Πολιτικές προαγωγής της υγείας και εκπαιδευτικές παρεμβάσεις. Η ελληνική περίπτωση στην οικονομική κρίση

Thumbnail Image
Date
Authors
Παπαδοπούλου, Χαρίκλεια
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στη μελέτη αυτή διερευνάται η επίπτωση της οικονομικής κρίσης στην υγεία και στις πολιτικές για την προαγωγή της υγείας στη χώρα μας. Αρχικά, με την επισκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας, προσδιορίζονται οι όροι της υγείας και της προαγωγής της υγείας και γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχθεί ο πολυδιάστατος χαρακτήρας τους. Παρουσιάζεται επίσης, ο καίριος ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) σε ότι αφορά τη χάραξη διεθνών πολιτικών σχετικά με την προαγωγή της υγείας. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στις συνθήκες εγκατάστασης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και αναλύονται οι επιπτώσεις στο κοινωνικό επίπεδο και στο επίπεδο της υγείας του ελληνικού πληθυσμού. Κατόπιν, παρουσιάζεται η επίπτωση της οικονομικής ύφεσης στη λειτουργία του υγειονομικού συστήματος της χώρας, δεδομένου ότι αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την προαγωγή της υγείας, σύμφωνα και με τον Π.Ο.Υ. Επίσης, εκτίθενται η καθοδική πορεία των υγειονομικών δαπανών τη χρονική περίοδο από την εγκατάσταση της κρίσης έως και σήμερα και οι συνέπειες οι οποίες προκύπτουν από τη σοβαρή μείωση των διαθέσιμων πόρων. Αναλύονται ακόμη οι προσπάθειες οι οποίες έγιναν σε κρατικό επίπεδο για τη διαχείριση της κρίσης, σε ότι αφορά την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού και την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Π.Φ.Υ.) και οι προτάσεις του Π.ΟΥ. για την αποδοτικότερη λειτουργία του ελληνικού υγειονομικού συστήματος. Επίσης, γίνεται αναφορά στις πολιτικές του Π.Ο.Υ. για την προαγωγή της υγείας σε ένα ευρύ πλαίσιο και στη συνέχεια παρουσιάζονται οι στόχοι οι οποίοι τίθενται συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής «Υγεία 2020» για την προαγωγή της υγείας και της ευεξίας. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα τα οποία προκύπτουν από την παρούσα ερευνητική διαδικασία.
Description
Keywords
Προαγωγή υγείας, Οικονομική κρίση, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (Π.Ο.Υ.)
Citation