Το ορθογραφικό προφίλ των κωφών και βαρήκοων μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014-01-09

Authors

Λογοθέτη, Φωτεινή

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρώτη μελέτη των ορθογραφικών δεξιοτήτων των κωφών και βαρήκοων μαθητών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα. Σκοπό έχει να διερευνήσει εάν οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ορθογραφικά λάθη σε σύγκριση με τους ακούοντες, τι είδους λάθη κάνουν και εάν οι παράγοντες βαθμός ακουστικής απώλειας, είδος επικοινωνίας, εκπαιδευτική βαθμίδα και τύπος σχολείου επηρεάζουν τις ορθογραφικές επιλογές τους. Στην έρευνα συμμετείχαν 52 κωφοί μαθητές από σχολεία της Αθήνας, της Πάτρας και της Θεσσαλονίκης και 41 ακούοντες ως ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι κωφοί και βαρήκοοι μαθητές κάνουν όλα τα είδη ορθογραφικών λαθών (φωνολογικά, γραμματικά, οπτικό-ορθογραφικά), ότι είναι περισσότερο επιρρεπείς σε ορθογραφικά λάθη συγκριτικά με τους ακούοντες και διαφέρουν σημαντικά από τους ακούοντες στην κατηγορία των φωνολογικών λαθών. Επιπλέον, οι παράγοντες βαθμός ακουστικής απώλειας, τύπος σχολείου και μέθοδος επικοινωνίας δεν επηρεάζουν τις ορθογραφικές επιλογές, ενώ η εκπαιδευτική βαθμίδα επηρεάζει τις ορθογραφικές επιλογές των κωφών και βαρήκοων μαθητών στο θεματικό μόρφημα (ρίζα) των λέξεων.

Description

Keywords

Ορθογραφία, Ορθογραφικές δεξιότητες, Ορθογραφικά λάθη, Κωφοί-βαρήκοοι μαθητές

Citation