Το μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης για τον υπολογισμό προγνωστικών για αγώνες τένις : εφαρμογή, συγκριτική αξιολόγηση, πρακτική χρήση

Thumbnail Image
Date
2023-10-05
Authors
Φριλίγκος, Γεώργιος
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της μηχανικής μάθησης και συγκεκριμένα του μοντέλου Λογιστικής Παλινδρόμησης, για την πρόγνωση αγώνων τένις και την παροχή πιθανοτήτων νίκης για τους δύο παίκτες. Η μηχανική μάθηση αποτελεί μια ευρέως αναγνωρισμένη τεχνολογία που επιτρέπει στους υπολογιστές να αποκτούν γνώση από δεδομένα και να προβλέπουν τα μελλοντικά σενάρια με βάση αυτήν τη γνώση. Η εφαρμογή της μηχανικής μάθησης στον τομέα του τένις παρέχει σημαντικά οφέλη. Η συλλογή εκτεταμένων στατιστικών δεδομένων από τους αγώνες τένις επιτρέπει τη δημιουργία ενός πολύπλοκου αρχείου πληροφοριών. Οι παίκτες, οι επιφάνειες γηπέδου και άλλοι παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στην απόδοση του αθλητή. Το μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόμησης, μια κλασική τεχνική μηχανικής μάθησης, αξιοποιεί αυτήν την πολύπλοκη πληροφορία και προσφέρει μια αποδοτική μέθοδο πρόβλεψης των αποτελεσμάτων αγώνων τένις. Ενδεικτικά, προτείνεται μια λεπτομερής ανάλυση των αποτελεσμάτων του μοντέλου Λο- γιστικής Παλινδρόμησης σε διάφορες παραμετροποιήσεις. Η εργασία αυτή στοχεύει στην αξιολό- γηση και την εύρεση της βέλτιστης δυνατής σύνθεσης ανεξάρτητων μεταβλητών που θα μεγιστο- ποιήσει την ακρίβεια των προβλέψεων και τη δημιουργία πλατφόρμας που θα δώσει στους χρήστες τη δυνατότητα πρακτικής χρήσης του μοντέλου για την πρόγνωση μελλοντικών αγώνων. Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόμησης προσφέρει επιπλέον το πλεονέκτημα της εύκολης ερμηνευσιμότητας των αποτελεσμάτων, προσφέροντας μια λεπτομερή περιγραφή της συ- σχέτισης των μεταβλητών που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του αγώνα. Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι το μοντέλο Λογιστικής Παλινδρόμησης μπορεί να επεκταθεί και να εφαρμοστεί και σε άλλα αθλήματα, πέραν του τένις. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να αποτελέσει πρότυπο για την πρόβλεψη αποτελεσμάτων και την αξιολόγηση των αθλητικών επιδόσεων σε άλλα αθλήματα, με μελλοντικές επεκτάσεις και εφαρμογές στον τομέα της αθλητικής ανάλυσης.
Description
Keywords
Μηχανική μάθηση, Μοντέλο λογιστικής παλινδρόμησης, Προβλέψεις για αγώνες τένις
Citation