Η τοποειδική χωρική πρακτική ως πεδίο σύζευξης τέχνης και αρχιτεκτονικής στο έργο των Aldo Van Eyck, Daniel Buren, Dan Graham, Maria Nordman και Rachel Whiteread

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-01-16

Authors

Μανδηλάρη, Αγγέλα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Η παρούσα μελέτη συνιστά παρουσίαση και θεωρητικό συσχετισμό παραδειγμάτων τοποειδικής πρακτικής στον αστικό ιστό και στο ευρύτερο αστικό τοπίο και εστιάζει στη λειτουργία του τοποειδικού έργου ως υλική εισαγωγή και ως μηχανισμό ανακατασκευής του αστικού αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος σε πραγματικό και σε νοητικό επίπεδο. Κάθε περίπτωση εξετάζεται ως μια διαφορετική εκδοχή σύζευξης τέχνης και αρχιτεκτονικής ως προς το νόημα και τους τρόπους έκφρασής της αλλά και ως προς την εξερεύνηση της τοποθεσίας με βάση τις κατηγορίες του ειδικού, του σχεσιακού και των διαφορετικών εμφανίσεών αυτών. Από τη στιγμή που το τοποειδικό έργο αφορά καταρχήν στη σχέση μέρους και συνόλου, ειδικού και γενικού, τα γενικά ερώτηματα τα οποία η έρευνα επιχειρεί να απαντήσει είναι τα εξής: Τι είδους συναρθρώσεις υλοποιούνται σε κάθε περίπτωση ανάμεσα στο έργο και στο συγκείμενο και σε ποιες νέες προσλήψεις και αντιλήψεις του χώρου οδηγούν; Πώς διαφοροποιείται η σχέση έργου και συγκείμενου και πώς αυτή διαμορφώνεται γύρω από τις έννοιες της παρουσίας και της διαφάνειας; Σε τι βαθμό το τοποειδικό έργο στην περίπτωση ενσωμάτωσης του αρχιτεκτονικού μπορεί να λειτουργήσει ως πεδίο έκφρασης και μεταφορικής υλοποίησης της κοινωνικής διάστασης της αρχιτεκτονικής με την έννοια της συνδιαμόρφωσής της με την κοινωνική χωρικότητα; Σε τι βαθμό στο πεδίο της ειδικής τοποειδικής συνθήκης σύζευξης τέχνης και αρχιτεκτονικής η αρχιτεκτονική μπορεί να προσεγγίσει τη διαφεύγουσα συνθήκη του αστικού; Η επιλογή έργων από διαφορετικές δεκαετίες της περιόδου του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα στοχεύει στην ανάδειξη του διαφορετικού λεξιλογίου και των διαφορετικών εκφραστικών εργαλείων τα οποία κάθε φορά επιστρατεύονται στο πλαίσιο της τοποειδικής συνθήκης και της αναζήτησης νέων μορφών ανακατασκευής, επανα-ιδιοποίησης και επανα-εννοιολόγησης του χώρου ως κοινωνικού και συλλογικού τόπου. Εντούτοις, στόχο της παρούσας έρευνας και της συγκεκριμένης επιλογής παραδειγμάτων δεν αποτελεί ο εντοπισμός και η ανάδειξη διαφορετικών κατηγοριών τοποειδικής χωρικής πρακτικής αλλά αντίθετα η προβληματικοποίηση κοινών θεωρητικών εννοιών μέσα από διαφορετικούς τρόπους έκφρασης και υλοποίησης καθώς και η ανάδειξη νέων ενδεχόμενων κατευθύνσεων των εννοιών αυτών.

Description

Keywords

Τοποειδική τέχνη, Αστική κοινωνική χωρικότητα, Χωρική διαφάνεια, Χρονική διαφάνεια, Διάρκεια, Ενδιαμεσότητα

Citation