Μελέτη και ανάπτυξη φορητού συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας με τεχνολογία hololens

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Μπαχράς, Βασίλειος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η εργασία αυτή επιχειρεί να χρησιμοποιήσει τις τελευταίες δυνατότητες των τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας σε ένα πρόβλημα χωρικής πλοήγησης προς άγνωστο προορισμό, με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας καθώς και αύξηση της αποτελεσματικότητάς της. Αρχικά παραθέτουμε τόσο το θεωηρητικό όσο και το τεχνολογικό υπόβαθρο του πεδίου. ΄Επειτα, με τη χρήση των Microsoft Hololens, τα οποία αποτελούν τον πιο προηγμένο εκπρόσωπο μεταξύ των εργαλείων επαυξημένης πραγματικότητας, παρουσιάζουμε λεπτομερώς το σχεδιασμό και την ανάπτυξη της εφαρμογής HoloNav σε αυτό το περιβάλλον, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Unity και το Microsoft Visual Studio. Το HoloNav θέτει στους χρήστες του έναν τελικό στόχο - προορισμό και αυτοί ακολουθώντας τις οδηγίες και τα οπτικά ερεθίσματα πρέπει να φτάσουν ως τον τελικό προορισμό, επιτελώντας σταδιακά μικρότερους στόχους. Προσαρμόζοντας το HoloNav για χρήση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης της Πάτρας, διεξάγουμε μια μελέτη με χρήση της εφαρμογής από δείγμα ατόμων (Ν=12) με μηδαμινή προηγούμενη εμπειρία με αυτές τις τεχνολογίες και συλλέγουμε στοιχεία από την δική τους προσωπική αξιολόγηση της εμπειρίας τους, καθώς και από παρατηρήσεις μας κατά τη διάρκεια του πειράματος. Η μελέτη αφορά δύο εκδόσεις της ίδιας εφαρμογής, με μεταβολή μιας σχεδιαστικής επιλογής κάθε φορά, που αφορά την χρησιμοποίηση ή όχι της λειτουργικότητας των World Anchors από τα HoloLens, οι οποίοι πρακτικά αντιστοιχούν σε σταθερά σημεία αναφοράς στο χώρο, όπου και ‘αγκυρώνονται’ τα ολογράμματα. Στη συνέχεια, αναλύουμε τα στοιχεία αυτά και συγκρίνουμε τις δύο μεθόδους, εξάγοντας συμπεράσματα τόσο για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε μίας, όσο και για τις γενικότερες προοπτικές και περιορισμούς της χρήσης τεχνολογιών επαυξημένης πραγματικότητας για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Τέλος, παρουσιάζουμε πιθανές προεκτάσεις του HoloNav με δεδομένες τις πρόσφατες αναβαθμίσεις στο τεχνολογικό υπόβαθρο με την ανακοίνωση των HoloLens 2 όσο και με πιθανές διαφορετικές κατευθύνσεις ή σχεδιαστικές επιλογές.

Description

Keywords

Εκτεταμένη πραγματικότητα, Επαυξημένη πραγματικότητα, Χωρική πλοήγηση, Χωρική χαρτογράφηση

Citation