Κατηγοριοποίηση και αποτύπωση κρίσιμων υποδομών για την αποτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου στο υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023-01-22

Authors

Σιωρά, Ελένη

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Στην παρούσα διπλωματική εργασία μελετάται η αποτίμηση του πλημμυρικού κινδύνου για το υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια εισαγωγή για τα υδατικά διαμερίσματα και τις λεκάνες απορροής της Ελλάδας. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται το υδατικό διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου, που αποτελεί αντικείμενο μελέτης για την παρούσα διπλωματική εργασία, όπου παρουσιάζονται η χαμηλή ζώνη του ποταμού Σελινούντα και η πεδινή ζώνη λεκανών απορροής Πείρου – Βέργα – Πηνειού. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα σημεία ενδιαφέροντος για την παρούσα διπλωματική εργασία. Αρχικά, ορίζονται υπερκατηγορίες και κατηγορίες κι έπειτα βάσει αυτών εντοπίζονται οι εγκαταστάσεις ενδιαφέροντος που βρίσκονται εντός της Πλημμυρικής Ζώνης Χιλιετίας του υδατικού διαμερίσματος της Βόρειας Πελοποννήσου. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η διαδικασία με την οποία έγινε ο υπολογισμός της Διακινδύνευσης. Πρώτα, ορίζονται η τρωτότητα και η πλημμυρική επικινδυνότητα, οι οποίες είναι οι δύο συνιστώσες για τον υπολογισμό της πλημμυρικής διακινδύνευσης, στη συνέχεια ορίζονται συντελεστές αξιολόγησης κινδύνου για κάθε μία από τις προαναφερθείσες συνιστώσες και τέλος αναλύεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Διακινδύνευσης που οδηγεί στην εξαγωγή χαρτών. Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα αποτίμησης της Διακινδύνευσης που προέκυψαν για περιόδους επαναφοράς Τ=50, Τ=100 και Τ= 1000 έτη καθώς και η συνολική Διακινδύνευση. Η εργασία ολοκληρώνεται με το έκτο κεφάλαιο στο οποίο παρουσιάζεται μία σύνοψη συμπερασμάτων, τα οποία προέκυψαν από την μελέτη και τον υπολογισμό της Διακινδύνευσης για το υδατικό Διαμέρισμα της Βόρειας Πελοποννήσου.

Description

Keywords

Πλημμυρική διακινδύνευση, Τρωτότητα, Πλημμυρική επικινδυνότητα, Υδατικά διαμερίσματα, Βόρεια Πελοπόννησος

Citation