Στοχαστικά μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων

Thumbnail Image
Date
2023-01-13
Authors
Σπανού, Μαρία
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
O παράγοντας αβεβαιότητα είναι ένα βασικό στοιχείο της καθημερινότητας του εμπορικού κόσμου που δεν αφήνει κανένα οργανισμό ανεπηρέαστο, και μάλιστα με τα διάφορα σημεία της εφοδιαστικής αλυσίδας να δέχονται τις σημαντικότερες και μεγαλύτερες επιδράσεις του παράγοντα αυτού. Οι οργανισμοί προκειμένου να διαχειριστούν όχι μόνο τον παράγοντα αβεβαιότητα αλλά και οτιδήποτε επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη διαχείριση των αποθεμάτων τους, επικεντρώνονται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη εκείνων των πολιτικών που θα συμβάλουν στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο μελέτης τον έλεγχο των αποθεμάτων με στόχο να παρουσιαστούν μοντέλα χρήσιμα για την εύρεση της κατάλληλης πολιτικής μέσω της οποίας κάθε επιχείρηση θα διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέματά της και θα επιτυγχάνει τον βασικό της στόχο, ο οποίος είναι η ελαχιστοποίηση του συνολικού κόστους. Συνεπώς, οι πολιτικές που θα υιοθετηθούν ανάλογα με τα δεδομένα της κάθε περίπτωσης καλούνται να δώσουν απαντήσεις στα δύο βασικά ερωτήματα: πότε πρέπει να ανανεώνονται τα αποθέματα αλλά και τι μεγέθους παραγγελίες θα τοποθετούνται κάθε φορά. Αναλυτικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται η έννοια του αποθέματος, όπως και οι διάφορες κατηγορίες αποθεμάτων ανάλογα με τα κριτήρια που επιλέγονται κάθε φορά. Επίσης, εξετάζονται οι λόγοι διατήρησης των αποθεμάτων συνδέοντας τους και με ένα παράδειγμα από την καθημερινότητα ενός νοικοκυριού στοχεύοντας στην καλύτερη κατανόηση της σπουδαιότητάς τους. Επιπλέον, περιγράφονται και τα διάφορα κόστη που προκύπτουν από την ύπαρξη αποθεμάτων. Κλείνοντας την ενότητα σημειώνονται και τα πρώτα συμπεράσματα της μέχρι τώρα ανάλυσης. Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στα μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων. Αρχικά, αναλύονται οι παράγοντες που λαμβάνονται υπόψιν κατά τον σχεδιασμό των διαφόρων συστημάτων για τη διαχείριση των αποθεμάτων, ενώ αναφέρονται συνοπτικά οι διάφορες κατηγοριοποιήσεις τους, δεδομένου ότι θα υπάρξει περαιτέρω ανάλυση στα επόμενα κεφάλαια. Αναπτύσσεται η Ταξινόμηση ABC, το προαιρετικό σύστημα αναπλήρωσης και το Two-bin σύστημα αποθεμάτων ως μέθοδοι που χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό παραδοσιακών προσεγγίσεων. Κλείνοντας τη συγκεκριμένη ενότητα γίνεται λόγος και για τα διάφορα μέτρα απόδοσης, καθώς δεν αρκεί μόνο να υλοποιηθεί μια πολιτική αλλά είναι πάντα αναγκαία και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που θα φέρει. Στο τρίτο κεφάλαιο, πραγματοποιείται εκτενή ανάλυση του βασικού μοντέλου της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας με δεδομένο ότι η ζήτηση ικανοποιείται στην ώρας της. Στη συνέχεια περιγράφονται και διάφορες παραδοχές του, όπως η περίπτωση όπου ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών είναι διάφορος του μηδενός, η περίπτωση που οι προμηθευτές παρέχουν εκπτώσεις ανάλογα με το μέγεθος της παραγγελίας, η εκδοχή που επιτρέπει την καθυστερημένη ικανοποίηση της ζήτησης, οι περιπτώσεις που οι οργανισμοί επιλέγουν να παράγουν εσωτερικά αντί να αγοράσουν από κάποιο εξωτερικό προμηθευτή και τέλος μια σύντομη αναφορά σε περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν πολλούς τύπους αγαθών. Περνώντας στο τέταρτο μέρος της εργασίας, γίνεται λόγος για στοχαστική ζήτηση και στοχαστικά μοντέλα διαχείρισης αποθεμάτων. Πραγματοποιείται περαιτέρω ανάλυση για τις διάφορες κατηγορίες συστημάτων, όπως τα μοντέλα μιας και πολλαπλών περιόδων, τα μοντέλα σταθερής ποσότητας παραγγελίας και σταθερής περιόδου παραγγελίας και τα μοντέλα στα οποία ικανοποιείται η ζήτηση με καθυστέρηση ή μοντέλα στα οποία υπάρχουν χαμένες πωλήσεις. Τέλος, γίνεται αναφορά και στις καμπύλες ανταλλαγής. Στο πέμπτο μέρος γίνεται μια περαιτέρω ανάλυση στο πιο διαδεδομένο στοχαστικό μοντέλο περιοδικής παρακολούθησης «Το πρόβλημα του εφημεριδοπώλη». Παρουσιάζεται η δομή του βασικού προβλήματος, ενώ αναλύονται και δύο παραδοχές αυτού, η περίπτωση του αναξιόπιστου προμηθευτή καθώς και η περίπτωση του εφεδρικού προμηθευτή. Η ενότητα κλείνει με την μοντελοποίηση ενός υπαρκτού προβλήματος που καλούνται να απαντήσουν πολλές αλυσίδες τροφίμων. Στο έκτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται μια παρουσίαση των συμπερασμάτων, τα οποία προέκυψαν από την μελέτη όλων των παραπάνω καθώς και μια σύγκριση ανάμεσα στις υποθέσεις των ντετερμινιστικών και στοχαστικών μοντέλων.
Description
Keywords
Στοχαστικά μοντέλα, Αποθέματα, Εφοδιαστική αλυσίδα
Citation