Palaeobotanical study of fossil flora elements from the middle pleistocene of the fossil site Vigla Sychainon at the Achaia District

datacite.contributor.RelatedPersonΗλιόπουλος Γεώργιος
datacite.contributor.RelatedPersonKovar-Eder Johanna
datacite.contributor.SupervisorΠανίτσα Μαρία
datacite.rightshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2el
dc.contributor.authorΚαρανικόλας, Δημήτριος
dc.contributor.otherKaranikolas, Dimitrios
dc.date.accessioned2022-03-02T07:14:32Z
dc.date.available2022-03-02T07:14:32Z
dc.date.copyright2022-02-22
dc.degreemasterThesisel
dc.description.abstractThe present thesis concerns the study of plant macro-remains from sedimentary deposits of Vigla, Rio-Antirio Basin (NW Peloponnese). The purpose of this study is to describe the fossilized material and make any possible systematic affinities, regarding their classification. Due to their recent geological age, (Middle Pleistocene 170 +/- 68 ky – MIS 6d), and the tremendous presence of oak fossils at the palaeoflora, the systematic affinities, were based mostly on their comparison with their modern analogs, at the country level. Due to that, a detailed leaf morphological description of Greece’s modern oak species, using dried samples, was conducted, to make accurate comparisons and correlations. A significant number (1.320) of plant macro-remains, mainly leaves, were examined macroscopically and stereoscopically, compared, and described as to their morphology. Using the fossil record, the vegetation on the broader study area during MIS 6d was reconstructed, and the knowledge on the palaeoenvironment at that time was enriched. More specifically, plant macro-remains attributed to one of the following morphotypes were recognized: Quercus aff. robur, Quercus aff. kubinyii, Quercus aff. ithaburensis, ?Quercus aff. cerris, ?Quercus aff. infectoria, ?Quercus aff. aucheri, ?Quercus aff. frainetto, ?Quercus aff. sosnowskyi and Zelkova aff. abelicea. Moreover, the presence of Populus, Platanus, Acer, and possibly Pinaceae, was detected. The palaeoflora of Vigla comprises mostly of leaf -morphotypes, resembling modern Mediterranean taxa, and some forms persisting from older geological periods. The fossil record indicates the presence of riparian elements (Populus, Platanus), nearby a lagoonal/lake body, and the presence of an active river channel, which played a vital role in the transportation and deposition of the leaf fossils. On the adjacent slopes and hills of the studied area, a mixed mesophytic forest, consisting mostly of deciduous elements (Quercus, Zelkova), seems to have thrived. The existence of sclerophyllous elements on the drier hinterland (evergreen Quercus, Pinaceae) is possible. The palaeoflora of Vigla indicates temperate, warmer climate conditions, at NW Peloponnese, during the glacial MID 6d, when extensive glacials covered northern and central Europe.el
dc.description.translatedabstractΗ παρούσα διπλωματική εργασία, αφορά τη μελέτη μακροφυτικών απολιθωμάτων από ιζηματογενείς αποθέσεις της περιοχής Βίγλα, στην λεκάνη του Ρίου – Αντιρρίου (ΒΔ Πελοπόννησος). Ο σκοπός της είναι η περιγραφή του απολιθωμένου υλικού, και οι συστηματικοί συσχετισμοί, όσων αφορά την ταξινόμηση τους. Εξαιτίας της πρόσφατης γεωλογικής τους ηλικίας, (Μέσο Πλειστόκαινο – 170 +/- 68 χιλίαδες χρόνια – MIS 6d), και της εκτεταμένης παρουσίας βελανιδιών στην παλαιοχλωρίδα, οι συστηματικές συσχετίσεις, βασίστηκαν κυρίως στην σύγκριση με τα σύγχρονα συγγενικά τάξα, σε επίπεδο χώρας. Ως προς αυτό, μια λεπρομερής μορφολογική περιγραφή των φύλλων των σύγχρονων ειδών βελανιδίας της Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε, χρησιμοποιόντας αποξηραμένα δείγματα. Ένας σημαντικός αριθμός (1320) μακροφυτικών απολιθωμάτων εξετάστηκε μακροσποπικά και στερεοσκοπικά, συγκρίθηκε και περιγράφηκε ως προς τη μορφολογία. Επιπλέων, πραγματοποιήθηκε η αναπαραστάση της βλάστησης της ευρύτερης περιοχής μελέτης κατά το MIS 6d, και εμπλουτίσηκε η γνώση για το παλαιοπεριβάλλον αυτής. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίστηκαν φυτικά λείψανα των παρακάτω μορφότυπων: Quercus aff. robur, Quercus aff. kubinyii, Quercus aff. ithaburensis, ?Quercus aff. cerris, ?Quercus aff. infectoria, ?Quercus aff. aucheri, ?Quercus aff. frainetto, ?Quercus aff. sosnowskyi και Zelkova aff. abelicea. Επιπλέων, ανιχνεύθηκε η παρουσία Populus, Platanus, Acer, και πιθανών Pinaceae. Η παλαιοχλωρίδα της Βίγλας, αποτελείται κυρίως από μορφότυπους φύλλων που προσομοιάζουν με σύγχρονα Μεσογειακά τάξα, και κάποιες μορφές από παλαιότερες γεωλογικές περιόδους. Τα απολιθώματα υποδεικνύουν την ύπαρξη υγρόφυλλων στοιχείων (Populus, Platanus) κοντά σε ένα λιμναίο/λιμνοθαλάσσιο σώμα νερού, και την ύπαρξη ποτάμιου καναλιού, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην μεταφορά και απόθεση την απολιθωμένων φύλλων. Στους παρακείμενους λόφους και πλαγίες της περιοχής μελέτης, φαίνεται να υπάρχει ένα μεικτό μεσοφυτικό δάσός, από φυλλοβόλα στοιχεία (Quercus, Zelkova). Η ύπαρξη σκληρόφυλλων στοιχείων (αειθαλή Quercus, Pinaceae), στην ξηρότερη ενδοχώρα, είναι πιθανή. Η παλαιοχλωρίδα της Βίγλας, υποδεικνύει την επικράτηση εύκρατων, θερμότερων κλιματικών συνθηκών στην ΒΔ Πελοπόννησο, κατά το MIS 6d, όταν εκτεταμένοι παγετώνες κάλυπταν την κεντρική και Βόρεια Ευρώπη.el
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10889/15883
dc.language.isoenel
dc.subjectPlant macro-remainsel
dc.subjectMiddle pleistoceneel
dc.subjectMIS 6del
dc.subjectPeloponneseel
dc.subjectOaksel
dc.subjectPalaeoenvironmentel
dc.subject.alternativeΜακροφυτικά απολιθώματαel
dc.subject.alternativeΜέσο πλειστόκαινοel
dc.subject.alternativeΒελανιδιέςel
dc.subject.alternativeΠελοπόννησοςel
dc.subject.alternativeΠαλαιοπεριβάλλονel
dc.titlePalaeobotanical study of fossil flora elements from the middle pleistocene of the fossil site Vigla Sychainon at the Achaia Districtel
dc.title.alternativeΠαλαιοβοτανική μελέτη απολιθωμένων χλωριδικών στοιχείων από το μέσο πλειστόκαινο της απολιθωματοφόρου θέσης Βίγλα Συxαινών του Νομού Αχαΐαςel
oaire.licenseConditionnullel
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
Master_thesis_Karanikolas_(bio).pdf
Size:
6.38 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
4.53 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: