Μεθοδολογίες ανάλυσης βιοϊατρικών δεδομένων με στόχο την ιατρική συμπερασματολογία σε ασθενείς με ήπια νοητική διαταραχή και νόσο Alzheimer και διασύνδεση τους με νευροφυσιολογικό υπόστρωμα

Loading...
Thumbnail Image

Date

Authors

Παπανικολαΐδη, Ιωάννα

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Οι ανοϊκές διαταραχές είναι το αποτέλεσμα μιας ή περισσοτέρων παθολογικών διαδικασιών που μπορούν να αλλάξουν δραστικά τη συμπεριφορά του ατόμου και σταδιακά να φθείρουν το μυαλό και τη ζωή ασθενών και φροντιστών. Στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διευκόλυνση και η υποβοήθηση των θεραπόντων ιατρών στην παρακολούθηση των παρεχόμενων θεραπειών. Με την βοήθεια του ιστορικού προφίλ των εξεταζόμενων αλλά και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων δίνεται η δυνατότητα στους ιατρούς να υποστηρίζουν τις θεραπευτικές τους αποφάσεις και να παρεμβαίνουν όταν κρίνεται απαραίτητο. Η συλλογή, η ανάλυση και η επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων απαιτεί την υλοποίηση ενός αλγορίθμου στατιστικής μάθησης ώστε να εξαχθεί το ιατρικό συμπέρασμα. Ο αλγόριθμος που μελετήθηκε έχει διπλή σκοπιμότητα. Αρχικά υλοποιήθηκε ένα υποσύστημα εντοπισμού διαφοροποίησης μεταβλητών στο χρόνο. Το σύστημα αυτό ανιχνεύει τις αλλαγές των μεταβλητών σε σύγκριση με προγενέστερες καταστάσεις του ίδιου του εξεταζόμενου λόγω εξέλιξης της νόσου ή λόγω ενδυναμωτικών παρεμβάσεων. Ταυτόχρονα ένα δεύτερο υποσύστημα εκτιμά μέσω ενός ποσοτικού μέτρου την κατάσταση του εξεταζόμενου. Το πρωτότυπο σύστημα ιατρικής συμπερασματολογίας στοχεύει έπειτα από σχετικό αίτημα μιας κλινικής πλατφόρμας να ανακτά τα δεδομένα από τη κεντρική βάση δεδομένων της πλατφόρμας, να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με τους προτεινόμενους αλγορίθμους και να αποστέλλει πίσω στο αιτούν σύστημα τα αποτελέσματα που προκύπτουν. Το σύστημα έχει τη δυνατότητα αποθήκευσης των αποτελεσμάτων αυτών στη βάση δεδομένων της κλινικής πλατφόρμας για μεταχρονολογημένη ανάκτηση.

Description

Keywords

Ήπια νοητική διαταραχή, Νόσος Alzheimer, Εξόρυξη δεδομένων, Στατιστικές μέθοδοι, Ιατρική συμπερασματολογία

Citation