Η υιοθέτηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης στη στρατηγική μάρκετινγκ και η επίδραση στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων

Loading...
Thumbnail Image

Date

2024-06-08

Authors

Δραγώτης, Ευθύμιος

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Ο σύγχρονος ορισμός και οι σύγχρονες θεωρήσεις του Μάρκετινγκ έχουν ως αναπόσπαστο κομμάτι τους την κοινωνική διάσταση, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημαντικότητα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) στο σύγχρονο περιβάλλον. Η ΕΚΕ έχει αποτελέσει σημαντικό αντικείμενο έρευνας σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία χρόνια υπό το πρίσμα της επίδρασής της σε διάφορες όψεις της επιχειρηματικής λειτουργίας και επί του αντικτύπου της στην καταναλωτική συμπεριφορά. Παρά το μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον, λίγες έρευνες χρησιμοποιούν μια Ολιστική Προσέγγιση για την ΕΚΕ, εκτιμώντας την υιοθέτησή της σε όλα τα πιθανά επίπεδα. Η διατριβή χρησιμοποιεί μια τέτοια προσέγγιση εκτιμώντας την επίδραση που έχει η υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών ΕΚΕ στην αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Ως προς την αποτελεσματικότητα, η διατριβή ανοίγει μια μεγάλη βεντάλια ερωτημάτων σε σχέση με τους τομείς που πιθανώς ωφελείται η επιχείρηση, εξετάζοντας την οικονομική αποδοτικότητα, τις σχέσεις με τους πελάτες, την εταιρική εικόνα, την ανάπτυξη καινοτομιών, τις συνεργασίες και την απόδοση των εργαζομένων. Βασικό στοιχείο της διατριβής, διαδραματίζουν οι στρατηγικές επικοινωνίας μάρκετινγκ, οι οποίες αναδεικνύονται ιδιαίτερα σημαντικές στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον. Οι στρατηγικές επικοινωνίας διαδραματίζουν διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στην υιοθέτηση της ΕΚΕ και τις πλευρές της αποτελεσματικότητας. Συνεπώς, η διατριβή χρησιμοποιεί ένα δομικό μοντέλο για να εξετάσει την υιοθέτηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη στρατηγική μάρκετινγκ και την επίδραση στην αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων. Το δείγμα της μελέτης αποτελείται από εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που έχουν υιοθετήσει την ΕΚΕ. Τα βασικά ευρήματα της διατριβής δείχνουν ότι όλα τα πεδία υιοθέτησης της ΕΚΕ είναι ιδιαίτερα σημαντικά για την αποτελεσματικότητά της σε όψεις της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Παρά την απευθείας στατιστικά σημαντική σχέση, η σχέση διαμεσολάβησης των στρατηγικών επικοινωνίας δεν επιβεβαιώνεται για όλες τις όψεις αποτελεσματικότητας. Οι στρατηγικές επικοινωνίας μάρκετινγκ επιβεβαιώνονται ως διαμεσολαβητική μεταβλητή μονάχα για την οικονομική αποδοτικότητα, τις σχέσεις με τους πελάτες και την ικανότητα ανάπτυξης καινοτομιών. Τα γενικά συμπεράσματα της διατριβής δείχνουν ότι η ΕΚΕ δεν μπορεί να εκλαμβάνεται ως διάσπαρτες δράσεις αλλά ως μια συνολική θεώρηση η οποία είναι συνυφασμένη με το σύνολο της δραστηριότητας των επιχειρήσεων, ριζωμένη στην εταιρική κουλτούρα. Συνεπώς, η ΕΚΕ αποδεικνύεται σημαντική για κάθε όψη της επιχειρηματικής λειτουργίας. Τέλος τα ευρήματα της διατριβής υπογραμμίζουν τη σημαντικότητα των στρατηγικών επικοινωνίας μάρκετινγκ ως παράγοντας που ενισχύει την επίδραση της υιοθέτησης σε όψεις της αποτελεσματικότητας. Αυτή η επίδραση θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά από τα στελέχη των τμημάτων μάρκετινγκ και επιχειρηματικού σχεδιασμού των επιχειρήσεων, για την βελτιστοποίηση της δράσης τους και την ανάπτυξη πιο επικερδών στρατηγικών.

Description

Keywords

Μάρκετινγκ, Εταιρική κοινωνική ευθύνη, ΕΚΕ, Στρατηγικές επικοινωνίας, Αποτελεσματικότητα ΕΚΕ

Citation