Χρήση και αξιολόγηση της υπηρεσίας "Ηλεκτρονικά περιοδικά" Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ), Πανεπιστημίου Πατρών

Thumbnail Image
Date
2009-07-10T10:22:36Z
Authors
Μονόπωλη, Μαρία
Nicholas, David
Γεωργίου, Παναγιώτης
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου (Internet) τα τελευταία χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την άμεση και γρήγορη πρόσβαση πληροφοριών στους χρήστες, μέσω διαφόρων μορφών ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μια από αυτές τις υπηρεσίες είναι τα Ηλεκτρονικά Περιοδικά που προσφέρει η Βιβλιοθήκη και Υπηρεσία Πληροφόρησης (ΒΥΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η συγκεκριμένη υπηρεσία εγκαινιάστηκε το Δεκέμβριο 1998 προσφέροντας αρχικά πρόσβαση σε 150 τίτλους περιοδικών με δυνατότητα αύξησης. Η παρούσα εισήγηση έχει ως σκοπό την συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης της υπηρεσίας των Ηλεκτρονικών Περιοδικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (εκπαιδευτικό προσωπικό, ερευνητικό προσωπικό και φοιτητές - κυρίως μεταπτυχιακοί). Απώτερος σκοπός ήταν να εντοπιστούν τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες - ως προς τη συγκεκριμένη υπηρεσία - και οι τρόποι που τη χρησιμοποιούν ή / και θα επιθυμούσαν να τη χρησιμοποιούν. Οι ερωτηθέντες μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολoγίων και συνεντεύξεων απαντήσανε σε ποικίλες ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις περιέλαβαν τα χαρακτηριστικά των χρηστών (ηλικία - γένος - ιδιότητα), τη συχνότητα με την οποία έχουνε πρόσβαση στα ηλεκτρονικά περιοδικά, τους λόγους για τους οποίους τα διαβάζουν και τον τόπο από τον οποίο έχουνε πρόσβαση σε αυτά. Προς το παρόν, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την υπηρεσία μόνο εφόσον βρίσκονται στο χώρο του Πανεπιστημίου (βιβλιοθήκη, εργαστήρια υπολογιστών, προσωπικά γραφεία). Η συγκεκριμένη μελέτη δίνει αποτελέσματα στο ερώτημα εάν οι χρήστες θα επιθυμούσαν να χρησιμοποιούν την υπηρεσία και από το σπίτι τους και για ποιους λόγους. Επίσης, οι ερωτηθέντες αξιολογούν υπηρεσίες που προσφέρονται ή όχι από την συγκεκριμένη υπηρεσία ηλεκτρονικών περιοδικών, όπως: την ηλεκτρονική και ανθρώπινη βοήθεια, τις μεθόδους αναζήτησης, αποθήκευσης και διαβάσματος ενός ηλεκτρονικού άρθρου και την επικοινωνία με τους συγγραφείς άρθρων και άλλους χρήστες που έχουν συναφή πληροφοριακές ανάγκες και ενδιαφέροντα. Τέλος, οι χρήστες καλούνται να απαντήσουν σε μερικές υποθετικές ερωτήσεις, όπως: ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι που θα τους απέτρεπαν να χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά περιοδικά, ποια συνδρομή - ηλεκτρονική ή έντυπη - θα επέλεγαν εφόσον είχαν τη δυνατότητα να γίνουν συνδρομητές σε ένα τίτλο περιοδικών χωρίς καμία χρέωση από τους ίδιους και ποια είναι τα μειονεκτήματα και / ή πλεονεκτήματα των ηλεκτρονικών περιοδικών σε σχέση με τα έντυπα περιοδικά.
Description
Keywords
Ηλεκτρονικά περιοδικά, Αξιολόγηση, Έρευνα χρηστών, Ψηφιακές βιβλιοθήκες
Citation