Μελέτη της παράκτιας κατολίσθησης των Νικολέϊκων που προκλήθηκε από το σεισμό του Αιγίου 6,1 R (1995)

Abstract
Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής έγινε θαλάσσια έρευνα στην περιοχή των Νικολέϊκων Αιγίου, στην οποία έχουν εκδηλωθεί φαινόµενα βαρυτικής µετακίνησης µαζών τόσο σε ιστορικούς χρόνους όσο και στο πρόσφατο παρελθόν. Με σκοπό τη µελέτη των φαινοµένων αυτών εκτελέστηκαν στην περιοχή ερευνητικές πορείες σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Κατά τις πορείες αυτές έγινε γεωφυσική διασκόπιση του πυθµένα και οπτική παρατήρηση των υποθαλάσσιων ιζηµάτων. Κύριος στόχος της έρευνας ήταν η όσο το δυνατό καλύτερη µορφολογική αποτύπωση του πυθµένα, η αναγνώριση και χαρτογράφηση των διαφόρων κατολισθητικών ενοτήτων και η διερεύνηση φαινοµένων που πιθανόν σχετίζονται γενετικά µε την κατολίσθηση (διαφυγές αερίων υδρογονανθράκων). Αποτέλεσμα της μελέτης αυτής ήταν η οριοθέτηση της υποθαλάσσιας κατολίσθησης στην παράκτια ζώνη των Νικολέϊκων, ο προσδιορισμός των κυριότερων μορφολογικών χαρακτηριστικών της, η συμπεριφορά των ιζημάτων από τη χρονική στιγμή μετακίνηση τους έως σήμερα και η προσέγγιση των γενετικών μηχανισμών της κατολίσθησης.
Description
Keywords
Παράκτια κατολίσθηση, Ελίκη, Αέριοι υδρογονάνθρακες
Citation