Η εφαρμογή της μεθόδου Conspectus σε συλλογές επιστημονικών περιοδικών

Thumbnail Image
Date
2009-07-07T08:41:05Z
Authors
Φράγκου-Μπάτσιου, Άννα
Δέρβου, Κλωντίνη
Κορφιάτη, Μαρίνα
Τζεδάκη, Σάσα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Στα πλαίσια της προσπάθειας για δη­μιουργικότερη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, σε ότι αφορά την ανάπτυξη των περιοδι­κών συλλογών τους, η Επιτροπή Υλο­ποίησης για τα Περιοδικά, της Οριζόντιας Δράσης (ΕΠΕΑΕΚ), προχώρησε στην εφαρ­μογή της μεθόδου Conspectus της WLN. Η μέθοδος Conspectus δίνει τη δυνα­τότητα ανάλυσης και εκτίμησης κάθε είδους συλλογών με επιστημονικό τρό­πο, ενώ επιτρέπει τη συνεχή παρακο­λούθηση και αντιστοίχισή τους με διά­φορα πρότυπα, για τη σωστή αξιολόγη­ση, διαχείριση και προσαρμογή τους στις εκάστοτε ανάγκες της επιστημονικής κοι­νότητας αλλά και στις εκάστοτε οικο­νομικές συνθήκες. Αποτελεί ένα σημα­ντικό βοήθημα στον εντοπισμό των προ­τεραιοτήτων και στη διαμόρφωση πο­λιτικής προσκτήσεων. Θα μπορούσε δε να θεωρηθεί θεμέλιος λίθος για τη συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών βι­βλιοθηκών, και την κοινή χρήση τους. Η μέθοδος εφαρμόστηκε, πιλοτικά, σε 5 ελληνικά ακαδημαϊκά ιδρύματα, και κατά κύριο λόγο στις θεματικές κατη­γορίες της Φυσικής, Χημείας και Πληρο­φορικής. Τα βασικότερα στάδια που α­φορούν την πλήρη εφαρμογή του πι­λοτικού αυτού σχεδίου ήταν: 1. Η αγορά και εγκατάσταση του σχε­τικού λογισμικού στις βιβλιοθήκες που συμμετείχαν, καθώς και η πρό­σληψη και εκπαίδευση του ανάλο­γου προσωπικού, 2. Η αναλυτική καταγραφή των σχετι­κών συλλογών των βιβλιοθηκών και η εισαγωγή τους στο WLN Conspe­ctus Software, 3. Η συγκέντρωση πληροφοριών σχε­τικά με το εύρος, το βάθος, τη μορ­φή και την πληρότητα αυτών των συλλογών, αλλά και την ποιότητα και συχνότητα χρήσης τους, 4. Η αναλυτική καταγραφή των πραγ­ματικών αναγκών του κάθε Ιδρύμα­τος, σε σχέση με τις τρεις αυτές θε­ματικές κατηγορίες, 5. Η μελέτη και δημιουργία συλλογών - πυρήνων που να καλύπτουν εξα­ντλητικά τις υπάρχουσες διεθνείς πε­ριοδικές εκδόσεις των θεμάτων αυ­τών, και 6. Η εξαγωγή, μελέτη και σύγκριση των αποτελεσμάτων της εφαρμο­γής της μεθόδου και η λήψη απο­φάσεων για τη συνεργατική αναπρο­σαρμογή και τροποποίηση των συλ­λογών αυτών, από τις βιβλιοθήκες που συνεργάστηκαν. Η μέθοδος αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, διεθνώς, σε συλλογές πε­ριοδικών. Μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί επανειλημμένως από βιβλιοθήκες άλ­λων χωρών για την αξιολόγηση ολό­κληρων των συλλογών τους. Για αυτό το λόγο η προσπάθεια αυτή θεωρείται πρωτότυπη. Τα οφέλη που προέκυψαν, στα περιο­ρισμένα χρονικά περιθώρια που υπήρ­χαν, είναι σημαντικά και αφορούν όχι μόνο στη βελτιστοποίηση των συλλογών των βιβλιοθηκών που συνεργάστηκαν, αλλά και στην ορθολογικότερη διαχεί­ριση των προϋπολογισμών τους, Επι­πλέον, μπήκαν οι βάσεις για αποτελε­σματική συνεργατική ανάπτυξη των συλλογών των περιοδικών, ενώ τα θε­τικά αποτελέσματα επιτρέπουν την πε­ραιτέρω εφαρμογή της μεθόδου και σε άλλες ελληνικές βιβλιοθήκες.
Description
Keywords
Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες, Ανάπτυξη συλλογών περιοδικών, Μέθοδος Conspectus
Citation