Μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης : γραμματισμός υγείας (health literacy) και βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable development)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-05-12

Authors

Γιωτάκου, Αγγελική

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στο πλαίσιο της Βιώσιμης Ανάπτυξης που προωθεί ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), εξέχουσα θέση κατέχουν οι στόχοι για καλή υγεία, ευημερία και ποιοτική εκπαίδευση. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων αυτών φαίνεται να κατέχει ο Γραμματισμός Υγείας (ΓΥ), ο οποίος μέσω της εκπαίδευσης αποβλέπει στη διατήρηση της καλής υγείας και κατ’ επέκταση συμβάλλει στη Βιώσιμη Ανάπτυξη (ΒΑ). Ωστόσο, σύμφωνα με σύγχρονες διεθνείς ερευνητικές μελέτες, διαπιστώνεται ότι αρκετά άτομα εμφανίζουν χαμηλό επίπεδο ΓΥ, δηλαδή, δυσκολεύονται να αναζητήσουν, να χρησιμοποιήσουν και να κατανοήσουν πληροφορίες υγείας. Ανάμεσά τους είναι και οι εκπαιδευτικοί, κυρίως οι νεότεροι σε ηλικία, οι οποίοι φαίνεται να εμφανίζουν περιορισμένο ΓΥ, με αποτέλεσμα αυτό να έχει αντίκτυπο εκτός από τους ίδιους και στην αύξηση του επιπέδου ΓΥ των μαθητών. Ως εκ τούτου, o σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας ήταν η διερεύνηση της αντίληψης που έχουν οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το Γραμματισμό Υγείας και τη μεταξύ τους σχέση. Για την συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος έρευνας με εργαλείο την ημιδομημένη συνέντευξη. Στην έρευνα, συμμετείχαν δεκαπέντε μελλοντικοί εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι συνεντεύξεις, πραγματοποιήθηκαν εξ αποστάσεως. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί, αντιλαμβάνονται μερικώς τους όρους ΓΥ και ΒΑ. Μολονότι από τους συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα απουσιάζει η ολιστική προσέγγιση της ΒΑ και η σύνδεσή της με το ΓΥ, στο σύνολο τους προτείνουν την ανάληψη από το σχολείο περεταίρω δράσεων σχετικών με το ΓΥ.

Description

Keywords

Γραμματισμός υγείας, Βιώσιμη ανάπτυξη, Εκπαιδευτικοί, Σχολείο

Citation