Does culture influence asset manager's views and behavior

Thumbnail Image
Date
2015-02-05
Authors
Χρυσανθοπούλου, Δέσποινα
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Η έρευνα αυτή παρουσιάζει συγκριτικά στοιχεία ερευνών σχετικά με τις απόψεις και τη συμπεριφορά των διευθυντικών στελεχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία , την Ιαπωνία και Ταϊλάνδη. Στηριζόμενη στις τέσσερις πολιτιστικές διαστάσεις του Hofstede , διαπιστώνουμε ότι οι πολιτισμικές διαφορές είναι χρήσιμες για την κατανόηση των διαφορών μεταξύ των χωρών, οι οποίες δεν μπορούν να εξηγηθούν από καθαρά οικονομική και μόνο πλευρά. Οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων που διαχειρίζονται τεράστιες ποσότητες συνήθως δισεκατομμύρια δολάρια για τις τράπεζες , τις ασφαλιστικές εταιρείες και τα αμοιβαία κεφάλαια, επενδύουν τα περιουσιακά στοιχεία που τους έχουν ανατεθεί σε παγκόσμιο επίπεδο ως κάτι το αυτονόητο . Επιπλέον , οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με βάση τη θεωρίες για την κεφαλαιαγορά και για τη βέλτιστη κατανομή του χαρτοφυλακίου που είναι παγκοσμίως ομοιόμορφη. Έτσι, αναμένουμε ότι η συμπεριφορά των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων θα επηρεάζεται από ερεθίσματα που προκύπτουν από την ηλικία , την εμπειρία ,την εκπαίδευση κλπ και από τα θεσμικά στοιχεία και όχι από πολιτισμικές διαστάσεις. Στην έρευνα αυτή , αναλύονται οι απόψεις και οι συμπεριφορές των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων στην αγορά, εξετάζονται τα χαρακτηριστικά των ερωτηθέντων, όπως είναι το φύλο, η πείρα , η θέση ή το μέγεθος της επιχείρησης τους καθώς και τα χαρακτηριστικά του κεφαλαίου. Στο επίκεντρο της έρευνας είναι το ερώτημα , κατά πόσον οι πολιτισμικές διαφορές , όπως προβλέπει η πολιτισμική θεωρία, έχουν κάποια συστηματική επίδραση στη διεθνή βιομηχανία της διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Διαπίστωσαν μάλιστα ότι πράγματι η διαχείριση περιουσιακών στοιχείων είναι μια παγκόσμια επιχείρηση που έχει κάποιες κοινές παγκόσμιες διαστάσεις. Ωστόσο, βρήκαν και ιδιαίτερες διαφορές μεταξύ των χωρών που δύσκολα μπορούν να εξηγηθούν από τη θεωρία της κεφαλαιαγοράς , αλλά αντ’ αυτού συνάδουν με την πολιτιστική επιρροή στις απόψεις και στις συμπεριφορές. Η δομή της διπλωματικής εργασίας ξεκινάει με το πρώτο κεφάλαιο στο οποίο θα ασχοληθούμε με τις κοινές παραδοχές στο διεθνές asset management όπως αναφέρονται από τους Beckmann, Menkhoff και Suto (2007). Στη συνέχεια, θα εστιάσουμε στις τέσσερις πολιτισμικές διαστάσεις του Hofstede, θα παραθέσουμε τα αποτελέσματα της έρευνας για κάθε μία από αυτές, στο δεύτερο κεφάλαιο θα δούμε μέσω μιας έρευνας του Hofstede ότι η κουλτούρα των ατόμων είναι αυτή που επηρεάζει περισσότερο τη συμπεριφορά και τη στάση τους, πάρα η ηλικία, το φύλο, η θέση τους μέσα στην επιχείρηση και γενικά την κατανόηση των εθνικών πολιτισμικών αξιών και η επίδρασή τους στη συμπεριφορά και στις αποφάσεις των managers. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο θα αναλύσουμε πως αντιμετωπίζεται ο πολιτισμός και η κουλτούρα στην περίπτωση που δυο εταιρείες ενσωματωθούν και στο τέλος, θα αναφερθούν τα συμπεράσματα της μελέτης αυτής. Ορισμένα συμπεράσματα που πρόεκυψαν από την έρευνα αυτή είναι τα εξής : ότι ο υψηλότερος ατομικισμός εξηγεί τη λιγότερο αγελαία συμπεριφορά, η μεγαλύτερη απόσταση εξουσίας οδηγεί σε σχετικά μεγαλύτερους σε ηλικία διαχειριστές που είναι σε υψηλότερη ιεραρχία, η αρρενωπότητα οδηγεί τους άντρες σε υψηλές θέσεις και συνεπάγεται ισχυρή επιρροή του φύλου στον υπό διαχείριση όγκο περιουσιακών στοιχείων υπό προσωπική ευθύνη και η υψηλότερη αποφυγή της αβεβαιότητας σχετίζεται με υψηλότερα περιθώρια ασφάλειας έναντι του επιτρεπόμενου tracking error και με μεγαλύτερη ερευνητική προσπάθεια. Αυτές οι συνέπειες, επηρεάζουν εμφανώς την επενδυτική συμπεριφορά. Επίσης , η πολιτισμική διαφορετική σημασία της αγελαίας συμπεριφοράς, της ηλικίας, της εμπειρίας, του φύλου, του στυλ της ενεργούς διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και της προσπάθειας για έρευνα για πληροφορίες επηρεάζει και γενικότερα την οργανωτική συμπεριφορά των μάνατζερ. Οι μάνατζερ μπορούν να διαπιστώνουν τις αξίες που υπερισχύουν στις διάφορες χώρες και παράλληλα να ομαδοποιήσουν χώρες που έχουν τις ίδιες αλλά και πολλές φορές διαφορετικές αξίες. Η καλύτερη κατανόηση των αξιών, των πεποιθήσεων, των προτύπων, της κουλτούρας δηλαδή, όπου ανήκουν οι υπάλληλοι, θα τους βοηθήσει να γίνουν αποτελεσματικότεροι στο έργο τους. Ο Πολιτισμός αποτελείται από κοινές μακροχρόνιες αξίες , πεποιθήσεις και παραδοχές που επηρεάζουν τη συμπεριφορά κάποιου , τη στάση , και το νόημα σε μια εταιρεία ή και σε μια κοινωνία. Η κουλτούρα επηρεάζει το πώς οι άνθρωποι συμπεριφέρονται και πώς κατανοούν τις δικές τους ενέργειες. Νέες πολιτιστικές αξίες που επιβάλλονται στους ανθρώπους σπάνια μπορούν να αντικαταστήσουν υποκείμενες αξίες και τις πεποιθήσεις κάποιων σε μια μακροπρόθεσμη βάση.
Description
Keywords
Κουλτούρα, Διαχείριση χαρτοφυλακίου
Citation