφαλήν ΑΕΠ, του πληθυσμού, των δημοσίων δαπανών, του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης, του αριθμού επιχειρήσεων με 1 ή περισσότερους υπαλλήλους, του αριθμού επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους και των κατασκευαστικών εταιρειών με 250 ή περισσότερους υπαλλήλους. Για τη μελέτη αυτή χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι γραμμικής και μη γραμμικής παλινδρόμησης, μέθοδοι ελαχίστων τετραγώνων και ανάλυση κυρίων συνιστωσών. Βρέθηκε σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ κατά κεφαλήν ΑΕΠ και φορολογικών εσόδων, σε συμφωνία με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία, ενώ βρέθηκε αρνητική συσχέτιση με τον αριθμό επιχειρήσεων ενός και πλέον υπαλλήλων, και μη γραμμική συσχέτιση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, βρέθηκε έλλειψη συσχέτισης με τις δημόσιες δαπάνες, και αρνητική συσχέτιση με τον πληθυσμό. Όλες οι μελετημένες ανεξάρτητες μεταβλητές ως σύνολο βρέθηκε ότι καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τα ΕΦΕ.
 • Thumbnail Image
  Item
  The impact of alternative digital touchpoints on the customer buying process
  (2022-05-20) Σκαρπάρης, Εμμανουήλ; Skarparis, Emmanouil
  In both traditional and digital channels, the marketing function aims at devising and implementing appropriate strategies and tactics for each stage consumers go through when they are considering a purchase. In the digital environment, brands interact with consumers with use of digital touchpoints, the growing number of which hinders effective and efficient coordination of marketing activities. The present research aims at investigating consumers’ perceived reliance on alternative digital touchpoints throughout the consumer buying process, and examining the impact of personal characteristics and type of digital device used on consumer perceptions. Results from a non-probability sample of consumers showed that participants exhibit increased reliance on corporate websites, online stores, Instagram, web enquiries and YouTube during their buying journey. However, it appears that consumer reliance on digital touchpoints is affected by personal characteristics, such as gender and generation. Female consumers report increased reliance on Instagram to identify potential needs whereas males depend on YouTube during most stages of decision making. Lastly, consumers who belong in younger generations report greater reliance on digital touchpoints than older consumers. Overall, identification of differences in user preferences of digital touchpoints facilitates digital marketing planning and targeting of distinct segments with appropriate tactics. This project formed the basis for the creation of the article 'Consumer Reliance on Alternative Digital Touchpoints throughout the Buying Process' by Christos LIVAS, Emmanouil SKARPARIS and Apostolos SKOTIS which was published in Expert Journal, Volume 10 Issue 1, 2022 (Marketing.ExpertJournals. com).
 • Thumbnail Image
  Item
  Εταιρική κοινωνική ευθύνη και δημιουργία εταιρικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω του ανθρώπινου δυναμικού
  (2022-07-16) Παναγιωτοπούλου, Λαμπρινή; Panagiotopoulou, Lamprini
  Η παρούσα Διπλωματική Εργασία ασχολείται με τον τρόπο που η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) των επιχειρήσεων επηρεάζει την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων και κατ’ επέκταση οδηγεί στην δημιουργία συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Η εργασία εξετάζει βιβλιογραφικά την σχέση ΕΚΕ και επαγγελματικής ικανοποίησης και την σχέση επαγγελματικής ικανοποίησης και συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση προκύπτει πως, κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η ΕΚΕ αυξάνει την επαγγελματική ικανοποίηση των εργαζομένων και πως η αυξημένη επαγγελματική ικανοποίηση οδηγεί σε επαγγελματική αφοσίωση που με την σειρά της οδηγεί στη δημιουργία συγκριτικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την επιχείρηση. Επίσης, παρουσιάζονται εμπειρικά ευρήματα από την κεφαλαιαγορά που υποστηρίζουν τη θεωρητική έρευνα.
 • Thumbnail Image
  Item
  Συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητότητας και της απόδοσης των δεικτών της χρηματιστηριακής αγοράς
  (2022-07-16) Σταματογιάννη, Μαρία; Stamatogianni, Maria
  Το 2019 ο κορονοϊός, ο οποίος αργότερα δηλώθηκε ως παγκόσμια πανδημία, άρχισε να εξαπλώνεται από την Κίνα. Αυτό προκάλεσε τη θέσπιση περιορισμών από τις χώρες. Αυτοί οι περιορισμοί μείωσαν τα ταξίδια και το παγκόσμιο εμπόριο, γεγονός που προκάλεσε πανικό στο χρηματιστήριο. Προκάλεσε την πτώση των παγκόσμιων χρηματιστηριακών δεικτών κατά περισσότερο από 30% σε χρόνο ρεκόρ.. Αυτή ήταν η ταχύτερη πτώση σε bear market, όπου οι δείκτες πέφτουν 20% από την προηγούμενη κορυφή τους. Ωστόσο, η ανάκαμψη από μια τόσο γρήγορη βουτιά ήταν επίσης γρήγορη. Αυτό το χρηματιστηριακό κραχ είναι σπάνιο, επειδή προκλήθηκε από έναν ιό, ενώ συνήθως η πτώση προκαλείται από οικονομικά αίτια. Η παρούσα διπλωματική ερευνά την απόδοση των S&P 500, Nasdaq 100 και Dow Jones Industrial Average κατά τη διάρκεια διαφορετικών περιόδων μεταβλητότητας. Επικεντρώνεται στο 2020, αλλά έχουν συγκεντρωθεί δεδομένα και από το 2007, ώστε να μπορούν να συγκριθούν τα προηγούμενα έτη με το 2020. Επιπλέον, ερευνώνται οι λόγοι της ταχύτερης πτώσης και ανάκαμψης στην ιστορία των χρηματιστηριακών κραχ. Μετά τον υπολογισμό της μεταβλητότητας με το μοντέλο GARCH και τη συσχέτισή της με την απόδοση των δεικτών διαπιστώσαμε ότι οι δείκτες δεν αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο κατά τη διάρκεια υψηλότερων και χαμηλότερων περιόδων μεταβλητότητας. Συνολικά, με την έρευνα οι δείκτες έπεφταν μαζί και ανέκαμπταν μαζί. Κατά τη διάρκεια του έτους 2020 ο τομέας της τεχνολογίας αποδείχθηκε νικητής, καθώς οι υπηρεσίες τους είχαν μεγαλύτερη ζήτηση από ό,τι πριν. Αυτό έδωσε ώθηση σε συγκεκριμένους δείκτες, όπως ο Nasdaq 100, ο οποίος αποτελείται από μεγάλη ποσότητα μετοχών του τεχνολογικού τομέα. Ωστόσο, ολόκληρο το έτος ήταν εξαιρετικά ευμετάβλητο σε σύγκριση με τα τελευταία 10 χρόνια των εν λόγω δεικτών. Οι καθημερινές μεταβολές των δεικτών ήταν πολλές φορές μαζικές και τα μέσα ενημέρωσης είχαν τεράστιο αντίκτυπο στη συμπεριφορά των δεικτών με ειδήσεις για επιταγές τόνωσης και εμβόλια. Ο αβέβαιος χρόνος μπορεί επίσης να κάνει τους δείκτες να αντιδράσουν υπερβολικά, κάτι που θα μπορούσε να ήταν το σενάριο και σε αυτή την κρίση. Όχι μόνο με την πτώση των μετοχών αλλά και με την ανάκαμψή τους. Μέχρι το τέλος του έτους 2020 οι δείκτες έδιναν μια υγιή προοπτική της οικονομίας.