Αντιλήψεις φοιτητών Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρων για τα εμβόλια

Thumbnail Image
Date
2023-10-26
Authors
Τσίχλα, Σοφία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Εισαγωγή: Τα εμβόλια έχουν αποδειχθεί σωτήρια για την ανθρωπότητα, καθώς δημιουργούν την λεγόμενη ‘συλλογική ανοσία’ με αποτέλεσμα να έχουμε την αύξηση του ορίου ηλικίας των ανθρώπων, αλλά και το σημαντικότερο την αποτροπή νόσησης ενός ατόμου από κάποιο λοιμογόνο παράγοντα. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι να ανιχνεύσει το επίπεδο γνώσης και αντίληψης των φοιτητών της Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων για τους επαγγελματίες υγείας. Μεθοδολογία: Πραγματοποιήθηκε μια αναλυτική μελέτη παρατήρησης (cross-sectional study) με 400 φοιτητές Ιατρικής και Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών για το χρονικό διάστημα Απριλίου – Σεπτεμβρίου του 2023. Συλλέχθηκαν δημογραφικά δεδομένα και αξιολογήθηκαν οι γνώσεις και οι αντιλήψεις των φοιτητών για τα εμβόλια γενικότερα καθώς και για τον Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Δημιουργήθηκε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο ύστερα από ανασκόπηση σχετικής βιβλιογραφίας και διανεμήθηκε στους φοιτητές σε ώρες μαθημάτων τους. Η σύγκριση των ποσοστών μεταξύ διαφορετικών ομάδων μελέτης αναλύθηκε χρησιμοποιώντας την δοκιμή chi-square (Χ2). Όλες οι αναλύσεις είχαν ως επίπεδο στατιστικής σημαντικότητας το 0,05. Αποτελέσματα: Συμμετείχαν συνολικά 400 φοιτητές, 200 από την σχολή της Ιατρικής και 200 από την σχολή της Νοσηλευτικής. Η κατανομή του δείγματος ως προς το φύλλο ήταν (ν=282) δηλαδή το 70,5% γυναίκες και 27,8% ή (ν=111) άνδρες, και η ηλικιακή ομάδα που υπερισχύει ήταν 18-21 ετών με ποσοστό 47,5% (ν=190). Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων θεωρεί πως το εμβόλιο δεν είναι πάντα αποτελεσματικό (63,7%), ένα ποσοστό (69,9%) είναι υπερ της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού των έγκυων γυναικών, ενώ η έρευνα έδειξε ότι ένα ποσοστό υστερεί σε γνώση όσο αφορά τα εμβόλια για τον Δάγκειο πυρετό, τον Κίτρινο πυρετό, την Φυματίωση, τον HPV και τον Αιμόφιλο Β. Επίσης, αναφορικά με την υποχρεωτικότητα των εμβολίων των επαγγελματιών υγείας ένα ποσοστό χαμηλότερο του 20% δεν έχει γνώση αυτής της υποχρεωτικότητας. Τέλος τάσσονται θετικά υπέρ του εμβολιασμού σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών και υπέρ της ενημέρωσης του πληθυσμού. Συμπεράσματα: Τόσο οι γνώσεις και η ενημέρωση όσο και οι απόψεις για τα εμβόλια φαίνεται να είναι σε μεταβλητά επίπεδα μεταξύ των φοιτητών. Φοιτητές στα πρώτα έτη σπουδών έχουν λιγότερες γνώσεις για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, καθώς και φοιτητές Νοσηλευτικής έχουν μεγαλύτερο έλλειμα γνώσεων όσο αναφορά το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο το Πανεπιστήμιο να σχεδιάσει μελλοντικές προσπάθειες για την αύξηση γνώσεων των φοιτητών.
Description
Keywords
Εμβόλια, Φοιτητές Ιατρικής, Φοιτητές Νοσηλευτικής, Γνώσεις, Αντιλήψεις
Citation